งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธนาคารขยะ (Waste Bank). ธนาคารขยะ (Waste Bank) จัดตั้งเพื่อส่งเสริมกิจกรรม การซื้อขายขยะรีไซเคิลใน สถานศึกษาหรือ ชุมชน เป็นลักษณะเดียวกับ ธนาคารพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธนาคารขยะ (Waste Bank). ธนาคารขยะ (Waste Bank) จัดตั้งเพื่อส่งเสริมกิจกรรม การซื้อขายขยะรีไซเคิลใน สถานศึกษาหรือ ชุมชน เป็นลักษณะเดียวกับ ธนาคารพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธนาคารขยะ (Waste Bank)

2 ธนาคารขยะ (Waste Bank) จัดตั้งเพื่อส่งเสริมกิจกรรม การซื้อขายขยะรีไซเคิลใน สถานศึกษาหรือ ชุมชน เป็นลักษณะเดียวกับ ธนาคารพาณิชย์

3 ความเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม - ตระหนักถึงคุณค่าของขยะ ( การ แปลงจากขยะเป็นเงิน ) - ช่วยลดขยะโดยปริยายและ สร้างสรรค์ - ลดสารพิษ - ประหยัดในของทรัพยากรที่มีอย่าง จำกัด

4 ข้อดี - ใช้หลักคล้ายธนาคารพาณิชย์ จึง ง่ายต่อการจัดการ วางแผน - เป็นการลดปริมาณของเสีย ( ขยะ ) - เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการนำ ขยะกลับมาใช้ - สร้างรายได้แก่องค์กรและสมาชิก - เป็นการสร้างมโนธรรม และ รูปธรรม

5 ข้อด้ อย – ขยะ มีกลิ่นเหม็นอาจส่งผลเสียต่อ ระบบร่างกายและจิตใจ – สังคมยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง – มักขาดแคลนบุคคลากรระดับ ชุมชนเล็กๆ – การขนขยะมาฝากไว้กับธนาคาร มักมีปัญหาในด้านการขนย้าย ทั้ง ในแง่ของมุมมอง และความความ สะดวก

6 ตัวอย่าง โครงการ “ ธรรมศาสตร์รวมใจ มหาวิทยาลัยใสสะอาด ” ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต บุคลากรที่มาดำเนินงาน มี 8 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการ ธนาคารขยะรีไซเคิล 1 คน เจ้าหน้าที่ฝ่าย สมาชิกและประชาสัมพันธ์ 1 คน เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝ่ายบัญชีและการเงิน 1 คน เจ้าหน้าที่ขนถ่ายขยะ 2 คน เจ้าหน้าที่คัด แยกขยะ 3 คน

7 ระบบการบริหารจัดการธนาคาร 1. เน้นเป็นร้านรับซื้อของเก่าที่ตั้งอยู่ใน พื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย เพื่อความ สะดวก 2. กำหนดราคาราคาที่หัก 10% ของแต่ละ รายการ 3. ประชาสัมพันธ์ ติดประกาศราคารับซื้อ ขยะรีไซเคิล

8 ผลของโครงการ 1. ขยะในพื้นที่โครงการลดลงอย่าง ต่อเนื่อง และกำลังขยายกว้างออกไป เรื่อยๆ 2. นักศึกษาผู้ร่วมโครงการมีรายได้ เพิ่มเติม และเกิดทัศนคติใหม่ที่ดีของการ เป็นวัยรุ่นคุณภาพ 3. เกิดการหมุนเวียนงาน พัฒนารายได้ แก่ผู้รับซื้อและผู้ส่งขาย 4. ทรัพยากรมากมายยังได้รับการรักษา คงไว้ 5. สถาบันมีรายได้จัดเก็บเป็นงบสำรอง ของมหาวิทยาลัย

9 ปัญหาและอุปสรรค 1. ขยะปนเปื้อนสารเคมี อินทรีย์สาร ส่ง กลิ่นเหม็นเน่า 2. ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจัง 3. ไม่อาจเติบโตเท่าทีควร 4. การสร้างโรงคัดแยกขยะ ต้องใช้พื้นที่ ค่อนข้างมาก 5. บุคลากรส่วนใหญ่มีหน้าที่หลักที่ต้อง รับผิดชอบ

10 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 1. กรณีมีการปนเปื้อนสารเคมี อาจจะคัด แยกประเภทขยะตั้งแต่ต้นทาง คือตั้งแต่ผู้ ทิ้งรายแรก โดยจัดหน่วยประชาสัมพันธ์ ชุมชน หรือเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อ จัดแจงงบประมาณในการจัดหาถังขยะแยก ประเภท 2. กรณีขยะส่งกลิ่นเน่าเหม็น ก็ให้มีการ ควบคุมพื้นที่กักเก็บ หรือมีวิธีการขจัดเศษ สารอินทรีย์ก่อนการกักเก็บเบื้องต้น 3. รัฐบาลต้องจักสรรค์เงินทุนเพื่อการ สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ มีค่าตอบแทนที่ คุ้มค่า ซึ่งเป็นแนวทางจูงใจคนเก่งให้เข้ามา ทำงาน

11 การประยุกต์ใช้ เพื่อต่อยอดสู่ การพัฒนาประเทศ รัฐบาลควรจำแนกปัญหา ปัญหา สิ่งแวดล้อม 1. ตั้งองค์กรอิสระเข้ามาดูแล อาจมีการทำ โครงการธนาคารขยะ เพื่อรับฝากขยะจากประชาชนและองค์การ เทศบาล 2. ตั้งราคาชวนลงทุน เพื่อขายเป็นวัตถุดิบให้ โรงงานอุตสาหกรรม 3. นำเงินรายได้มาบริหารประเทศ

12 - ภาพสมุดบัญชีธนาคารขยะรีไซเคิล รร. บ้านบางใหญ่ อำเภอพระแสง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี


ดาวน์โหลด ppt ธนาคารขยะ (Waste Bank). ธนาคารขยะ (Waste Bank) จัดตั้งเพื่อส่งเสริมกิจกรรม การซื้อขายขยะรีไซเคิลใน สถานศึกษาหรือ ชุมชน เป็นลักษณะเดียวกับ ธนาคารพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google