งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นเน้นหนัก โครงการส่งเสริมและพัฒนา วิสาหกิจชุมชน 2550 1. การประชุมคณะกรรมการฯ ( จังหวัด ) มาตรา 20 และ 21  เกษตรจังหวัดในฐานะเป็นเลขานุการฯ ต้องเข้าประชุมทุกครั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นเน้นหนัก โครงการส่งเสริมและพัฒนา วิสาหกิจชุมชน 2550 1. การประชุมคณะกรรมการฯ ( จังหวัด ) มาตรา 20 และ 21  เกษตรจังหวัดในฐานะเป็นเลขานุการฯ ต้องเข้าประชุมทุกครั้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นเน้นหนัก โครงการส่งเสริมและพัฒนา วิสาหกิจชุมชน 2550 1. การประชุมคณะกรรมการฯ ( จังหวัด ) มาตรา 20 และ 21  เกษตรจังหวัดในฐานะเป็นเลขานุการฯ ต้องเข้าประชุมทุกครั้ง  ให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง  กำหนดประเด็นที่ชัดเจน / รายงาน ความก้าวหน้า เช่น  การจดทะเบียน การประเมินศักยภาพ การทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ผลการ ส่งเสริม / สนับสนุน วิสาหกิจชุมชน  ผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการ ( จังหวัด / อำเภอ )

2 2. เมื่อวิสาหกิจชุมชนร้องขอรับการ ส่งเสริม / สนับสนุนจากคณะกรรมการฯ “ จะต้องดำเนินการส่งเสริม / สนับสนุนวิสาหกิจ ชุมชน ” ตามมาตรา 25,26 และ 27 3. ผลักดันให้เกิดคณะอนุกรรมการจังหวัด / อำเภอ ขับเคลื่อนงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในพื้นที่ และเชื่อมโยงกับคณะกรรมการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชนจังหวัด 3.1 สนับสนุนให้เกิดคณะอนุกรรมการ จังหวัด ได้แก่  ด้านยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชน และ ด้านงบประมาณ 3.2 สนับสนุนให้เกิดคณะอนุกรรมการ ส่งเสริมวิสาหกิจอำเภอ

3 4. เร่งรัดการประเมินศักยภาพวิสาหกิจ ชุมชนที่จดทะเบียน ( สร้างกระบวนการเรียนรู้และความเข้มแข็ง ) - ปี 2548 และ 2549 เร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน เดือน มีนาคม 2550 - ปี 2550 เร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันหลังจดทะเบียน 5. สนับสนุนและกระตุ้นการจัดทำแผนพัฒนาของวิสาหกิจชุมชน หลังจากการประเมินศักยภาพ 6. วิเคราะห์ / จำแนกความต้องการขอรับการสนับสนุนตามประเภท กิจการเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการส่งเสริม / สนับสนุนต่อไป

4 7. ให้ประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีใน ระดับจังหวัดและ หน่วยงานท้องถิ่น เช่น ส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานกรมต่างๆ สถาบันการเงิน กองทุน สถานบันการศึกษา วิจัย พัฒนา และส่งเสริม อบต. อบจ. เป็นต้น  เพื่อสนับสนุน / ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในด้าน ความรู้ การตลาด ปัจจัย วัสดุ อุปกรณ์ การบริการ และ เงินทุน  เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านการบริหารจัดการ และการประชุม คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด / อำเภอ

5 8. วางแผน / ติดตาม ผลความก้าวหน้าและผลการส่งเสริม / สนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 9. สนับสนุนให้เกิดต้นแบบวิสาหกิจชุมชน ที่ประสบผลสำเร็จ เพื่อเป็นตัวอย่าง และเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และประชาสัมพันธ์ 10. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานฯอย่างสม่ำเสมอ


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นเน้นหนัก โครงการส่งเสริมและพัฒนา วิสาหกิจชุมชน 2550 1. การประชุมคณะกรรมการฯ ( จังหวัด ) มาตรา 20 และ 21  เกษตรจังหวัดในฐานะเป็นเลขานุการฯ ต้องเข้าประชุมทุกครั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google