งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ศ.กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ นำเสนอ 22 มิถุนายน 2552 แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ศ.กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ นำเสนอ 22 มิถุนายน 2552 แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ศ.กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ นำเสนอ 22 มิถุนายน 2552 แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

2 การส่งเสริมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (SPP & VSPP) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ • โครงการก๊าซธรรมชาติ • โครงการถ่านหิน กระจายเชื้อเพลิง 2. เพื่อการกระจายเชื้อเพลิง และสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน VSPP ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย < 10 MW Renewable Cogeneration การส่งเสริม • การเปิดประมูล • การให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (adder) SPP 10 MW <ปริมาณพลังไฟฟ้า เสนอขาย < 90 MW โดยใช้เทคโนโลยี Co-generation Cogeneration Renewable

3 SPP : ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่มีปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายเข้าระบบของการไฟฟ้าเกินกว่า 10 MW แต่ไม่ เกิน 90 MW ขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. สามารถแบ่งเป็นดังนี้ VSPP : ผู้ผลิตไฟฟ้าทั้งภาคเอกชน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไปที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของ ตนเอง ที่มีปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายเข้าระบบของการไฟฟ้าไม่เกิน 10 MW ขายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟน. หรือ กฟภ. CogenerationRenewable สัญญา Firm ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย >10 MW,<= 90 MW อายุสัญญาตั้งแต่ 20-25 ปี สัญญา Non-Firm CogenerationRenewable ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย >10 MW <= 90 MW อายุสัญญา 5 ปี และต่อเนื่องอัตโนมัติ สัญญา Non-Firm Cogeneration Renewable ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย <= 10 MW อายุสัญญา 5 ปี และต่อเนื่องอัตโนมัติ การผลิตไฟฟ้าจาก (SPP & VSPP)

4 ส่วนเพิ่มฯ สำหรับ SPP พลังงานหมุนเวียน (เดิม) •กำหนดส่วนเพิ่มฯ สำหรับ SPP พลังงานหมุนเวียน (ปริมาณพลังไฟฟ้า เสนอขาย > 10 MW แต่ < 90 MW) ซึ่งขายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. •กำหนดเป้าหมายปริมาณพลังไฟฟ้าที่จะรับซื้อ •ไม่กำหนดระยะเวลาการยื่นข้อเสนอ เชื้อเพลิง ส่วนเพิ่มฯ (บาท/kWh) ปริมาณพลังไฟฟ้า รับซื้อ (MW) ระยะเวลา สนับสนุน (ปี) หมายเหตุ ขยะชุมชน2.50 100 7 อัตราคงที่ พลังงานลม3.50 115 10 พลังงานแสงอาทิตย์8.00 15 10 พลังงานหมุนเวียนอื่นๆ *0.30 300 7 เปิดประมูล รวม 530 หมายเหตุ * เปิดประมูลและกำหนดให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) ภายในปี 2555

5 ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย < 10 MW) เชื้อเพลิง ส่วนเพิ่มฯ (บาท/kWh) ระยะเวลาสนับสนุน (ปี) ชีวมวล/ก๊าซชีวภาพ 0.307 พลังน้ำขนาดเล็ก (50-200 kW) 0.407 พลังน้ำขนาดเล็ก (<50 kW) 0.807 ขยะชุมชน 2.507 พลังงานลม 3.5010 พลังงานแสงอาทิตย์ 8.0010 •กำหนดส่วนเพิ่มฯ สำหรับ VSPP พลังงานหมุนเวียน (ปริมาณพลังไฟฟ้า เสนอขาย < 10 MW) ซึ่งขายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟภ. และ กฟน. •กำหนดให้ยื่นข้อเสนอภายในปี พ.ศ. 2551 •ไม่มีการกำหนดปริมาณพลังไฟฟ้าที่จะรับซื้อ ส่วนเพิ่มฯ สำหรับ VSPP พลังงานหมุนเวียน (เดิม)

6 ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน สำหรับโครงการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เดิม) เชื้อเพลิง/เทคโนโลยี ส่วนเพิ่มราคารับซื้อ ไฟฟ้าเดิม (บาท/kWh) ส่วนเพิ่มราคารับซื้อ ไฟฟ้าพิเศษ (บาท/kWh) ส่วนเพิ่มราคารับซื้อ ไฟฟ้ารวม (บาท/kWh) ชีวมวล, ก๊าซชีวภาพ0.301.01.30 พลังน้ำขนาดเล็ก (50-200 kW)0.401.01.40 พลังน้ำขนาดเล็ก (< 50 kW)0.801.01.80 ขยะ2.501.03.50 พลังงานลม3.501.505.00 พลังงานแสงอาทิตย์8.001.509.50 หมายเหตุ : กฟผ. ออกประกาศ 23 ก.ค. 2550 และ กฟภ. ออกประกาศ 13 ก.ค. 2550 •มีโครงการที่ได้รับส่วนเพิ่มพิเศษ 1 ราย คือ บจก. กัลฟ์ ยะลากรีน ที่ตั้ง อ. เมือง จ. ยะลา ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย 20.20 MW ใช้เศษไม้ยางพาราเป็น เชื้อเพลิง

7 สถานภาพการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP พลังงาน หมุนเวียน ที่ขอรับส่วนเพิ่มฯ (เดือนมกราคม 2552 ) เชื้อเพลิง ส่วนเพิ่มฯ (บาท/kWh) ระยะเวลา สนับสนุน (ปี) ปริมาณพลัง ไฟฟ้ารับซื้อ (MW) ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย (MW) หมายเหตุ ยื่นคำร้องตอบรับซื้อขายเข้าระบบ ขยะชุมชน2.507100--- เสนอขาย ให้ กฟผ. พลังงานลม3.50101151,45860- พลังงาน แสงอาทิตย์ 8.00101555-- ชีวมวล /1 0.307335110 -เปิดประมูล รวม5651,623170- หมายเหตุ /1 กำหนดให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) ภายในปี 2555 เสนอขายเกินเป้าตาม แผนพัฒนาพลังงาน ทดแทน จำนวน 1,343 MW

8 การรับซื้อไฟฟ้า SPP ที่ใช้พลังงาน หมุนเวียนโดยการประมูลแข่งขัน ที่ชื่อโครงการ จังหวัดที่ตั้ง โรงไฟฟ้า ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (บาท/kWh) ปริมาณพลัง ไฟฟ้าเสนอขาย (MW) 1บ. ภูเขียวไบโอ-เอ็นเนอร์ยี่ จก.ชัยภูมิ0.29510 2บ. ด่านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี่ จก.สุพรรณบุรี0.29510 3บ. ไทยเพาเวอร์ซัพพลาย จก.ฉะเชิงเทรา0.29565 4บ. เนชั่นแนล เพาเวอร์ซัพพลาย จก.ปราจีนบุรี0.30065 5บ. ไฟฟ้าชีวมวล จก.ปราจีนบุรี0.30090 6บ. ไทยเพาเวอร์เจนเนอเรติ้ง 1 จก.ปราจีนบุรี0.30070 7บ. แอ๊ดวานซ์ อะโกร จก. (มหาชน)ปราจีนบุรี0.30025 รวม0.2987335 •โครงการที่ได้รับการคัดเลือก 7 ราย ดังนี้ •ผู้สนใจซื้อซองเอกสารเชิญชวนฯ (1 พ.ค. -15 มิ.ย. ) 11 ซอง •ผู้สนใจยื่นข้อเสนอฯ (1 สิงหาคม 2550) 9 ราย•ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอ ขาย 435 MW กำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ ภายในปี 2555

9 สถานภาพการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP พลังงาน หมุนเวียนที่ขอรับส่วนเพิ่มฯ (ณ เดือนธันวาคม 2551) ประเภท เชื้อเพลิง โครงการที่ยื่นข้อเสนอขาย ไฟฟ้าแล้ว โครงการที่ได้รับการตอบรับ ซื้อแล้ว โครงการที่ขายไฟฟ้าเข้า ระบบแล้ว จำนวน (ราย) กำลังผลิต ติดตั้ง (MW) ปริมาณ พลังไฟฟ้า เสนอขาย (MW) จำนวน (ราย) กำลังผลิต ติดตั้ง (MW) ปริมาณ พลังไฟฟ้า เสนอขาย (MW) จำนว น (ราย) กำลัง ผลิต ติดตั้ง (MW) ปริมาณ พลังไฟฟ้า เสนอขาย (MW) พลังงาน แสงอาทิตย์ 6582,969.702,809.26279931.57856.11451.841.78 ก๊าซชีวภาพ109221.58188.8478121.24101.312426.1919.48 ชีวมวล3393,351.562,278.931451,508.00900.6440547.69215.04 ขยะ52237.34 211.2120116.76 99.6133.922.45 พลังน้ำ50.300.2750.300.2720.080.06 พลังงานลม95818.78810.92918.43 18.1310.08 รวม1,2587,599.266,299.435362,696.301,976.07115579.80238.89 ปิดรับข้อเสนอขายไฟฟ้าปี 2551

10 มติ กพช. 9 มีค. 52 และ ครม. 24 มี.ค. 52 เห็นชอบ แนวทางการ ปรับปรุงการ ส่งเสริม พลังงาน หมุนเวียน อนุกรรมการ พิจารณา นโยบายการ ส่งเสริม พลังงาน หมุนเวียน ให้ สนพ. ศึกษาและ เสนอแนะ มาตรการ ส่งเสริม พลังงาน หมุนเวียน รับซื้อและ SCOD ตามแผนพัฒนา พลังงานทดแทน 15 ปี เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงความ พร้อมของโครงการ/bid security Adder พิเศษ : 3 จังหวัดชายแดน และโครงการทดแทนดีเซล เสนอคณะอนุฯ พิจารณา แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียน 1 2 3 ให้ มท. สำรวจพื้นที่ที่ ยังไม่มีไฟฟ้า เสนอ กพช. ภายใน 6 เดือน 4 เพิ่ม Adder : ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ ลม และน้ำขนาดเล็ก มติ ครม. 24 เมย. 52 ให้รับซื้อเกินกว่าเป้า ตามแผนได้เท่าที่จะไม่ ส่งผลกระทบต่อค่า Ft

11 เชื้อเพลิง ส่วนเพิ่มฯ ปัจจุบัน (บาท/kWh) ส่วนเพิ่มฯ ใหม่ (บาท/kWh) ส่วนเพิ่มพิเศษ* (บาท/kWh) ส่วนเพิ่มฯ พิเศษ สำหรับ 3 จว. ชายแดนภาคใต้ (บาท/kWh) ระยะเวลา สนับสนุน (ปี) 1. ชีวมวล - กำลังการผลิตติดตั้ง <= 1 MW0.300.501.00 7 - กำลังการผลิตติดตั้ง >1 MW0.30 1.00 7 2. ก๊าซชีวภาพ (จากทุกประเภทแหล่งผลิต) - กำลังการผลิตติดตั้ง <= 1 MW0.300.501.00 7 - กำลังการผลิตติดตั้ง >1 MW0.30 1.00 7 3. ขยะ (ขยะชุมชน และขยะอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ขยะอันตราย และไม่เป็นขยะที่เป็นอินทรียวัตถุ) - ระบบหมักหรือหลุมฝังกลบขยะ2.50 1.00 7 - พลังงานความร้อน (Thermal Process)2.503.501.00 7 4. พลังงานลม - กำลังการผลิตติดตั้ง <= 50 kW3.504.501.50 10 - กำลังการผลิตติดตั้ง > 50 kW3.50 1.50 10 5. พลังน้ำขนาดเล็ก - กำลังการผลิตติดตั้ง 50 kW - <200 kW0.400.801.00 7 - กำลังการผลิตติดตั้ง <50 kW0.801.501.00 7 6. พลังงานแสงอาทิตย์8.00 1.50 10 ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าสำหรับพลังงานหมุนเวียน แยกตามประเภทเทคโนโลยีและเชื้อเพลิง

12 แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี

13 เป้าหมายปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อและภาระ ต่อค่าไฟฟ้าของประชาชน (1) ประเภท ส่วนเพิ่ม ราคารับซื้อ ไฟฟ้า (บาท/kWh) ปริมาณ พลัง ไฟฟ้า ขายเข้า ระบบ (MW) ปี 2551-2554ปี 2555-2559ปี 2560-2565 เป้าหมาย ปริมาณพลัง ไฟฟ้ารับซื้อ (MW) ค่าไฟฟ้า รวมที่ ส่งผ่านค่า Ft (บาท/kWh) เป้าหมาย ปริมาณพลัง ไฟฟ้ารับซื้อ (MW) ค่าไฟฟ้า รวมที่ ส่งผ่าน ค่า Ft (บาท/kWh) เป้าหมาย ปริมาณพลัง ไฟฟ้ารับซื้อ (MW) ค่าไฟฟ้า รวมที่ ส่งผ่าน ค่า Ft (บาท/kWh) ชีวมวล563.642,8000.04823,2200.04113,7000.0359 <= 1 MW0.501,4000.03011,6100.02571,8500.0224 >1 MW0.301,4000.01811,6100.01541,8500.0135 ก๊าซชีวภาพ0.3019.48600.0008900.00091200.0009 ขยะ3.45780.01011300.01251600.0117 ระบบหมัก และหลุมฝัง กลบ 2.50390.0042650.0052800.0049 Thermal Process 3.50390.0059650.0073800.0068

14 เป้าหมายปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อและภาระ ต่อค่าไฟฟ้าของประชาชน (2) ประเภท ส่วนเพิ่ม ราคารับซื้อ ไฟฟ้า (บาท/kWh) ปริมาณ พลัง ไฟฟ้า ขายเข้า ระบบ (MW) ปี 2551-2554ปี 2555-2559ปี 2560-2565 เป้าหมาย ปริมาณ พลังไฟฟ้า รับซื้อ (MW) ค่าไฟฟ้า รวมที่ ส่งผ่าน ค่า Ft (บาท/kWh) เป้าหมาย ปริมาณ พลังไฟฟ้า รับซื้อ (MW) ค่าไฟฟ้า รวมที่ ส่งผ่าน ค่า Ft (บาท/kWh) เป้าหมาย ปริมาณ พลังไฟฟ้า รับซื้อ (MW) ค่าไฟฟ้า รวมที่ ส่งผ่าน ค่า Ft (บาท/kWh) พลังน้ำ ขนาดเล็ก 0.061660.00412820.00523240.0045 50-200 kW 0.80830.00141410.00181620.0016 < 50 kW 1.50830.00271410.00341620.0029 พลังงานลม 0.081150.00343750.01128000.0239 <= 50 kW4.50230.0008750.00201600.0033 > 50 kW3.50920.00263000.00636400.0102 พลังงาน แสงอาทิตย์ 8.001.78550.0032950.00425000.0166 รวม -3,2730.06964,1910.07215,6040.0830 5,604

15 แนวทางการดำเนินการแก้ไขการรับซื้อ ไฟฟ้าตามระเบียบ SPP และ VSPP ขั้นตอนและเอกสาร ประกอบการพิจารณา การ ทำสัญญา การ ตอบรับซื้อ การยื่นคำร้อง 1.ผลการศึกษาความเป็นไปได้โครงการ 2.เอกสารแสดงความพร้อมของโครงการที่ เกี่ยวกับการจัดหาที่ดิน 3.การจัดการด้านเชื้อเพลิง 4.การจัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยี 1.ผลการศึกษาความเป็นไปได้โครงการ 2.เอกสารแสดงความพร้อมของโครงการที่ เกี่ยวกับการจัดหาที่ดิน 3.การจัดการด้านเชื้อเพลิง 4.การจัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยี การวางหลักค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอ หลักประกันที่ เหมาะสมกับ ขนาดโครงการ การคืนหลักประกัน •การไฟฟ้าฯปฏิเสธรับซื้อ •เมื่อ COD (เพื่อเป็นบทปรับ กรณีจ่ายไฟฟ้าไม่ได้) การคืนหลักประกัน •การไฟฟ้าฯปฏิเสธรับซื้อ •เมื่อ COD (เพื่อเป็นบทปรับ กรณีจ่ายไฟฟ้าไม่ได้)

16 การปรับปรุงระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า SPP ที่ขายไฟฟ้า < 10 MW •สามารถเปลี่ยนไปใช้ระเบียบ VSPP ได้ •สามารถรับ Adder ตามระเบียบ VSPP •สนับสนุน 7 ปี นับจาก COD ตามสัญญาเดิม การสั่ง เดินเครื่อง โรงไฟฟ้า •เห็นชอบหลักการให้การไฟฟ้าสั่งการเดินเครื่อง SPP พลังงานหมุนเวียนตามความสามารถในการผลิตตาม สัญญาทั้งในช่วง Peak และ Off-Peak การคำนวณ ส่วนเพิ่มจาก ปริมาณ ผลิต •เห็นควรให้ปรับปรุงระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP ในส่วนของการคำนวณส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า สำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน ให้ คิดจากหน่วยพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้

17 ขอบคุณ ครับ www.erc.or.th


ดาวน์โหลด ppt 1 ศ.กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ นำเสนอ 22 มิถุนายน 2552 แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google