งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1. คำนิยาม ขาย สินค้า การบริการ ใบกำกับภาษี ภาษีขาย ภาษีซื้อ 2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 3. การยกเว้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1. คำนิยาม ขาย สินค้า การบริการ ใบกำกับภาษี ภาษีขาย ภาษีซื้อ 2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 3. การยกเว้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1. คำนิยาม ขาย สินค้า การบริการ ใบกำกับภาษี ภาษีขาย ภาษีซื้อ 2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 3. การยกเว้น

2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 4. ความรับผิดในการเสียภาษี ภาษีขาย - ภาษีซื้อ 5. การคำนวณภาษี ภาษีซื้อ ต้องห้าม 6. กิจกรรมของผู้เสียภาษี 7. บทลงโทษ

3 1.“ คำนิยาม ” ขายพร้อมขนส่ง ขายพร้อมติดตั้ง ขาย ขายเป็นปกติธุระ รับจ้างเป็นครั้งคราว ( ม.77/1(8)) ไม่ถือเป็นการขาย นำเข้าเพื่อขาย ( ม.77/1(12)) ส่งออกเพื่อขาย ( ม.77/1(14))

4 1.“ คำนิยาม ” ( ต่อ ) สินค้า ( ม.77/1(9)) บริการ ( ม.77/1(10))

5 2.“ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ” 1. ผู้ประกอบการ 2. ผู้นำเข้า 3. ผู้ที่กฎหมายกำหนดเป็นกรณี พิเศษ

6 2.“ ผู้มีหน้าที่เสีย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ”( ต่อ ) ผู้ประกอบการ : 1. เป็นบุคคล 1. เป็นบุคคล 2. ขายสินค้า / บริการในทาง ธุรกิจ 2. ขายสินค้า / บริการในทาง ธุรกิจ 3. ในราชอาณาจักร 3. ในราชอาณาจักร

7 3.“ การยกเว้น ” 1. การขายสินค้า / บริการ ที่มิใช่การ ส่งออก ( ม.81(1)) 1.1 ม.81(1)( ก )-( ฉ ) ยกเว้นแต่ขอเข้า ระบบได้ 1.2 ม.81(1)( ช )-( น ) การขายสินค้า / บริการตามที่กำหนด โดยพระราชกฤษฎีกา 2. การนำเข้าสินค้า 2.1 สินค้าตามม.81(1)( ก )-( น ) 2.2 สินค้าจากต่างประเทศที่นำเข้าไป ในเขตปลอดอากร

8 3.“ การยกเว้น ”( ต่อ ) ทั้งนี้เฉพาะสินค้าที่ได้รับยกเว้น อากรขาเข้าตาม กฎหมายว่าด้วยการนั้น 2.3 สินค้าที่จำแนกไว้ในภาค 4 ของ พรบ. พิกัดอัตรา ศุลกากร 2.4 สินค้าที่นำเข้าและอยู่ในอารักขา ของศุลกากร แล้วส่งกลับ โดยได้รับคืนอากร 2.5 การนำเข้าสินค้าของสถานศึกษา ของรัฐหรือเอกชนตาม กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

9 3.“ การยกเว้น ”( ต่อ ) 3. ผู้ประกอบการซึ่งมีมูลค่าของ ฐานภาษีไม่เกินมูลค่าของฐาน ภาษีของกิจการขนาดย่อม (1,800,000 บาท / ปี ) หรือ กิจการอื่น เช่น กิจการขนส่งทาง อากาศภายในประเทศ

10 4. “ ความรับผิดในการเสีย ภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีขายสินค้า ” 1. กรณีขายสินค้าทั่วไป หลัก = เมื่อส่งมอบสินค้า ยกเว้น = ก. โอนกรรมสิทธิสินค้า ข. ได้รับชำระราคาสินค้า หรือ ค. ได้ออกใบกำกับภาษี 2. กรณีขายสินค้าตามสัญญาให้เช่าซื้อหรือสัญญา ซื้อขายผ่อนชำระ หลัก = เมื่อถึงกำหนดชำระราคา ตามงวด ยกเว้น = ก. ได้รับชำระราคาสินค้า หรือ ข. ได้ออกใบกำกับภาษี

11 4.“ ความรับผิดในการเสีย ภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีให้บริการ ”( ต่อ ) 1. กรณีให้บริการทั่วไป หลัก = เมื่อได้รับชำระราคาค่าบริการ ยกเว้น = ก. ได้ออกใบกำกับภาษี ข. ได้ใช้บริการไม่ว่าโดย ตนเองหรือบุคคลอื่น 2. กรณีให้บริการตามสัญญาที่กำหนดค่าตอบแทนตาม ส่วนของบริการที่ทำ หลัก = เมื่อได้รับชำระราคาค่าบริการ ตามส่วนบริการที่ สิ้นสุดลง ยกเว้น = ก. ได้ออกใบกำกับภาษี ข. ได้ใช้บริการไม่ว่าโดย ตนเองหรือบุคคลอื่น

12 5.“ การคำนวณภาษี ” (1) ภาษีขาย – ภาษีซื้อ ม.82/3 (2) ภาษีซื้อต้องห้าม ม.82/5 (3) ประกอบกิจการทั้ง VAT และ NON VAT ม.82/6 ให้เฉลี่ยภาษีซื้อตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ฉบับที่ 29) ฯ

13 5. “ การคำนวณภาษี ” ( ต่อ ) ภาษีขาย = ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ ผู้ประกอบการจดทะเบียน เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บ จากผู้ซื้อสินค้าหรือ ผู้รับบริการ เมื่อขายสินค้า หรือรับชำระ ค่าบริการ ภาษีซื้อ = ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ ผู้ประกอบการจดทะเบียน ได้จ่ายให้ผู้ขายสินค้าหรือ ผู้ให้บริการที่เป็น ผู้ประกอบการจดทะเบียน เมื่อซื้อสินค้าหรือ ชำระค่าบริการเพื่อใช้ใน การประกอบกิจการ ของตน

14 5. “ การคำนวณภาษี ” ( ต่อ ) ภาษีซื้อในกรณีดังต่อไปนี้ไม่ให้นำมาหัก ในการคำนวณภาษี (1) กรณีไม่มีใบกำกับภาษี หรือไม่อาจ แสดงใบกำกับภาษี เว้นแต่ กรณีมีเหตุอันสมควร ( ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดี กำหนด ) (2) กรณีใบกำกับภาษีมีข้อความไม่ ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ใน สาระสำคัญ ( ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดี กำหนด )

15 5. “ การคำนวณภาษี ” ( ต่อ ) (3) ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ ประกอบกิจการ ( ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดี กำหนด ) (4) ภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการ รับรองฯ ( ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดี กำหนด ) (5) ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีซึ่งออกโดย ผู้ไม่มีสิทธิออก (6) ภาษีซื้อตามที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติ รัฐมนตรี - ประกาศอธิบดี เกี่ยวกับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ฉบับที่ 17) ฯ - ประกาศอธิบดี เกี่ยวกับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ฉบับที่ 42) ฯ

16 5.“ การคำนวณภาษี ”( ต่อ ) อัตราภาษี : 1. อัตราร้อยละ 10 ( ปัจจุบัน ร้อยละ 7) 2. อัตราร้อยละ 0

17 6. “ กิจกรรมของผู้เสียภาษี ” 1. การจดทะเบียน 2. การออกใบกำกับภาษี 3. การยื่นแบบฯ และชำระภาษี 4. กำหนดเวลายื่นแบบฯ 5. การจัดทำรายงาน 6. การจัดเก็บเอกสาร

18 7. “ บทลงโทษ ” เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม โทษทาง อาญา


ดาวน์โหลด ppt ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1. คำนิยาม ขาย สินค้า การบริการ ใบกำกับภาษี ภาษีขาย ภาษีซื้อ 2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 3. การยกเว้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google