งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มันสมองทางการลงทุนที่คุณวางใจ บลจ. ที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือกระทรวงการคลัง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สมาชิกเลือกนโยบายลงทุนด้วยตนเองนำเสนอต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มันสมองทางการลงทุนที่คุณวางใจ บลจ. ที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือกระทรวงการคลัง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สมาชิกเลือกนโยบายลงทุนด้วยตนเองนำเสนอต่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มันสมองทางการลงทุนที่คุณวางใจ บลจ. ที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือกระทรวงการคลัง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สมาชิกเลือกนโยบายลงทุนด้วยตนเองนำเสนอต่อ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 7 8 และ 10 กุมภาพันธ์ 2555 โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) - 1 -

3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเด็นการนำเสนอ 1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไร 2.คำและความหมายที่น่ารู้ ในการเลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิก 3.ความรู้เรื่องการลงทุน 4.ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกนโยบายการลงทุน 5.แนวทางการเลือกนโยบายการลงทุน - 2 -

4 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1. กองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ คืออะไร - 3 -

5 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  สมาชิก นายจ้างกำหนดอัตรา เงินสะสม 2% - 15% ของค่าจ้าง ตามที่ กฎหมายกำหนดไว้ นายจ้าง  เงินสมทบ มากกว่าหรือ เท่ากับอัตราเงินสะสมของ ลูกจ้างแต่ไม่เกิน 15% เป็นการออมแบบ สมัครใจ องค์ประกอบของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - 4 -

6 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เงินสะสม (2%-15%) ผลประโยชน์ ของเงินสะสม เงินสมทบ มากกว่าหรือ เท่ากับเงินสะสม เงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์ ของเงินสมทบ องค์ประกอบของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นำไปลงทุนเกิด ผลประโยชน์ - 5 -

7 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถานภาพของกองทุน  สิทธิเรียกร้องเงินจากกองทุนไม่ อาจ โอนกันได้ และไม่อยู่ในความรับ ผิดแห่ง การบังคับคดี  กองทุนที่จดทะเบียนแล้ว จะมี สถานะเป็นนิติบุคคล แยกต่างหาก จากกิจการของนายจ้าง - 6 -

8 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ความมั่นคงปลอดภัยของทรัพย์สิน ปลอดภัยสูง เพราะทรัพย์สินของ กองทุน แยกต่างหากจาก ทรัพย์สินของ นายจ้าง สมาชิกจึงไม่ได้รับผลกระทบหาก นายจ้าง ต้องปิดกิจการ - 7 -

9 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บุคคลที่สมาชิกควรรู้จัก บริษัท จัดการ คณะกรรมการกองทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ( กลต.) นายจ้าง ลูกจ้าง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผู้รับ ฝาก ทรัพ ย์สิน ผู้รับ ฝาก ทรัพ ย์สิน ผู้สอบ บัญชี นายทะเบียน สมาชิก - 8 -

10 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ได้รับจากองทุน สำรองเลี้ยงชีพ - 9 -

11 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับจาก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลูกจ้าง ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยต้องนำเงินสมทบรวมทั้ง ผลประโยชน์ของเงินสะสมและ เงินสมทบไปรวมคำนวณเพื่อเสีย ภาษีเงินได้ประจำปี ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยต้องนำเงินสมทบรวมทั้ง ผลประโยชน์ของเงินสะสมและ เงินสมทบไปรวมคำนวณเพื่อเสีย ภาษีเงินได้ประจำปี ได้รับยกเว้นภาษีทั้งจำนวน หมายเหตุ : กรณีเกียณอายุ 55 ปี มีสมาชิกภาพ < 5 ปี อาทิเช่น 3 ปีสามารถ คงเงินไว้ ในกองทุนอีก 2 ปี จนสมาชิกภาพครบ 5 ปีโดยมีค่า คงเงินจำนวน 500 บาทจึง เอาเงินออกจากกองทุนเพื่อได้ รับยกเว้นภาษีทั้งก้อน ได้รับยกเว้นภาษีทั้งจำนวน หมายเหตุ : กรณีเกียณอายุ 55 ปี มีสมาชิกภาพ < 5 ปี อาทิเช่น 3 ปีสามารถ คงเงินไว้ ในกองทุนอีก 2 ปี จนสมาชิกภาพครบ 5 ปีโดยมีค่า คงเงินจำนวน 500 บาทจึง เอาเงินออกจากกองทุนเพื่อได้ รับยกเว้นภาษีทั้งก้อน มีสิทธิเลือกเสียภาษีแบบแยกยื่น โดยหักค่าใช้จ่ายได้ 7,000 บาท คูณอายุงานเหลือเท่าใดให้หัก ค่าใช้จ่ายได้อีกร้อยละ 50 มีสิทธิเลือกเสียภาษีแบบแยกยื่น โดยหักค่าใช้จ่ายได้ 7,000 บาท คูณอายุงานเหลือเท่าใดให้หัก ค่าใช้จ่ายได้อีกร้อยละ 50 - หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท -ส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 15% ของค่าจ้าง และไม่เกิน 490,000 บาท ไม่ต้องนำไปรวมคำนวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้ - หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท -ส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 15% ของค่าจ้าง และไม่เกิน 490,000 บาท ไม่ต้องนำไปรวมคำนวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้ อายุงาน น้อยกว่า 5 ปี ไม่เกษียณอายุ และ อายุงาน >= 5 ปี เกษียณโดยมีอายุ>= 55 ปี และมีอายุสมาชิก>= 5 ปี เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุน เงินที่ได้รับจากกองทุน เฉพาะส่วน ที่เป็นเงินสมทบ ผลประโยชน์เงิน สะสม และผลประโยชน์เงินสมทบ - 10 - เมื่อพ้นสมาชิก ภาพจากกองทุน

12 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 188) และ (ฉบับที่ 202) สมาชิกจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินที่ได้รับจากกองทุนเมื่อ สมาชิกมีคุณสมบัติ ดังนี้  ตาย หรือทุพพลภาพ  เกษียณอายุ โดย  เกษียณอายุตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเวลาที่ออกจากงาน*  มีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์  ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีต่อเนื่องกัน ถ้าเป็นสมาชิกยังไม่ถึง 5 ปีต่อเนื่องกัน ต้องเป็นสมาชิกไปจนมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ปีต่อเนื่องกัน  ออกจากงานและได้คงเงินไว้กับกองทุนทั้งจำนวน  ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับการเกษียณอายุข้างต้น หมายเหตุ* เกษียณอายุตามข้อบังคับการทำงานของนายจ้าง การยกเว้นภาษีของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - 11 -

13 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2. คำและความหมายที่น่ารู้ใน การเลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิก  Employee’s Choice  นโยบายการลงทุน  Master Fund  Sub Fund - 12 -

14 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Employee’s choice คืออะไร ? คือ…การเปิดโอกาสให้สมาชิกเลือก นโยบายลงทุนได้ตามความเหมาะสมกับตนเอง เพื่อ ตอบสนองลักษณะและความต้องการของสมาชิกแต่ละคนซึ่งแตกต่างกัน นโยบายลงทุน คืออะไร ? คือ…การกำหนดขอบเขตในการบริหารกองทุนซึ่งคณะกรรมการกองทุนได้ตกลงไว้ กับบริษัทจัดการ และผู้จัดการกองทุนจะบริหารหรือลงทุนเงินกองทุน ในกรอบหรือสัดส่วนที่กำหนดไว้ - 13 -

15 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Master Fund คืออะไร ? คือ … กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีหลายนโยบายลงทุน (Sub Fund) Sub Fund คืออะไร ? คือ…นโยบายลงทุนย่อยซึ่งอยู่ ภายใต้ Master Fund โดยกำหนดความเสี่ยงที่แตกต่าง กันในแต่ละนโยบายย่อย เพื่อสร้างโอกาสให้สมาชิกเลือก ตามความพอใจ - 14 -

16 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3. ความรู้เรื่องการลงทุน  ทางเลือกการลงทุน  ประเภทของการลงทุน - 15 -

17 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การลงทุน มีความเสี่ยง แต่ผลตอบแทน คือสิ่งที่ผู้ลงทุนคาดหวังจากความเสี่ยง การลงทุน......  เพื่อแสวงหาโอกาสในการทำกำไร  เพื่อสร้างโอกาสในการได้ผลตอบแทน ที่ดีกว่าการฝากเงิน  เงินลงทุนอาจมีช่วงเวลาที่ถูก lock ไว้ การลงทุน......  เพื่อแสวงหาโอกาสในการทำกำไร  เพื่อสร้างโอกาสในการได้ผลตอบแทน ที่ดีกว่าการฝากเงิน  เงินลงทุนอาจมีช่วงเวลาที่ถูก lock ไว้ - 16 -

18 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทางเลือกการลงทุน ตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ ตลาดทุน - 17 -

19 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1. ตลาดเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร, ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N), บัตรเงินฝาก (NCD) : ความน่าเชื่อถือ ความมั่นคง ลำดับในการเรียกร้อง สิทธิ์ในการชำระหนี้ ลำดับในการเรียกร้อง สิทธิ์ในการชำระหนี้ : ผู้ฝากเงิน/เจ้าหนี้ : เท่ากับเจ้าหนี้ ปัจจัยพื้นฐาน ฐานะผู้ลงทุน สถานภาพของผู้ลงทุน

20 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2. ตลาดตราสารหนี้ - ตราสารหนี้ภาครัฐ เช่น ตั๋วเงินคลัง, พันธบัตรรัฐบาล - ตราสารหนี้ภาคเอกชน เช่น หุ้นกู้, ตั๋วแลกเงิน : ความสามารถในการชำระหนี้ ลำดับในการเรียกร้อง สิทธิ์ในการชำระหนี้ ลำดับในการเรียกร้อง สิทธิ์ในการชำระหนี้ : เจ้าหนี้ ตามลำดับชั้น - ไม่ด้อยสิทธิ - ด้อยสิทธิ : เจ้าหนี้ ตามลำดับชั้น ปัจจัยพื้นฐาน ฐานะผู้ลงทุน สูง - ไม่ด้อยสิทธิ - ด้อยสิทธิ สถานภาพของผู้ลงทุน ต่ำ

21 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ตราสารทางการเงินที่แสดงความเป็นหนี้ระหว่างกัน  ผู้ออกตราสาร เป็น ผู้กู้ (หรือลูกหนี้)  ผู้ซื้อ เป็น ผู้ให้กู้ (หรือเจ้าหนี้)  ผู้ออกตราสารตกลงที่จะจ่ายดอกเบี้ย และจ่ายคืนเงินต้น ตามเวลาที่กำหนด  โดยได้ผลประโยชน์หรืออัตราผลตอบแทนและสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือ กันได้จนกว่าจะหมดอายุของตราสาร  ในประเทศไทยนิยมเรียกตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลหรือองค์กรของรัฐ ว่า พันธบัตร (Bond) และเรียกตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชนว่า หุ้นกู้ (Debenture) ผู้ออกตราสารผู้ซื้อ ตราสารหนี้คืออะไร? - 20 -

22 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  อัตราดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนที่ผู้ออกตราสารต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือ ตราสารหนี้  กำไร/ขาดทุนจากการขาย (Capital Gain/Loss) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุ มาจากการที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยในตลาด  ราคาตราสารหนี้  อัตราดอกเบี้ยในตลาด  ราคาตราสารหนี้  อัตราผลตอบแทนในการลงทุนในตราสารหนี้ - 21 -

23 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3. ตลาดตราสารทุน เช่น หุ้นบุริมสิทธิ, หุ้นสามัญ : ความสามารถในการดำเนินงาน /ผลกำไร การเจริญเติบโต ลำดับในการเรียกร้อง สิทธิ์ในการชำระหนี้ ลำดับในการเรียกร้อง สิทธิ์ในการชำระหนี้ : ผู้ถือหุ้น = เจ้าของ : หลังจากเจ้าหนี้ทุกประเภท ปัจจัยพื้นฐาน ฐานะผู้ลงทุน สูง - หุ้นบุริมสิทธิ์ - หุ้นสามัญ สถานภาพของผู้ลงทุน ต่ำ

24 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หมายถึง ตราสารที่แสดงความเป็นเจ้าของกิจการในฐานะผู้ถือหุ้น  มีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ เพราะสิทธิเรียกร้องใน ทรัพย์สินของกิจการอยู่ในลำดับหลังเจ้าหนี้ กรณีบริษัทต้องชำระบัญชีเลิก กิจการ  มีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการอย่างเต็มที่ ในรูปของเงินปันผล  ได้รับกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น ที่ซื้อขายทั้งใน และนอกตลาดหลักทรัพย์ด้วย  ตัวอย่างตราสารทุน : หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ตราสารทุน - 23 -

25 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5. หุ้นกู้บริษัทเอกชน, หุ้นกู้ด้อยสิทธิสถาบันการเงิน 3. เงินฝากธนาคาร,บัตรเงินฝาก 4. ตั๋วสัญญาใช้เงิน, ตั๋วแลกเงิน, หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิสถาบันการเงิน 2. พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ที่รัฐบาลค้ำ และไม่ค้ำประกัน 6. หุ้นบุริมสิทธิ, หุ้นสามัญ และตราสารอนุพันธ์ 1. ตั๋วเงินคลัง ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงต่ำ ลำดับความเสี่ยงของสินทรัพย์แต่ละประเภท - 24 -

26 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกนโยบายลงทุน - 25 -

27 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  อายุ  ความเสี่ยงที่ยอมรับได้  อัตราผลตอบแทนที่ ต้องการ เลือกนโยบายลงทุนควรให้ สอดคล้องกับ

28 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อายุ ( ปี ) ตาย 75-806018-22 รายได้ เกษียณอายุเรียนจบเกิด รายจ่าย รายได้ รายได้กับวัฏจักรชีวิต

29 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ช่วงอายุ (ปี)ความต้องการด้านการลงทุนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 20 – 39 ช่วงการสร้างรากฐาน ผลตอบแทนสูง เพราะช่วงเวลาลงทุนนาน แสวงหาโอกาสการลงทุนตลอดเวลา เมื่อมี ปัญหา/ขาดทุนจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ สูง 40 – 49 มีครอบครัว มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น ความมั่นคงในชีวิตการทำงาน เพิ่มความรู้ ความเข้าใจเรื่องลงทุนมากขึ้น ระมัดระวังใน การลงทุน กระจายการลงทุนให้ได้ ผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอ ปานกลาง 50 – 60 ภาระครอบครัว และสังคม เน้นลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ และ กระจายเงินลงทุนส่วนน้อยในตราสารที่สร้าง โอกาสได้ผลตอบแทนสูงเพิ่มมากขึ้น ต้องการผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ และเน้น ความมั่นคงของเงินลงทุน ต่ำ ต่ำมาก ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการลงทุน 60 ปี ขึ้นไป ดำรงชีวิตและรักษาพยาบาล - 28 -

30 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1.เหลือเวลา...กี่ปีจะเกษียณ 2. เกษียณแล้วจะทำงานอีกหรือไม่ 3. เลิกทำงานแล้วคาดว่าจะอยู่ต่อไปอีกกี่ปี ( ชาย 74 หญิง 79 ) 4.เมื่อหมดรายได้จากการทำงานแล้วยังมีภาระค่าใช้จ่าย สำหรับตนเองและบุคคลอื่นอีกหรือไม่ คำถาม?? เพื่อกำหนดเป้าหมายเงินลงทุน - 29 -

31 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5. แนวทางการเลือกนโยบายลงทุน - 30 -

32 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเภทกองทุน ที่กำหนดให้สมาชิกเลือก - 31 -

33 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

34 Benchmark กองทุน

35 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อัตราผลตอบแทนย้อนหลังสะสมเปรียบเทียบอัตราเงินเฟ้อสะสม

36 สมาชิกแจ้งเปลี่ยน นโยบายได้ทุกปี ช่วงเวลาแจ้งเปลี่ยน นโยบายการลงทุน เดือน พฤศจิกายน ของทุกปี มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคมของปี ถัดไป สมาชิกเลือก Sub Fund แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก Employee’s Choice Plan - เลือกนโยบาย ตาม 3 แผนการลงทุน ที่กำหนดไว้ - 35 -

37 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (17 กุมภาพันธ์ 2552) - 36 - มันสมองทางการลงทุนที่คุณวางใจ บลจ. ที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือกระทรวงการคลัง


ดาวน์โหลด ppt มันสมองทางการลงทุนที่คุณวางใจ บลจ. ที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือกระทรวงการคลัง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สมาชิกเลือกนโยบายลงทุนด้วยตนเองนำเสนอต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google