งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลดปริมาณสารพิษในผักและ ผลไม้ก่อนส่งเข้าโรงงาน อุตสาหกรรม โดย ดร. ธนะชัย พันธ์เกษมสุข ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลดปริมาณสารพิษในผักและ ผลไม้ก่อนส่งเข้าโรงงาน อุตสาหกรรม โดย ดร. ธนะชัย พันธ์เกษมสุข ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลดปริมาณสารพิษในผักและ ผลไม้ก่อนส่งเข้าโรงงาน อุตสาหกรรม โดย ดร. ธนะชัย พันธ์เกษมสุข ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 รูปแบบการผลิต เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ เกษตรปลอดภัย

3 สารเคมีตกค้างในผลผลิต สารเคมีที่ไม่ได้ใช้ในทาง การเกษตร โลหะหนัก เช่น ตะกั่ว แคดเมี่ยม และปรอท เป็นต้น สารเคมีที่ใช้ทางการเกษตร ปุ๋ย เช่น ไนเตรท สารควบคุมการเจริญเติบโต เช่น อาลาร์ ไธโอยูเรีย สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเช่น ยา ปราบวัชพืช ยาฆ่าแมลง ยาป้องกัน กำจัดโรคพืช

4 กลุ่มสารพิษป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ นิยมใช้ในประเทศไทย กลุ่มคาร์บาเมต กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต กลุ่มไพรีทรอยด์ กลุ่มอะบาเม็กติน

5 Pesticide Residue in Vegetable Testing in 2004 93 samples 37.35% 156 samples 62.65% The most pesticide residue found in vegetables: (1)cabbage (2) broccoli (3) yard long bean (4) pakchoi (5) lettuce ที่มา : โครงการอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย

6 Organophosphate and Carbarmate residue are found in general people blood. Blood test statistic in 2004 of 2,557 participants 973 Males, 1,584 Females ที่มา : โครงการอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย ( มกราคม – กรกฎาคม 2547)

7 สาเหตุของการใช้สารพิษที่ ไม่เหมาะสม ขาดเทคโนโลยีการผลิต ขาดข้อมูลข่าวสาร เปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อม ขาดความตระหนักด้านความ ปลอดภัย ขาดปัจจัยการผลิตด้านอื่นๆ

8 แนวทางการแก้ไขปัญหา สารพิษตกค้างในผลผลิต นโยบายระดับชาติ นโยบายระดับท้องถิ่น การสร้างความตระหนักในหมู่ ผู้บริโภค การรวมกลุ่มของผู้บริโภค การรวมกลุ่มของผู้ผลิต การสนับสนุนด้านวิชาการ การจัดทำระบบเกษตรดีที่เหมาะสม

9 Innovation “ATRACT Insecticide Residue Test Kit”

10

11 Innovation “ATRACT Insect Trap”

12

13

14 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การลดปริมาณสารพิษในผักและ ผลไม้ก่อนส่งเข้าโรงงาน อุตสาหกรรม โดย ดร. ธนะชัย พันธ์เกษมสุข ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google