งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“โครงการบ้านมิตรภาพ สปส.-ธอส.”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“โครงการบ้านมิตรภาพ สปส.-ธอส.”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “โครงการบ้านมิตรภาพ สปส.-ธอส.”
NEW สปส. จับมือ ธอส.  ให้ผู้ประกันตนกู้ซื้อบ้าน ดอกเบี้ย 4.5% คงที่ 3 ปีแรก สำนักงานประกันสังคม  กระทรวงแรงงาน ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทำ “โครงการบ้านมิตรภาพ  สปส.-ธอส.” วงเงิน 3,000 ล้านบาท เพื่อให้ผู้ประกันตนที่เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมสามารถกู้ซื้อบ้านในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี ในช่วง 3 ปีแรก หลังจากนั้นเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามเงื่อนไขของธนาคาร โดยผู้กู้สามารถเลือกชำระเงินงวดได้ด้วยตนเองหรือให้นายจ้างเป็นผู้หักบัญชีนำส่ง ตามความสะดวก           ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเลือกซื้อบ้านได้เองตามความสมัครใจ รวมทั้งการไถ่ถอนจำนอง โดยผู้ประกันตนที่มีสิทธิยื่นขอกู้ได้จะต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน และเป็นผู้ประกันตนมาแล้ว 1 ปี  หรือเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจ (มาตรา 39) ผู้ประกันตนที่สนใจสามารถยื่นขอคำขอกู้ได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป โดยได้กำหนดวันสิ้นสุดการยื่นคำขอกู้ วันที่ 1 ธันวาคม 2554 หรือเมื่อธนาคารอนุมัติสินเชื่อเต็มวงเงิน 3 ,000 ล้านบาท สำหรับ “โครงการบ้านมิตรภาพ สปส.-ธอส.” นั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับประโยชน์ทุกฝ่าย กล่าวคือ สำนักงานประกันสังคมนำเงิน 3,000 ล้านบาทไปฝากที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ดอกเบี้ยอัตราตามตลาด ธนาคารมีแหล่งเงินทุน ผู้ประกันตนได้เงินกู้ที่อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าตลาดประมาณร้อยละ 3 โดยคาดว่าผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประมาณ 5,000 คน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกันตนมีความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ และก่อให้เกิดการจ้างงาน เป็นผลให้ผู้ประกันตนมีงานทำและมีรายได้มากขึ้น ผู้ประกันตนที่สนใจสามารถดูหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการยื่นคำขอกู้ได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หมายเลขโทรศัพท์


ดาวน์โหลด ppt “โครงการบ้านมิตรภาพ สปส.-ธอส.”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google