งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีที่กฎหมายกำหนดให้หักภาษี ณ ที่จ่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีที่กฎหมายกำหนดให้หักภาษี ณ ที่จ่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กรณีที่กฎหมายกำหนดให้หักภาษี ณ ที่จ่าย
มาตรา 50 มาตรา 3 เตรส โดยคำสั่ง ท.ป. 4/2528 มาตรา 70 มาตรา 69 ทวิ มาตรา ตรี

3 กรณีที่กฎหมายกำหนดให้หักภาษี ณ ที่จ่าย
มาตรา 50 มาตรา 3 เตรส โดยคำสั่ง ท.ป. 4/2528 มาตรา 70 มาตรา 69 ทวิ มาตรา ตรี

4 มาตรา 50 จ่ายให้แก่ผู้รับที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
(1) กรณีจ่ายเงินได้ ประเภทที่ (1) และ(2) ปกติ ขั้นตอนที่ 1 เงินได้หรือประเมิน x จำนวน คราวที่ต้องจ่าย ขั้นตอนที่ 2 หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน ขั้นตอนที่ 3 คำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ขั้นตอนที่ 4 หารด้วยจำนวนคราวที่ต้องจ่าย

5 ตัวอย่าง นายเอก ทำงานบริษัทไทย จำกัด ได้รับเงินเดือนๆ ละ
50,000 บาท นายเอก ได้แจ้งสภาพการหักลดหย่อน และยกเว้นไว้ดังนี้ - ภริยาชอบด้วยกฎหมายไม่มีเงินได้และร่วมกันตลอดปีภาษี - บุตรชอบด้วยกฎหมายที่เป็นผู้เยาว์ กำลังศึกษาในประเทศ ไทย 2 คน - จ่ายประกันชีวิตของตนเอง 80,000 บาท จ่ายประกันชีวิตของภรรยา 20,000 บาท ดังนั้นบริษัทไทย จำกัดจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในปี 2549 เดือนละเท่าไร

6 ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตภรรยา = 10,000 = 154,000
คงเหลือเงินได้สุทธิ = 386,000 ภาษีเงินได้ทั้งปี(100,000 ได้รับยกเว้นภาษี)+286,000x10% = ,600 ภาษีที่จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เดือนละ = 28,600 / = 2,383.33 การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามกฎหมายใหม่ เงินเดือนเสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปี 50,000 x = 600,000 หัก ค่าใช้จ่าย ( 40%ไม่เกิน 60,000 ) = 60,000 คงเหลือ เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย = 540,000 หัก ค่าลดหย่อนส่วนตัว = 30,000 ค่าลดหย่อนคู่สมรส = 30,000 ค่าลดหย่อนบุตรศึกษา 2 คน = 34,000 ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตส่วนตัว = 50,000

7 ตัวอย่าง นายโท เป็นคนโสดมีรายได้จากการเป็นนายหน้าขายประกันชีวิตดังนี้
คงเหลือ เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย = 72,000 บาท หัก ค่าลดหย่อนส่วนตัว = 30,000 บาท คงเหลือ เงินได้สุทธิ = 42,000 บาท ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เนื่องจากเงินได้สุทธิไม่เกิน 100,000 ได้รับยกเว้น มกราคม ,000 บาท กุมภาพันธ์ ,000 บาท มีนาคม ,000 บาท ดังนั้นบริษัทประกันภัยจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร ค่านายหน้าเดือนมกราคม = 120,000 บาท หัก ค่าใช้จ่าย(40%ไม่เกิน 60,000 บาท ) = 48,000 บาท ตัวอย่าง

8 = 120,000 คงเหลือ เงินได้สุทธิ ภาษีที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเดือน กุมภาพันธ์ = 2,000 บาท ภาษีเงินได้ = (100,000 ได้รับยกเว้น) +20,000 x10% = 30,000 หัก ค่าลดหย่อนส่วนตัว = 150,000 คงเหลือ เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย = 60,000 หัก ค่าใช้จ่าย (40% ไม่เกิน 60,000) = 210,000 ค่านายหน้าเดือนกุมภาพันธ์ต้องรวมเดือนมกราคมด้วย

9 = 180,000 คงเหลือ เงินได้สุทธิ = ,000 ภาษีเงินได้ = (100,000 ได้รับยกเว้น) +80,000 x10% = ,000 ดังนั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเดือนมีนาคม = 8,000 – 2,000 หากผู้รับค่านายหน้ามิได้อยู่ในประเทศไทยให้หักร้อยละ 15 ของเงินได้เลย ข้อสังเกต = 30,000 หัก ค่าลดหย่อนส่วนตัว = 210,000 คงเหลือ เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย = 60,000 หัก ค่าใช้จ่าย (40% ไม่เกิน 60,000) = 270,000 ค่านายหน้าเดือนมีนาคม ต้องรวมเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ด้วย

10 มาตรา 50 (ต่อ) (2) กรณีจ่ายเงินได้ประเภทที่ (1) และ (2) ซึ่งนายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ขั้นตอนที่ 1 เงินได้ที่ต้องนำคำนวณ ขั้นตอนที่ 2 หักค่าใช้จ่าย 7000 x จำนวนปี ที่ทำงาน 50 % ขั้นตอนที่ 3 คำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา

11 มาตรา 50 (ต่อ) (3) กรณีจ่ายค่าลิขสิทธิ์กู๊ดวิล
เงินได้ที่จ่าย x อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (4) กรณีจ่ายดอกเบี้ย เงินได้ที่จ่าย x 15% (5) กรณีจ่ายเงินปันผล เงินได้ที่จ่าย x 10% (6) กรณีรัฐบาล องค์การรัฐบาล จ่ายเงินได้ประเภท ค่าเช่า วิชาชีพอิสระ รับเหมา การธุรกิจ ฯ เงินได้ที่จ่าย x 1% สำหรับการจ่ายตั้งแต่ 10,000 บาท

12 สรุปการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528

13 ลำดับที่ 1 ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) และ(3) เช่น ค่านายหน้า, ค่าแห่งกู๊ดวิลล์, ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น เป็นต้น ผู้จ่ายที่มีหน้าที่หักภาษี - บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล - นิติบุคคลอื่น

14 ลำดับที่ 1 (ต่อ) ผู้รับที่ต้องถูกหักภาษี (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบ กิจการในประเทศไทย อัตราภาษีร้อยละ (2) มูลนิธิหรือสมาคม อัตราภาษีร้อยละ 10.0

15 สรุปการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 40(2) เช่น ค่านายหน้าหรือค่าวิทยากร
สรุปการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 40(2) เช่น ค่านายหน้าหรือค่าวิทยากร 15% 10% 3% ม. 50(1) มูลนิธิ หรือ สมาคม บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติฯ ผู้เสียภาษีเงินได้ นิติบุคคลที่มิได้ ประกอบกิจการในไทย ผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลประกอบกิจการในไทย บุคคลธรรมดา

16 ผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
สรุปการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 40(3) เช่น ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือกู๊ดวิล 200,000 x 10% = 25,000 กรณีไม่อยู่ในไทย 300,000 x 15% = 45,000 45,000 30,000 9,000 100,000 x 5% 300,000 x 15 % 300,000 x 10 % 300,000 x 3% 300,000 เช่น 15% 10% 3% อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีอยู่ในไทย มูลนิธิ หรือ สมาคม บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติฯ ผู้เสียภาษีเงินได้ นิติบุคคลที่มิได้ ประกอบกิจการในไทย ผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล บุคคลธรรมดา

17 ลำดับที่ 2 ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) เช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยตั๋วเงิน เป็นต้น ผู้จ่ายที่มีหน้าที่หักภาษี - ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน / หลักทรัพย์ / เครดิตฯ

18 ลำดับที่ 2 (ต่อ) ผู้รับที่ต้องถูกหักภาษี (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบ กิจการในประเทศไทย (ไม่รวมถึงธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุน /หลักทรัพย์ /เครดิตฯ) อัตราภาษีร้อยละ 1.0 (2) มูลนิธิหรือสมาคม อัตราภาษีร้อยละ 10.0

19 ลำดับที่ 3 ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) เฉพาะดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ผู้จ่ายที่มีหน้าที่หักภาษี - บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นิติบุคคล(ไม่รวมถึงธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุน/หลักทรัพย์/เครดิตฯ)

20 ลำดับที่ 3 (ต่อ) ผู้รับที่ต้องถูกหักภาษี ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน/หลักทรัพย์/เครดิตฯ อัตราภาษีร้อยละ 1.0

21 ลำดับที่ 4 ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) เฉพาะดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเฉพาะส่วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายดังกล่าว

22 ลำดับที่ 4 (ต่อ) ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจำหน่ายครั้งแรกในราคาต่ำกว่าราคาไถ่ถอน ผู้จ่ายที่มีหน้าที่หักภาษี - บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นิติบุคคล (ไม่รวมถึงธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุน/หลักทรัพย์/เครดิตฯ)

23 ลำดับที่ 4 (ต่อ) ผู้รับที่ต้องถูกหักภาษี (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการ ในประเทศไทย (ไม่รวมถึงธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุน/หลักทรัพย์/เครดิตฯ) อัตราภาษีร้อยละ 1.0 (2) มูลนิธิหรือสมาคม อัตราภาษีร้อยละ 10.0

24 40(ก) ข้อ 4 ดอกเบี้ยพันธบัตร ข้อ 5 ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ข้อ 6 ดอกเบี้ย ฯ
ธนาคารหรือ สถาบันการเงิน 40(ก) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 1 % มูลนิธิหรือสมาคม 10% ข้อ 4 ข้อ 5 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ดอกเบี้ยพันธบัตร ธนาคารหรือ สถาบันการเงิน 1 % ดอกเบี้ยหุ้นกู้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 1% มูลนิธิหรือสมาคม 10% ข้อ 6 ดอกเบี้ย ฯ

25 สรุปการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 40(ก) เช่น ดอกเบี้ย
สรุปการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 40(ก) เช่น ดอกเบี้ย เช่น 30,000 20,000 2,000 200,000 x 15 % 200,000 x 10 % 200,000 x 1% 15% 10% 1% มูลนิธิ หรือ สมาคม บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติฯ ผู้เสียภาษีเงินได้ นิติบุคคลที่มิได้ ประกอบกิจการในไทย ผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล บุคคลธรรมดา

26 ลำดับที่ 5 ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรหรือประโยชน์อื่นใด ตามมาตรา 40(4)(ข)

27 ลำดับที่ 5 (ต่อ) ผู้จ่ายที่มีหน้าที่หักภาษี
- บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย กองทุนรวม สถาบันการเงิน ที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสำหรับให้กู้ยืมเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรมฯ (ไม่รวมถึงกิจการร่วมค้า)

28 ลำดับที่ 5 (ต่อ) ผู้รับที่ต้องถูกหักภาษี (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศประกอบกิจการในประเทศไทย อัตราภาษีร้อยละ 10.0 (2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงบริษัทจดทะเบียนและบริษัทจำกัดซึ่งถือหุ้นในบริษัทจำกัดผู้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทจำกัด ผู้จ่ายเงินปันผลไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดผู้รับเงินปันผล ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) อัตราภาษีร้อยละ 10.0

29 ลำดับที่ 6 ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ค่าเช่า หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้จากการให้ เช่าทรัพย์สินตามมาตรา 40(5)(ก) ได้แก่ ค่าเช่า อาคาร บ้าน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ฯลฯ (แต่ไม่รวมถึงค่าแห่งอาคารหรือ โรงเรือนที่ได้รับกรรมสิทธิ์และค่าเช่าตามสัญญาให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง ตามคำสั่ง ท.ป. 29/2543 และ ท.ป. 34/2534)

30 ลำดับที่ 6 (ต่อ) ผู้จ่ายที่มีหน้าที่หักภาษี
- บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล - นิติบุคคลอื่น ผู้รับที่ต้องถูกหักภาษี (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย อัตราภาษีร้อยละ 5.0 (2) มูลนิธิหรือสมาคม อัตราภาษีร้อยละ 10.0 (3) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อัตราภาษีร้อยละ 5.0

31 ลำดับที่ 6 (ต่อ) ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ค่าเช่าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวีที่ใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ตามคำสั่ง ท.ป.68/2539) ผู้จ่ายที่มีหน้าที่หักภาษี บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นิติบุคคลอื่น

32 ลำดับที่ 6 (ต่อ) ผู้รับที่ต้องถูกหักภาษี (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย อัตราภาษีร้อยละ 1.0 (2) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อัตราภาษีร้อยละ 1.0

33 สรุปการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 40(5) เช่น ค่าทรัพย์สิน
สรุปการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 40(5) เช่น ค่าทรัพย์สิน อยู่ในไทย % 15% 10% 5 % มิได้อยู่ในไทย 15% มูลนิธิ หรือ สมาคม บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติฯ ผู้เสียภาษีเงินได้ ที่มิได้ประกอบ กิจการในไทย ผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลประกอบกิจการในไทย บุคคลธรรมดา

34 ลำดับที่ 7 ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ค่าวิชาชีพอิสระ ตามมาตรา 40(6) ผู้จ่ายที่มีหน้าที่หักภาษี - บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล - นิติบุคคลอื่น

35 ผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลประกอบกิจการในไทย
สรุปการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 40(6) เช่น ประกอบโรคศิลป , กฎหมาย , บัญชี อยู่ในไทย % 15% 10% 3 % มิได้อยู่ในไทย 15% มูลนิธิ หรือ สมาคม บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติฯ ผู้เสียภาษีเงินได้ ที่มิได้ประกอบ กิจการในไทย ผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลประกอบกิจการในไทย บุคคลธรรมดา

36 ลำดับที่ 7 (ต่อ) ผู้รับที่ต้องถูกหักภาษี (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย อัตราภาษีร้อยละ 3.0 (2) มูลนิธิหรือสมาคม อัตราภาษีร้อยละ 10.0 (3) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาหรืออยู่ในประเทศไทย อัตราภาษีร้อยละ 3.0

37 ลำดับที่ 8 ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ค่าจ้างทำของตามมาตรา 40(7)และมาตรา 40(8) ผู้จ่ายที่มีหน้าที่หักภาษี - บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล - นิติบุคคลอื่น

38 ลำดับที่ 8 (ต่อ) ผู้รับที่ต้องถูกหักภาษี (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคม อัตราภาษีร้อยละ 3.0 (2) บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น ตามกฎหมายของต่างประเทศ โดยมีสำนักงานสาขาตั้งอยู่เป็นการถาวรในประเทศไทย อัตราภาษีร้อยละ 3.0 (3) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อัตราภาษีร้อยละ 3.0

39 ลำดับที่ 9 ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ค่าจ้างทำของ ผู้จ่ายที่มีหน้าที่หักภาษี - บุคคล - บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล - นิติบุคคลอื่น - ห้างหุ้นส่วนสามัญ - คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

40 ลำดับที่ 9 (ต่อ) ผู้รับที่ต้องถูกหักภาษี บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมิได้มีสำนักงานสาขาตั้งอยู่เป็นการถาวรในประเทศไทย อัตราภาษีร้อยละ 5.0

41 ลำดับที่ 10 ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย รางวัลในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค หรือการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน ผู้จ่ายที่มีหน้าที่หักภาษี - บุคคล - บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล - นิติบุคคลอื่น - ห้างหุ้นส่วนสามัญ - คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

42 ลำดับที่ 10 (ต่อ) ผู้รับที่ต้องถูกหักภาษี ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อัตราภาษีร้อยละ 5.0

43 ลำดับที่ 11 ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ค่านักแสดงสาธารณะ ได้แก่ นักแสดงละครภาพยนต์ วิทยุและโทรทัศน์, นักร้องนักดนตรี นักกีฬาอาชีพ หรือนักแสดงเพื่อความบันเทิงใดๆ ผู้จ่ายที่มีหน้าที่หักภาษี - บุคคล - บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล - นิติบุคคลอื่น - ห้างหุ้นส่วนสามัญ - คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

44 ลำดับที่ 11 (ต่อ) ผู้รับที่ต้องถูกหักภาษี (1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศ อัตราภาษีร้อยละ (2) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศ อัตราภาษีร้อยละ 5.0

45 ลำดับที่ 12 ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ค่าโฆษณา ผู้จ่ายที่มีหน้าที่หักภาษี - บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นิติบุคคลอื่น

46 ลำดับที่ 12 (ต่อ) ผู้รับที่ต้องถูกหักภาษี ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อัตราภาษีร้อยละ 2.0

47 ลำดับที่ 13 ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ค่าสินค้าพืชผลทางการเกษตร ประเภทยางแผ่น มันสำปะหลัง ปอ ข้าว ข้าวโพด อ้อย เมล็ดกาแฟ ผลปาล์มน้ำมัน

48 ลำดับที่ 13 (ต่อ) ผู้จ่ายที่มีหน้าที่หักภาษี
- บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นิติบุคคลอื่นเฉพาะกรณีผู้ซื้อเป็นผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตตามที่ระบุไว้ (แต่ไม่รวมถึงกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์) ผู้รับที่ต้องถูกหักภาษี ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราภาษีร้อยละ 0.75

49 ลำดับที่ 14 ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ค่าบริการตามมาตา 40(8) แต่ไม่รวมถึง (1) การจ่ายเงินได้ตาม 8,9,11,12,15 และ ซึ่งกำหนดให้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ไว้โดยเฉพาะแล้ว (2) การจ่ายค่าบริการโรงแรมและภัตตาคาร (3) การจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต

50 ลำดับที่ 14 (ต่อ) ผู้จ่ายที่มีหน้าที่หักภาษี
- บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล - นิติบุคคลอื่น ผู้รับที่ต้องถูกหักภาษี (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย(ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคม) อัตราภาษีร้อยละ 3.0 (2) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคธรรมดา อัตราภาษีร้อยละ 3.0

51 ลำดับที่ 15 ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย รางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย ผู้จ่ายที่มีหน้าที่หักภาษี - บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล - นิติบุคคลอื่น

52 ลำดับที่ 15 (ต่อ) ผู้รับที่ต้องถูกหักภาษี (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย (ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคม) อัตราภาษีร้อยละ 3.0 (2) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา(ไม่รวมถึงผู้รับที่เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการโดยตรงโดยมิได้มีวัตถุประสงค์จะนำไปขายต่อไป) อัตราภาษีร้อยละ 3.0

53 ลำดับที่ 16 ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย ผู้จ่ายที่มีหน้าที่หักภาษี - บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล - นิติบุคคลอื่น ผู้รับที่ต้องถูกหักภาษี บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยในประเทศไทย อัตราภาษีร้อยละ 1.0

54 ลำดับที่ 17 ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ค่าขนส่ง (ไม่รวมถึงค่าโดยสารสำหรับการขนส่งสาธารณะ) ผู้จ่ายที่มีหน้าที่หักภาษี - บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นิติบุคคลอื่น

55 ลำดับที่ 17 (ต่อ) ผู้รับที่ต้องถูกหักภาษี (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย(ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคม) อัตราภาษีร้อยละ 1.0 (2) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราภาษีร้อยละ 1.0

56 หมายเหตุ (1) ข้อความตามลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 4 และลำดับที่ 14 ถึงลำดับที่ 17 คือส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 229 (พ.ศ. 2544) ประกอบกับคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.101/2544 และ ทป.104/2544

57 หมายเหตุ (2) มูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47(7)(ข) นั้น ไม่ใช่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้นจึงไม่อยู่ในข่ายต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แต่อาจมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายตามกรณีที่กฎหมายกำหนด

58 มาตรา 70 (1) จ่ายให้ หักบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (2) มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย (3) จ่ายเงินได้ประเภท (2) – (6) ได้แก่ - ค่านายหน้า - ค่ากู๊ดวิล ลิขสิทธิ์ - ดอกเบี้ย เงินปันผล ขายหุ้นเกินจากที่ทุนไว้ - ค่าเช่าทรัพย์ - วิชาชีพอิสระ เช่น ประกอบโรคศิลป กฎหมาย บัญชี

59 มาตรา 69 ทวิ กรณีรัฐบาล องค์การรัฐบาล เทศบาล องค์บริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น จ่ายเงินได้พึงประเมินให้กับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักภาษีอัตราร้อยละ 1.0

60 มาตรา 69 ตรี กรณีบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือ คณะบุคคล จ่ายเงินได้พึงประเมินให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล การขายอสังหาริมทรัพย์ หักภาษีอัตราร้อยละ 1.0


ดาวน์โหลด ppt กรณีที่กฎหมายกำหนดให้หักภาษี ณ ที่จ่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google