งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. แนวโน้มตลาดสินค้าเกษตร อินทรีย์โลก 2 ตลาดเติบโตต่อเนื่อง ปี 2553 มีมูลค่า 100,000 ล้าน US$ ตลาดสำคัญ สหภาพยุโรป /อเมริกา เหนือ (97%ของ ตลาดโลก) ญี่ปุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. แนวโน้มตลาดสินค้าเกษตร อินทรีย์โลก 2 ตลาดเติบโตต่อเนื่อง ปี 2553 มีมูลค่า 100,000 ล้าน US$ ตลาดสำคัญ สหภาพยุโรป /อเมริกา เหนือ (97%ของ ตลาดโลก) ญี่ปุ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 แนวโน้มตลาดสินค้าเกษตร อินทรีย์โลก 2 ตลาดเติบโตต่อเนื่อง ปี 2553 มีมูลค่า 100,000 ล้าน US$ ตลาดสำคัญ สหภาพยุโรป /อเมริกา เหนือ (97%ของ ตลาดโลก) ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ปัจจัยขยายตัว พฤติกรรมผู้บริโภค เน้นสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ ช่องทางจัดจำหน่าย เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น มาตรฐานสินค้าเกษตร อินทรีย์เป็นที่ยอมรับ กระแสอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม มาตรการตวจสอบของ ประเทศผู้นำเข้า

3 การค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ของ ไทย 3 การบริโภคใน ประเทศ สินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่ส่งออก ตลาดสำคัญ ปี 2548 มีมูลค่า 494 ล้านบาท ข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว ผักสดและเมล็ดภัณฑ์ผัก ผลไม้แปรรูป น้ำตาล/น้ำมันปาล์ม กุ้ง สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สิงค์โปร์

4 การผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ ในไทย 4 ผลผลิต 29,415 ตัน ข้าว 18,960 ตัน (64%) 535 ล้านบาท ผักสด สมุนไพร 4,618 ตัน (16%) 256 ล้านบาท ผลไม้ 3,747 ตัน (13%) 75 ล้านบาท บริโภคในประเทศ 15,800 ตัน (494 ล้านบาท ) ส่งออก 13,630 ตัน (426 ล้านบาท ) พื้นที่การเกษตร สินค้าเกษตร อินทรีย์ 135,634 ไร่ ( ปี 2548) (0.1% ของพื้นที่ ประเทศ )

5 การผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ ในไทย 5 ข้าว (64%) สุรินทร์ ยโสธร อุบลราชธานี อุดรธานี มหาสารคาม ศรีษะเกษ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา เชียงราย พะเยา แพร่ สมุนไพร ผักสด (16%) นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี เชียงใหม่ สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี ผลไม้ (13%) ชุมพร นนทบุรี เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม

6 สินค้าที่มีการตรวจรับรอง มาตรฐาน 6 ข้าว ถั่วและธัญพืช ถั่วเหลือง ถั่วลิสง งา ผัก ผักสดต่างๆ ข้าวโพดอ่อน หน่อไม้ฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว ผลไม้ กล้วย สัปปะรด มะละกอ ขนุน มะม่วง ลำไย เครื่องดื่ม ชา มะตูม ตระไคร้แห้ง ชากุหลาบ น้ำผึ้งป่า เครื่องปรุงอาหาร กะทิ น้ำตาลทราย แป้งมันสำปะหลัง น้ำมันปาล์ม สัตว์น้ำ กุ้ง ปลา สมุนไพร ฟ้าทะลายโจร ยอ 8 กลุ่มสินค้า ข้าวหอมมะลิ ข้าวมะลิแดง ข้าวเหลืองอ่อน ข้าวเหลืองประทิว ข้าวเหนียว ข้าวนิล

7 กลยุทธ์การพัฒนาสินค้าเกษตร อินทรีย์ของไทย 7 กลยุทธ์ระดับชาติ ( สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ) ขยายฐานการผลิตสำหรับ สินค้าเกษตรอินทรีย์ เพิ่มขีดความสามารถและ ปรับปรุงโครงสร้างให้มี ประสิทธิภาพดีขึ้น ให้ความสำคัญกับการวิจัยสินค้า เกษตรอินทรีย์ ปรับปรุงและยกระดับสมรรถนะ ของผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร อินทรีย์ภายในประเทศ ขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตร อินทรีย์ ทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำและ เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็น เลิศในระดับภูมิภาค การพัฒนาผู้ประกอบการด้านสินค้า เกษตรอินทรีย์ (Capacity Building) การขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในและต่างประเทศ (Market Expansion) การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ (Value Creation) สนับสนุนการสร้างสิ่งอำนวยความ สะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) กลยุทธ์การค้า ( กระทรวงพาณิชย์ )

8 ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของประเทศไทย ( ต่อ ) ตลาดภายในประเทศ ช่องทางการจำหน่ายสินค้าอาหารใน ประเทศ ตลาดดั้งเดิม (Traditional Trade) เช่น ร้านขายส่ง และร้านขายปลีก ตลาดสมัยใหม่ (Modern Trade) เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดผู้ปรุงอาหาร (Catering) เช่น ร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาล ตลาดอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (Food Processing Industry) เช่น โรงงาน อาหารแปรรูปต่างๆ ในปัจจุบันตลาดหลักของสินค้า เกษตรอินทรีย์ภายในประเทศคือตลาด สมัยใหม่ (Modern Trade) ตลาดที่มี ศักยภาพรองลงมาคือ ตลาดอุตสาหกรรม แปรรูปอาหาร และตลาดผู้ปรุงอาหาร 8

9 ช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร อินทรีย์เพื่อการส่งออก นายหน้า (Broker) ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ บริษัทค้าสินค้าระหว่างประเทศ (Trading Firm) ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ผู้กระจายสินค้า (Distributor) ห้างสรรพสินค้า (Supermarket) ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร (Manufacturer) 9

10 ผู้ประกอบการ : ปัจจัยสำคัญใน การทำโครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อ การตลาด ค้นหาพันธมิตรในการดำเนิน โครงการฯ เลือกพื้นที่ที่เหมาะสม ( ทั้งด้าน ภูมิศาสตร์และชุมชน ) ต้องทำงานร่วมกับเกษตรกร เลือกหน่วยงานตรวจสอบ รับรองมาตรฐานที่ สอดคล้องกับตลาด 9/23/2014

11 จบการ นำเสนอ 11


ดาวน์โหลด ppt 1. แนวโน้มตลาดสินค้าเกษตร อินทรีย์โลก 2 ตลาดเติบโตต่อเนื่อง ปี 2553 มีมูลค่า 100,000 ล้าน US$ ตลาดสำคัญ สหภาพยุโรป /อเมริกา เหนือ (97%ของ ตลาดโลก) ญี่ปุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google