งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สหกรณ์การเกษตรศรี ประจันต์ จำกัด จังหวัด สุพรรณบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สหกรณ์การเกษตรศรี ประจันต์ จำกัด จังหวัด สุพรรณบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สหกรณ์การเกษตรศรี ประจันต์ จำกัด จังหวัด สุพรรณบุรี

2 วิสัยทัศน์ปัจจุบัน “ เป็นสหกรณ์ที่มีความมั่นคงทางการ เงิน การให้บริการที่เป็นเลิศ เสริมสร้างพันธมิตร ส่งเสริมวิถีชีวิตตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ” พันธกิจปัจจุบัน 1. มุ่งเน้นเป็นแหล่งทุนที่เป็นธรรม และเต็มใจบริการ 2. มุ่งเน้นการสร้างพันธมิตร 3. น้อมนำและส่งเสริมวิถีชีวิตตาม “ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

3 แผนกลยุทธ์สหกรณ์การเกษตร ศรีประจันต์ จำกัด แผนกลยุทธ์ปี 2551-2553 1. พัฒนาธุรกิจเครดิตของสหกรณ์ให้มีปริมาณและประสิทธิภาพ 2. พัฒนาธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้แก่สมาชิกให้มีปริมาณและประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น 3. ปรับปรุงธุรกิจการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ออกจำหน่าย ( ตลาดกลางฯ ) 4. จัดทำฐานข้อมูลสหกรณ์ 5. การพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ 6. เสริมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและสังคม 7. ผลักดันหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในสหกรณ์

4 ปัญหาและอุปสรรคการ ดำเนินงาน 1. ลูกหนี้รายเดิมเป็นผู้สูงอายุ ไม่มีรายได้และเสียชีวิตไปแล้ว 2. ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ( เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและน้ำท่วม ) 3. นโยบายของรัฐบาลไม่แน่นอน เช่น โครงการจำนำข้าวเปลือก การพักชำระ หนี้ เป็นต้นทำให้สหกรณ์ขาดรายได้

5 ผลกระทบจากสถานการณ์ ปัจจุบัน 1. การประกันราคาพืชผลมีผลกระทบต่อราคาข้าว 2. ปัญหาภัยธรรมชาติ ( เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและน้ำท่วม ) 3. วิกฤติ AFTA และ FTA ส่งผลกระทบด้านภาษีทำให้ต้นทุนสูงในการ แข่งขันกับต่างประเทศ

6 การวิเคราะห์ SWOT จุดแข็งจุดอ่อน 1. ผู้นำมีความเข้มแข็ง 2. มีทุนดำเนินงานที่เพียงพอ 3. มีการบริหารความเสี่ยง 4. สมาชิกเข้าใจบทบาทของตัวเอง 5. มีแผนสำรองเตือนภัย 6. สหกรณ์ถือครองสินทรัพย์ที่ต้นทุนสูง เช่น ลาน อาคารเอนกประสงค์ เป็นต้น 7. มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น 8. มีเครือข่ายที่หลากหลาย 9. สหกรณ์มีภาพลักษณ์ที่ดีสมาชิกมีความ ศรัทธา 10. มีสวัสดิการและประกันความเสี่ยงให้กับ สมาชิก 1. หนี้สินรายเดิมไม่สามารถเก็บ คืนได้ 2. สัดส่วนเงินฝากระยะสั้นสูง และดอกเบี้ยเงินฝากสูง 3. สมาชิกขาดองค์ความรู้ด้าน วิชาการเทคนิคทางการเกษตร ทำให้ใช้ต้นทุนการผลิตสูงไม่ คุ้มค่าต่อผลผลิตที่ได้และ ทำลายสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

7 การวิเคราะห์ SWOT โอกาสอุปสรรค 1. นโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐ 2. มีตลาดกลางสินค้าการเกษตร รับส่งสินค้าโดยไม่ผ่านพ่อค้าคน กลาง 3. การปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุน การทำงานของสหกรณ์ดี 4. มีบริษัทเอกชน ( บางจาก ) ให้การ สนับสนุนความรู้ด้านการบริการ 1. นโยบานของรัฐบาลไม่ แน่นอน 2. ภัยธรรมชาติ ( น้ำท่วม เพลี้ยกระโดด ) 3. ผลกระทบจากนัก ลงทุนต่างชาติ ( ห้างสรรพสินค้า ) ทำให้ ส่งผลต่อธุรกิจสินค้า เกษตร

8 แนวโน้มวิสัยทัศน์ใหม่ใน อนาคต สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมธุรกิจ พัฒนาสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตด้วยกลไกทางบัญชี

9 แนวคิดในการปรับแผนกล ยุทธ์ไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม ทางธุรกิจ การใช้กลยุทธ์การประหยัดต้นทุน โดยการ 1. การตัดดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อเสริมสร้างระบบเตือนภัยและประกัน ความเสียหายจากราคาผลผลิต ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. การวางมาตรการใหม่ในการดำเนินการจัดการหนี้สินเดิม ( ระยะเวลากว่า 10 ปีและจำนวนไม่เกินร้อยละ 1) 3. การใช้ประโยชน์จากอาคารอเนกประสงค์หรือทรัพย์สินต้นทุน สูงให้มากขึ้น

10 กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน ร่วมกันระหว่างสหกรณ์ การเกษตรและ สถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาจะเข้าร่วมประชุมการ วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับสหกรณ์ การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด เป็นประจำ ในวันที่ 9 ของทุกเดือน

11


ดาวน์โหลด ppt สหกรณ์การเกษตรศรี ประจันต์ จำกัด จังหวัด สุพรรณบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google