งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษีธุรกิจเฉพาะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษีธุรกิจเฉพาะ

2 หลักการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ
จัดเก็บจากการขายสินค้าหรือให้บริการบางประเภท ฐานภาษี คือ รายรับทั้งสิ้นจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ ภาษีธุรกิจเฉพาะคำนวณจากฐานภาษี ซึ่งเป็นรายรับก่อนหักรายจ่าย ไม่มีการคืนภาษีดังเช่นภาษีมูลค่าเพิ่ม

3 กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
กิจการธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์ การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กิจการประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต กิจการรับจำนำตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำ การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์

4 กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (พรฎ.342) การจัดสรรที่ดิน การขายห้องชุด การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีไว้ในการประกอบกิจการเฉพาะของนิติบุคคล การขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การประกอบกิจการอื่นตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาเช่น ธุรกิจแฟคเตอริ่ง

5 ธุรกิจแฟคเตอริ่ง ธุรกิจแฟคเตอริ่ง หมายความว่า ธุรกิจที่ได้ขายสินค้าหรือให้บริการตกลงจะโอนทรัพย์สิน ที่จะได้รับจากการชำระหนี้ เนื่องจากการขายสินค้าหรือการให้บริการระหว่างตนกับลูกหนี้ของตนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจแฟคเตอริ่ง โดยผู้ประกอบธุรกิจแฟคเตอริ่งตกลงจะให้สินเชื่อซึ่งรวมถึงการให้กู้ยืมและการทดรองจ่ายแก่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการและรับที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - จัดให้มีบัญชีทรัพย์สินที่จะดั้บจาการชำระหนี้ - เรียกเก็บทรัพย์สินที่จะได้รับจาการชำระหนี้ - รับผิดชอบในหนี้ที่ลูกหนี้ของผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการผิดนัด

6 ผู้ประกอบกิจการที่เข่าข่ายต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ต้องยื่นแบบเพื่อขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.01) ภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบการ

7 การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
ยกเว้นตามมาตรา 91/3 กิจการธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การเคหะแห่งชาติ กิจการรับจำนำของราชการ ยกเว้นตามพระราชกฤษฎีกาฯ เช่น การขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8 ฐานภาษี กิจการธนาคาร ธุรกิจเงินทุน หรือการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยง
ธนาคารพาณิชย์ มาตรา 91/5 ได้แก่ ดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ กำไรก่อนหักรายจ่ายจากการซื้อขายตั๋วเงิน กำไรก่อนหักรายจ่ายจากการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตรา กิจการรับประกันชีวิต ได้แก่ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ

9 ฐานภาษี กิจการโรงรับจำนำ ได้แก่ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม
เงินที่ได้รับจากการขายของหลุดจำนำ อื่น ๆ เช่น การขายอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ รายรับก่อนหักรายจ่าย

10 อัตราภาษี กิจการธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ร้อยละ 3.0
กิจการธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ร้อยละ 3.0 กิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ ร้อยละ 3.0 กิจการรับประกันชีวิต ร้อยละ 2.5 กิจการโรงรับจำนำ ร้อยละ 2.5 การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้า/หากำไร ร้อยละ 3.0 การขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ร้อยละ 1.0 รวมภาษีท้องถิ่นอีก ร้อยละ 10.0 ธุรกิจแฟคเตอริ่ง ร้อยละ 3.0

11 การคำนวณรายรับ คำนวณตามหลักเกณฑ์ทางบัญชี มาตรา 91/8 เกณฑ์เงินสด
เกณฑ์สิทธิ

12 การยื่นแบบและชำระภาษี
ยื่นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป แบบ ภ.ธ.40 ยื่น ณ สำนักงานสรรพากร หรือทางอินเทอร์เน็ต เว้นแต่การขายอสังหาริมทรัพย์ต้องยื่น ณ กรมที่ดิน เมื่อมีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม มาตรา 91/10


ดาวน์โหลด ppt ภาษีธุรกิจเฉพาะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google