งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.gpf.or.th. การปฏิรูประบบ บำเหน็จบำนาญ เกี่ยวข้องกับ กบข. อย่างไร แล้วทำไมถึงต้องมี กบข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.gpf.or.th. การปฏิรูประบบ บำเหน็จบำนาญ เกี่ยวข้องกับ กบข. อย่างไร แล้วทำไมถึงต้องมี กบข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การปฏิรูประบบ บำเหน็จบำนาญ เกี่ยวข้องกับ กบข. อย่างไร แล้วทำไมถึงต้องมี กบข.

3 ทำไมต้องปฏิรูประบบบำเหน็จ บำนาญ • เพราะไม่สามารถวางแผนเชิงบริหารการเงิน ของประเทศในระยะยาว • เพราะไม่เอื้อต่อการวางแผนพัฒนาบุคลากรของรัฐ • เพราะต้องการสร้างสถาบันเงินออมของประเทศ

4 เศรษฐ กิจ - ผู้เกษียณอายุมี ความ ต้องการรายได้และ ความ คาดหวังรายได้หลัง เกษียณสูงขึ้น - เพื่อให้มีเงินออมใน ระบบมากขึ้น - สัดส่วน วัยทำงาน : ผู้ เกษียณอายุ ลดลงอย่างต่อเนื่อง - ช่วงอายุคาดหวัง เฉลี่ยของคนยาวขึ้น ประชา กร ที่มา : สำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง สังคม - วัฒนธรรมการดูแลผู้สูงอายุ กำลังหายไปจากสังคมไทย ปัจจัยสนับสนุนการปฏิรูประบบ บำเหน็จบำนาญ

5 แนวโน้มอายุเฉลี่ยของประชากร ที่มา : สำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง 0% 20% 40% 60% 80% 100% พ. ศ ร้อยละ ของประชากร อายุ มากกว่า 60 ปี อายุ ปี อายุ น้อยกว่า 15 ปี

6 สัดส่วนคนทำงาน / ผู้สูงอายุ จำนวนคน ผู้สูงอายุ คนทำงาน ผู้สูงอายุ คนทำงาน ( คน )

7 สถิติค่าใช้จ่ายของภาครัฐ ที่มา : พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ. ศ พันล้านบาท พ.ศ.พ.ศ ,000 55,000 60,000 70,000 73,145 83,480 เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ

8 1. แบบบังคับรัฐ บริหาร (Define Benefit) ตาข่ายแห่งความมั่นคงของ สังคม 3. ระบบการออมโดย สมัครใจ (Additional Savings) 2. แบบบังคับ เอกชนบริหาร (Define Contribution)

9 ผู้ สะส ม รัฐ ตาข่ายแห่งความมั่นคงของ สังคม ตาข่ายชั้นที่ 1 แบบบังคับรัฐ บริหาร (Define Benefit) การเป็น สมาชิก บังคับ เงินที่จะ ได้รับ หลัง เกษียณ กำหนด จำนวนเงิน ผู้บริหาร กองทุน รัฐ ระบบ บำเหน็จ บำนาญ ( กรมบัญชีก ลาง ) ประกันสัง คม

10 ผู้ สะส ม บุคคล และ / หรือ นายจ้าง ตาข่ายแห่งความมั่นคงของ สังคม ตาข่ายชั้นที่ 2 แบบบังคับเอกชน บริหาร (Define Contribution) การเป็น สมาชิก บังคับ เงินที่จะ ได้รับ หลัง เกษียณ เงินออม รายบุคคล ผู้บริหาร กองทุน เอกช น กองทุน บำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการ ( กบข.) กองทุน บำเหน็จ บำนาญ แห่งชาติ ( กบช.) ( ถ้ามี )

11 ผู้ สะส ม บุคคล และ / หรือ นายจ้าง ตาข่ายแห่งความมั่นคงของ สังคม ตาข่ายชั้นที่ 3 ระบบการออมโดยสมัคร ใจ (Additional Savings) การเป็น สมาชิก สมัคร ใจ เงินที่จะ ได้รับ หลัง เกษียณ เงินออม รายบุคคล ผู้บริหาร กองทุน เอกช น กองทุน สำรอง เลี้ยงชีพ RMF / ประกัน ชีวิต RMF / ประกัน ชีวิต

12 สถานภาพกองทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญ 1,177, ,551 ข้าราชการ ( กบข.) ข้อมูล ณ ธันวาคม 2550 ที่มา : สำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1,923, , ประเภทกองทุน จำนวนสมาชิก มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ( คน ) ( ล้านบาท ) กองทุนประกันสังคม 9,182, , กรณีชราภาพ

13 สมาชิก กบข. สถานะสมาชิก กบข. ระบบแบบ บังคับ รัฐ บริหาร ระบบบำเหน็จ บำนาญ ( กรมบัญชีกล าง ) บำเหน็จ บำนาญ ระบบแบบ บังคับ เอกชน บริหาร กบข. เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย เงินประเดิม ระบบแบบ ออมโดย สมัครใจ RMF / ประกันชีวิต

14 ความแตกต่างระหว่าง กบข. – ธนาคาร - สหกรณ์ วัตถุประสงค์ การดำเนินกิจกรรม ผลตอบแทน

15


ดาวน์โหลด ppt Www.gpf.or.th. การปฏิรูประบบ บำเหน็จบำนาญ เกี่ยวข้องกับ กบข. อย่างไร แล้วทำไมถึงต้องมี กบข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google