งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย... นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ รองอธิบดีกรมการข้าว กลยุทธการผลิตและ การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว ของประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย... นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ รองอธิบดีกรมการข้าว กลยุทธการผลิตและ การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว ของประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย... นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ รองอธิบดีกรมการข้าว กลยุทธการผลิตและ การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว ของประเทศไทย

2 2  ภาครัฐโดยกรมการข้าว  ศูนย์วิจัยข้าว 27 แห่ง ปรับปรุงพันธุ์ ผลิตเมล็ดพันธุ์คัด และพันธุ์หลัก 3,000 ตัน/ปี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 23 แห่ง ผลิต เมล็ดพันธุ์ขยาย และพันธุ์จำหน่าย 100,000 ตัน/ปี สถานการณ์การผลิตและ กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

3 3  องค์กรเกษตรกรและชุมชน  สหกรณ์การเกษตรมีโรงงานปรับปรุง สภาพเมล็ดพันธุ์ 64 โรง ผลิตเมล็ด พันธุ์จำหน่าย 25,000 ตัน/ปี  ศูนย์ข้าวชุมชน 877 ศูนย์ ผลิต เมล็ดพันธุ์จำหน่าย 55,350 ตัน/ปี สถานการณ์การผลิตและ กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

4 4  ภาคเอกชน ผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่าย 150,000 ตัน/ปี โดยจัดแบ่ง 3 กลุ่ม 1. ดำเนินการทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวิจัย และพัฒนาพันธุ์ รวมทั้งการผลิตและ การตลาด 2. ดำเนินการในด้านผลิตและการตลาด 3. ดำเนินการด้านการตลาด สถานการณ์การผลิตและ กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

5 5  เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไม่เพียงพอ  เมล็ดพันธุ์ข้าวที่จำหน่ายบางส่วน คุณภาพต่ำ  ชาวนาเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง อย่างต่อเนื่องและใช้ในอัตราต่อไร่สูง สภาพปัญหาการผลิตและ การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว

6 รวมความต้องการเมล็ดพันธุ์ 600,000 ตัน ปีละ 60,000 ตัน เมล็ดพันธุ์นาดำ เมล็ดพันธุ์นาหว่าน ปีละ 290,000 ตัน ใช้เมล็ดพันธุ์ปลูก 1.050 ล้านตัน พื้นที่ปลูกข้าว 69.82 ล้านไร่ ความต้องการเมล็ดพันธุ์ทั้งประเทศ ปีละ 600,000 ตัน 6 เมล็ดพันธุ์นาปรัง ปีละ 250,000 ตัน เปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ ทุก 3 ปี เปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ ทุก 2 ปี นาดำ 26.26 ล้านไร่ นาหว่าน 31.16 ล้านไร่ เปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ ทุกปี นาหว่าน 12 ล้านไร่ นาดำ 0.4 ล้านไร่ นาปรัง 12.40 ล้านไร่นาปี 57.42 ล้านไร่

7 หน่วยงาน 2554255525562557255825592560 กรมการข้าว 100,00090,00080,00075,00070,00065,00060,000 สหกรณ์ การเกษตร 25,00027,50030,00032,50035,00037,50040,000 ศูนย์ข้าว ชุมชน 55,35075,000100,000125,000150,000175,000200,000 เอกชน / ชาวนา ก้าวหน้า 150,000175,000200,000225,000250,000275,000300,000 รวม 330,350367,500410,000457,500505,000552,500600,000 หน่วย : ตัน แผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอ ปี 2554-2560 7

8 แผนการผลิตเมล็ด พันธุ์ข้าว ปี 2554 กรมการข้าว 30.27% ศูนย์ข้าวชุมชน16.75%ศูนย์ข้าวชุมชน16.75% เอกชน/ชาวนาก้าวหน้า45.41% สหกรณ์การเกษตร 7.57% 150,000 ตัน 100,000 ตัน 55,350 ตัน 25,000 ตัน รวม 330,350 ตัน 100 % หน่วย : ล้านตัน 8

9 แผนการผลิตเมล็ด พันธุ์ข้าว ปี 2560 ศูนย์ข้าวชุมชน33.33% สหกรณ์การเกษตร6.67% เอกชน/ชาวนาก้าวหน้า50% กรมการข้าว10.00% 300,000 ตัน 60,000 ตัน 200,000 ตัน 40,000 ตัน รวม 600,000 ตัน 100 % หน่วย : ล้านตัน 9

10 ยุทธศาสตร์การผลิต และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี ๒๕๕๔-๒๕๖๐

11 11 วิสัยทัศน์ ชาวนาไทยได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว คุณภาพดีอย่างเพียงพอ

12 12 พันธกิจ 1. ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของ ทุกภาคส่วนให้เพียงพอกับความต้องการ 2. พัฒนาศักยภาพของภาครัฐ องค์กร เกษตรกร เอกชน และชาวนาชั้นนำ ผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้เข้มแข็ง

13 13 พันธกิจ ( ต่อ ) 3. เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพ เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีการผลิตและจำหน่าย แก่ชาวนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 4. ส่งเสริมการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว คุณภาพดีสู่ชาวนาไทยอย่างทั่วถึง

14 ยุทธศาสตร์ที่ 1 14 ประเด็นยุทธศาสตร์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่มีประสิทธิภาพ

15 15เป้าประสงค์ ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ องค์กรเกษตรกร เอกชน และชาวนา ก้าวหน้า สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณ คุณภาพ และ ทันเวลาด้วยต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม ยุทธศาสตร์ที่ 1

16 16 กลยุทธสำคัญ  ส่งเสริมสนับสนุนให้เอกชนเข้ามา ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว คุณภาพดีเพิ่มมากขึ้น  ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 1

17 ศูนย์หลัก ศขช.2 ศขช. 7 ศขช. 3 ศขช. 5 ศขช.10 ศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าว  แปลงเรียนรู้  ห้องสมุดชาวนา  อบรมชาวนา พยากรณ์การระบาดศัตรูข้าว  สำรวจข้อมูลสภาพอากาศ  สำรวจข้อมูลสถานการณ์ ศัตรูข้าว  เผยแพร่และเตือนภัยการ ระบาด ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว  โรงสีชุมชน  อบรมให้ความรู้ด้านการแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ ศูนย์บริการชาวนาเครือข่าย  ข้อมูลการวินิจฉัยศัตรูข้าว  ข้อมูลการตลาดข้าว ศมข./ศวข. ศูนย์บริการชาวนา ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  ให้บริการปรับปรุงสภาพ เมล็ดพันธุ์และบรรจุถุง  บริการลานตากข้าว ศขช. 4 ศขช. 6 ศขช. 8 ศขช. 9 ศขช. 1 ศูนย์ข้าวชุมชนหลักและศูนย์ข้าวชุมชนเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนหลักและศูนย์ข้าวชุมชนเครือข่าย 17

18 ยุทธศาสตร์ที่ 2 18 ประเด็นยุทธศาสตร์ ( ต่อ ) การสร้างความเข้มแข็ง ของผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเมล็ด พันธุ์ข้าว

19 19 ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว มีความเข้มแข็ง และมีความสามารถ ในการบริหารจัดการผลิตและจำหน่าย เมล็ดพันธุ์อย่างมีประสิทธิภาพ และ ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 2เป้าประสงค์

20 20  ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึง แหล่งทุนและความร่วมมือในการ พัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธสำคัญ

21 ยุทธศาสตร์ที่ 3 21 ประเด็นยุทธศาสตร์ ( ต่อ ) การควบคุมคุณภาพ เมล็ดพันธุ์ข้าว

22 22 เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตและจำหน่าย มีคุณภาพดีเป็นไปตามมาตรฐาน ที่กฎหมายกำหนด ยุทธศาสตร์ที่ 3เป้าประสงค์

23 23  เพิ่มขีดความสามารถในการควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ผลิตและจำหน่าย ตามพระราชบัญญัติ พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 และพ.ศ. 2550 ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธสำคัญ

24 ยุทธศาสตร์ที่ 4 24 ประเด็นยุทธศาสตร์ ( ต่อ ) การกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว อย่างเพียงพอและทั่วถึง

25 25 ชาวนาส่วนใหญ่มีโอกาสเข้าถึงและ ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 4

26 26  ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ ส่งเสริมการผลิตและการใช้เมล็ด พันธุ์ข้าวคุณภาพดี ยุทธศาสตร์ที่ 4กลยุทธสำคัญ

27 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โดย... นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ รองอธิบดีกรมการข้าว กลยุทธการผลิตและ การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว ของประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google