งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลสรุปการแบ่งกลุ่มย่อยประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลสรุปการแบ่งกลุ่มย่อยประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลสรุปการแบ่งกลุ่มย่อยประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ
สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี

2 ส่งเสริมวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์ปัจจุบัน “เป็นสหกรณ์ที่มีความมั่นคงทางการเงิน การให้บริการที่เป็นเลิศ เสริมสร้างพันธมิตร ส่งเสริมวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” พันธกิจปัจจุบัน 1. มุ่งเน้นเป็นแหล่งทุนที่เป็นธรรม และเต็มใจบริการ 2. มุ่งเน้นการสร้างพันธมิตร 3. น้อมนำและส่งเสริมวิถีชีวิตตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

3 แผนกลยุทธ์สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด
แผนกลยุทธ์ปี 1.พัฒนาธุรกิจเครดิตของสหกรณ์ให้มีปริมาณและประสิทธิภาพ 2.พัฒนาธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้แก่สมาชิกให้มีปริมาณและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 3.ปรับปรุงธุรกิจการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ออกจำหน่าย (ตลาดกลางฯ) 4.จัดทำฐานข้อมูลสหกรณ์ 5.การพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ 6.เสริมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและสังคม 7.ผลักดันหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในสหกรณ์

4 ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน
1.ลูกหนี้รายเดิมเป็นผู้สูงอายุ ไม่มีรายได้และเสียชีวิตไปแล้ว 2.ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ (เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและน้ำท่วม) 3.นโยบายของรัฐบาลไม่แน่นอน เช่น โครงการจำนำข้าวเปลือก การพักชำระหนี้ เป็นต้นทำให้สหกรณ์ขาดรายได้

5 ผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบัน
1.การประกันราคาพืชผลมีผลกระทบต่อราคาข้าว 2.ปัญหาภัยธรรมชาติ (เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและน้ำท่วม) 3.วิกฤติ AFTA และ FTA ส่งผลกระทบด้านภาษีทำให้ต้นทุนสูงในการแข่งขันกับต่างประเทศ

6 การวิเคราะห์ SWOT จุดแข็ง จุดอ่อน 1.ผู้นำมีความเข้มแข็ง
2.มีทุนดำเนินงานที่เพียงพอ 3.มีการบริหารความเสี่ยง 4.สมาชิกเข้าใจบทบาทของตัวเอง 5.มีแผนสำรองเตือนภัย 6.สหกรณ์ถือครองสินทรัพย์ที่ต้นทุนสูง เช่น ลาน อาคารเอนกประสงค์ เป็นต้น 7.มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น 8.มีเครือข่ายที่หลากหลาย 9.สหกรณ์มีภาพลักษณ์ที่ดีสมาชิกมีความศรัทธา 10.มีสวัสดิการและประกันความเสี่ยงให้กับสมาชิก 1.หนี้สินรายเดิมไม่สามารถเก็บคืนได้ 2.สัดส่วนเงินฝากระยะสั้นสูงและดอกเบี้ยเงินฝากสูง 3.สมาชิกขาดองค์ความรู้ด้านวิชาการเทคนิคทางการเกษตร ทำให้ใช้ต้นทุนการผลิตสูงไม่คุ้มค่าต่อผลผลิตที่ได้และทำลายสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

7 การวิเคราะห์ SWOT โอกาส อุปสรรค 1.นโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐ
2.มีตลาดกลางสินค้าการเกษตรรับส่งสินค้าโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง 3.การปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการทำงานของสหกรณ์ดี 4.มีบริษัทเอกชน (บางจาก) ให้การสนับสนุนความรู้ด้านการบริการ 1.นโยบานของรัฐบาลไม่แน่นอน 2.ภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม เพลี้ยกระโดด) 3.ผลกระทบจากนักลงทุนต่างชาติ (ห้างสรรพสินค้า) ทำให้ส่งผลต่อธุรกิจสินค้าเกษตร

8 แนวโน้มวิสัยทัศน์ใหม่ในอนาคต
สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมธุรกิจ พัฒนาสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตด้วยกลไกทางบัญชี

9 แนวคิดในการปรับแผนกลยุทธ์ไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ
การใช้กลยุทธ์การประหยัดต้นทุน โดยการ 1.การตัดดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อเสริมสร้างระบบเตือนภัยและประกันความเสียหายจากราคาผลผลิต ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.การวางมาตรการใหม่ในการดำเนินการจัดการหนี้สินเดิม (ระยะเวลากว่า 10 ปีและจำนวนไม่เกินร้อยละ 1) 3.การใช้ประโยชน์จากอาคารอเนกประสงค์หรือทรัพย์สินต้นทุนสูงให้มากขึ้น

10 กรอบแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสหกรณ์การเกษตรและสถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษาจะเข้าร่วมประชุมการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด เป็นประจำในวันที่ 9 ของทุกเดือน

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ผลสรุปการแบ่งกลุ่มย่อยประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google