งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
นายสิทธิพร บางแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ 12 กรกฎาคม 2554

2 เกษตรอินทรีย์ คืออะไร
ใช้หลักการพึ่งพิงความสมดุลตามธรรมชาติเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดระบบนิเวศน์ การเกษตรที่ยั่งยืน ผสมผสานระบบการเกษตรทุกระบบที่ส่งเสริมและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ เพื่อการผลิตอาหารและปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีพ ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ใช้หลักการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศน์เกษตรให้เกิดการ ผสมผสานเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลีกเลี่ยงการใช้ ปัจจัยการผลิตจากภายนอก ปฏิเสธการใช้ปัจจัยที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์รวมทั้งพันธุ์พืชที่ผ่านการปรับเปลี่ยนทาง พันธุกรรม (Genetically Modified Organisms)

3 เกษตรอินทรีย์ หมายถึง
เกษตรอินทรีย์ (ORGANIC AGRICULTURE) คือระบบการ จัดการด้านการเกษตรแบบองค์รวม ที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศน์ วงจร ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงวัตถุดิบที่ได้จากการสังเคราะห์ และไม่ใช่พืช สัตว์ หรือ จุลินทรีย์ที่ได้มาจากการดัดแปรพันธุกรรม(Genetic Modification) หรือพันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) มีการจัดการกับ ผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพ การเป็นเกษตรอินทรีย์ และคุณภาพที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ในทุก ขั้นตอน

4 ทำไม จึงต้องทำเกษตรอินทรีย์
? ทำไม จึงต้องทำเกษตรอินทรีย์

5 การทำการเกษตรเคมีส่งผลให้
รายจ่ายมากขึ้น เพราะ - ใช้สารเคมีมากขึ้น - ต้นทุนเพิ่มขึ้น - เป็นหนี้มากขึ้น

6 - ต้องใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้นทุกปี เพื่อให้ได้ผลผลิต เท่าเดิม
สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย - ดินเป็นกรดสูงมาก ธาตุอาหารลดลง - ต้องใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้นทุกปี เพื่อให้ได้ผลผลิต เท่าเดิม - สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติถูกทำลาย เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ฯลฯ

7 สุขภาพแย่ลง - เกษตรกร - ผู้บริโภค ผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศ - นำเข้าสารเคมีหลายหมื่นล้านบาทต่อปี - เสียงบประมาณในการรักษาผู้ป่วย เนื่องจาก สารเคมีตกค้างในอาหารหรือสัมผัสโดยตรง

8 จน สาเหตุของทุกข์เกิดจากเกษตรกรรมเคมี
ผลผลิตต่อไร่ต่ำประมาณ 303 ก.ก./ไร่(สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) เกิดจากเกษตรเคมีทำให้ดินที่ดีเป็นดินตายหรือดินป่วย ต้นทุนการผลิตสูง เนื่องมาจากพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภาย นอกเช่นปุ๋ยเคมีสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ขาดแคลนแหล่งน้ำ มีพื้นที่ทำนาอยู่ในเขตชลประทาน 10% นอกนั้นพึ่งพาน้ำฝน จน

9 สาเหตุมาจากการใช้สารเคมีเกินมาตรฐาน
เจ็บ สาเหตุมาจากการใช้สารเคมีเกินมาตรฐาน คนไทยตายด้วยโรคมะเร็งเป็นอันดับ 1 คือ 68.4 คนต่อประชากร 100,000 คน ปี พ.ศ.2544 มีคนไทยตายด้วยโรคมะเร็ง 40,000 คน

10 เจ็บ จากการตรวจหาสารเคมีในเลือดของเกษตรกร ใน จ.สุรินทร์ จำนวน 158,886 ราย( ปี 2543 – 2547 ) ปรากฏว่าพบสารเคมีในเลือดอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงภัยและไม่ปลอดภัยจำนวน 45,700 ราย คิดเป็นร้อยละ นำไปสู่การเป็นโรคมะเร็ง อันเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประเทศไทย

11 เจ็บ (ต่อ) จำนวน 37,552 ราย ปรากฏว่าพบสารเคมีในเลือดอยู่ในเกณฑ์
เจ็บ (ต่อ) ปี จำนวนเกษตรกรที่ทำการตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน 37,552 ราย ปรากฏว่าพบสารเคมีในเลือดอยู่ในเกณฑ์ ไม่ปลอดภัย % ปี จำนวนเกษตรกรที่ทำการตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน 16,420 ราย ปรากฏว่าพบสารเคมีในเลือดอยู่ในเกณฑ์ ไม่ปลอดภัย % ลดลงเนื่องจากเกษตรกรใส่ใจในสุขภาพมาก ขึ้นและหันมาทำเกษตรอินทรีย์

12 เกษตรอินทรีย์ ทำอย่างไร ?


ดาวน์โหลด ppt เกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google