งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เงินได้จากการโอนอสังหาริมทรัพย์ ให้แก่บุตรโดยไม่มีค่าตอบแทน (ไม่รวมบุตรบุญธรรม) เงินได้จากการขายบุหรี่ ยาเส้น ที่ผลิตจากโรงงานยาสูบ ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธกส. เงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เครื่องแบบที่ได้จากนายจ้างไม่เกิน 2 ชุด เสื้อนอกไม่เกิน 1 ชุด เงินได้ที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ไม่เกิน 500,000 บาท 9 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เงินได้ที่ข้าราชการจ่ายเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิในที่ดินโดยไม่มีค่าตอบแทน ให้แก่วัด โบสถ์ มัสยิด ไม่เกิน 50 ไร่ต่อปี ดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่ธนาคาร สถาบันการเงิน เพื่อเช่าซื้อที่อยู่อาศัยเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักร ระยะเวลานานกว่า 1 ปี ไม่เกิน 30,000 บาท ผู้ฝากต้องมีอายุมากกว่า 55 ปี ยกเว้นภาษีให้บุคคลธรรมดา ถ้ามีเงินได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาท 9 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ประเภทของเงินได้พึงประเมิน และการหักค่าใช้จ่าย อยู่ในประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) ถึง (8) ผู้มีเงินได้เฉพาะมาตรา 40 (1) ยื่น ภงด. 91 ผู้มีเงินได้มาตรา 40 (2) ถึง (8) อาจมีหรือไม่มี 40 (1) ก็ตาม ยื่น ภงด. 90 9 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

4 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
มาตรา 40 (1) เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน มาตรา 40 (2) เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับจ้างทำงานให้ คนโสด ให้นำเงินได้มาตรา 40 (1) และ 40 (2) รวมกันแล้วหักค่าใช้จ่ายได้ 40 % แต่ไม่เกิน 60,000 บาท สามี ภรรยา ต่างฝ่ายต่างหักได้ 40 % แต่ไม่เกิน 60,000 บาท (จึงรวมได้ไม่เกิน 120,000 บาท) 9 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี


ดาวน์โหลด ppt ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google