งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ภาษีธุรกิจ เฉพาะ. หลักการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ 2 จัดเก็บจากการขายสินค้าหรือ ให้บริการบางประเภท ฐานภาษี คือ รายรับทั้งสิ้นจากการ ขายสินค้าหรือการให้บริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ภาษีธุรกิจ เฉพาะ. หลักการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ 2 จัดเก็บจากการขายสินค้าหรือ ให้บริการบางประเภท ฐานภาษี คือ รายรับทั้งสิ้นจากการ ขายสินค้าหรือการให้บริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ภาษีธุรกิจ เฉพาะ

2 หลักการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ 2 จัดเก็บจากการขายสินค้าหรือ ให้บริการบางประเภท ฐานภาษี คือ รายรับทั้งสิ้นจากการ ขายสินค้าหรือการให้บริการ ภาษีธุรกิจเฉพาะคำนวณจากฐาน ภาษี ซึ่งเป็นรายรับก่อนหักรายจ่าย ไม่มีการคืนภาษีดังเช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม

3 กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 3 กิจการธนาคารตามกฎหมายว่าด้วย ธนาคารพาณิชย์ การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ หลักทรัพย์ และเครดิตฟองซิเอร์ ตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กิจการประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วย ประกันชีวิต กิจการรับจำนำตามกฎหมายว่าด้วยโรง รับจำนำ การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยง ธนาคารพาณิชย์

4 กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 4 การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหา กำไร ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยพระราช กฤษฎีกาฯ ( พรฎ.342)  การจัดสรรที่ดิน  การขายห้องชุด  การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีไว้ในการ ประกอบกิจการเฉพาะของนิติบุคคล การขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การประกอบกิจการอื่นตามที่กำหนดโดย พระราชกฤษฎีกาเช่น ธุรกิจแฟคเตอริ่ง

5 ธุรกิจแฟคเตอริ่ง 5 ธุรกิจแฟคเตอริ่ง หมายความว่า ธุรกิจที่ได้ ขายสินค้าหรือให้บริการตกลงจะโอน ทรัพย์สิน ที่จะได้รับจากการชำระหนี้ เนื่องจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ ระหว่างตนกับลูกหนี้ของตนให้แก่ผู้ประกอบ ธุรกิจแฟคเตอริ่ง โดยผู้ประกอบธุรกิจแฟคเตอริ่งตกลงจะให้ สินเชื่อซึ่งรวมถึงการให้กู้ยืมและการทดรอง จ่ายแก่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการและรับที่จะ ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - จัดให้มีบัญชีทรัพย์สินที่จะดั้บจาการ ชำระหนี้ - เรียกเก็บทรัพย์สินที่จะได้รับจาการ ชำระหนี้ - รับผิดชอบในหนี้ที่ลูกหนี้ของผู้ขาย สินค้าหรือผู้ให้บริการผิดนัด

6 6 ผู้ประกอบกิจการที่เข่าข่ายต้องเสียภาษีธุรกิจ เฉพาะ ต้องยื่นแบบเพื่อขอจดทะเบียนภาษี ธุรกิจเฉพาะ ( ภ. ธ.01) ภายใน 30 วันนับแต่ วันเริ่มประกอบการ

7 การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ 7 ยกเว้นตามมาตรา 91/3 กิจการธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออม สิน สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การเคหะแห่งชาติ กิจการรับจำนำของราชการ ยกเว้นตามพระราชกฤษฎีกาฯ เช่น การขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย

8 ฐานภาษี 8 กิจการธนาคาร ธุรกิจเงินทุน หรือการประกอบ กิจการโดยปกติเยี่ยง ธนาคารพาณิชย์ มาตรา 91/5 ได้แก่ ดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ กำไรก่อนหักรายจ่ายจากการซื้อขายตั๋วเงิน กำไรก่อนหักรายจ่ายจากการแลกเปลี่ยนหรือ ซื้อขายเงินตรา กิจการรับประกันชีวิต ได้แก่ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ

9 ฐานภาษี 9 กิจการโรงรับจำนำ ได้แก่ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม เงินที่ได้รับจากการขายของหลุดจำนำ อื่น ๆ เช่น การขายอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ รายรับก่อนหักรายจ่าย

10 อัตราภาษี 10 กิจการธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ร้อยละ 3.0 กิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ร้อยละ 3.0 กิจการรับประกันชีวิตร้อยละ 2.5 กิจการโรงรับจำนำร้อยละ 2.5 การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้า / หา กำไรร้อยละ 3.0 การขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ร้อยละ 1.0 รวมภาษีท้องถิ่นอีกร้อยละ 10.0 ธุรกิจแฟคเตอริ่ง ร้อยละ 3.0

11 การคำนวณรายรับ 11 คำนวณตามหลักเกณฑ์ทางบัญชี มาตรา 91/8  เกณฑ์เงินสด  เกณฑ์สิทธิ

12 การยื่นแบบและชำระภาษี 12 ยื่นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป แบบ ภ. ธ.40 ยื่น ณ สำนักงานสรรพากร หรือทาง อินเทอร์เน็ต เว้นแต่การขายอสังหาริมทรัพย์ ต้องยื่น ณ กรมที่ดิน เมื่อมีการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม มาตรา 91/10


ดาวน์โหลด ppt 1 ภาษีธุรกิจ เฉพาะ. หลักการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ 2 จัดเก็บจากการขายสินค้าหรือ ให้บริการบางประเภท ฐานภาษี คือ รายรับทั้งสิ้นจากการ ขายสินค้าหรือการให้บริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google