งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มันสมองทางการลงทุนที่คุณวางใจ บลจ. ที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือกระทรวงการคลัง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สมาชิกเลือกนโยบายลงทุนด้วยตนเองนำเสนอต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มันสมองทางการลงทุนที่คุณวางใจ บลจ. ที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือกระทรวงการคลัง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สมาชิกเลือกนโยบายลงทุนด้วยตนเองนำเสนอต่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มันสมองทางการลงทุนที่คุณวางใจ บลจ. ที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือกระทรวงการคลัง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สมาชิกเลือกนโยบายลงทุนด้วยตนเองนำเสนอต่อ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 7 8 และ 10 กุมภาพันธ์ 2555 โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) - 1 -

3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเด็นการนำเสนอ 1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไร 2.คำและความหมายที่น่ารู้ ในการเลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิก 3.ความรู้เรื่องการลงทุน 4.ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกนโยบายการลงทุน 5.แนวทางการเลือกนโยบายการลงทุน - 2 -

4 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1. กองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ คืออะไร - 3 -

5 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  สมาชิก นายจ้างกำหนดอัตรา เงินสะสม 2% - 15% ของค่าจ้าง ตามที่ กฎหมายกำหนดไว้ นายจ้าง  เงินสมทบ มากกว่าหรือ เท่ากับอัตราเงินสะสมของ ลูกจ้างแต่ไม่เกิน 15% เป็นการออมแบบ สมัครใจ องค์ประกอบของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - 4 -

6 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เงินสะสม (2%-15%) ผลประโยชน์ ของเงินสะสม เงินสมทบ มากกว่าหรือ เท่ากับเงินสะสม เงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์ ของเงินสมทบ องค์ประกอบของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นำไปลงทุนเกิด ผลประโยชน์ - 5 -

7 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถานภาพของกองทุน  สิทธิเรียกร้องเงินจากกองทุนไม่ อาจ โอนกันได้ และไม่อยู่ในความรับ ผิดแห่ง การบังคับคดี  กองทุนที่จดทะเบียนแล้ว จะมี สถานะเป็นนิติบุคคล แยกต่างหาก จากกิจการของนายจ้าง - 6 -

8 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ความมั่นคงปลอดภัยของทรัพย์สิน ปลอดภัยสูง เพราะทรัพย์สินของ กองทุน แยกต่างหากจาก ทรัพย์สินของ นายจ้าง สมาชิกจึงไม่ได้รับผลกระทบหาก นายจ้าง ต้องปิดกิจการ - 7 -

9 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บุคคลที่สมาชิกควรรู้จัก บริษัท จัดการ คณะกรรมการกองทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ( กลต.) นายจ้าง ลูกจ้าง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผู้รับ ฝาก ทรัพ ย์สิน ผู้รับ ฝาก ทรัพ ย์สิน ผู้สอบ บัญชี นายทะเบียน สมาชิก - 8 -

10 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ได้รับจากองทุน สำรองเลี้ยงชีพ - 9 -

11 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับจาก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลูกจ้าง ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยต้องนำเงินสมทบรวมทั้ง ผลประโยชน์ของเงินสะสมและ เงินสมทบไปรวมคำนวณเพื่อเสีย ภาษีเงินได้ประจำปี ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยต้องนำเงินสมทบรวมทั้ง ผลประโยชน์ของเงินสะสมและ เงินสมทบไปรวมคำนวณเพื่อเสีย ภาษีเงินได้ประจำปี ได้รับยกเว้นภาษีทั้งจำนวน หมายเหตุ : กรณีเกียณอายุ 55 ปี มีสมาชิกภาพ < 5 ปี อาทิเช่น 3 ปีสามารถ คงเงินไว้ ในกองทุนอีก 2 ปี จนสมาชิกภาพครบ 5 ปีโดยมีค่า คงเงินจำนวน 500 บาทจึง เอาเงินออกจากกองทุนเพื่อได้ รับยกเว้นภาษีทั้งก้อน ได้รับยกเว้นภาษีทั้งจำนวน หมายเหตุ : กรณีเกียณอายุ 55 ปี มีสมาชิกภาพ < 5 ปี อาทิเช่น 3 ปีสามารถ คงเงินไว้ ในกองทุนอีก 2 ปี จนสมาชิกภาพครบ 5 ปีโดยมีค่า คงเงินจำนวน 500 บาทจึง เอาเงินออกจากกองทุนเพื่อได้ รับยกเว้นภาษีทั้งก้อน มีสิทธิเลือกเสียภาษีแบบแยกยื่น โดยหักค่าใช้จ่ายได้ 7,000 บาท คูณอายุงานเหลือเท่าใดให้หัก ค่าใช้จ่ายได้อีกร้อยละ 50 มีสิทธิเลือกเสียภาษีแบบแยกยื่น โดยหักค่าใช้จ่ายได้ 7,000 บาท คูณอายุงานเหลือเท่าใดให้หัก ค่าใช้จ่ายได้อีกร้อยละ 50 - หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท -ส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 15% ของค่าจ้าง และไม่เกิน 490,000 บาท ไม่ต้องนำไปรวมคำนวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้ - หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท -ส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 15% ของค่าจ้าง และไม่เกิน 490,000 บาท ไม่ต้องนำไปรวมคำนวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้ อายุงาน น้อยกว่า 5 ปี ไม่เกษียณอายุ และ อายุงาน >= 5 ปี เกษียณโดยมีอายุ>= 55 ปี และมีอายุสมาชิก>= 5 ปี เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุน เงินที่ได้รับจากกองทุน เฉพาะส่วน ที่เป็นเงินสมทบ ผลประโยชน์เงิน สะสม และผลประโยชน์เงินสมทบ เมื่อพ้นสมาชิก ภาพจากกองทุน

12 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 188) และ (ฉบับที่ 202) สมาชิกจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินที่ได้รับจากกองทุนเมื่อ สมาชิกมีคุณสมบัติ ดังนี้  ตาย หรือทุพพลภาพ  เกษียณอายุ โดย  เกษียณอายุตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเวลาที่ออกจากงาน*  มีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์  ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีต่อเนื่องกัน ถ้าเป็นสมาชิกยังไม่ถึง 5 ปีต่อเนื่องกัน ต้องเป็นสมาชิกไปจนมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ปีต่อเนื่องกัน  ออกจากงานและได้คงเงินไว้กับกองทุนทั้งจำนวน  ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับการเกษียณอายุข้างต้น หมายเหตุ* เกษียณอายุตามข้อบังคับการทำงานของนายจ้าง การยกเว้นภาษีของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

13 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2. คำและความหมายที่น่ารู้ใน การเลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิก  Employee’s Choice  นโยบายการลงทุน  Master Fund  Sub Fund

14 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Employee’s choice คืออะไร ? คือ…การเปิดโอกาสให้สมาชิกเลือก นโยบายลงทุนได้ตามความเหมาะสมกับตนเอง เพื่อ ตอบสนองลักษณะและความต้องการของสมาชิกแต่ละคนซึ่งแตกต่างกัน นโยบายลงทุน คืออะไร ? คือ…การกำหนดขอบเขตในการบริหารกองทุนซึ่งคณะกรรมการกองทุนได้ตกลงไว้ กับบริษัทจัดการ และผู้จัดการกองทุนจะบริหารหรือลงทุนเงินกองทุน ในกรอบหรือสัดส่วนที่กำหนดไว้

15 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Master Fund คืออะไร ? คือ … กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีหลายนโยบายลงทุน (Sub Fund) Sub Fund คืออะไร ? คือ…นโยบายลงทุนย่อยซึ่งอยู่ ภายใต้ Master Fund โดยกำหนดความเสี่ยงที่แตกต่าง กันในแต่ละนโยบายย่อย เพื่อสร้างโอกาสให้สมาชิกเลือก ตามความพอใจ

16 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3. ความรู้เรื่องการลงทุน  ทางเลือกการลงทุน  ประเภทของการลงทุน

17 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การลงทุน มีความเสี่ยง แต่ผลตอบแทน คือสิ่งที่ผู้ลงทุนคาดหวังจากความเสี่ยง การลงทุน  เพื่อแสวงหาโอกาสในการทำกำไร  เพื่อสร้างโอกาสในการได้ผลตอบแทน ที่ดีกว่าการฝากเงิน  เงินลงทุนอาจมีช่วงเวลาที่ถูก lock ไว้ การลงทุน  เพื่อแสวงหาโอกาสในการทำกำไร  เพื่อสร้างโอกาสในการได้ผลตอบแทน ที่ดีกว่าการฝากเงิน  เงินลงทุนอาจมีช่วงเวลาที่ถูก lock ไว้

18 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทางเลือกการลงทุน ตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ ตลาดทุน

19 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1. ตลาดเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร, ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N), บัตรเงินฝาก (NCD) : ความน่าเชื่อถือ ความมั่นคง ลำดับในการเรียกร้อง สิทธิ์ในการชำระหนี้ ลำดับในการเรียกร้อง สิทธิ์ในการชำระหนี้ : ผู้ฝากเงิน/เจ้าหนี้ : เท่ากับเจ้าหนี้ ปัจจัยพื้นฐาน ฐานะผู้ลงทุน สถานภาพของผู้ลงทุน

20 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2. ตลาดตราสารหนี้ - ตราสารหนี้ภาครัฐ เช่น ตั๋วเงินคลัง, พันธบัตรรัฐบาล - ตราสารหนี้ภาคเอกชน เช่น หุ้นกู้, ตั๋วแลกเงิน : ความสามารถในการชำระหนี้ ลำดับในการเรียกร้อง สิทธิ์ในการชำระหนี้ ลำดับในการเรียกร้อง สิทธิ์ในการชำระหนี้ : เจ้าหนี้ ตามลำดับชั้น - ไม่ด้อยสิทธิ - ด้อยสิทธิ : เจ้าหนี้ ตามลำดับชั้น ปัจจัยพื้นฐาน ฐานะผู้ลงทุน สูง - ไม่ด้อยสิทธิ - ด้อยสิทธิ สถานภาพของผู้ลงทุน ต่ำ

21 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ตราสารทางการเงินที่แสดงความเป็นหนี้ระหว่างกัน  ผู้ออกตราสาร เป็น ผู้กู้ (หรือลูกหนี้)  ผู้ซื้อ เป็น ผู้ให้กู้ (หรือเจ้าหนี้)  ผู้ออกตราสารตกลงที่จะจ่ายดอกเบี้ย และจ่ายคืนเงินต้น ตามเวลาที่กำหนด  โดยได้ผลประโยชน์หรืออัตราผลตอบแทนและสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือ กันได้จนกว่าจะหมดอายุของตราสาร  ในประเทศไทยนิยมเรียกตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลหรือองค์กรของรัฐ ว่า พันธบัตร (Bond) และเรียกตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชนว่า หุ้นกู้ (Debenture) ผู้ออกตราสารผู้ซื้อ ตราสารหนี้คืออะไร?

22 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  อัตราดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนที่ผู้ออกตราสารต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือ ตราสารหนี้  กำไร/ขาดทุนจากการขาย (Capital Gain/Loss) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุ มาจากการที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยในตลาด  ราคาตราสารหนี้  อัตราดอกเบี้ยในตลาด  ราคาตราสารหนี้  อัตราผลตอบแทนในการลงทุนในตราสารหนี้

23 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3. ตลาดตราสารทุน เช่น หุ้นบุริมสิทธิ, หุ้นสามัญ : ความสามารถในการดำเนินงาน /ผลกำไร การเจริญเติบโต ลำดับในการเรียกร้อง สิทธิ์ในการชำระหนี้ ลำดับในการเรียกร้อง สิทธิ์ในการชำระหนี้ : ผู้ถือหุ้น = เจ้าของ : หลังจากเจ้าหนี้ทุกประเภท ปัจจัยพื้นฐาน ฐานะผู้ลงทุน สูง - หุ้นบุริมสิทธิ์ - หุ้นสามัญ สถานภาพของผู้ลงทุน ต่ำ

24 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หมายถึง ตราสารที่แสดงความเป็นเจ้าของกิจการในฐานะผู้ถือหุ้น  มีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ เพราะสิทธิเรียกร้องใน ทรัพย์สินของกิจการอยู่ในลำดับหลังเจ้าหนี้ กรณีบริษัทต้องชำระบัญชีเลิก กิจการ  มีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการอย่างเต็มที่ ในรูปของเงินปันผล  ได้รับกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น ที่ซื้อขายทั้งใน และนอกตลาดหลักทรัพย์ด้วย  ตัวอย่างตราสารทุน : หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ตราสารทุน

25 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5. หุ้นกู้บริษัทเอกชน, หุ้นกู้ด้อยสิทธิสถาบันการเงิน 3. เงินฝากธนาคาร,บัตรเงินฝาก 4. ตั๋วสัญญาใช้เงิน, ตั๋วแลกเงิน, หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิสถาบันการเงิน 2. พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ที่รัฐบาลค้ำ และไม่ค้ำประกัน 6. หุ้นบุริมสิทธิ, หุ้นสามัญ และตราสารอนุพันธ์ 1. ตั๋วเงินคลัง ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงต่ำ ลำดับความเสี่ยงของสินทรัพย์แต่ละประเภท

26 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกนโยบายลงทุน

27 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  อายุ  ความเสี่ยงที่ยอมรับได้  อัตราผลตอบแทนที่ ต้องการ เลือกนโยบายลงทุนควรให้ สอดคล้องกับ

28 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อายุ ( ปี ) ตาย รายได้ เกษียณอายุเรียนจบเกิด รายจ่าย รายได้ รายได้กับวัฏจักรชีวิต

29 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ช่วงอายุ (ปี)ความต้องการด้านการลงทุนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 20 – 39 ช่วงการสร้างรากฐาน ผลตอบแทนสูง เพราะช่วงเวลาลงทุนนาน แสวงหาโอกาสการลงทุนตลอดเวลา เมื่อมี ปัญหา/ขาดทุนจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ สูง 40 – 49 มีครอบครัว มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น ความมั่นคงในชีวิตการทำงาน เพิ่มความรู้ ความเข้าใจเรื่องลงทุนมากขึ้น ระมัดระวังใน การลงทุน กระจายการลงทุนให้ได้ ผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอ ปานกลาง 50 – 60 ภาระครอบครัว และสังคม เน้นลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ และ กระจายเงินลงทุนส่วนน้อยในตราสารที่สร้าง โอกาสได้ผลตอบแทนสูงเพิ่มมากขึ้น ต้องการผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ และเน้น ความมั่นคงของเงินลงทุน ต่ำ ต่ำมาก ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการลงทุน 60 ปี ขึ้นไป ดำรงชีวิตและรักษาพยาบาล

30 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1.เหลือเวลา...กี่ปีจะเกษียณ 2. เกษียณแล้วจะทำงานอีกหรือไม่ 3. เลิกทำงานแล้วคาดว่าจะอยู่ต่อไปอีกกี่ปี ( ชาย 74 หญิง 79 ) 4.เมื่อหมดรายได้จากการทำงานแล้วยังมีภาระค่าใช้จ่าย สำหรับตนเองและบุคคลอื่นอีกหรือไม่ คำถาม?? เพื่อกำหนดเป้าหมายเงินลงทุน

31 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5. แนวทางการเลือกนโยบายลงทุน

32 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเภทกองทุน ที่กำหนดให้สมาชิกเลือก

33 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

34 Benchmark กองทุน

35 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อัตราผลตอบแทนย้อนหลังสะสมเปรียบเทียบอัตราเงินเฟ้อสะสม

36 สมาชิกแจ้งเปลี่ยน นโยบายได้ทุกปี ช่วงเวลาแจ้งเปลี่ยน นโยบายการลงทุน เดือน พฤศจิกายน ของทุกปี มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคมของปี ถัดไป สมาชิกเลือก Sub Fund แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก Employee’s Choice Plan - เลือกนโยบาย ตาม 3 แผนการลงทุน ที่กำหนดไว้

37 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (17 กุมภาพันธ์ 2552) มันสมองทางการลงทุนที่คุณวางใจ บลจ. ที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือกระทรวงการคลัง


ดาวน์โหลด ppt มันสมองทางการลงทุนที่คุณวางใจ บลจ. ที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือกระทรวงการคลัง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สมาชิกเลือกนโยบายลงทุนด้วยตนเองนำเสนอต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google