งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา Personal Income Tax. ความหมายของภาษีเงินได้  เงินได้ (Income) ตามความหมายคือ มูลค่า ของเงินที่ได้เพิ่มขึ้นของบุคคลที่ทำให้ อำนาจซื้อเพิ่มขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา Personal Income Tax. ความหมายของภาษีเงินได้  เงินได้ (Income) ตามความหมายคือ มูลค่า ของเงินที่ได้เพิ่มขึ้นของบุคคลที่ทำให้ อำนาจซื้อเพิ่มขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา Personal Income Tax

2 ความหมายของภาษีเงินได้  เงินได้ (Income) ตามความหมายคือ มูลค่า ของเงินที่ได้เพิ่มขึ้นของบุคคลที่ทำให้ อำนาจซื้อเพิ่มขึ้น  ความหมายของรายได้จะแตกต่างกันในแต่ ละประเทศ ทำให้นิยามของรายได้แตกต่าง กันออกไป แต่โดยรวมแล้วสามารถกล่าวได้ ว่า รายได้ (Income) คือ ◦ มูลค่าเงินที่แสดงความสามารถในการบริโภค ของบุคคล หรือ ◦ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า (store of value) ของ ความมั่งคั่ง  ปัญหาใหญ่คือการวัดระดับรายได้จะ ประกอบด้วยอะไร ◦ เงิน สินทรัพย์ รายได้จากกำไรจากการค้าขาย ฯลฯ

3 ความหมายของภาษีเงินได้  ความครอบคลุมของนิยามรายได้ ◦ เงินได้จากการขายแรงงาน รายได้ค่าเช่า หรือ การลงทุนอื่นๆ ◦ บำเหน็จ บำนาญ ◦ Capital Gains  Realized vs. Unrealized ◦ Income in Kind

4 ภาษีจาก Capital Gains  เป็นการเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สิน โดยผู้เป็น เจ้าของอาจไม่ได้ทำอะไรเพื่อเป็นการเพิ่ม มูลค่า เช่น การซื้อ - ขายหุ้น การเก้งราคา ที่ดิน ฯลฯ  การคิดภาษีจาก capital gains จะสามารถทำ ได้เฉพาะในการที่มีการซื้อ - ขาย หรือการ แลกเปลี่ยนเกิดขึ้น หากไม่มีการสำแดง มูลค่าผ่านการซื้อขาย อาจไม่สามารถเก็บ ภาษีได้ แต่ภาระภาษีที่จะเกิดขึ้นถูกผลัก ออกไปในอนาคตจนกว่าจะมีการ แลกเปลี่ยนเกิดขึ้น

5 ภาษีจาก Capital Gains  การผลักภาระไปในอนาคตอาจไม่มี ความหมายอะไร แต่ผลต่อเนื่องของการ ผลักภาระดังกล่าวอาจมีมากขึ้น เพราะการ สะสมมูลค่าของทรัพย์สินที่เพิ่มมากขึ้นนั้น จะถูกดำเนินการเก็บภาษีอย่างไร

6 ภาษีจาก Capital Gains  ตัวอย่าง นาย ก. ซื้อทรัพย์สินมาในมูลค่า 100,000 บาท โดยมีการเพิ่มขึ้นของมูลค่าร้อยละ 12 ต่อปี ดังนั้นทรัพย์สินนี้จะมีมูลค่า  ปีที่ 1 เป็น 100,000 x (1+0.12) = 112,000 บาท  ปีที่ 2 เป็น 100000 x (1+0.12) 2 = 125,440 บาท .....  ปีที่ 20 เป็น 100000 x (1+0.12) 20 = 964,629 บาท  หากขายทรัพย์สินนี้ในปีที่ 20 ได้ส่วนเพิ่มเท่ากับ  964,629 – 100 ม 000 = 864,629 บาท  หากอัตราภาษีเท่ากับร้อยละ 15 ทำให้ภาระภาษี เท่ากับ  864629 x (0.15) = 129,694 บาท  โดยมี net gain = 864,629 – 129,694 = 734,935 บาท  ( หลังถือครองทรัพย์สินเป็นเวลา 20 ปี )

7 ภาษีจาก Capital Gains  หากแทนที่จะเก็บภาษีในปีที่ 20 แต่เก็บสะสม ทุกๆ ปี ในอัตราเท่ากัน  ปีที่ 1 100,000 x (1+ 0.102) = 110,200 ◦ 0.102 มาจากภาษีร้อยละ 15 ของมูลค่าเพิ่ม (capital gain) ที่เพิ่มร้อยละ 12 ทำให้มูลค่าแทนจริงคือ ร้อยละ 10.2 ◦ โดยเรียกเก็บร้อยละ 15 จาก capital gain ที่เพิ่มร้อยละ 12 ในแต่ละปี ดังนั้น ในหนึ่งปีมีมูลค่าเพิ่มท่ากับ 0.12 x 100,000 = 120,000 บาท และเสียภาษีร้อยละ 15 จึง ได้ 120,000 x 0.15 = 1,800 บาท  ปีที่ 2 100,000 x (1+0.102) 2 = 121,440  …  ปีที่ 20 100000 x (1+0.102) 20 = 697,641  capital gain ทั้งหมด เท่ากับ 697,641 – 100 ม 000 = 597,641

8 ภาษีจาก Capital Gains  เปรียบเทียบระหว่างวิธีการสองกรณี ◦ เก็บภาษีเมื่อครบ 20 ปี ได้ภาษีเท่ากับ 734,935 ◦ เก็บสะสมทุกๆ ปี ได้ภาษีเท่ากับ 597,641  การปล่อยให้มีการสะสมมูลค่าเพิ่มจะให้ภาษีที่ มากกว่าการเก็บทุกๆ ปี เพราะการปล่อยให้มี การสะสมมูลค่าเพิ่มเหมือนเป็นการที่รัฐบาลให้ เอกชนได้มีโอกาสสะสมความมั่งคั่งจากการไม่ เก็บภาษี  ผลคือทำให้เอกชนต้องคิดคำนึงถึงการ แลกเปลี่ยนทรัพย์สิน เป็นการเปิดโอกาสให้ ถูกเก็บภาษีจากรัฐบาล การสะสมมูลค่าจึงถูก lock-in เพราะหากขายหรือแลกเปลี่ยนจะถูก เก็บภาษี เอกชนจึงอาจเลือกที่จะถือครอง ทรัพย์สินนั้นต่อไป

9 การลดหย่อน (Deduction) VS. การยกเว้น (exemption)  การลดหย่อน คือการขนาดของฐานภาษีให้ เล็กลง โดยอาจเลือกการลดหย่อนกับ กิจกรรมใดๆ ที่รัฐบาลสนับสนุนให้มีการ ลดหย่อน ผลที่เกิดจากการลดหย่อนตาม กิจกรรมนี้ ทำให้ราคาเปรียบเทียบของการ บริโภคสินค้าที่ได้รับการลดหย่อนลดลง เช่นการลดหย่อนการซื้อประกันชีวิต การ ซื้อบ้าน การซื้อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็น ต้น  การยกเว้น คือการไม่จัดเก็บภาษีกับ กิจกรรมหรือฐานรายได้

10 ภาษีการใช้จ่าย Tax expenditures  เป็นกรณีที่รัฐบาลแทนที่จะเก็บภาษจาก กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ทำให้ต้องสูญเสีย รายได้ภาษีนั้นไปเปล่าๆ  เรียกภาษีที่ไม่ได้จัดเก็บนั้นว่า ภาษีการใช้ จ่าย เพราะการไม่เก็บภาษีเปรียบเสมือน เป็นการอุดหนุนกิจกรรมที่ไม่เก็บภาษี ทางอ้อม เช่นการไม่เก็บภาษีกับโรงเรียน เอกชน หรือสถาบันกวดวิชาต่างๆ

11 ภาษีกับเงินเฟ้อ (Taxes and Inflation)  เงินเฟ้อมีผลต่อการเก็บภาษี คือ เงินเฟ้อ ทำให้ฐานรายได้บุคคลธรรมดาเพิ่มสูงขึ้น นำไปสู่ถูกเก็บภาษีสูงขึ้น ทั้งๆ ที่รายได้ แท้จริงอาจไม่เปลี่ยนแปลง  ผลเงินเฟ้ออีกด้านหนึ่ง คือทำให้มูลค่าการ ลดหย่อนภาษีที่มีกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ของบุคคลมีค่าเพิ่มสูงขึ้น เช่นการผ่อนบ้าน ที่ยึดติดกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด การมีเงิน เฟ้อทำให้ต้นทุนการผ่อนบ้านสูงขึ้น การ ลดหย่อนจึงเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

12 โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาของไทย ชั้นเงินได้สุทธิอัตราภาษี 0-150,000 ยกเว้น 150,001-500,00010% 500,001- 1,000,000 20% 1,000,001- 4,000,000 30% 4,000,001 ขึ้นไป 37%


ดาวน์โหลด ppt ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา Personal Income Tax. ความหมายของภาษีเงินได้  เงินได้ (Income) ตามความหมายคือ มูลค่า ของเงินที่ได้เพิ่มขึ้นของบุคคลที่ทำให้ อำนาจซื้อเพิ่มขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google