งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาปศุสัตว์ อินทรีย์ ปี 2555 “ คน ” เป็นศูนย์กลาง การพัฒนา ภายใต้โครงการบูรณาการแผนปฏิบัติการ พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เกษตร – อาหาร - สุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาปศุสัตว์ อินทรีย์ ปี 2555 “ คน ” เป็นศูนย์กลาง การพัฒนา ภายใต้โครงการบูรณาการแผนปฏิบัติการ พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เกษตร – อาหาร - สุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาปศุสัตว์ อินทรีย์ ปี 2555 “ คน ” เป็นศูนย์กลาง การพัฒนา ภายใต้โครงการบูรณาการแผนปฏิบัติการ พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เกษตร – อาหาร - สุขภาพ - สิ่งแวดล้อม

2 เป้าหมายหลัก เพื่อพัฒนายกระดับการเลี้ยงสัตว์ของ เกษตรกรรายย่อย ให้มีคุณภาพ มี มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ เป็นที่ยอมรับ ของผู้บริโภค ศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์ ระดับครัวเรือน ลดรายจ่ายซื้ออาหาร ลดต้นทุนปุ๋ย เพิ่มรายได้ มีอาชีพ มั่นคง อาหารคุณภาพ ผลิต ได้เอง ระดับชุมชน เศรษฐกิจหมุนเวียนใน ชุมชน สังคมเกื้อกูล ชุมชนเข้มแข็ง อาหารคุณภาพ ระดับประเทศ ลดการสูญเสียเงินตรา ซื้อเคมีการเกษตร ฟื้นฟูดิน น้ำ สิ่งแวดล้อม ประชาชนบริโภค อาหารคุณภาพ

3 ระบบเศรษฐกิจอาหารท้องถิ่น Local food economy เปลี่ยนจาก global food to local food เขยื้อนอย่างมากต่อความเป็นอยู่ที่ดี ของเกษตรกรรายย่อย 3 การผลิตและการบริโภค ขนาดเล็ก ใช้ทรัพยากรท้องถิ่น เกื้อกูลกัน การลดการใช้พลังงาน ในขนส่ง การพึ่งพาตนเองในการ ผลิต / บริโภค เป็นความมั่นคงทาง อาหาร 14/09/57

4 พื้นที่ดำเนินการและแนว ทางการพัฒนา พัฒนาต่อยอดกลุ่มอย่างต่อเนื่องจากปี 2554 เป้าหมาย 64 จังหวัด 350 กลุ่ม 8000 ราย พัฒนายกระดับ บันใด 4 ขั้น

5 inputs Processes outputsoutcomes - งบ 12 ล้าน - บุคลากร 352 คน 1. เสริมสร้างความรู้ นวัตกรรม - หลักสูตรผู้ตรวจประเมิน - หลักสูตรที่ปรึกษาและผู้นำ เกษตรกร - หลักสูตรเชื่อมโยง เครือข่ายภูมิภาค - ศูนย์สาธิตปศุสัตว์อินทรีย์ - โครงการจัดการความรู้ตาม ภูมิสังคม - โครงการประชาสัมพันธ์ 2. พัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์วิถี พื้นบ้าน - สนับสนุนการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง - เชื่อมโยงการผลิตและ การตลาด 3. เสริมสร้างปศุสัตว์อินทรีย์ เชิงพาณิชย์ - พัฒนาระบบตรวจรับรอง และมาตรฐาน 1. เกษตรกรนำ ความรู้ไปพัฒนา ประกอบอาชีพ 350/8000 ก / ราย 2. สินค้าปศุสัตว์ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เนื้อ 3,550 ตัน นม 1,800 ตัน ไข่ 7 ล้านฟอง 1. เกษตรกร - สร้างโอกาสทางอาชีพ - ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ - มีความมั่นคงทางอาหาร 2. ประชาชน - ได้บริโภค อาหารคุณภาพ - สนับสนุน เกษตรกรราย ย่อย 3. สังคม - มีการ กระจาย รายได้ อย่างเป็น ธรรม 4. สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ลด มลพิษ ลดโลกร้อน สังคม คาร์บอนต่ำ

6 14/09/576 เกษตรกร สร้างโอกาสใน อาชีพ ทำได้ ขายได้ ครอบครัวอบอุ่น มีงานทำ มีอาหารบริโภคที่ ผลิตได้เอง ประชาชน 1. ได้อาหารคุณภาพ ดีต่อ สุขภาพ ไม่เสี่ยงต่อ มะเร็ง 2. สนับสนุนอาชีพ เกษตรกรรายย่อย 3. มีส่วนช่วยรักษา สภาพแวดล้อม สวัสดิภาพสัตว์ สังคม กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม รักษาวัฒนธรรม การผลิตและ การบริโภคท้องถิ่น มีแบ่ง มีปัน เรียนรู้เกื้อกูลกัน สิ่งแวดล้อม 1. รักษาความหลากหลายทาง ชีวภาพพืช สัตว์พื้นเมือง 2. ฟื้นฟูดิน แหล่งน้ำจากสารเคมี สารพิษการเกษตร 3. เกิดวิว ทิวทัศน์ ธรรมชาติ ที่ สวยงาม ทำไมต้องส่งเสริมการผลิตและการบริโภค เกษตรอินทรีย์ เราทุกคน มีส่วนร่วมสร้าง รักษาเอกลักษณ์ ไทย


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาปศุสัตว์ อินทรีย์ ปี 2555 “ คน ” เป็นศูนย์กลาง การพัฒนา ภายใต้โครงการบูรณาการแผนปฏิบัติการ พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เกษตร – อาหาร - สุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google