งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

* ตารางเปรียบเทียบการจ้างงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ ระหว่างลูกจ้างชั่วคราว ( เงินบำรุง ) กับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "* ตารางเปรียบเทียบการจ้างงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ ระหว่างลูกจ้างชั่วคราว ( เงินบำรุง ) กับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 * ตารางเปรียบเทียบการจ้างงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ ระหว่างลูกจ้างชั่วคราว ( เงินบำรุง ) กับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1

2 ที่หัวข้อ ลูกจ้าง ชั่วคราว ( เงินบำรุง ) พกส. 1 การบริหาร กำลังคน ตามแผนการจ้าง ของหน่วยบริการ แต่ละปี ตามกรอบอัตรา กำลังคนในภาพรวม ทุก 4 ปี โดยได้รับ ความเห็นชอบจาก คณะ กรรมการบริหาร พนักงานกระทรวง สาธารณสุข 2 การกำหนด ตำแหน่งใน การจ้างงาน ตามความต้องการ ของหน่วยบริการ ตามผลวิเคราะห์ ความต้องการและ เป็นไปตามกรอบ อัตรากำลังคนที่ คณะกรรมการ บริหารพนักงาน กระทรวง สาธารณสุข เห็นชอบไว้ 2

3 3 ที่หัวข้อ ลูกจ้าง ชั่วคราว ( เงินบำรุง ) พกส. 3 ระยะเวลาการ จ้าง ครั้งหนึ่งไม่เกินสิ้น ปีงบประมาณ (30 กันยายน ) ครั้งหนึ่งไม่เกิน 4 ปี อาจต่อสัญญาได้ 4 อัตราค่าจ้างตามที่สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข กำหนด หรือ หน่วยบริการเป็นผู้ กำหนด ต้องไม่ น้อยกว่าอัตรา ค่าจ้างที่ สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข กำหนด (11,340 บาท ) ใช้บัญชีเงินเดือน ของข้าราชการและ ลูกจ้างประจำ ยกเว้นสายงาน วิชาชีพ ให้ได้รับ 1.2 เท่า ของ เงินเดือนข้าราชการ (15,960 บาท )

4 4 ที่หัวข้อ ลูกจ้าง ชั่วคราว ( เงินบำรุง ) พกส. 5 การเลื่อน ค่าจ้าง ปีละ 1 ครั้ง ทุก วันที่ 1 ตุลาคม ของปี โดยปรับ เพิ่มค่าจ้างไม่เกิน ร้อยละ 6 ( วงเงิน ที่ใช้ไม่เกินร้อยละ 4) ปีละ 1 ครั้ง ทุก วันที่ 1 ตุลาคม ของ ปี โดยปรับเพิ่ม ค่าจ้างไม่เกินร้อยละ 12 ( วงเงินที่ใช้ไม่ เกินร้อยละ 6) 6 การย้ายต้องลาออกเพื่อ ไปรับการจ้างงาน ใหม่ ย้ายได้ ใช้สัญญา จ้างเดิม โดยได้รับ ความยินยอมจาก หน่วยบริการ คู่สัญญา

5 5 ที่หัวข้อ ลูกจ้าง ชั่วคราว ( เงินบำรุง ) พกส. 7 การเลิกจ้างสิ้นสุดตามคำสั่ง จ้าง (1 ปี ) หรือไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมิน 2 ครั้ง หรือทำผิด วินัยร้ายแรง หรืออายุครบ 60 ปี สิ้นสุดสัญญาจ้าง (4 ปี ) หรือไม่ผ่าน เกณฑ์การประเมิน 2 ครั้ง หรือทำผิด วินัยร้ายแรง หรือ อายุครบ 60 ปี ( บางสายงาน กำหนดอายุ 60 - 65 ปี ) หรือเสร็จสิ้น ภารกิจ

6 ที่หัวข้อ ลูกจ้าง ชั่วคราว ( เงินบำรุง ) พกส. 8 สิทธิการลา ประเภทต่างๆ 1. ลาป่วย 2. ลากิจ ส่วนตัว 3. ลา พักผ่อน ปีแรก 8 วันทำ การ ปีที่สอง 15 วันทำการโดย ได้รับค่าจ้าง ลาได้ตามที่ได้รับ อนุญาต โดย ไม่ได้รับค่าจ้าง ปีละ 10 วันทำ การ ไม่มีวัน สะสม โดยได้รับ ค่าจ้าง ปีละ 45 วันทำการ โดยได้รับค่าจ้าง ปีละ 15 วันทำการ โดยได้รับค่าจ้าง ปีละ 10 วันทำการ ไม่มีวันสะสม โดย ได้รับค่าจ้าง 6

7 7 ที่หัวข้อ ลูกจ้างชั่วคราว ( เงินบำรุง ) พกส. 4. ลาอุปสมบท / ประกอบพิธีฮัจย์ 5. ลาคลอด บุตร 6. ลาไป ช่วยเหลือภริยาที่ คลอดบุตร 120 วัน โดยไม่ได้รับ ค่าจ้าง ครั้งละ 90 วัน โดย ได้รับค่าจ้างตามสิทธิ ประกันสังคม ไม่ได้กำหนดสิทธิไว้ 120 วัน โดยได้รับค่าจ้าง ครั้งละ 90 วัน โดยได้รับ ค่าจ้างตามสิทธิ ประกันสังคม ลาได้ไม่เกิน 15 วันทำ การ ต่อการคลอดบุตร 1 ครั้ง โดยได้รับค่าจ้าง

8 ที่หัวข้อ ลูกจ้างชั่วคราว ( เงินบำรุง ) พกส. 7. ลาเข้ารับการ ตรวจเลือกหรือเข้า รับการเตรียมพล 8. ลาไปศึกษา ลาตามระยะเวลาที่ทาง ราชการทหารกำหนด และต้องมารายงานตัว ภายใน 7 วัน โดยได้รับค่าจ้าง ไม่ได้กำหนดสิทธิ ลาตามระยะเวลาที่ทาง ราชการทหารกำหนด และ ต้องมารายงานตัวภายใน 7 วัน เว้นแต่มีความจำเป็น ขยายเวลาให้ได้แต่ไม่เกิน 15 วัน โดยได้รับค่าจ้าง ครั้งหนึ่งไม่เกิน 2 ปี และ เป็นพนักงานกระทรวง สาธารณสุขมาแล้ว 2 ปี โดย ได้รับค่าจ้าง 8

9 9 ที่หัวข้อ ลูกจ้าง ชั่วคราว ( เงินบำรุง ) พกส. 9 การเบิกค่า รักษาพยาบาล สิทธิประกันสังคม สำหรับทายาทสาย ตรง ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตรโดยชอบตาม กฎหมาย ใช้สิทธิ 30 Plus 1010 กองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ พนักงาน กระทรวง - สาธารณสุข - กำหนดให้มีการ จัดตั้งกองทุนฯ และ สมัครเป็นสมาชิก ได้ตามความสมัคร ใจ โดยหน่วย บริการจะสมทบเงิน ให้สมาชิกในอัตรา ร้อยละ 3

10 10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt * ตารางเปรียบเทียบการจ้างงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ ระหว่างลูกจ้างชั่วคราว ( เงินบำรุง ) กับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google