งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดหายุทโธปกรณ์ หลัก ทร. เชิญ ชวน เสนอ ราคา เสนอ ขอ อนุมัติ ซื้อจ้าง ลงนามใน สัญญา ( เมื่อรับ เงินงวด ) ( ส. ค.) ( ก. ย.) ( ต. ค.) - ทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดหายุทโธปกรณ์ หลัก ทร. เชิญ ชวน เสนอ ราคา เสนอ ขอ อนุมัติ ซื้อจ้าง ลงนามใน สัญญา ( เมื่อรับ เงินงวด ) ( ส. ค.) ( ก. ย.) ( ต. ค.) - ทร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 โครงการจัดหายุทโธปกรณ์ หลัก ทร. เชิญ ชวน เสนอ ราคา เสนอ ขอ อนุมัติ ซื้อจ้าง ลงนามใน สัญญา ( เมื่อรับ เงินงวด ) ( ส. ค.) ( ก. ย.) ( ต. ค.) - ทร. เห็นชอบ รายการโครงการ - ตั้งกรรมการบริหาร โครงการ เริ่ม กำหนด ST, SR - ทร. อนุมัติ รายการโครงการ - คณะกรรมการ บริหาร โครงการ ดำเนินการเพื่อให้ ได้ ข้อยุติของคุณ ลักษณะเฉพาะ และราคาโดย อาจคัดเลือก แบบหรือไม่ก็ได้ - ขอตั้ง งป. ราย ประจำปี โดยบรรจุเข้าร่าง พรบ. งป. คณะกรรมการ แปลงยุทธศาสตร์ เป็นรายการจัดหา ยุทโธปกรณ์ คณะกรรมการ ประเมิน ยุทธศาสตร์ ทร. คณะกรรมการ พิจารณา โครงการ ทร. ร่างพรบ. ผ่าน รัฐสภา หรือ อนุมัติ แผนซื้อ จ้าง

6 งานก่อสร้าง เชิญ ชวน เสนอ ราคา เสนอ ขอ อนุมัติ ซื้อจ้าง ลงนามใน สัญญา ( เมื่อรับ เงินงวด ) ( ส. ค.) ( ก. ย.) ( ต. ค.) - ทร. เห็นชอบ รายการก่อสร้าง - ให้ ชย. ทร. ทำ แบบ และ ประมาณการราคา หรือจ้าง ออกแบบ - ขออนุมัติแบบและ ตำบลที่ - ทร. อนุมัติ รายการโครงการ ก่อสร้าง ( ปรับ ประมาณการ ราคา ตาม สภาพเศรษฐกิจ ) - บรรจุเข้าร่าง พรบ. งป. หรือ แผนซื้อจ้าง คณะกรรมการ พิจารณา โครงการ ทร. หน่วยที่ต้องการ ก่อสร้าง กบ. ทร. และ สปช. ทร. ร่างพรบ. ผ่าน รัฐสภา หรือ อนุมัติ แผนซื้อ จ้าง

7 จัดหายุทโธปกรณ์ 1 ปี จัดหายุทโธปกรณ์ ภาคใต้ จัดหาอะไหล่ จัดซื้อพัสดุหรือจ้างซ่อม ทำ จัดหาอะไหล่ จัดซื้อพัสดุหรือจ้างซ่อม ทำ เชิญ ชวน เสนอ ราคา เสนอ ขอ อนุมัติ ซื้อจ้าง ลงนามใน สัญญา ( เมื่อรับ เงินงวด ) ร่างพรบ. ผ่านวาระ 3 หรือ อนุมัติ แผนซื้อ จ้าง ( ส. ค.) ( ก. ย.) ( ต. ค.) เสนอ ทร. ขอ อนุมัติแผน จัดซื้อ / จ้าง - หน่วยผู้ใช้ / หน่วยเทคนิค / สปช. ทร./ ยก. ทร จัดทำแผน ซื้อจ้าง เตรียม ข้อมูล คุณลักษณะเฉพาะ ราคา หน่วยถือ งป. แหล่งจำหน่าย ระยะเวลาการใช้ พัสดุ - ทร. อนุมัติ รายการจัดหา - ขอตั้ง งป. รายจ่ายประจำปี โดยบรรจุเข้าร่าง พรบ. งป. หน่วยเทคนิค / หน่วยผู้ใช้ / สปช. ทร./ กบ. ทร. จัดทำแผนซื้อจ้าง เตรียมข้อมูล คุณลักษณะเฉพาะ ราคา หน่วยถือ งป. แหล่งจำหน่าย ระยะเวลาการใช้ พัสดุ

8 ระยะเวลา เตรียมการ น้อย เร่งรัดลงนาม ให้ทันภายใน ปี งป. รายการจัดหา ยุทโธปกรณ์ ยุทโธปกรณ์ ที่ได้ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ เชื่อมโยง ยุทธศาส ตร์ ขาดข้อมูล สำคัญ สำหรับการ ซื้อจ้าง คุ้มค่า ประสิทธิภา พ อะไหล่ ซ่อมบำรุง เทคโน โลยี สายการผ ลิต เป็นไปตาม ยุทธศาสตร์ x x x x x x การจัดหายุทโธปกรณ์ที่ไม่ ต้องการให้เกิดขึ้น งป.งป. พัฒนากำลัง พล และคุณภาพ ชีวิต

9 ข้อมูลผู้ผลิต บัญชียุทโธปกรณ์ คณะกรรมการแปลงยุทธศาสตร์ เป็น รายการยุทโธปกรณ์ ขีดความสามารถ พิจารณา วางแผน งป. ระยะยาว รายการ +2 +3+3 +4+4 +5+5 +6+6 +7+7 +8+8 +9+9 +10 ปี ซื้อใหม่ ปรับปรุง ดำรง สภาพ งป. ประสิทธิภาพ ราคา ประเด็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้น พิจารณาให้ สอดคล้อง แผนการใช้เรือ และอากาศ ยาน ยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ ตาม ยุทธศาสตร์ ทร. ทร. เห็นชอบ พิจารณาจัดลำดับของ รายการ ตามความพร้อมของ ข้อมูลและนโยบาย กำหนด สัดส่วน งป. กำหนดยุทธวิธี ด้าน งป. ของ ทร. จัดหา ยุทโธปกรณ์ พัฒนา กำลังพล และ คุณภาพ ชีวิต ทร. รับทราบ รายการ การจัดหายุทโธปกรณ์ ตามแนวทางบริหารจัดการการ จัดซื้อจัดจ้าง ของ ทร.

10 เชื่อมโยง เป้าหมายเบิกจ่าย และติดตาม เชื่อมโยง เป้าหมายเบิกจ่าย และติดตาม ยุทโธปกร ณ์หลัก ยุทโธปกร ณ์หลัก งาน ก่อสร้าง งาน ก่อสร้าง ยุทโธปกรณ์ ปีเดียว ยุทโธปกรณ์ ปีเดียว บริหาร กำลังพล สัมมนาแบบ รวมการ KM สัมมนาแบบ รวมการ KM 5757 5757 ปี แสดงผ ล 5656 5656 55 เป้าหมายเบิกจ่าย ของ ทร. และ หน่วย ถือ งป. แนวทางบริหารจัดการ การ จัดซื้อจัดจ้างของ ทร. การ ดำเนินการ ประเด็นสำคัญ ปี -2 ปี -1 ปี งป พัสดุ และ จ้างซ่อม ทั่วไป พัสดุ และ จ้างซ่อม ทั่วไป ประสิทธิภาพ หน่วยจัดซื้อ จัดจ้าง ประสิทธิภาพ หน่วยจัดซื้อ จัดจ้าง ข้อมูลซื้อจ้าง พร้อมก่อนขอ ตั้ง งป. ข้อมูลซื้อจ้าง พร้อมก่อนขอ ตั้ง งป.

11

12 การสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ร่วม สัมมนาจัดทำ 1 แนวทางการใช้ประโยชน์จากระบบ EGP และ RTN ERP แล้วนำไปใช้ใน การบริหารจัดการหน่วย ด้านการวางแผนซื้อ จ้าง การบริหารสัญญา และการเบิกจ่ายงบประมาณ 2 การขออนุมัติซื้อจ้าง รูปแบบเดียวกัน โดย ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ตามระเบียบฯ ในปีงบประมาณ 57 ทร. จะประเมินหน่วยจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

13


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดหายุทโธปกรณ์ หลัก ทร. เชิญ ชวน เสนอ ราคา เสนอ ขอ อนุมัติ ซื้อจ้าง ลงนามใน สัญญา ( เมื่อรับ เงินงวด ) ( ส. ค.) ( ก. ย.) ( ต. ค.) - ทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google