งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการสหกรณ์ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. เปรียบเทียบ สหกรณ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - เป้าหมาย - ความสำคัญ - วิธีการบรรลุ เป้าหมาย - องค์ประกอบ - กระบวนการระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการสหกรณ์ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. เปรียบเทียบ สหกรณ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - เป้าหมาย - ความสำคัญ - วิธีการบรรลุ เป้าหมาย - องค์ประกอบ - กระบวนการระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการสหกรณ์ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2 เปรียบเทียบ สหกรณ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - เป้าหมาย - ความสำคัญ - วิธีการบรรลุ เป้าหมาย - องค์ประกอบ - กระบวนการระบบ

3 เป้าหมายสหกรณ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายสหกรณ์ = เป้าหมายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินชีวิต - เศรษฐกิจดี - สังคมดี ดำเนินชีวิต - ได้ทุก สถานการณ์ ( เศรษฐกิจ, สังคม )

4 ความ สำคัญ สหกรณ์ให้ความสำคัญกับคน = ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ความสำคัญกับคน

5 วิธีการบรรลุ เป้าหมาย - ความ พอประมาณ - ความมีเหตุมี ผล - การมีภูมิคุ้มกัน ในตัว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสหกรณ์ - ช่วยตนเอง - ช่วยเหลือซึ่ง กันและกัน

6 องค์ประกอบสหกรณ์ 1. บุคคลช่วยตนเอง 2. รวมบุคคลเป็นคณะบุคคล 3. คณะบุคคลช่วยเหลือกัน 4. ช่วยเหลือกันเพื่อเศรษฐกิจสงคมเดียวกัน 5. จัดตั้งองค์การระดับชุมชน ระดับประเทศ 6. เพื่อบรรลุผลความเป็นอยู่ดี สันติสุข 7. พัฒนาอย่างมั่นคง ยั่งยืน องค์ประกอบ

7 องค์ประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1. ด้านปัจเจกชน ยืนบนขาของตนเองได้ 2. ด้านชุมชน เข้มแข็งตามลักษณะประชากร ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม 3. ระดับประเทศ เศรษฐกิจดี ความเป็นอยู่ดี สมดุลด้านการออมและการลงทุน 4. พัฒนาอย่างมั่นคง ยั่งยืน

8 องค์ประกอบการ จัดการสหกรณ์ด้วย ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ความเป็น รายบุคคล ความเป็นชุมชน เป็นองค์กร และความเป็น ประเทศชาติ

9 พัฒนา ตน พึ่งตน เอง พัฒนา ความ ร่วมมือ กัน ช่วยเหลื อกัน ความ เป็นอยู่ดี รายคน คณะบุคคล กระบวนการระบบสหกรณ์ กระบวนการระบบ กระบวนการระบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างตน บน ความ พอเพีย ง ยืนบน ลำแข้ง ได้ ชุมชน เข้มแข็ ง ประเทศมี เสถียรภา พ รายคน ชุมชน ประเทศ

10 การจัดการสหกรณ์ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - การรวมคน - การรวมทุน - การจัด โครงสร้าง

11 - ขยัน - ประหยัด - ซื่อสัตย์ - เสียสละ การรวมคน คัดคน

12 ลักษณะคนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช่ไมใช่ คนขยัน คนประหยัด รายรับมากกว่ารายจ่าย มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีคุณค่าความเป็นคน ซื่อสัตย์ เสียสละ ปฏิบัติตามระเบียบ พึ่งตนเองได้ พอเพียง พอดี พอประมาณ คุ้มกันตัวเองได้ มั่นคง เพื่อส่วนรวม ชีวิตคือการเดินไปสู่ เป้าหมาย คนเกียจคร้าน คนฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย รายจ่ายมากกว่ารายได้ ไม่มีศักดิ์ศรี หาคุณค่าได้ไม่ คดโกง เห็นแก่ตัว ฝ่าฝืนระเบียบ พึ่งพาผู้อื่น ขาด – เกิน เอาตัวไม่รอด อ่อนแอ เพื่อส่วนตัว ชีวิตไม่มีเป้าหมาย

13 การรวมทุน เงินทุนภายในมากกว่า หรือ เท่ากับเงินทุนภายนอก

14 ค่าหุ้น เงินฝาก การจัดสรรกำไรสุทธิ - ภูมิคุ้มกัน - ความ มั่นคง - นิสัย - แบ่งรายได้ 4 ส่วน - การบริหาร เงิน ฝาก - เงิน สำรอง

15 การจัดการโครงสร้างสหกรณ์ คน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

16 ประชาชนผู้ยืน ได้ ด้วย ลำแข้งตัวเอง สมาชิก สหกรณ์ ประชุมใหญ่ = กำหนดนโยบายจัดการสหกรณ์ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะกรรมการ ดำเนินการ กำหนดบริหารด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมี ภูมิคุ้มกันตัวเอง ผู้ตรวจสอบกิจการ ตรวจสอบให้สหกรณ์ ดำเนินงานตามนโยบาย ของที่ประชุมใหญ่ บุคคลผู้ยึด ปรัชญา เป็นที่ ปรึกษา ผู้จัดการ = จัดการตามนโยบาย คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้ าที่ ธุรกิจ กิจการ โครงสร้างสหกรณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

17 จัดการธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

18 ธุรกิจ สหกรณ์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ ( สมดุล พึ่งตนเอง ได้ ) มีเหตุผล ( ปัจจัยปัจจุบัน เกี่ยวเนื่อง อนาคต ) มีภูมิคุ้มกัน ( มั่นคงยั่งยืน ) สินเชื่อ - สมาชิกมีแผนการ ใช้เงิน เพื่อการประกอบ อาชีพ หรือเพื่อความ เป็นอยู่ ตามความจำเป็นที่ แท้จริง - สมาชิกมีเงินสะสม ของ ตนเองส่วนหนึ่ง - สหกรณ์อนุมัติ และ จ่ายเงินให้ตาม แผนการ ผลิต - สมาชิกมีรายได้ เพียงพอ ต่อการชำระคืน - ทำให้สมาชิก ประกอบ อาชีพได้ - ผลผลิตเป็นที่ ต้องการ ของตลาด - สมาชิกมีงานทำ มี รายได้ - สหกรณ์รวบรวม ผลผลิต - มีกองทุนชำระหนี้ รวมซื้อ - มีสินค้าที่สมาชิก ต้องการ จำเป็นต้องใช้ - กำหนดราคา เหมาะสม - บริการสะดวก ทันเวลา - เพื่อความเป็นอยู่ - เพื่อการประกอบ อาชีพ ผลผลิต - ยึดประโยชน์ มากกว่า ตราสัญลักษณ์ - สุขภาพดี - ประหยัด - ไม่ทำลาย ธรรมชาติ การจัดการธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

19 ธุรกิจ สหกรณ์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ ( สมดุล พึ่งตนเองได้ ) มีเหตุผล ( ปัจจัยปัจจุบัน เกี่ยวเนื่อง อนาคต ) มีภูมิคุ้มกัน ( มั่นคงยั่งยืน ) รวมขาย - มีตลาด จำหน่าย ผลผลิต - กำหนดราคา เหมาะสม - บริการสะดวก ทันเวลา - ยึดคุณภาพ - บริหารเสมอ ภาค - วางแผนอาชีพ อนาคตได้ - ตลาดนำการ ผลิต - สร้างงาน สร้างอาชีพ - ไม่ทำลาย ธรรมชาติ - ปลอดภัย บริการ - สนองความ จำเป็นใน การดำเนิน ชีวิต การ ประกอบอาชีพ - บริการสะดวก ทันเวลา - กำหนดราคา เหมาะสม - เพื่อความ เป็นอยู่ - เพื่อการ ประกอบอาชีพ - ส่งเสริม คุณภาพชีวิต - หลักประกัน อาชีพ ทุกธุรกิจ - ไม่แสวงหา กำไร - บริการสมาชิก - สร้างความ เป็นอยู่ที่ดี - ชุมชนมีสันติ สุข - สังคมดี - เศรษฐกิจดี


ดาวน์โหลด ppt การจัดการสหกรณ์ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. เปรียบเทียบ สหกรณ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - เป้าหมาย - ความสำคัญ - วิธีการบรรลุ เป้าหมาย - องค์ประกอบ - กระบวนการระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google