งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางบริหารจัดการ การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 54.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางบริหารจัดการ การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 54."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 แนวทางบริหารจัดการ การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 54

4

5 ร่างพรบ.ผ่านรัฐสภา หรือ อนุมัติแผนซื้อจ้าง
ปี งป.-2 ปี งป.-1 ปี งป. ร่างพรบ.ผ่านรัฐสภา หรือ อนุมัติแผนซื้อจ้าง โครงการจัดหายุทโธปกรณ์หลัก ทร. (ส.ค.) (ก.ย.) (ต.ค.) คณะกรรมการ ประเมินยุทธศาสตร์ ทร. เชิญชวน เสนอราคา เสนอ ขออนุมัติ ซื้อจ้าง ลงนามในสัญญา (เมื่อรับเงินงวด) คณะกรรมการ พิจารณาโครงการ ทร. คณะกรรมการ แปลงยุทธศาสตร์ เป็นรายการจัดหายุทโธปกรณ์ - ทร.อนุมัติ รายการโครงการ คณะกรรมการบริหาร โครงการดำเนินการเพื่อให้ได้ ข้อยุติของคุณลักษณะเฉพาะ และราคาโดยอาจคัดเลือก แบบหรือไม่ก็ได้ -ขอตั้ง งป.รายประจำปี โดยบรรจุเข้าร่าง พรบ.งป. - ทร.เห็นชอบรายการโครงการ ตั้งกรรมการบริหารโครงการ เริ่ม กำหนด ST , SR 5

6 ร่างพรบ.ผ่านรัฐสภา หรือ อนุมัติแผนซื้อจ้าง
ปี งป.-2 ปี งป.-1 ปี งป. ร่างพรบ.ผ่านรัฐสภา หรือ อนุมัติแผนซื้อจ้าง งานก่อสร้าง (ส.ค.) (ก.ย.) (ต.ค.) เชิญชวน เสนอราคา เสนอ ขออนุมัติ ซื้อจ้าง ลงนามในสัญญา (เมื่อรับเงินงวด) หน่วยที่ต้องการก่อสร้าง กบ.ทร. และ สปช.ทร. คณะกรรมการ พิจารณาโครงการ ทร. - ทร.เห็นชอบรายการก่อสร้าง - ให้ ชย.ทร.ทำแบบ และ ประมาณการราคา หรือจ้าง ออกแบบ - ขออนุมัติแบบและตำบลที่ - ทร.อนุมัติรายการโครงการ ก่อสร้าง(ปรับประมาณการ ราคา ตามสภาพเศรษฐกิจ) บรรจุเข้าร่าง พรบ.งป.หรือ แผนซื้อจ้าง 6

7 ร่างพรบ.ผ่านวาระ 3 หรือ อนุมัติแผนซื้อจ้าง
ปี งป.-2 ปี งป.-1 ปี งป. ร่างพรบ.ผ่านวาระ 3 หรือ อนุมัติแผนซื้อจ้าง จัดหายุทโธปกรณ์ 1 ปี จัดหายุทโธปกรณ์ภาคใต้ (ส.ค.) (ก.ย.) (ต.ค.) - หน่วยผู้ใช้ /หน่วยเทคนิค/ สปช.ทร./ยก.ทร จัดทำแผน ซื้อจ้าง เตรียมข้อมูล คุณลักษณะเฉพาะ ราคา หน่วยถือ งป. แหล่งจำหน่าย ระยะเวลาการใช้พัสดุ เชิญชวน เสนอราคา เสนอ ขออนุมัติ ซื้อจ้าง ลงนามในสัญญา (เมื่อรับเงินงวด) - ทร.อนุมัติ รายการจัดหา - ขอตั้ง งป.รายจ่ายประจำปี โดยบรรจุเข้าร่าง พรบ.งป. จัดหาอะไหล่ จัดซื้อพัสดุหรือจ้างซ่อมทำ หน่วยเทคนิค/หน่วยผู้ใช้ /สปช.ทร./ กบ.ทร. จัดทำแผนซื้อจ้าง เตรียมข้อมูล คุณลักษณะเฉพาะ ราคา หน่วยถือ งป. แหล่งจำหน่าย ระยะเวลาการใช้พัสดุ เสนอ ทร.ขออนุมัติแผน จัดซื้อ/จ้าง 7

8 งป. รายการจัดหายุทโธปกรณ์ ยุทโธปกรณ์ที่ได้ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหายุทโธปกรณ์ที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น ระยะเวลา เตรียมการน้อย เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ประสิทธิภาพ x x รายการจัดหายุทโธปกรณ์ ยุทโธปกรณ์ที่ได้ อะไหล่ซ่อมบำรุง x ไม่เชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ เทคโนโลยี สายการผลิต คุ้มค่า x x x กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดลงนาม ให้ทันภายในปี งป. ขาดข้อมูลสำคัญ สำหรับการซื้อจ้าง งป. พัฒนากำลังพล และคุณภาพชีวิต

9 การจัดหายุทโธปกรณ์ ตามแนวทางบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง ของ ทร.
ทร. รับทราบรายการ ประเด็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้น ข้อมูลผู้ผลิต ขีดความสามารถ ราคา ประสิทธิภาพ ทร. เห็นชอบ จัดหายุทโธปกรณ์ พิจารณาจัดลำดับของรายการ ตามความพร้อมของข้อมูลและนโยบาย กำหนดสัดส่วน งป. พัฒนากำลังพล และคุณภาพชีวิต รายการ +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 ปี ซื้อใหม่ ปรับปรุง ดำรงสภาพ งป. พิจารณาให้สอดคล้อง แผนการใช้เรือและอากาศยาน พิจารณาวางแผน งป.ระยะยาว กำหนดยุทธวิธี ด้าน งป.ของ ทร. คณะกรรมการแปลงยุทธศาสตร์ เป็นรายการยุทโธปกรณ์ บัญชียุทโธปกรณ์ ยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ ตาม ยุทธศาสตร์ ทร.

10 แนวทางบริหารจัดการ การจัดซื้อจัดจ้างของ ทร.
ข้อมูลซื้อจ้าง พร้อมก่อนขอตั้ง งป. ประสิทธิภาพ หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง เชื่อมโยงเป้าหมายเบิกจ่าย และติดตาม ประเด็นสำคัญ ปีแสดงผล 57 56 55 การดำเนินการ ปี ปี ปี งป ยุทโธปกรณ์หลัก บริหารกำลังพล งานก่อสร้าง สัมมนาแบบรวมการ KM เป้าหมายเบิกจ่ายของ ทร.และ หน่วยถือ งป. ยุทโธปกรณ์ปีเดียว พัสดุ และ จ้างซ่อมทั่วไป

11

12 การสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาจัดทำ
ในปีงบประมาณ 57 ทร.จะประเมินหน่วยจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาจัดทำ 1 แนวทางการใช้ประโยชน์จากระบบ EGP และ RTN ERP แล้วนำไปใช้ใน การบริหารจัดการหน่วย ด้านการวางแผนซื้อจ้าง การบริหารสัญญา และการเบิกจ่ายงบประมาณ 2 การขออนุมัติซื้อจ้าง รูปแบบเดียวกัน โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญ ตามระเบียบฯ

13 เริ่มเป่านกหวีด กันเลยค่ะ
กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ เริ่มเป่านกหวีด กันเลยค่ะ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางบริหารจัดการ การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 54.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google