งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการ พัฒนาที่อยู่อาศัย. 1. ยุทธศาสตร์ ผังเมือง 2. โครงสร้าง กฎหมาย 3. โครงสร้าง สาธารณูปโภค 4. โครงสร้าง ภาษี 5. โครงสร้าง การเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการ พัฒนาที่อยู่อาศัย. 1. ยุทธศาสตร์ ผังเมือง 2. โครงสร้าง กฎหมาย 3. โครงสร้าง สาธารณูปโภค 4. โครงสร้าง ภาษี 5. โครงสร้าง การเงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการ พัฒนาที่อยู่อาศัย

2 1. ยุทธศาสตร์ ผังเมือง 2. โครงสร้าง กฎหมาย 3. โครงสร้าง สาธารณูปโภค 4. โครงสร้าง ภาษี 5. โครงสร้าง การเงิน 6. โครงสร้าง องค์กร 7. โครงสร้าง ข้อมูล

3 ขั้นตอนการขออนุญาต จัดสรร ขั้นตอนการขออนุญาต จัดสรร โอนซื้อที่ดิน 1. ขออนุญาตค้าที่ดิน - ตามพ. ร. บ. ค้าที่ดิน พ. ศ. 2597 อนุญาตโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ใช้ - ตามพ. ร. บ. ค้าที่ดิน พ. ศ. 2597 อนุญาตโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ใช้ เวลาประมาณ 1 - 2 เดือน เวลาประมาณ 1 - 2 เดือน 2. การโอน แบ่งเป็น 2 ประเภท - โอนปกติ ( ต้องแนบใบอนุญาตค้า ที่ดินด้วย ) - โอนสิทธิการจัดสรร กรณีซื้อ โครงการเดิมมาดำเนินโครงการ - โอนสิทธิการจัดสรร กรณีซื้อ โครงการเดิมมาดำเนินโครงการ

4 กระบวนการยื่นขออนุญาต จัดสรร 3. ขอหนังสือรับรองจากผังเมือง ยืนยัน ว่าสามารถทำประโยชน์ ได้ตรงตามที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้น ได้ตรงตามที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้น 4. ขออนุญาตเชื่อมทาง หรือ ตัดคันหิน ทางเท้า - หน่วยงาน เช่น ทางหลวง / ท้องถิ่น / อบต. / เทศบาล / กทม. ฯลฯ - หน่วยงาน เช่น ทางหลวง / ท้องถิ่น / อบต. / เทศบาล / กทม. ฯลฯ 5. ขออนุญาตระบายน้ำ และปรับปรุง คลองสาธารณะ - หน่วยงาน กรมเจ้าท่า / กรม ชลประทาน / อบต. / เทศบาล / กทม. - หน่วยงาน กรมเจ้าท่า / กรม ชลประทาน / อบต. / เทศบาล / กทม.

5 6. ขอหนังสือรับรองในการจัดเก็บขยะ มูลฝอยจากหน่วยงานท้องถิ่นที่ รับผิดชอบ 7. ขออนุญาตถมดินจากหน่วยงาน ท้องถิ่นที่รับผิดชอบ 8. ขอประเมินค่าก่อสร้างขยายเขต ไฟฟ้า และหนังสือรับรองเขตจ่าย ไฟฟ้า - หน่วยงานการไฟฟ้านครหลวง / การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 9. ขอประเมินค่าก่อสร้างขยายเขต ประปา และหนังสือรับรอง เขตจ่ายประปา - หน่วยงาน การประปานครหลวง / การ ประปาส่วนภูมิภาค

6 10. ขออนุญาตก่อสร้างสะพานและเขื่อน - หน่วยงาน เช่น ท้องถิ่น / เทศบาล / อบต. / กทม. ฯลฯ และต้องขอ อนุญาตใช้พื้นที่จาก หน่วยงาน กรมเจ้า ท่า / กรมชลประทาน / ท้องถิ่น 11. ขออนุญาตใช้น้ำบาดาล - ขอขุดเจาะและต้องขอสัมปทานการใช้ น้ำ จากหน่วยงานกรมทรัพยากร ธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 12. ขอหนังสือยินยอมให้ทำการจัดสรร ที่รับรองจากสถาบันการเงิน ผู้รับจำนอง พร้อมหนังสือเฉลี่ยหนี้ จำนอง และตารางเฉลี่ยหนี้ จำนองรายแปลง

7 13. ขอประเมินมูลค่าก่อสร้าง สาธารณูปโภคทั้งโครงการ - จากงานโยธาธิการจังหวัด / สำนัก ส่งเสริมธุรกิจ กรณีในเขตกทม. 14. ขอหนังสือค้ำประกันค่าก่อสร้าง สาธารณูปโภค ในส่วนที่ยัง ก่อสร้างไม่เสร็จ - จากสถาบันการเงิน ( 115% ของราคา ประเมินมูลค่าก่อสร้าง ) 15. ขอหนังสือค้ำประกันค่าบำรุงรักษาของ สาธารณูปโภคที่สร้าง เสร็จแล้ว - ( 7% ของมูลค่าก่อสร้าง )

8 16. กรณีเกิน 100 ไร่ หรือเกิน 500 แปลง ต้องศึกษาผลกระทบ สิ่งแวดล้อม 17. งานขออนุญาตติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว 18. งานขออนุญาตติดตั้งประปาชั่วคราว 19. งานขออนุญาตถมดิน 20. งานขออนุญาตสร้างบ้านพักคนงาน ชั่วคราว 21. งานขออนุญาตสร้างสำนักงานขาย

9 22. งานขออนุญาตสร้างบ้าน ตัวอย่าง 23. งานขออนุญาตสร้างสะพาน 24. งานขออนุญาตสร้างเขื่อน 25. ขออนุญาตเชื่อมทาง และ ระบายน้ำ 26. ขออนุญาตขยายถนน สาธารณะ 27. ขออนุญาตย้ายเสาไฟฟ้า 28. ขออนุญาตย้ายท่อประปา

10 29. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และ ขอเลขที่บ้าน 30. ขอรังวัดแบ่งแยกที่ดิน 31. ขอปักเสาพาดสายไฟฟ้าโครงการ และขอติดตั้งมิเตอร์ 32. ขอเดินท่อเมนประปาโครงการ และขอติดตั้งมิเตอร์ ---------------


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการ พัฒนาที่อยู่อาศัย. 1. ยุทธศาสตร์ ผังเมือง 2. โครงสร้าง กฎหมาย 3. โครงสร้าง สาธารณูปโภค 4. โครงสร้าง ภาษี 5. โครงสร้าง การเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google