งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการ พัฒนาที่อยู่อาศัย. 1. ยุทธศาสตร์ ผังเมือง 2. โครงสร้าง กฎหมาย 3. โครงสร้าง สาธารณูปโภค 4. โครงสร้าง ภาษี 5. โครงสร้าง การเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการ พัฒนาที่อยู่อาศัย. 1. ยุทธศาสตร์ ผังเมือง 2. โครงสร้าง กฎหมาย 3. โครงสร้าง สาธารณูปโภค 4. โครงสร้าง ภาษี 5. โครงสร้าง การเงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการ พัฒนาที่อยู่อาศัย

2 1. ยุทธศาสตร์ ผังเมือง 2. โครงสร้าง กฎหมาย 3. โครงสร้าง สาธารณูปโภค 4. โครงสร้าง ภาษี 5. โครงสร้าง การเงิน 6. โครงสร้าง องค์กร 7. โครงสร้าง ข้อมูล

3 ขั้นตอนการขออนุญาต จัดสรร ขั้นตอนการขออนุญาต จัดสรร โอนซื้อที่ดิน 1. ขออนุญาตค้าที่ดิน - ตามพ. ร. บ. ค้าที่ดิน พ. ศ อนุญาตโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ใช้ - ตามพ. ร. บ. ค้าที่ดิน พ. ศ อนุญาตโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ใช้ เวลาประมาณ เดือน เวลาประมาณ เดือน 2. การโอน แบ่งเป็น 2 ประเภท - โอนปกติ ( ต้องแนบใบอนุญาตค้า ที่ดินด้วย ) - โอนสิทธิการจัดสรร กรณีซื้อ โครงการเดิมมาดำเนินโครงการ - โอนสิทธิการจัดสรร กรณีซื้อ โครงการเดิมมาดำเนินโครงการ

4 กระบวนการยื่นขออนุญาต จัดสรร 3. ขอหนังสือรับรองจากผังเมือง ยืนยัน ว่าสามารถทำประโยชน์ ได้ตรงตามที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้น ได้ตรงตามที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้น 4. ขออนุญาตเชื่อมทาง หรือ ตัดคันหิน ทางเท้า - หน่วยงาน เช่น ทางหลวง / ท้องถิ่น / อบต. / เทศบาล / กทม. ฯลฯ - หน่วยงาน เช่น ทางหลวง / ท้องถิ่น / อบต. / เทศบาล / กทม. ฯลฯ 5. ขออนุญาตระบายน้ำ และปรับปรุง คลองสาธารณะ - หน่วยงาน กรมเจ้าท่า / กรม ชลประทาน / อบต. / เทศบาล / กทม. - หน่วยงาน กรมเจ้าท่า / กรม ชลประทาน / อบต. / เทศบาล / กทม.

5 6. ขอหนังสือรับรองในการจัดเก็บขยะ มูลฝอยจากหน่วยงานท้องถิ่นที่ รับผิดชอบ 7. ขออนุญาตถมดินจากหน่วยงาน ท้องถิ่นที่รับผิดชอบ 8. ขอประเมินค่าก่อสร้างขยายเขต ไฟฟ้า และหนังสือรับรองเขตจ่าย ไฟฟ้า - หน่วยงานการไฟฟ้านครหลวง / การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 9. ขอประเมินค่าก่อสร้างขยายเขต ประปา และหนังสือรับรอง เขตจ่ายประปา - หน่วยงาน การประปานครหลวง / การ ประปาส่วนภูมิภาค

6 10. ขออนุญาตก่อสร้างสะพานและเขื่อน - หน่วยงาน เช่น ท้องถิ่น / เทศบาล / อบต. / กทม. ฯลฯ และต้องขอ อนุญาตใช้พื้นที่จาก หน่วยงาน กรมเจ้า ท่า / กรมชลประทาน / ท้องถิ่น 11. ขออนุญาตใช้น้ำบาดาล - ขอขุดเจาะและต้องขอสัมปทานการใช้ น้ำ จากหน่วยงานกรมทรัพยากร ธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 12. ขอหนังสือยินยอมให้ทำการจัดสรร ที่รับรองจากสถาบันการเงิน ผู้รับจำนอง พร้อมหนังสือเฉลี่ยหนี้ จำนอง และตารางเฉลี่ยหนี้ จำนองรายแปลง

7 13. ขอประเมินมูลค่าก่อสร้าง สาธารณูปโภคทั้งโครงการ - จากงานโยธาธิการจังหวัด / สำนัก ส่งเสริมธุรกิจ กรณีในเขตกทม. 14. ขอหนังสือค้ำประกันค่าก่อสร้าง สาธารณูปโภค ในส่วนที่ยัง ก่อสร้างไม่เสร็จ - จากสถาบันการเงิน ( 115% ของราคา ประเมินมูลค่าก่อสร้าง ) 15. ขอหนังสือค้ำประกันค่าบำรุงรักษาของ สาธารณูปโภคที่สร้าง เสร็จแล้ว - ( 7% ของมูลค่าก่อสร้าง )

8 16. กรณีเกิน 100 ไร่ หรือเกิน 500 แปลง ต้องศึกษาผลกระทบ สิ่งแวดล้อม 17. งานขออนุญาตติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว 18. งานขออนุญาตติดตั้งประปาชั่วคราว 19. งานขออนุญาตถมดิน 20. งานขออนุญาตสร้างบ้านพักคนงาน ชั่วคราว 21. งานขออนุญาตสร้างสำนักงานขาย

9 22. งานขออนุญาตสร้างบ้าน ตัวอย่าง 23. งานขออนุญาตสร้างสะพาน 24. งานขออนุญาตสร้างเขื่อน 25. ขออนุญาตเชื่อมทาง และ ระบายน้ำ 26. ขออนุญาตขยายถนน สาธารณะ 27. ขออนุญาตย้ายเสาไฟฟ้า 28. ขออนุญาตย้ายท่อประปา

10 29. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และ ขอเลขที่บ้าน 30. ขอรังวัดแบ่งแยกที่ดิน 31. ขอปักเสาพาดสายไฟฟ้าโครงการ และขอติดตั้งมิเตอร์ 32. ขอเดินท่อเมนประปาโครงการ และขอติดตั้งมิเตอร์


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการ พัฒนาที่อยู่อาศัย. 1. ยุทธศาสตร์ ผังเมือง 2. โครงสร้าง กฎหมาย 3. โครงสร้าง สาธารณูปโภค 4. โครงสร้าง ภาษี 5. โครงสร้าง การเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google