งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เกษตร อินทรีย์ เพื่อการ พัฒนาที่ ยั่งยืน นายสิทธิพร บางแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล การตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ 12 กรกฎาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เกษตร อินทรีย์ เพื่อการ พัฒนาที่ ยั่งยืน นายสิทธิพร บางแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล การตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ 12 กรกฎาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เกษตร อินทรีย์ เพื่อการ พัฒนาที่ ยั่งยืน นายสิทธิพร บางแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล การตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ 12 กรกฎาคม 2554

2 เกษตรอินทรีย์ คือ อะไร ใช้หลักการพึ่งพิงความสมดุลตามธรรมชาติเพื่อ สร้างสรรค์ให้เกิดระบบนิเวศน์การเกษตรที่ ยั่งยืน ผสมผสานระบบการเกษตรทุกระบบที่ส่งเสริม และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ เพื่อการผลิตอาหารและปัจจัยพื้นฐานการดำรง ชีพ ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ใช้หลักการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ในระบบนิเวศน์เกษตรให้เกิดการผสมผสาน เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรในไร่นาให้ เกิดประโยชน์สูงสุด หลีกเลี่ยงการใช้ปัจจัยการ ผลิตจากภายนอก ปฏิเสธการใช้ปัจจัยที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ รวมทั้งพันธุ์พืชที่ผ่านการปรับเปลี่ยนทาง พันธุกรรม (Genetically Modified Organisms) 2

3 เกษตรอินทรีย์ หมายถึง เกษตรอินทรีย์ (ORGANIC AGRICULTURE) คือระบบการ จัดการด้านการเกษตรแบบองค์รวม ที่ เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศน์ วงจรชีวภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพ โดย เน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยง วัตถุดิบที่ได้จากการสังเคราะห์ และ ไม่ใช่พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่ได้มา จากการดัดแปรพันธุกรรม (Genetic Modification) หรือพันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) มีการ จัดการกับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการแปร รูปด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษา สภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์ และ คุณภาพที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ในทุก ขั้นตอน 3

4 4

5 5 การทำการเกษตรเคมี ส่งผลให้   รายจ่ายมากขึ้น เพราะ - ใช้สารเคมีมาก ขึ้น - ต้นทุนเพิ่มขึ้น - เป็นหนี้มากขึ้น

6   สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย - ดินเป็นกรดสูงมาก ธาตุ อาหารลดลง - ต้องใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้น ทุกปี เพื่อให้ได้ผลผลิต เท่าเดิม - สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติถูก ทำลาย เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ฯลฯ 6

7 7   สุขภาพแย่ลง - เกษตรกร - ผู้บริโภค   ผลเสียต่อเศรษฐกิจ ของประเทศ - นำเข้าสารเคมีหลาย หมื่นล้านบาทต่อปี - เสียงบประมาณในการ รักษาผู้ป่วย เนื่องจาก สารเคมีตกค้างใน อาหารหรือสัมผัสโดยตรง

8 8 สาเหตุของทุกข์เกิดจาก เกษตรกรรมเคมี   ผลผลิตต่อไร่ต่ำประมาณ 303 ก. ก./ ไร่ ( สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ) เกิดจากเกษตรเคมีทำให้ดินที่ดีเป็น ดินตายหรือดินป่วย   ต้นทุนการผลิตสูง เนื่องมาจากพึ่งพา ปัจจัยการผลิตจากภาย นอกเช่นปุ๋ยเคมีสารเคมีกำจัดศัตรูพืช   ขาดแคลนแหล่งน้ำ มีพื้นที่ทำนาอยู่ใน เขตชลประทาน 10% นอกนั้นพึ่งพาน้ำฝน จนจนจนจน

9 9 เจ็บ สาเหตุมาจากการใช้สารเคมีเกิน มาตรฐาน คนไทยตายด้วยโรคมะเร็งเป็นอันดับ 1 คือ 68.4 คนต่อประชากร 100,000 คน ปี พ. ศ.2544 มีคนไทยตายด้วยโรคมะเร็ง 40,000 คน

10 10 ปรากฏว่าพบ สารเคมีในเลือดอยู่ในเกณฑ์ จากการตรวจหาสารเคมีในเลือดของ เกษตรกร ใน จ. สุรินทร์ จำนวน 158,886 ราย ( ปี 2543 – 2547 ) ปรากฏว่าพบ สารเคมีในเลือดอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงภัย และไม่ปลอดภัยจำนวน 45,700 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.76 นำไปสู่การเป็น โรคมะเร็ง อันเป็นสาเหตุการตายอันดับ หนึ่งของประเทศไทย เจ็บ

11 เจ็บ ( ต่อ ) ปี 2546 จำนวนเกษตรกรที่ทำการ ตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน 37,552 ราย ปรากฏว่าพบ สารเคมีในเลือดอยู่ในเกณฑ์ ไม่ปลอดภัย 28.58 % ปี 2550 จำนวนเกษตรกรที่ทำการ ตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน 16,420 ราย ปรากฏว่าพบ สารเคมีในเลือดอยู่ในเกณฑ์ ไม่ปลอดภัย 3.34 % ลดลงเนื่องจาก เกษตรกรใส่ใจในสุขภาพมาก ขึ้นและหันมาทำเกษตรอินทรีย์ 11

12 12


ดาวน์โหลด ppt 1 เกษตร อินทรีย์ เพื่อการ พัฒนาที่ ยั่งยืน นายสิทธิพร บางแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล การตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ 12 กรกฎาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google