งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่วัฒนธรรมในเขต คูเมืองลำพูน แบบมีส่วนร่วม วันที่ 12 มีนาคม 2550 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่วัฒนธรรมในเขต คูเมืองลำพูน แบบมีส่วนร่วม วันที่ 12 มีนาคม 2550 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่วัฒนธรรมในเขต คูเมืองลำพูน แบบมีส่วนร่วม วันที่ 12 มีนาคม 2550 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดลำพูน

2 ลำพูนเมือง โบราณ

3 นโยบายรัฐบาล ลำพูนเป็นเมืองน่า อยู่ ชาวลำพูนมี ความสุข ผู้มาเยือน ประทับใจ ภาคราชการ โครงการตาม แผนพัฒนาจังหวัด ลำพูน ผลประโยชน์ของชาวลำพูน กรอบแนวทางการพัฒนาจังหวัดลำพูน วาระแห่งชาติยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน ผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคง ประโยชน์สุขของ ประชาชน ความอยู่เย็นเป็นสุข อย่างยั่งยืน ภาคเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคประชาชน พันธมิตร / ภาคีการพัฒนา คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ ( กบจ.) รัฐบาล คณะกรรมการยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการบริหาร งานจังหวัดแบบบูรณาการ เป้าห มาย Agenda กลุ่มภารกิจ (cluster) ด้านเศรษฐกิจ Agenda การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) วาระแห่งชาติยุทธศาสตร์ชาติ กลุ่มภารกิจ (cluster) ด้านความมั่นคง กลุ่มภารกิจ (cluster) ด้านสังคม

4 การบริหารราชการแบบมีส่วน ร่วม คือ การบริหารราชการที่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงาน ของรัฐ ได้เปิดโอกาส ให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้า มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการ บริหารและดำเนินงานของรัฐ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อที่ จะตอบสนองต่อความต้องการ ของประชาชน

5 การบริหาราชการแบบมีส่วนร่วม ( การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วม )ฐานที่มาของความคิดตามกรอบกฎหมาย - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 56, 57,58, 59, 60, 62, 66,67, 74, และ 78 เป็นต้น - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ( ฉบับที่ 5) พ. ศ. 2545 มาตรา 3/1 ( การมีส่วนร่วม และโปร่งใส ) - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ.2546 มาตรา 8 (3)(4) (5) มาตรา 39, 43, และ 44 - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ( พ. ศ. 2546- พ. ศ. 2550) ยุทธศาสตร์ที่ 7

6 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบราชการไทย ( พ. ศ.2546-2549) วิสัยทั ศน์ “ พัฒนาระบบราชการไทย ให้มี ความเป็นเลิศ สามารถรองรับกับการพัฒนา ประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ โดยยึดหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี และ ประโยชน์สุขของประชาชน “

7

8 ประกอบด้วย 1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ( นายเฉลิมชัย วรวุฒิพุทธพงศ์ ) ประธาน 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน กรรมการและ เลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการและ ประสานงาน

9 มีหน้าที่ 1. อำนวยการและประสานงาน 2. กำกับและติดตาม รวมทั้งให้ คำปรึกษาแนะนำ 3. ประเมินผลและประชาสัมพันธ์ 4. สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้ว่า ราชการจังหวัดลำพูน รวมทั้งเผยแพร่สู่ หน่วยงานต่าง ๆ และผู้สนใจ คณะกรรมการอำนวยการและ ประสานงาน

10 ประกอบด้วย 1. ร. ศ. สมโชติ อ๋องสกุล 2. ทพ. อุทัยวรรณ กาญจนกามล 3. ผศ. เมธิสา พงษ์รักเกียรติ คณะกรรมการที่ปรึกษาภาค ประชาชน (Citizen Advisory Board)

11 มีหน้าที่ 1. ให้คำปรึกษาและสนับสนุนทาง วิชาการ 2. จัดทำรายงานความก้าวหน้า และประเมินผล สำเร็จ 3. สรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะ แนวทางการ พัฒนาและสร้างกระบวนการ บริหารระบบเปิด ต่อไป คณะกรรมการที่ปรึกษาภาค ประชาชน (Citizen Advisory Board)

12 ประกอบด้วย 1. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน ประธาน 2. หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย กรรมการและ เลขานุการ คณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลทาง วัฒนธรรม

13 มีหน้าที่ 1. สำรวจ ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ทางวัฒนธรรมและกำหนดกรอบแนว ทางการพัฒนาเมืองและชุมชนที่พึงจะ เป็น 2. เผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม 3. นำเสนอข้อมูลทางวัฒนธรรมและ ความรู้ต่อ ที่ประชุมระดมความ คิดเห็น 4. จัดทำรายงานวิชาการและนำเสนอ ผลต่อคณะกรรมการอำนวยการและ ประสานงาน คณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลทาง วัฒนธรรม

14 ประกอบด้วย 1. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน ประธาน 2. หัวหน้าพิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติหริภุญไชย กรรมการและ เลขานุการ คณะกรรมการจัดประชุมเชิง ปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็น

15 มีหน้าที่ 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดม ความคิดเห็น 2. รวบรวมความคิดเห็นจัดทำสรุป รายงานผล 3. สำรวจความพึงพอใจในการมี ส่วนร่วม 4. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 5. จัดทำรายงานสรุปผลการ ดำเนินงานเสนอคณะ กรรมการอำนวยการและประสานงาน คณะกรรมการจัดประชุมเชิง ปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็น


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่วัฒนธรรมในเขต คูเมืองลำพูน แบบมีส่วนร่วม วันที่ 12 มีนาคม 2550 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google