งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แหล่งผลิตที่สำคัญ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พะเยา และศรีสะเกษ ผลผลิตกระเทียม 96,823 ตัน การผลิตของประเทศไทย ปี 47/48 48/49 49/50 พื้นที่ปลูก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แหล่งผลิตที่สำคัญ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พะเยา และศรีสะเกษ ผลผลิตกระเทียม 96,823 ตัน การผลิตของประเทศไทย ปี 47/48 48/49 49/50 พื้นที่ปลูก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แหล่งผลิตที่สำคัญ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พะเยา และศรีสะเกษ ผลผลิตกระเทียม 96,823 ตัน การผลิตของประเทศไทย ปี 47/48 48/49 49/50 พื้นที่ปลูก ( ไร่ ) 105,986 84,178 76,324 ผลผลิต ( ตัน ) 106,598 81,376 74,711 ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร ราคากระเทียมสดที่เกษตรกรขายได้ ( บาท / กิโลกรัม ) ปี 2548 2549 2550 ราคา 21.96 27.50 34.60 ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สด - ปริมาณ ( ตัน ) 690 706 346 - มูลค่า ( ล้านบาท ) 18.39 12.34 13.11 แห้ง - ปริมาณ ( ตัน ) 61.06 129.5 718 - มูลค่า ( ล้านบาท ) 3.53 5.74 18.09 ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปริมาณมูลค่าการส่งออก ปี 2548 2549 2550 ต้นทุน ( บาท / กิโลกรัม ) ปี 2548 2549 2550 ต้นทุน 15.14 16.25 16.53 ที่มา : สำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร นำเข้า 23,664 ตัน ส่งออกสด 346 ตัน ส่งออกแห้ง 718 ตัน กระเทียม (Allium sativum) บริโภคภายใน 95,759 ตัน ต้น ทุน ราค า สด - ปริมาณ ( ตัน ) 44,099 28,503 21,461 - มูลค่า ( ล้านบาท ) 179.50 180.71 238.03 แห้ง - ปริมาณ ( ตัน ) 2,242 1,527 2,203 - มูลค่า ( ล้านบาท ) 24.51 22.31 61,040 ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปริมาณมูลค่าการนำเข้า ปี 2548 2549 2550 ผู้จัดทำ : นางสาวจิราภา จอมไธสง สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

2 ข้อมูลวิชาการที่สำคัญ 1. การจำแนกพันธุ์ 1.1. จำแนกตามอายุการเก็บเกี่ยว - พันธุ์เบา อายุการเก็บเกี่ยวอยู่ ในช่วง 75-90 วัน - พันธุ์กลางอายุการเก็บเกี่ยวอยู่ ในช่วง 100-120 วัน - พันธุ์หนัก อายุการเก็บเกี่ยว 150 วัน ขึ้นไป 1.2. จำแนกตามแหล่งที่มาของพันธุ์ เช่นพันธุ์ศรีสะเกษ พันธุ์เชียงใหม่ เป็นต้น 2. กระเทียมดอ เป็นกระเทียมที่เก็บ เกี่ยวก่อนอายุ ผลผลิตจะออกประมาณเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ นิยมนำมาทำเป็นกระเทียมดอง 3. กระเทียมปี เป็นกระเทียมที่เก็บ เกี่ยวตามอายุ ผลผลิตจะออกสู่ตลาดประมาณ เดือนมีนาคม - เมษายน 4. การกระจายผลผลิต - ธันวาคม ผลผลิตออกสู่ตลาด ประมาณ 0.06% - มกราคม ผลผลิตออกสู่ตลาด ประมาณ 3.45%. - กุมภาพันธ์ ผลผลิตออกสู่ตลาด ประมาณ 30.48% - มีนาคม ผลผลิตออกสู่ตลาด ประมาณ 59.51% - เมษายน ผลผลิตออกสู่ตลาด ประมาณ 6.50% 5. การเปิดตลาดตามข้อผูกพัน WTO ปริมาณใน โควตา 65 ตัน อัตราภาษีร้อยละ 27 อัตราภาษีนอก โควตาร้อยละ 57 และตามข้อตกลง AFTA เปิด ตลาดเสรี เก็บภาษีร้อยละ 5 ปัญหา 1. ต้นทุนการผลิตสูงทำให้ ไม่สามารถแข่งขันกับ ต่างประเทศได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ จีน 2. ราคากระเทียมไม่มี เสถียรภาพ เนื่องจากปริมาณผลผลิต ไม่สม่ำเสมอ หากปีไหนราคาดี ปีต่อไป เกษตรกร จะเพิ่มพื้นที่ปลูก ทำให้เกิด ภาวะผลผลิต กระเทียมล้นตลาด ราคา ตกต่ำเกษตรกร มักเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไข ปัญหา อยู่เป็นประจำ 3. ขาดการวิจัยและพัฒนา กระเทียม อย่างต่อเนื่อง แนวทางการพัฒนา / แก้ไขปัญหา ที่ได้ดำเนินการแล้ว 1. ปี 2547/48( คชก ) อนุมัติเงินทุน หมุนเวียนปลอดดอกเบี้ย 1.1 แทรกแซงการรับซื้อกระเทียม แห้งจากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน เพาะปลูกในราคา 18 บาท / กก. 1.2 ชดเชยการลดพื้นที่ปลูกกระเทียม ถาวรให้แก่เกษตรกรกิโลกรัมละ 12 บาท ลดพื้นที่ปลูกได้ 15,694.77 ไร่ เกษตรกร 4,324 ราย ใช้เงินชดเชย 183.904 ล้านบาท 2. ปี 2549 จัดทำโครงการปรับ โครงสร้างสินค้ากระเทียม เพื่อรักษา พื้นที่ปลูกไม่เกิน 85,000 ไร่ 3. สำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ปลูกเพื่อ เป็นฐานข้อมูลในการให้ความ ช่วยเหลือ 4. เข้มงวดการตรวจนำเข้าสินค้า 5. เข้มงวด / จับกุมการลักลอบนำเข้า สินค้า 6. อยู่ระหว่างการจัดทำมาตรฐาน กระเทียม แนวทางพัฒนาในอนาคต 1. สำรวจภาวการณ์ผลิตกระเทียม ก่อนและระหว่างฤดูกาลผลิต 2. เพิ่มความต้องการ (Demand) กระเทียมในตลาดเช่นการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ 3. ศึกษาวิจัยคุณสมบัติของกระเทียม ไทย 4. ลดต้นทุนการผลิต 5. ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต 6. รณรงค์การบริโภคกระเทียมไทย อย่างต่อเนื่อง กระเทียม


ดาวน์โหลด ppt แหล่งผลิตที่สำคัญ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พะเยา และศรีสะเกษ ผลผลิตกระเทียม 96,823 ตัน การผลิตของประเทศไทย ปี 47/48 48/49 49/50 พื้นที่ปลูก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google