งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“e-Revenue” “ ภาษี ” เรื่อง ง่าย ๆ. “e-Revenue” “ ภาษี...” คืออะไรค่ะ ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“e-Revenue” “ ภาษี ” เรื่อง ง่าย ๆ. “e-Revenue” “ ภาษี...” คืออะไรค่ะ ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “e-Revenue” “ ภาษี ” เรื่อง ง่าย ๆ

2 “e-Revenue” “ ภาษี...” คืออะไรค่ะ ?

3 “ ภาษี ” คือ... เงิน ที่รัฐจัดเก็บจากประชาชน และผู้ประกอบการเพื่อเป็นรายได้ นำมา พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของ ประเทศ

4 “e-Revenue” แล้วทำไมต้องเสียภาษีค่ะ ?

5 “ รัฐ ” มีความจำเป็นต้องนำเงินภาษีที่ เก็บได้ ไปใช้จ่ายในการพัฒนา ประเทศ และกิจการอันเป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวม ได้แก่  การสร้างโรงเรียน  โรงพยาบาล  ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  การป้องกันประเทศ เป็นต้น

6 “e-Revenue” ถ้าเสียภาษีแล้ว ได้อะไรค่ะ ?

7 “ รัฐ ” “ รัฐ ” นำเงินภาษีที่เก็บได้ไป จัดสรรเป็นงบประมาณ เพื่อใช้จ่ายด้านต่าง ๆ เช่น  ด้านการศึกษา มีการให้เรียนฟรี 15 ปี  ด้านการสาธารณสุข มีนโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรค  ด้านเศรษฐกิจ มีกองทุนหมู่บ้าน และสร้างเขื่อน  ด้านคมนาคม มีการสร้างถนน รวมทั้งด้านรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน เป็นต้น “e-Revenue”

8 ใคร..? มีหน้าที่ เสียภาษีครับ.. “e-Revenue”

9 ทุกคนที่มีรายได้เช่น ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน พ่อค้าแม่ค้า บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ

10 “e-Revenue” เสียภาษี จาก อะไร ครับ ?

11 รายได้ทุกประเภท ได้แก่   เงินเดือน  ค่าจ้าง  การขายสินค้า และ ให้บริการ  การประกอบวิชาชีพ อิสระ  รับเหมาก่อสร้าง เป็น ต้น

12 “e-Revenue” ถ้าจะเสียภาษี ต้องทำอย่างไรค่ะ ? “ ต้องนำรายได้มา คำนวณเพื่อเสียภาษี และต้องเสียภาษีภายใน เวลา ที่ กฎหมายกำหนด ”

13 “e-Revenue” แล้ว.... ภาษีเงินได้ คืออะไรค่ะ ?

14 “e-Revenue” ภาษีเงินได้คือ... ภาษีที่เก็บจากผู้มีเงินได้ ประกอบด้วย  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น

15 “e-Revenue” ใคร... มีหน้าที่เก็บภาษีล่ะครับ ?

16 กรมสรรพากร เป็นหน่วยงานหลักในสังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่หลัก ในการจัดเก็บภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจัดเก็บจากประชาชน ผู้ประกอบการ ผู้มีเงินได้ ภาษีที่จัดเก็บมี 2 ประเภท คือ 1. ภาษีทางตรง 2. ภาษีทางอ้อม

17 “e-Revenue” ภาษีทางตรง คือ ? ภาษีทางตรง เป็น ภาษีที่ผู้มีหน้าที่ ภาษีทางตรง เป็น ภาษีที่ผู้มีหน้าที่ เสียภาษีต้องจ่ายภาษี เอง หรือภาษีที่เรียกเก็บ โดยตรงจากผู้มีเงินได้ ได้แก่  ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา  ภาษีเงินได้นิติ บุคคล

18 ภาษีทางอ้อม คือ ? ภาษีทางอ้อม เป็นภาษี ที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ ต้องจ่ายภาษีเอง แต่เรียก เก็บจากผู้บริโภคสินค้า หรือบริการ ต่าง ๆ โดยจะ คิดรวมกับราคาสินค้าไว้ แล้ว ซึ่งแบ่งเป็น ภาษีทางอ้อม เป็นภาษี ที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ ต้องจ่ายภาษีเอง แต่เรียก เก็บจากผู้บริโภคสินค้า หรือบริการ ต่าง ๆ โดยจะ คิดรวมกับราคาสินค้าไว้ แล้ว ซึ่งแบ่งเป็น  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  อากรแสตมป์ เป็น ต้น “e-Revenue”

19 ทำอย่างไร..? เราจึงได้ชื่อว่า “ เป็นคนดีที่เสียภาษีถูกต้อง ” เราต้องนำรายได้ที่แท้จริง มาเสียภาษีให้ตรงตามความเป็นจริง ของบุคคล และของสภาพกิจการ แค่นี้คุณก็คือ “ คนดีที่เสียภาษีถูกต้องแล้ว ”

20 เราจะเสียภาษีได้ที่ไหนบ้าง ? “e-Revenue”  Internet ที่ www.rd.go.th www.rd.go.th  ที่ทำการไปรษณีย์  ธนาคารพาณิชย์  สำนักงานสรรพา พื้นที่สาขาทุกแห่งทั่ว ประเทศ

21 “e-Revenue” ให้ประชาชน เต็มที่ เต็มใจ


ดาวน์โหลด ppt “e-Revenue” “ ภาษี ” เรื่อง ง่าย ๆ. “e-Revenue” “ ภาษี...” คืออะไรค่ะ ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google