งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลดปริมาณสารพิษในผักและผลไม้ก่อนส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลดปริมาณสารพิษในผักและผลไม้ก่อนส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลดปริมาณสารพิษในผักและผลไม้ก่อนส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรม
โดย ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 รูปแบบการผลิต เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ เกษตรปลอดภัย

3 สารเคมีตกค้างในผลผลิต
สารเคมีที่ไม่ได้ใช้ในทางการเกษตร โลหะหนัก เช่น ตะกั่ว แคดเมี่ยม และปรอท เป็นต้น สารเคมีที่ใช้ทางการเกษตร ปุ๋ย เช่น ไนเตรท สารควบคุมการเจริญเติบโต เช่น อาลาร์ ไธโอยูเรีย สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช เช่น ยาปราบวัชพืช ยาฆ่าแมลง ยาป้องกันกำจัดโรคพืช

4 กลุ่มสารพิษป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่นิยมใช้ในประเทศไทย
กลุ่มคาร์บาเมต กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต กลุ่มไพรีทรอยด์ กลุ่มอะบาเม็กติน

5 Pesticide Residue in Vegetable Testing in 2004
156 samples 62.65% 93 samples 37.35% The most pesticide residue found in vegetables: (1)cabbage (2) broccoli (3) yard long bean (4) pakchoi (5) lettuce ที่มา : โครงการอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย

6 Blood test statistic in 2004 of 2,557 participants
Organophosphate and Carbarmate residue are found in general people blood. Blood test statistic in 2004 of 2,557 participants 973 Males , 1,584 Females ที่มา : โครงการอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย (มกราคม – กรกฎาคม 2547)

7 สาเหตุของการใช้สารพิษที่ไม่เหมาะสม
ขาดเทคโนโลยีการผลิต ขาดข้อมูลข่าวสาร เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ขาดความตระหนักด้านความปลอดภัย ขาดปัจจัยการผลิตด้านอื่นๆ

8 แนวทางการแก้ไขปัญหาสารพิษตกค้างในผลผลิต
นโยบายระดับชาติ นโยบายระดับท้องถิ่น การสร้างความตระหนักในหมู่ผู้บริโภค การรวมกลุ่มของผู้บริโภค การรวมกลุ่มของผู้ผลิต การสนับสนุนด้านวิชาการ การจัดทำระบบเกษตรดีที่เหมาะสม

9 Innovation “ATRACT Insecticide Residue Test Kit”

10

11 Innovation “ATRACT Insect Trap”

12

13

14 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การลดปริมาณสารพิษในผักและผลไม้ก่อนส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google