งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนารูปแบบกระบวนงานที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์เกษตร อินทรีย์ ( ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก ) สถาบันยุทธศาสตร์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนารูปแบบกระบวนงานที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์เกษตร อินทรีย์ ( ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก ) สถาบันยุทธศาสตร์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนารูปแบบกระบวนงานที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์เกษตร อินทรีย์ ( ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก ) สถาบันยุทธศาสตร์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ ก.พ.ร.ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ (ข้อมูลปรับปรุงแก้ไข 24 ธันวาคม 2548 เวลา 10:00 น.) 26 ธันวาคม 2548

2 การเกี่ยว นวด การ ตรวจสอบ มาตรฐาน การ แปรรูป การ พัฒนา คุณภาพ เพื่อส่งออก การเพิ่ม ขีดความ สามารถ ในการ แข่งขัน ศูนย์ กระจาย สินค้าและ โลจิสติกส์ การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน การแปรรูป เพิ่มและสร้าง คุณค่า การพัฒนา ระบบ การตลาด โครงสร้างพื้นฐาน สารสนเทศ การวิจัยและพัฒนา ส่งเสริม การผลิต และ ใช้เมล็ด พันธุ์ดี การ ปรับปรุง ดิน การจัด การศัตรู พืช การจัด การระบบ น้ำ การสร้างจิตสำนึก ความเป็นผู้ประกอบการ และการเข้มงวด คุณภาพมาตรฐาน กระบวนงานการพัฒนาข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก (To be) นโยบาย การกำกับและสนับสนุน จากหน่วยงานภาครัฐที่สอดคล้องกัน การจัดการ พื้นที่/ แปลงปลูก การส่งเสริมการรวมกลุ่มและ เพิ่มความเข้มแข็งเกษตรกร/สถาบัน การขับเคลื่อน โดยใช้การตลาด นำ Pre-HarvestPost-HarvestManufac. Trade มูลค่าข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้น................. ล้านบาทในปี 2551

3 การ เกี่ยว นวด การ ตรวจสอบ มาตรฐาน การ จัดการ พื้นที่/ แปลง ปลูก การ ส่งเสริม การผลิต และ ใช้เมล็ด พันธุ์ดี การ ปรับ ปรุง ดิน การจัด การศัตรู พืช การจัด การ ระบบ น้ำ การแปรรูป เพิ่มและ สร้างคุณค่า การ แปรรูป การ พัฒนา คุณภาพ เพื่อส่งออก การเพิ่ม ผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน การเพิ่ม ขีดความ สามารถ ในการ แข่งขัน การกระจาย สินค้าและ โลจิสติกส์ การ พัฒนา ระบบตลาด Value Chain ข้าวหอมมะลิ ก.พ.ร.ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ

4 การจัดการพื้นที่และแปลงปลูก Value Chain ข้าวหอมมะลิ เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน ส่งเสริมการรวมกลุ่ม เกษตรกรและพื้นที่ปลูก ส่งเสริมการรวมกลุ่ม เกษตรกรและพื้นที่ปลูก อบรม-ถ่ายทอด เทคโนโลยี (โรงเรียนชาวนา) อบรม-ถ่ายทอด เทคโนโลยี (โรงเรียนชาวนา) วิเคราะห์และจัดการ พื้นที่/แปลงปลูก ก.พ.ร.ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ

5 ส่งเสริมการผลิตและใช้เมล็ดพันธุ์ดี Value Chain ข้าวหอมมะลิ: เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน จัดหาและตรวจสอบ เมล็ดพันธุ์ดี ให้พอเพียง จัดหาและตรวจสอบ เมล็ดพันธุ์ดี ให้พอเพียง ถ่ายทอดความรู้ การผลิต และคัดเลือกพันธุ์ ถ่ายทอดความรู้ การผลิต และคัดเลือกพันธุ์ ส่งเสริมการ แลกเปลี่ยนและ ใช้พันธุ์ดี ส่งเสริมการ แลกเปลี่ยนและ ใช้พันธุ์ดี ก.พ.ร.ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ

6 การปรับปรุงดิน Value Chain ข้าวหอมมะลิ: เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนปรับปรุง/บำรุงดินปรับปรุง/บำรุงดิน ส่งเสริมการใช้ อินทรีย์วัตถุ ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ (โค กระบือ)ได้ปุ๋ยคอก ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ส่งเสริมเครื่องมือ/เครื่องจักรในการไถกลบตอซังข้าวส่งเสริมเครื่องมือ/เครื่องจักรในการไถกลบตอซังข้าว ก.พ.ร.ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ

7 การจัดการระบบน้ำ Value Chain ข้าวหอมมะลิ: เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน การขุดสระและเลี้ยง ปลาประจำไร่นา บำรุงรักษาระบบ ชลประทานและใช้น้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการน้ำ/ให้น้ำใน แหล่งผลิต การมีส่วนร่วมของ เกษตรกรในการ จัดการน้ำ ก.พ.ร.ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ

8 ใส่สารอินทรีย์ (พด.7) ใช้ชีววิธี - ตัวห้ำ ตัวเบียน การจัดการน้ำที่เหมาะสม การเลี้ยงสัตว์ในนาข้าวหลังเก็บเกี่ยว เอาใจใส่ในการตรวจแปลง Value Chain ข้าวหอมมะลิ: เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนการจัดการศัตรูพืช ป้องกันศัตรูพืช (เตรียมดินให้ดี) ป้องกันศัตรูพืช (เตรียมดินให้ดี) การจัดการ ศัตรูพืช ด้วยวิธี IPM การจัดการ ศัตรูพืช ด้วยวิธี IPM ลด/ทดแทน การใช้เคมี ลด/ทดแทน การใช้เคมี ก.พ.ร.ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ

9 Value Chain ข้าวหอมมะลิ: เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนการเกี่ยวนวด จัดระเบียบรถเกี่ยวนวด ก่อนลงพื้นที่เก็บเกี่ยว สร้างลานตาก/ยุ้งฉางข้าว ชุมชน ลานตากที่วัด ส่งเสริมโรงสีเกษตรอินทรีย์ ที่พร้อมให้มีโรงอบ ส่งเสริมเก็บเกี่ยวตอซัง ให้เป็นพืชอาหารสัตว์ ส่งเสริมใช้เครื่องเกี่ยว นวดขนาดเล็กด้วยมือ ก.พ.ร.ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ

10 $ Value Chain ข้าวหอมมะลิ: เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนการตรวจสอบมาตรฐาน ส่งเสริมการรับรองคุณภาพ ในระดับไร่นา ส่งเสริมการรับรองคุณภาพ ในระดับไร่นา สร้างความรู้ความเข้าใจใน ระบบคุณภาพและสามารถ ตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง ด้วยกลุ่มเกษตรกรเอง ส่งเสริมการใช้ระบบคุณภาพ และมาตรฐานข้าวเปลือก การมอบอำนาจ และขยายหน่วยงาน ตรวจรับรอง การมอบอำนาจ และขยายหน่วยงาน ตรวจรับรอง ก.พ.ร.ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ

11 $ การแปรรูป Value Chain ข้าวหอมมะลิ: การพัฒนาและแปรรูปข้าวหอมมะลิ การพัฒนา บุคลากร ตามระบบ มาตรฐาน การปรับปรุง โรงสีตาม ระบบ มาตรฐาน HACCP และ อาหาร ปลอดภัย การตรวจสอบและ พัฒนาเครื่องจักร/ อุปกรณ์ ส่งเสริมการเชื่อมโยง supply chain ระหว่างโรงสี-แหล่ง ผลิต การรับรองมาตรฐาน โรงสี-โรงปรับปรุง คุณภาพข้าว ส่งเสริมให้โรงสี เอกชน/สหกรณ์ฯ ใช้เครื่องอบแห้ง ก.พ.ร.ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ

12 $ การพัฒนาคุณภาพเพื่อส่งออก Value Chain ข้าวหอมมะลิ: การพัฒนาและแปรรูปข้าวหอมมะลิ ใช้ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ การขนส่งให้ได้มาตรฐานตาม เงื่อนไขของประเทศคู่ค้า สนับสนุนให้สถาบันการศึกษา ตั้งศูนย์ตรวจสอบDNAข้าว การพัฒนาบุคลากร ในด้านการส่งออก การพัฒนาบุคลากร ในด้านการส่งออก การพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจโรงสี การผลิตข้าวหอมมะลิ พรีเมียม-บริสุทธิ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความหลากหลาย และเพิ่มมูลค่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความหลากหลาย และเพิ่มมูลค่า ก.พ.ร.ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ

13 $ Value Chain ข้าวหอมมะลิ: การพัฒนาระบบการตลาดข้าวหอมมะลิ การสร้างและพัฒนา ตราสินค้าเพื่อการ ส่งออกของประเทศ การส่งเสริม การบริโภค ข้าวหอมมะลิ ในโรงแรม/ ร้านอาหาร/ สายการบิน การส่งเสริมการตลาด ในระดับ World Class การส่งเสริมการตลาด ในระดับ World Class การสร้างความรู้ ความเข้าใจคุณค่า ข้าวหอมมะลิ ขยายช่องทาง การจัดจำหน่ายและ สนับสนุนการร่วมลงทุน กับประเทศผู้นำเข้า เพิ่มคุณค่าการใช้ข้าว ในมิติต่างๆ วางตำแหน่งข้าวหอม มะลิและกลุ่มลูกค้า เป้าหมายให้ชัดเจน การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก.พ.ร.ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ

14 $ Value Chain ข้าวหอมมะลิ: การพัฒนาระบบการตลาดข้าวหอมมะลิ การกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ จัดระบบมาตรฐาน การขนส่ง ส่งเสริมให้มีศูนย์รวบรวมและ กระจายข้าวหอมมะลิ (ไซโล/คลังสินค้า/DC/ICD) ส่งเสริมให้มีศูนย์รวบรวมและ กระจายข้าวหอมมะลิ (ไซโล/คลังสินค้า/DC/ICD) จัดการโลจิสติกส์และกระจาย ข้าวหอมมะลิในตลาด ต่างประเทศ เชื่อมโยง/เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโลจิสติกส์ จากแปลงปลูกถึงส่งออก เชื่อมโยง/เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโลจิสติกส์ จากแปลงปลูกถึงส่งออก ก.พ.ร.ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ

15 Value Chain ข้าวหอมมะลิ: การวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุน การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาเครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพและ ประหยัดพลังงาน การตรวจสอบ คุณภาพข้าว ที่ทราบผลเร็ว การตรวจสอบ คุณภาพข้าว ที่ทราบผลเร็ว พัฒนารูปแบบ การใช้ประโยชน์และ รูปลักษณ์ที่ดึงดูด สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลาย การพัฒนาเครื่องอบแห้ง ต้นทุนต่ำ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สารเทศร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สารเทศร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริม การวิจัย การตลาดทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ ส่งเสริม การวิจัย การตลาดทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ ก.พ.ร.ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ

16 การเกี่ยว นวด การ ตรวจสอบ มาตรฐาน การ จัดการ พื้นที่/ แปลงปลูก การผลิต และ ใช้เมล็ด พันธุ์ดี การ ปรับปรุง ดิน การจัด การศัตรู พืช การจัด การระบบ น้ำ การเพิ่ม ผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน ส่งเสริม การรวมกลุ่ม เกษตรกร และพื้นที่ปลูก อบรม ถ่ายทอด เทคโนโลยี โรงเรียนชาวนา วิเคราะห์ และจัดการ พื้นที่ และแปลงปลูก จัดหาและ ตรวจสอบ เมล็ดพันธุ์ดี ให้พอเพียง ถ่ายทอด ความรู้ การผลิต และคัดเลือก พันธุ์ ส่งเสริมการ แลกเปลี่ยน และ ใช้พันธุ์ดี ปรับปรุง/ บำรุงดิน ส่งเสริม การใช้ อินทรีย์วัตถุ ส่งเสริมการ เลี้ยงปศุสัตว์ (โค กระบือ) ได้ปุ๋ยคอก ส่งเสริม เครื่องมือ/ เครื่องจักร ในการไถกลบ ตอซังข้าว พัฒนาแหล่ง น้ำและ เพิ่มพื้นที่ ชลประทาน การขุดสระและ เลี้ยงปลา ประจำไร่นา บำรุงรักษา ระบบ ชลประทาน และใช้น้ำ อย่างมี ประสิทธิภาพ จัดการน้ำ/ให้ น้ำในแหล่ง ผลิต การมีส่วนร่วม ของเกษตรกร ในการจัดการ น้ำ ป้องกัน ศัตรูพืช (เตรียมดิน ให้ดี) การจัดการ ศัตรูพืช ด้วยวิธี IPM ลด/ทดแทน การใช้เคมี จัดระเบียบรถ เกี่ยวนวดก่อน ลงพื้นที่เก็บ เกี่ยว สร้างลานตาก/ ยุ้งฉางข้าว ชุมชน ลานตาก ที่วัด ส่งเสริมโรงสี เกษตรอินทรีย์ ที่พร้อมให้มีโรง อบ ส่งเสริมเก็บ เกี่ยวตอซังให้ เป็นพืชอาหาร สัตว์ ส่งเสริมใช้ เครื่องเกี่ยวนวด ขนาดเล็กด้วย มือ ส่งเสริมการ รับรองคุณภาพ ในระดับไร่นา สร้างความรู้ ความเข้าใจใน ระบบคุณภาพ และสามารถ ตรวจติดตาม อย่างต่อเนื่อง ด้วยกลุ่ม เกษตรกรเอง ส่งเสริมการใช้ ระบบคุณภาพ และมาตรฐาน ข้าวเปลือก การมอบอำนาจ และขยาย หน่วยงาน ตรวจรับรอง ก.พ.ร.ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ

17 การแปรรูป เพิ่มและ สร้างคุณค่า การ แปรรูป การพัฒนา คุณภาพ เพื่อส่งออก การพัฒนาบุคลากร ตามระบบมาตรฐาน การปรับปรุงโรงสีตาม ระบบมาตรฐาน HACCP และอาหาร ปลอดภัย การตรวจสอบและพัฒนา เครื่องจักร/อุปกรณ์ ส่งเสริมการเชื่อมโยง supply chain ระหว่างโรงสี-แหล่งผลิต การรับรองมาตรฐานโรงสี-โรง ปรับปรุงคุณภาพข้าว ส่งเสริมให้โรงสีเอกชน/สหกรณ์ฯ ใช้เครื่องอบแห้ง ใช้ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการ ขนส่งให้ได้มาตรฐานตามเงื่อนไข ของประเทศคู่ค้า สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาตั้ง ศูนย์ตรวจสอบDNAข้าว การพัฒนาบุคลากร ในด้านการส่งออก การพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจโรงสี การผลิตข้าวหอมมะลิ พรีเมียม-บริสุทธิ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความหลากหลาย และเพิ่มมูลค่า ก.พ.ร.ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ

18 การเพิ่มขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน การกระจายสินค้า และโลจิสติกส์ การพัฒนา ระบบตลาด การส่งเสริมการบริโภคข้าวหอมมะลิใน โรงแรม/ร้านอาหาร/สายการบิน การส่งเสริมการตลาด ในระดับ World Class การสร้างความรู้ความเข้าใจ คุณค่าข้าวหอมมะลิ ขยายช่องทาง การจัดจำหน่ายและสนับสนุนการร่วม ลงทุนกับประเทศผู้นำเข้า เพิ่มคุณค่าการใช้ข้าว ในมิติต่างๆ วางตำแหน่งข้าวหอมมะลิและกลุ่มลูกค้า เป้าหมายให้ชัดเจน จัดระบบมาตรฐาน การขนส่ง ส่งเสริมให้มีศูนย์รวบรวม และกระจายข้าวหอมมะลิ (ไซโล/คลังสินค้า/DC/ICD) จัดการโลจิสติกส์และกระจายข้าว หอมมะลิในตลาดต่างประเทศ เชื่อมโยง/เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโลจิสติกส์ จากแปลงปลูกถึงส่งออก ก.พ.ร.ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ การสร้างและพัฒนาตราสินค้าเพื่อการ ส่งออกของประเทศ

19 บุคลากรภารัฐ มีการทำงาน ที่สอดคล้องกัน มีโครงสร้าง สนับสนุน ที่พอเพียง มีระบบสารสนเทศ ครบถ้วนและ ใช้ประโยชน์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิจัย และพัฒนาที่ดี สนับสนุนให้ เกิดมูลค่าเพิ่ม การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน การแปรรูป เพิ่มและสร้างคุณค่า การพัฒนา ระบบตลาด เกษตรกร เกิดแรงจูงใจ และมีส่วนร่วม ผลผลิต ที่มีคุณภาพ / มาตรฐาน ผู้บริโภค มีความพึงพอใจ มูลค่าการจำหน่าย ข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้น มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ มิติคุณภาพการให้บริการ มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ มิติการพัฒนาองค์กร ราคาจำหน่ายสูง ผลิตภาพสูง แผนผังเชิงยุทธศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนารูปแบบกระบวนงานที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์เกษตร อินทรีย์ ( ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก ) สถาบันยุทธศาสตร์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google