งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์ ปี 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์ ปี 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์ ปี 2555
ภายใต้โครงการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา เกษตร – อาหาร - สุขภาพ - สิ่งแวดล้อม

2 ศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์
เป้าหมายหลัก เพื่อพัฒนายกระดับการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรายย่อย ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ระดับครัวเรือน ลดรายจ่ายซื้ออาหาร ลดต้นทุนปุ๋ย เพิ่มรายได้ มีอาชีพมั่นคง อาหารคุณภาพ ผลิตได้เอง ระดับชุมชน เศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน สังคมเกื้อกูล ชุมชนเข้มแข็ง อาหารคุณภาพ ระดับประเทศ ลดการสูญเสียเงินตราซื้อเคมีการเกษตร ฟื้นฟูดิน น้ำ สิ่งแวดล้อม ประชาชนบริโภคอาหารคุณภาพ ศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์

3 ระบบเศรษฐกิจอาหารท้องถิ่น Local food economy
การผลิตและการบริโภคขนาดเล็ก ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเกื้อกูลกัน การลดการใช้พลังงานในขนส่ง การพึ่งพาตนเองในการผลิต/บริโภค เป็นความมั่นคงทางอาหาร Shifting economic activity into the hands of small and medium size businesses instead of concentrating it in fewer mega corporation Shortening the distance between producers and consumers where ever possible. เปลี่ยนจาก global food to local food เขยื้อนอย่างมากต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรรายย่อย 04/04/60

4 พื้นที่ดำเนินการและแนวทางการพัฒนา
พัฒนาต่อยอดกลุ่มอย่างต่อเนื่องจากปี 2554 เป้าหมาย 64 จังหวัด 350 กลุ่ม 8000 ราย พัฒนายกระดับ บันใด 4 ขั้น

5 1.เสริมสร้างความรู้นวัตกรรม 1.เกษตรกรนำ ความรู้ไปพัฒนา ประกอบอาชีพ
inputs Processes outputs outcomes 1.เสริมสร้างความรู้นวัตกรรม -หลักสูตรผู้ตรวจประเมิน -หลักสูตรที่ปรึกษาและผู้นำเกษตรกร -หลักสูตรเชื่อมโยงเครือข่ายภูมิภาค -ศูนย์สาธิตปศุสัตว์อินทรีย์ -โครงการจัดการความรู้ตามภูมิสังคม -โครงการประชาสัมพันธ์ 2.พัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์วิถีพื้นบ้าน -สนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง -เชื่อมโยงการผลิตและการตลาด 3.เสริมสร้างปศุสัตว์อินทรีย์เชิงพาณิชย์ -พัฒนาระบบตรวจรับรอง และมาตรฐาน 1.เกษตรกรนำ ความรู้ไปพัฒนา ประกอบอาชีพ 350/8000 ก/ราย 1.เกษตรกร -สร้างโอกาสทางอาชีพ -ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ -มีความมั่นคงทางอาหาร -บุคลากร 352 คน -งบ 12 ล้าน 2.ประชาชน -ได้บริโภคอาหารคุณภาพ -สนับสนุนเกษตรกรรายย่อย 2. สินค้าปศุสัตว์ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เนื้อ 3,550 ตัน นม ,800 ตัน ไข่ ล้านฟอง 3. สังคม -มีการกระจายรายได้ อย่างเป็นธรรม 4. สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ลดมลพิษ ลดโลกร้อน สังคมคาร์บอนต่ำ

6 เราทุกคน มีส่วนร่วมสร้าง รักษาเอกลักษณ์ไทย
ทำไมต้องส่งเสริมการผลิตและการบริโภคเกษตรอินทรีย์ เราทุกคน มีส่วนร่วมสร้าง รักษาเอกลักษณ์ไทย ประชาชน 1.ได้อาหารคุณภาพ ดีต่อ สุขภาพ ไม่เสี่ยงต่อมะเร็ง 2.สนับสนุนอาชีพเกษตรกรรายย่อย 3. มีส่วนช่วยรักษาสภาพแวดล้อม สวัสดิภาพสัตว์ เกษตรกร สร้างโอกาสในอาชีพ ทำได้ ขายได้ ครอบครัวอบอุ่น มีงานทำ มีอาหารบริโภคที่ผลิตได้เอง สังคม กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม รักษาวัฒนธรรม การผลิตและการบริโภคท้องถิ่น มีแบ่ง มีปัน เรียนรู้เกื้อกูลกัน สิ่งแวดล้อม 1.รักษาความหลากหลายทางชีวภาพพืช สัตว์พื้นเมือง 2.ฟื้นฟูดิน แหล่งน้ำจากสารเคมี สารพิษการเกษตร 3. เกิดวิว ทิวทัศน์ ธรรมชาติ ที่สวยงาม 04/04/60


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์ ปี 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google