งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท โลโก้ โครงการเงินอุดหนุน ทั่วไป ภายใต้แผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท โลโก้ โครงการเงินอุดหนุน ทั่วไป ภายใต้แผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท โลโก้ โครงการเงินอุดหนุน ทั่วไป ภายใต้แผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง 2555

2 1. ให้เทศบาลนำวงเงินงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรไปดำเนินการจัดทำ โครงการให้สอดคล้องกับลักษณะของ โครงการ ตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหาร โครงการตามแผนปฏิบัติการไทย เข้มแข็ง 2555 ข้อ 14 แนวทางการดำเนินงานโครงการเงิน อุดหนุนทั่วไป ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 23,000 ล้านบาท โดยห้ามมิให้จัดทำโครงการเพื่อจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่ง และรถยนต์รับรอง การประชุมสัมมนาหรือศึกษาดูงานในต่างประเทศ และเป็นเงินตอบแทนพิเศษในลักษณะเดียวกับเงินรางวัลแก่ข้าราชการท้องถิ่น

3 ข้อ 14 แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่ ครม. อนุมัติในลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้  การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ พลังงาน อนุรักษ์ระบบนิเวศน์และ สิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม  การปรับปรุงบริการสาธารณะขั้น พื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยและจำเป็นต่อการ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  การเร่งรัดและสร้างศักยภาพในการหา ราบได้จากการท่องเที่ยว

4  การสร้างฐานรายได้ใหม่ของประเทศ จากเศรษฐกิจความคิดสร้างสรรค์หรือ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและ การเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย  การปฏิรูปคุณภาพระบบสาธารณสุขที่ มีมาตรฐานสูงสำหรับคนไทย  การสร้างอาชีพและรายได้เพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน ระดับชุมชน  วัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กำหนด ข้อ 14 แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่ ครม. อนุมัติในลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ( ต่อ )

5 แนวทางการดำเนินงานโครงการเงิน อุดหนุนทั่วไป ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 23,000 ล้านบาท ( ต่อ ) 2. ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ ขึ้นมาคณะหนึ่งตามความเหมาะสม เพื่อตรวจสอบโครงการของ เทศบาล แล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2553 3. คณะกรรมการตรวจสอบ โครงการเสร็จแล้วให้แจ้งเทศบาล จัดเตรียมความพร้อมในการดำเนิน โครงการ โดยกำหนดแผนการ ดำเนินงาน ดังนี้

6 แผนการดำเนินงาน ดังนี้  ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม 2553  เมื่อจังหวัดได้รับแจ้งการจัดสรรเงินประจำ งวดแล้วให้เทศบาล โดยไม่ต้องโอนเงินให้ แต่ให้เบิกจ่ายเมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระและให้ ดำเนินการลงนามก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ 4. รายละเอียดเกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงิน วิธีการรายงานผลการ ดำเนินงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หนึ่ง แนวทางการดำเนินงานโครงการเงิน อุดหนุนทั่วไป ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 23,000 ล้านบาท ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt บริษัท โลโก้ โครงการเงินอุดหนุน ทั่วไป ภายใต้แผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google