งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการภาครัฐในการ สนับสนุน การวิจัยและพัฒนา (R&D) โดย นางลาวัลย์ ภูวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายภาษีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการภาครัฐในการ สนับสนุน การวิจัยและพัฒนา (R&D) โดย นางลาวัลย์ ภูวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายภาษีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการภาครัฐในการ สนับสนุน การวิจัยและพัฒนา (R&D) โดย นางลาวัลย์ ภูวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายภาษีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

2 2 OUTLINE Ministry of Finance 1. มาตรการภาษี 2. มาตรการส่งเสริมการ ลงทุน (BOI) 3. มาตรการด้านเงินทุน 2

3 33 1. มาตรการภาษีเพื่อการ ส่งเสริม R&D 1.1 หักค่าเสื่อมในอัตราเร่ง สำหรับ เครื่องจักรและ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ R&D 1.2 หักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า สำหรับ การจ้างทำ R&D Ministry of Finance

4 44 1.1 การหักค่าเสื่อมราคาในอัตรา เร่ง ทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรและ อุปกรณ์สำหรับ R&D สามารถหักค่า เสื่อมได้ร้อยละ 40 ของมูลค่าต้นทุน ส่วนที่เหลือให้หักตามระยะเวลาที่ได้ ทรัพย์สินมา ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ตาม เงื่อนไขและอัตรา ที่กำหนดใน พรฎ. Ministry of Finance

5 55 1.2 การหักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า เงินได้ของบริษัท และห้างหุ้นส่วนนิติ บุคคลสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า ของรายจ่าย ที่เป็นค่าจ้างเพื่อทำ R&D ให้แก่ หน่วยงานของรัฐ หรือ เอกชนตามที่กำหนด Ministry of Finance

6 6 เงื่อนไขของโครงการที่ขอรับ สิทธิ มีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. การวิจัยอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน หรือ 2. การวิจัยเชิงประยุกต์ ได้รับการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีจากสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยและ พัฒนา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) ผู้รับทำวิจัยต้องอยู่ในรายชื่อตามประกาศ กระทรวงการคลัง 6 Ministry of Finance

7 7 2. มาตรการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน (BOI) มีมาตรการเพื่อสนับสนุน R&D ดังนี้ 2.1 การพัฒนาทักษะ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม (Skill,Technology & Innovation: STI) 2.2 การส่งเสริมการลงทุนด้านวิจัยและ พัฒนาโดยสร้าง ความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา 7 Ministry of Finance

8 8 3. มาตรการด้านเงินทุน 3.1 สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 3.2 Venture Capital (VC) 8 Ministry of Finance

9 9 3.1 สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สนับสนุนผ่านกลไกสถาบันการเงินเฉพาะ กิจ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรม แห่งชาติ ( สนช.) ปล่อยสินเชื่อเงินกู้ ให้กับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช. โดย สนช. จะเป็นผู้ชำระดอกเบี้ย เงินกู้แทนผู้ได้รับการสนับสนุนใน ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีแรก สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อโครงการ 9 Ministry of Finance

10 10 3.2 Venture capital ( ธุรกิจ เงินร่วมลงทุน ) กองทุนร่วมลงทุนภาครัฐ กองทุนร่วมลงทุนเพื่อยกระดับความสามารถการ แข่งขันของธุรกิจไทย (Venture Capital) วงเงิน 5,000 ล้านบาท ผ่านสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม ( สสว.) ธุรกิจเงินร่วมลงทุนเอกชน การลงทุนในกิจการที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในตลาด ทุนโดยผ่านการบริหารจัดการลงทุนของธุรกิจจัดการ ร่วมลงทุน 10 Ministry of Finance

11 11 สิทธิประโยชน์ทางภาษี ของ VC ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ VC สำหรับเงินปันผล และ Capital Gain ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้ ลงทุนใน VC สำหรับเงินปันผล และ Capital Gain 11 Ministry of Finance

12 12 หลักเกณฑ์ ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท กองทุนต้องมีอายุ 7 ปี โดยต้องถือหุ้นใน SMEs ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือหากสามารถนำ SMEs ที่ ลงทุนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดระยะเวลาเป็น ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต้องลงทุนตามสัดส่วนที่กำหนด นิติบุคคลที่จะตั้งกองทุน สามารถขึ้นทะเบียน ต่อสำนักงานคณะกรรมการ กลต. ภายในวันที่ 31 มกราคม 2554 12 Ministry of Finance

13 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt มาตรการภาครัฐในการ สนับสนุน การวิจัยและพัฒนา (R&D) โดย นางลาวัลย์ ภูวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายภาษีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google