งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ชุมชนและโรงไฟฟ้า กับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย รองปลัดกระทรวงพลังงาน (ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์) ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์ เกท กรุงเทพมหานคร 17 มกราคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ชุมชนและโรงไฟฟ้า กับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย รองปลัดกระทรวงพลังงาน (ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์) ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์ เกท กรุงเทพมหานคร 17 มกราคม 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ชุมชนและโรงไฟฟ้า กับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย รองปลัดกระทรวงพลังงาน (ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์) ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์ เกท กรุงเทพมหานคร 17 มกราคม 2551

2 2 ประเด็นนำเสนอ ไฟฟ้ากับการพัฒนาประเทศ ชุมชนกับโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ตัวอย่างการดูแลชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของ ต่างประเทศ แนวทางของประเทศไทย

3 3 ไฟฟ้ากับการพัฒนาประเทศ ไฟฟ้าช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวัน ไฟฟ้าช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

4 4 ความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมกะวัตต์ ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า ฉบับมีนาคม 2550 ไฟฟ้ากับการพัฒนาประเทศ

5 5 ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้า ที่มีสัญญาซื้อขายกับการไฟฟ้าตั้งแต่ 6 MW ขึ้นไปที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว จำนวน 100 โรง ใน 39 จังหวัด

6 6 ชุมชน กับ โรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าก็ต้องดำเนินการในเป็นไปตามรัฐธรรมนูญด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 66 ให้สิทธิกับชุมชนในการมีส่วนร่วมจัดการ การบำรุงรักษา และ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

7 7 >>ต้องอยู่ร่วมกัน<< กระทรวงพลังงานเล็งเห็นความสำคัญของการอยู่ ร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า จึงกำหนดให้มีการจัดตั้ง ”กองทุนพัฒนาชุมชนใน พื้นที่รอบโรงไฟฟ้า” ขึ้น เพื่อจัดหาเงินทุนในการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ในชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ชุมชน กับ โรงไฟฟ้า

8 8 >> กองทุนกับการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน << 1.เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 2.เน้นการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 3.เน้นการอยู่ร่วมกันของชุมชนและโรงไฟฟ้า ชุมชน กับ โรงไฟฟ้า

9 9 ตัวอย่างการดูแลชุมชน รอบโรงไฟฟ้าของต่างประเทศ (1) ประเทศญี่ปุ่น: จ่ายเงินอุดหนุน 0.06 บาท/หน่วย ให้กับรัฐบาลท้องถิ่น สำหรับโครงพัฒนาสังคม เช่น การ สร้างถนน ท่าเรือ ระบบประปา สวนสาธารณะ โรงพยาบาล โรงเรียน ส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และการป้องกัน สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

10 10 ประเทศฟิลิปปินส์: จ่ายเงินอุดหนุน 0.008 บาท/หน่วยให้กับ ตัวอย่างการดูแลชุมชน รอบโรงไฟฟ้าของต่างประเทศ (2)  กองทุนไฟฟ้า (25%)  กองทุนสำหรับการฟื้นฟูป่าไม้ การจัดการแหล่งน้ำ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (50%)  และกองทุนเพื่อการพัฒนาและ อาชีพ(25%)

11 11 >> กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า > กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า << แนวทางของประเทศไทย 1.ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเป็นผู้รับประโยชน์ 2.ภาคประชาชนมีส่วนร่วมหลัก 3.ผู้ใช้ไฟฟ้ารับภาระกองทุน 4.เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

12 12 ชุมชนที่ได้รับผลประโยชน์จากกองทุนฯ ตำบลที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากขอบเขตของ โรงไฟฟ้า/นิคมอุตสาหกรรมที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ หรือพื้นที่ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

13 13 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการเป็นผู้กำกับดูแลและบริหาร จัดการเงินกองทุนฯ ซึ่งประกอบด้วย -ผู้แทนภาคประชาชน (มากกว่าครึ่งหนึ่ง) -ผู้แทนภาครัฐ -ผู้แทนโรงไฟฟ้า -ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

14 14 อัตราการจ่ายเงินเข้ากองทุนฯ ทั้งนี้โรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟเข้าระบบหลัง 1 ม.ค. 54 จ่ายเงินเข้า กองทุนฯ ในช่วงการก่อสร้างในอัตรา 50,000 บาท/MW/ปี ตามกำลังผลิตติดตั้ง หรือไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทต่อปี เชื้อเพลิงสตางค์/หน่วย ก๊าซธรรมชาติ1.0 น้ำมันเตา, ดีเซล1.5 ถ่านหิน, ลิกไนต์2.0 พลังงานหมุนเวียน  ลมและแสงอาทิตย์  ชีวมวล กากและเศษวัสดุเหลือใช้ ขยะ  พลังน้ำ - 1.0 2.0 กำหนดให้โรงไฟฟ้าที่ขายไฟเข้าระบบตั้งแต่ 6 MW ขึ้นไป จ่ายเงินเข้ากองทุนฯ ในอัตราดังนี้ กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

15 15 เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมใน ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอย่างแท้จริง กรอบการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 1. อุดหนุนหรือช่วยเหลือแก่ชุมชนเพื่อการพัฒนาอาชีพ คุณภาพ ชีวิต การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและดนตรี สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บรรเทาความเสียหายในเบื้องต้น จากผลกระทบที่มีสาเหตุจากโรงไฟฟ้าและอื่นๆ 2. สนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 3. สนับสนุนการจัดทำผังเมืองรวมชุมชน 4. จัดทำแผนการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 5. ให้เงินเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานอื่นๆ 6. นำเงินหรือทรัพย์สินไปหาผลประโยชน์

16 16 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนดำเนินการดังนี้ การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี จัดทำรายงานผลการสอบบัญชี จัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการ บริหารจัดการ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลและ เผยแพร่ให้ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและสาธารณชน โดยทั่วไปทราบ กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

17 17 ให้ผู้ผลิตไฟฟ้าจ่ายเงินโดยตรงให้แก่กองทุนฯ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 50 เป็นต้นไป แต่ในช่วงที่ยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนฯ ให้ กฟผ. เป็นผู้จ่ายเงินเข้ากองทุนฯ และเรียกเก็บคืนผ่านค่า Ft การจ่ายเงินเข้ากองทุนฯ กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

18 18 จำนวนเงินนำส่งเข้ากองทุนฯ กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

19 19 กฟผ. จะโอนเงินเข้ากองทุนเมื่อ มีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยผู้ว่าราชการจังหวัด มีบัญชีเงินฝาก มีระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งสำเนารายละเอียดข้างต้น ไปที่ สนพ. กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

20 20 ในช่วงแรก >เงินที่ กฟผ. จะโอนเข้ากองทุนฯ คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ จะต้องดำเนินการขอเลขทะเบียน ผู้เสียภาษี > กองทุนฯ จะต้องเสียภาษีเงินได้จากยอดรายได้ หลังหักค่าใช้จ่าย เมื่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีระเบียบ เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า >กองทุนฯ จะอยู่ภายใต้ พรบ.การประกอบกิจการ พลังงาน พ.ศ. 2550 >ไม่ต้องเสียภาษีอีกต่อไป กองทุนฯ กับการเสียภาษี กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

21 21 การส่งผ่านค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้า เงินที่โรงไฟฟ้าจ่ายเข้ากองทุนฯ กำหนดให้ 1)โรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าก่อน 1 ม.ค. 54  ส่งผ่านค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทางค่าไฟฟ้า Ft 2)โรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าตั้งแต่ 1 ม.ค. 54 เป็นต้นไป  กำหนดเป็นเงื่อนไขในประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า จาก IPP  บวกเพิ่มจากราคาซื้อขายไฟฟ้าตามระเบียบการรับซื้อ ไฟฟ้า สำหรับ SPP และ VSPP เงินที่โรงไฟฟ้าจ่ายเข้ากองทุนฯ หมายถึงเงินที่ได้มาจาก ค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

22 22 ทุกคนทั่วประเทศที่ใช้ไฟฟ้าควรมีส่วนร่วม รับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการผลิต ไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าเท่ากันทั่วประเทศไม่ว่าใกล้ไกลจาก โรงไฟฟ้า ทำไมผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนฯ ให้กับคนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้า??? ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศจ่ายเงินเข้ากองทุนฯ ประชาชนทั่วประเทศมีไฟฟ้าใช้ เกิดจากการ เสียสละของชุมชนที่ยอมให้มีโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ การส่งผ่านค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้า

23 23


ดาวน์โหลด ppt 1 ชุมชนและโรงไฟฟ้า กับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย รองปลัดกระทรวงพลังงาน (ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์) ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์ เกท กรุงเทพมหานคร 17 มกราคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google