งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา  เงินได้จากการโอนอสังหาริมทรัพย์ ให้แก่บุตรโดยไม่มีค่าตอบแทน ( ไม่ รวมบุตรบุญธรรม )  เงินได้จากการขายบุหรี่ ยาเส้น ที่ ผลิตจากโรงงานยาสูบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา  เงินได้จากการโอนอสังหาริมทรัพย์ ให้แก่บุตรโดยไม่มีค่าตอบแทน ( ไม่ รวมบุตรบุญธรรม )  เงินได้จากการขายบุหรี่ ยาเส้น ที่ ผลิตจากโรงงานยาสูบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา  เงินได้จากการโอนอสังหาริมทรัพย์ ให้แก่บุตรโดยไม่มีค่าตอบแทน ( ไม่ รวมบุตรบุญธรรม )  เงินได้จากการขายบุหรี่ ยาเส้น ที่ ผลิตจากโรงงานยาสูบ  ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธกส.  เงินค่าทดแทนการเวนคืน อสังหาริมทรัพย์  เครื่องแบบที่ได้จากนายจ้างไม่เกิน 2 ชุด เสื้อนอกไม่เกิน 1 ชุด  เงินได้ที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยง ชีพ (Provident Fund) ไม่เกิน 500,000 บาท 5 เมษายน 2558 5 เมษายน 2558 5 เมษายน 2558 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 1

2 ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา  เงินได้ที่ข้าราชการจ่ายเข้ากองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ ( กบข.) ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี  เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิในที่ดินโดย ไม่มีค่าตอบแทน ให้แก่วัด โบสถ์ มัสยิด ไม่เกิน 50 ไร่ต่อปี  ดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่ธนาคาร สถาบัน การเงิน เพื่อเช่าซื้อที่อยู่อาศัยเท่าที่จ่าย จริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักร ระยะเวลานานกว่า 1 ปี ไม่เกิน 30,000 บาท ผู้ฝากต้องมีอายุมากกว่า 55 ปี  ยกเว้นภาษีให้บุคคลธรรมดา ถ้ามีเงินได้ สุทธิไม่เกิน 150,000 บาท 5 เมษายน 2558 5 เมษายน 2558 5 เมษายน 2558 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 2

3 ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา ประเภทของเงินได้พึงประเมิน และการ หักค่าใช้จ่าย อยู่ในประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) ถึง (8)  ผู้มีเงินได้เฉพาะมาตรา 40 (1) ยื่น ภงด. 91  ผู้มีเงินได้มาตรา 40 (2) ถึง (8) อาจ มีหรือไม่มี 40 (1) ก็ตาม ยื่น ภงด. 90 5 เมษายน 2558 5 เมษายน 2558 5 เมษายน 2558 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 3

4 ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา  มาตรา 40 (1) เงินได้เนื่องจากการ จ้างแรงงาน  มาตรา 40 (2) เงินได้เนื่องจากหน้าที่ หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการ รับจ้างทำงานให้ คนโสด ให้นำเงินได้มาตรา 40 (1) และ 40 (2) รวมกันแล้วหักค่าใช้จ่าย ได้ 40 % แต่ไม่เกิน 60,000 บาท สามี ภรรยา ต่างฝ่ายต่างหักได้ 40 % แต่ไม่เกิน 60,000 บาท ( จึง รวมได้ไม่เกิน 120,000 บาท ) 5 เมษายน 2558 5 เมษายน 2558 5 เมษายน 2558 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 4


ดาวน์โหลด ppt ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา  เงินได้จากการโอนอสังหาริมทรัพย์ ให้แก่บุตรโดยไม่มีค่าตอบแทน ( ไม่ รวมบุตรบุญธรรม )  เงินได้จากการขายบุหรี่ ยาเส้น ที่ ผลิตจากโรงงานยาสูบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google