งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ โครงการบ้านมิตรภาพ สปส.- ธอส.” สปส. จับมือ ธอส. ให้ผู้ประกันตนกู้ซื้อบ้าน ดอกเบี้ย 4.5% คงที่ 3 ปีแรก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ร่วมกับธนาคารอาคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ โครงการบ้านมิตรภาพ สปส.- ธอส.” สปส. จับมือ ธอส. ให้ผู้ประกันตนกู้ซื้อบ้าน ดอกเบี้ย 4.5% คงที่ 3 ปีแรก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ร่วมกับธนาคารอาคาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ โครงการบ้านมิตรภาพ สปส.- ธอส.” สปส. จับมือ ธอส. ให้ผู้ประกันตนกู้ซื้อบ้าน ดอกเบี้ย 4.5% คงที่ 3 ปีแรก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ร่วมกับธนาคารอาคาร สงเคราะห์ จัดทำ “ โครงการบ้านมิตรภาพ สปส.- ธอส.” วงเงิน 3,000 ล้าน บาท เพื่อให้ผู้ประกันตนที่เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมสามารถกู้ซื้อบ้าน ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี ในช่วง 3 ปีแรก หลังจากนั้นเป็น อัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามเงื่อนไขของธนาคาร โดยผู้กู้สามารถเลือกชำระ เงินงวดได้ด้วยตนเองหรือให้นายจ้างเป็นผู้หักบัญชีนำส่ง ตามความสะดวก ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเลือกซื้อบ้านได้เองตามความสมัครใจ รวมทั้งการไถ่ถอนจำนอง โดยผู้ประกันตนที่มีสิทธิยื่นขอกู้ได้จะต้องมี รายได้ไม่เกิน 30,000 บาท / เดือน และเป็นผู้ประกันตนมาแล้ว 1 ปี หรือ เป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจ ( มาตรา 39) ผู้ประกันตนที่สนใจสามารถยื่น ขอคำขอกู้ได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป โดยได้กำหนดวันสิ้นสุดการยื่นคำขอกู้ วันที่ 1 ธันวาคม 2554 หรือเมื่อธนาคารอนุมัติสินเชื่อเต็มวงเงิน 3,000 ล้านบาท สำหรับ “ โครงการบ้านมิตรภาพ สปส.- ธอส.” นั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องจะ ได้รับประโยชน์ทุกฝ่าย กล่าวคือ สำนักงานประกันสังคมนำเงิน 3,000 ล้าน บาทไปฝากที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ดอกเบี้ยอัตราตามตลาด ธนาคาร มีแหล่งเงินทุน ผู้ประกันตนได้เงินกู้ที่อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าตลาดประมาณ ร้อยละ 3 โดยคาดว่าผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประมาณ 5,000 คน ซึ่งจะ ช่วยให้ผู้ประกันตนมีความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งใน การกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ และก่อให้เกิดการจ้างงาน เป็น ผลให้ผู้ประกันตนมีงานทำและมีรายได้มากขึ้น ผู้ประกันตนที่สนใจสามารถ ดูหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการยื่นคำขอกู้ได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร อาคารสงเคราะห์ www.ghbhomecenter.com/Content/pr_detail.asp?CID=225 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ร่วมกับธนาคารอาคาร สงเคราะห์ จัดทำ “ โครงการบ้านมิตรภาพ สปส.- ธอส.” วงเงิน 3,000 ล้าน บาท เพื่อให้ผู้ประกันตนที่เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมสามารถกู้ซื้อบ้าน ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี ในช่วง 3 ปีแรก หลังจากนั้นเป็น อัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามเงื่อนไขของธนาคาร โดยผู้กู้สามารถเลือกชำระ เงินงวดได้ด้วยตนเองหรือให้นายจ้างเป็นผู้หักบัญชีนำส่ง ตามความสะดวก ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเลือกซื้อบ้านได้เองตามความสมัครใจ รวมทั้งการไถ่ถอนจำนอง โดยผู้ประกันตนที่มีสิทธิยื่นขอกู้ได้จะต้องมี รายได้ไม่เกิน 30,000 บาท / เดือน และเป็นผู้ประกันตนมาแล้ว 1 ปี หรือ เป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจ ( มาตรา 39) ผู้ประกันตนที่สนใจสามารถยื่น ขอคำขอกู้ได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป โดยได้กำหนดวันสิ้นสุดการยื่นคำขอกู้ วันที่ 1 ธันวาคม 2554 หรือเมื่อธนาคารอนุมัติสินเชื่อเต็มวงเงิน 3,000 ล้านบาท สำหรับ “ โครงการบ้านมิตรภาพ สปส.- ธอส.” นั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องจะ ได้รับประโยชน์ทุกฝ่าย กล่าวคือ สำนักงานประกันสังคมนำเงิน 3,000 ล้าน บาทไปฝากที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ดอกเบี้ยอัตราตามตลาด ธนาคาร มีแหล่งเงินทุน ผู้ประกันตนได้เงินกู้ที่อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าตลาดประมาณ ร้อยละ 3 โดยคาดว่าผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประมาณ 5,000 คน ซึ่งจะ ช่วยให้ผู้ประกันตนมีความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งใน การกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ และก่อให้เกิดการจ้างงาน เป็น ผลให้ผู้ประกันตนมีงานทำและมีรายได้มากขึ้น ผู้ประกันตนที่สนใจสามารถ ดูหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการยื่นคำขอกู้ได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร อาคารสงเคราะห์ www.ghbhomecenter.com/Content/pr_detail.asp?CID=225 www.ghbhomecenter.com/Content/pr_detail.asp?CID=225 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2645-9000 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2645-9000


ดาวน์โหลด ppt “ โครงการบ้านมิตรภาพ สปส.- ธอส.” สปส. จับมือ ธอส. ให้ผู้ประกันตนกู้ซื้อบ้าน ดอกเบี้ย 4.5% คงที่ 3 ปีแรก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ร่วมกับธนาคารอาคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google