งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบกระบวนงานที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ (ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก) 26 ธันวาคม 2548 ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ข้อมูลปรับปรุงแก้ไข 24 ธันวาคม 2548 เวลา 10:00 น.)

2 กระบวนงานการพัฒนาข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก (To be)
มูลค่าข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้น ล้านบาทในปี 2551 Pre-Harvest Post-Harvest Manufac. Trade การแปรรูป เพิ่มและสร้าง คุณค่า การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน การพัฒนา ระบบ การตลาด การจัดการ พื้นที่/ แปลงปลูก ส่งเสริม การผลิต และ ใช้เมล็ด พันธุ์ดี การ ปรับปรุง ดิน การจัด การระบบ น้ำ การจัด การศัตรู พืช การเกี่ยว นวด การ ตรวจสอบ มาตรฐาน การ แปรรูป การ พัฒนา คุณภาพ เพื่อส่งออก การเพิ่ม ขีดความ สามารถ ในการ แข่งขัน ศูนย์ กระจาย สินค้าและ โลจิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐาน สารสนเทศ การวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมการรวมกลุ่มและ เพิ่มความเข้มแข็งเกษตรกร/สถาบัน การสร้างจิตสำนึก ความเป็นผู้ประกอบการ และการเข้มงวด คุณภาพมาตรฐาน การขับเคลื่อน โดยใช้การตลาดนำ นโยบาย การกำกับและสนับสนุน จากหน่วยงานภาครัฐที่สอดคล้องกัน

3 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
การเพิ่ม ผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน การ จัดการ พื้นที่/ แปลง ปลูก การ ส่งเสริม การผลิต และ ใช้เมล็ด พันธุ์ดี การ ปรับ ปรุง ดิน การจัด การ ระบบ น้ำ การจัด การศัตรู พืช การ เกี่ยว นวด การ ตรวจสอบ มาตรฐาน Value Chain ข้าวหอมมะลิ การแปรรูป เพิ่มและ สร้างคุณค่า การ แปรรูป การ พัฒนา คุณภาพ เพื่อส่งออก การ พัฒนา ระบบตลาด การเพิ่ม ขีดความ สามารถ ในการ แข่งขัน การกระจาย สินค้าและ โลจิสติกส์ ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

4 วิเคราะห์และจัดการ พื้นที่/แปลงปลูก
Value Chain ข้าวหอมมะลิ เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน การจัดการพื้นที่และแปลงปลูก วิเคราะห์และจัดการ พื้นที่/แปลงปลูก ส่งเสริมการรวมกลุ่ม เกษตรกรและพื้นที่ปลูก อบรม-ถ่ายทอด เทคโนโลยี (โรงเรียนชาวนา) ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
Value Chain ข้าวหอมมะลิ: เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน ส่งเสริมการผลิตและใช้เมล็ดพันธุ์ดี จัดหาและตรวจสอบ เมล็ดพันธุ์ดี ให้พอเพียง ส่งเสริมการ แลกเปลี่ยนและ ใช้พันธุ์ดี ถ่ายทอดความรู้ การผลิต และคัดเลือกพันธุ์ ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

6 การปรับปรุงดิน ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ปรับปรุง/บำรุงดิน
Value Chain ข้าวหอมมะลิ: เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน การปรับปรุงดิน ปรับปรุง/บำรุงดิน ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ (โค กระบือ)ได้ปุ๋ยคอก ส่งเสริมการใช้อินทรีย์วัตถุ ส่งเสริม เครื่องมือ/เครื่องจักร ในการไถกลบตอซังข้าว ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

7 การจัดการระบบน้ำ Value Chain ข้าวหอมมะลิ:
เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน การจัดการระบบน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน การขุดสระและเลี้ยงปลาประจำไร่นา บำรุงรักษาระบบชลประทานและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ จัดการน้ำ/ให้น้ำในแหล่งผลิต การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการน้ำ ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

8 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
Value Chain ข้าวหอมมะลิ: เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน การจัดการศัตรูพืช ป้องกันศัตรูพืช (เตรียมดินให้ดี) ลด/ทดแทน การใช้เคมี การจัดการศัตรูพืช ด้วยวิธี IPM ใส่สารอินทรีย์ (พด.7) ใช้ชีววิธี - ตัวห้ำ ตัวเบียน การจัดการน้ำที่เหมาะสม การเลี้ยงสัตว์ในนาข้าวหลังเก็บเกี่ยว เอาใจใส่ในการตรวจแปลง ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

9 การเกี่ยวนวด จัดระเบียบรถเกี่ยวนวดก่อนลงพื้นที่เก็บเกี่ยว
Value Chain ข้าวหอมมะลิ: เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน การเกี่ยวนวด จัดระเบียบรถเกี่ยวนวดก่อนลงพื้นที่เก็บเกี่ยว ส่งเสริมใช้เครื่องเกี่ยวนวดขนาดเล็กด้วยมือ สร้างลานตาก/ยุ้งฉางข้าวชุมชน ลานตากที่วัด ส่งเสริมเก็บเกี่ยวตอซังให้เป็นพืชอาหารสัตว์ - ระยะเวลาเก็บเกี่ยวสั้น - แรงงานไม่เพียงพอ - มีฝนตกในช่วงเก็บเกี่ยว - ปัจจุบันมีการใช้เครื่องเกี่ยวนวดมากกว่า 50 % ต้องปรับตัวเข้ากับระบบการเกี่ยวนวดด้วยเครื่อง ส่งเสริมโรงสีเกษตรอินทรีย์ที่พร้อมให้มีโรงอบ ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

10 ส่งเสริมการใช้ระบบคุณภาพและมาตรฐานข้าวเปลือก ส่งเสริมการรับรองคุณภาพ
Value Chain ข้าวหอมมะลิ: เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน $ การตรวจสอบมาตรฐาน ส่งเสริมการใช้ระบบคุณภาพและมาตรฐานข้าวเปลือก การมอบอำนาจ และขยายหน่วยงาน ตรวจรับรอง สร้างความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพและสามารถตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง ด้วยกลุ่มเกษตรกรเอง ส่งเสริมการรับรองคุณภาพ ในระดับไร่นา ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

11 การแปรรูป ส่งเสริมการเชื่อมโยง supply chain ระหว่างโรงสี-แหล่งผลิต
Value Chain ข้าวหอมมะลิ: การพัฒนาและแปรรูปข้าวหอมมะลิ $ การแปรรูป ส่งเสริมการเชื่อมโยง supply chain ระหว่างโรงสี-แหล่งผลิต การพัฒนาบุคลากร ตามระบบมาตรฐาน การปรับปรุงโรงสีตาม ระบบมาตรฐาน HACCP และอาหารปลอดภัย การตรวจสอบและพัฒนาเครื่องจักร/อุปกรณ์ ส่งเสริมให้โรงสีเอกชน/สหกรณ์ฯ ใช้เครื่องอบแห้ง การรับรองมาตรฐานโรงสี-โรงปรับปรุงคุณภาพข้าว ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

12 การพัฒนาคุณภาพเพื่อส่งออก
Value Chain ข้าวหอมมะลิ: การพัฒนาและแปรรูปข้าวหอมมะลิ $ การพัฒนาคุณภาพเพื่อส่งออก การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ/วิสาหกิจโรงสี การผลิตข้าวหอมมะลิ พรีเมียม-บริสุทธิ์ การพัฒนาบุคลากร ในด้านการส่งออก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความหลากหลาย และเพิ่มมูลค่า สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาตั้งศูนย์ตรวจสอบDNAข้าว ใช้ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการขนส่งให้ได้มาตรฐานตามเงื่อนไขของประเทศคู่ค้า ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

13 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
Value Chain ข้าวหอมมะลิ: การพัฒนาระบบการตลาดข้าวหอมมะลิ $ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน วางตำแหน่งข้าวหอมมะลิและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจน การส่งเสริมการตลาด ในระดับ World Class การส่งเสริมการบริโภคข้าวหอมมะลิในโรงแรม/ร้านอาหาร/สายการบิน ขยายช่องทาง การจัดจำหน่ายและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับประเทศผู้นำเข้า การสร้างความรู้ ความเข้าใจคุณค่า ข้าวหอมมะลิ เพิ่มคุณค่าการใช้ข้าวในมิติต่างๆ การสร้างและพัฒนาตราสินค้าเพื่อการส่งออกของประเทศ ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

14 การกระจายสินค้าและโลจิสติกส์
Value Chain ข้าวหอมมะลิ: การพัฒนาระบบการตลาดข้าวหอมมะลิ $ การกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ ส่งเสริมให้มีศูนย์รวบรวมและกระจายข้าวหอมมะลิ (ไซโล/คลังสินค้า/DC/ICD) จัดระบบมาตรฐาน การขนส่ง เชื่อมโยง/เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโลจิสติกส์ จากแปลงปลูกถึงส่งออก -การจัดตั้งศูนย์รวบรวมละกระจายข้าวหอมมะลิให้เชื่อมโยงกับระบบ ICD ให้เป็นระบบโลจิสติกส์ จัดการโลจิสติกส์และกระจายข้าวหอมมะลิในตลาดต่างประเทศ ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

15 การวิจัยและพัฒนา Value Chain ข้าวหอมมะลิ:
การวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุน การวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารเทศร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนารูปแบบ การใช้ประโยชน์และ รูปลักษณ์ที่ดึงดูด ส่งเสริม การวิจัยการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลาย การตรวจสอบ คุณภาพข้าว ที่ทราบผลเร็ว การพัฒนาเครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพและ ประหยัดพลังงาน -การจัดตั้งศูนย์รวบรวมละกระจายข้าวหอมมะลิให้เชื่อมโยงกับระบบ ICD ให้เป็นระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาเครื่องอบแห้งต้นทุนต่ำ ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

16 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
การเพิ่ม ผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน การ จัดการ พื้นที่/ แปลงปลูก การผลิต และ ใช้เมล็ด พันธุ์ดี การ ปรับปรุง ดิน การจัด การระบบ น้ำ การจัด การศัตรู พืช การเกี่ยว นวด การ ตรวจสอบ มาตรฐาน วิเคราะห์ และจัดการ พื้นที่ และแปลงปลูก จัดหาและตรวจสอบ เมล็ดพันธุ์ดี ให้พอเพียง ปรับปรุง/ บำรุงดิน พัฒนาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ป้องกันศัตรูพืช (เตรียมดิน ให้ดี) จัดระเบียบรถเกี่ยวนวดก่อนลงพื้นที่เก็บเกี่ยว ส่งเสริมการใช้ระบบคุณภาพและมาตรฐานข้าวเปลือก ส่งเสริม การใช้อินทรีย์วัตถุ บำรุงรักษาระบบชลประทานและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการศัตรูพืช ด้วยวิธี IPM สร้างลานตาก/ยุ้งฉางข้าวชุมชน ลานตากที่วัด ส่งเสริม การรวมกลุ่ม เกษตรกร และพื้นที่ปลูก ส่งเสริมการ แลกเปลี่ยนและ ใช้พันธุ์ดี สร้างความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพและสามารถตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง ด้วยกลุ่มเกษตรกรเอง ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ (โค กระบือ)ได้ปุ๋ยคอก ลด/ทดแทน การใช้เคมี ถ่ายทอดความรู้ การผลิต และคัดเลือกพันธุ์ อบรม ถ่ายทอด เทคโนโลยี โรงเรียนชาวนา ส่งเสริมโรงสีเกษตรอินทรีย์ที่พร้อมให้มีโรงอบ จัดการน้ำ/ให้น้ำในแหล่งผลิต ส่งเสริม เครื่องมือ/เครื่องจักร ในการไถกลบตอซังข้าว ส่งเสริมการรับรองคุณภาพ ในระดับไร่นา การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการน้ำ ส่งเสริมใช้เครื่องเกี่ยวนวดขนาดเล็กด้วยมือ การมอบอำนาจ และขยายหน่วยงาน ตรวจรับรอง การขุดสระและเลี้ยงปลาประจำไร่นา ส่งเสริมเก็บเกี่ยวตอซังให้เป็นพืชอาหารสัตว์ ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

17 การ แปรรูป การพัฒนา คุณภาพ เพื่อส่งออก
การแปรรูป เพิ่มและ สร้างคุณค่า การ แปรรูป การพัฒนา คุณภาพ เพื่อส่งออก ส่งเสริมการเชื่อมโยง supply chain ระหว่างโรงสี-แหล่งผลิต การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ/วิสาหกิจโรงสี การตรวจสอบและพัฒนา เครื่องจักร/อุปกรณ์ การพัฒนาบุคลากร ในด้านการส่งออก การรับรองมาตรฐานโรงสี-โรงปรับปรุงคุณภาพข้าว สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาตั้งศูนย์ตรวจสอบDNAข้าว ใช้ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการขนส่งให้ได้มาตรฐานตามเงื่อนไขของประเทศคู่ค้า การพัฒนาบุคลากร ตามระบบมาตรฐาน ส่งเสริมให้โรงสีเอกชน/สหกรณ์ฯ ใช้เครื่องอบแห้ง การผลิตข้าวหอมมะลิ พรีเมียม-บริสุทธิ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความหลากหลาย และเพิ่มมูลค่า การปรับปรุงโรงสีตาม ระบบมาตรฐาน HACCP และอาหารปลอดภัย ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

18 การเพิ่มขีด การกระจายสินค้า ความสามารถ และโลจิสติกส์ ในการแข่งขัน
การพัฒนา ระบบตลาด การเพิ่มขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน การกระจายสินค้า และโลจิสติกส์ วางตำแหน่งข้าวหอมมะลิและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจน ส่งเสริมให้มีศูนย์รวบรวม และกระจายข้าวหอมมะลิ (ไซโล/คลังสินค้า/DC/ICD) การสร้างความรู้ความเข้าใจ คุณค่าข้าวหอมมะลิ เพิ่มคุณค่าการใช้ข้าว ในมิติต่างๆ เชื่อมโยง/เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโลจิสติกส์ จากแปลงปลูกถึงส่งออก การส่งเสริมการตลาด ในระดับ World Class การสร้างและพัฒนาตราสินค้าเพื่อการส่งออกของประเทศ จัดระบบมาตรฐาน การขนส่ง ขยายช่องทาง การจัดจำหน่ายและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับประเทศผู้นำเข้า จัดการโลจิสติกส์และกระจายข้าวหอมมะลิในตลาดต่างประเทศ การส่งเสริมการบริโภคข้าวหอมมะลิในโรงแรม/ร้านอาหาร/สายการบิน ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

19 แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ ข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้น
มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ มูลค่าการจำหน่าย ข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้น ผลิตภาพสูง ราคาจำหน่ายสูง มิติคุณภาพการให้บริการ เกษตรกร เกิดแรงจูงใจ และมีส่วนร่วม ผลผลิต ที่มีคุณภาพ/ มาตรฐาน ผู้บริโภค มีความพึงพอใจ มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน การแปรรูป เพิ่มและสร้างคุณค่า การพัฒนา ระบบตลาด มิติการพัฒนาองค์กร มีระบบสารสนเทศ ครบถ้วนและ ใช้ประโยชน์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิจัย และพัฒนาที่ดี สนับสนุนให้ เกิดมูลค่าเพิ่ม มีโครงสร้าง สนับสนุน ที่พอเพียง บุคลากรภารัฐ มีการทำงาน ที่สอดคล้องกัน


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google