งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ หักภาษี ณ ที่จ่าย มาตรา 50 มาตรา3 เตรส โดยคำสั่ง ท.ป. 4/2528 มาตรา70 มาตรา69 ทวิ มาตรา 69 ตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ หักภาษี ณ ที่จ่าย มาตรา 50 มาตรา3 เตรส โดยคำสั่ง ท.ป. 4/2528 มาตรา70 มาตรา69 ทวิ มาตรา 69 ตรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ หักภาษี ณ ที่จ่าย มาตรา 50 มาตรา3 เตรส โดยคำสั่ง ท.ป. 4/2528 มาตรา70 มาตรา69 ทวิ มาตรา 69 ตรี

3 3 กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ หักภาษี ณ ที่จ่าย มาตรา 50 มาตรา3 เตรส โดยคำสั่ง ท.ป. 4/2528 มาตรา70 มาตรา69 ทวิ มาตรา 69 ตรี

4 4 มาตรา 50 จ่ายให้แก่ผู้รับที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (1) กรณีจ่ายเงินได้ ประเภทที่ (1) และ(2) ปกติ ขั้นตอนที่ 1 เงินได้หรือประเมิน x จำนวน คราวที่ต้องจ่าย ขั้นตอนที่ 2 หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน ขั้นตอนที่ 3 คำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ขั้นตอนที่ 4 หารด้วยจำนวนคราวที่ต้องจ่าย

5 5 ตัวอย่าง นายเอก ทำงานบริษัทไทย จำกัด ได้รับ เงินเดือนๆ ละ 50,000 บาท นายเอก ได้แจ้งสภาพการ หักลดหย่อน และยกเว้นไว้ดังนี้ - ภริยาชอบด้วยกฎหมายไม่มีเงินได้และ ร่วมกันตลอดปีภาษี - บุตรชอบด้วยกฎหมายที่เป็นผู้เยาว์ กำลังศึกษาในประเทศ ไทย 2 คน - จ่ายประกันชีวิตของตนเอง 80,000 บาท - จ่ายประกันชีวิตของภรรยา 20,000 บาท ดังนั้นบริษัทไทย จำกัดจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในปี 2549 เดือนละเท่าไร

6 6 ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตภรรยา = 10,000 = 154,000 คงเหลือเงินได้สุทธิ = 386,000 ภาษีเงินได้ทั้งปี (100,000 ได้รับยกเว้น ภาษี )+286,000x10% = 28,600 ภาษีที่จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เดือนละ = 28,600 /12 = 2,383.33 การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตาม กฎหมายใหม่ เงินเดือนเสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปี 50,000 x 12 = 600,000 หัก ค่าใช้จ่าย ( 40% ไม่เกิน 60,000 ) = 60,000 คงเหลือ เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย = 540,000 หัก ค่าลดหย่อนส่วนตัว = 30,000 ค่าลดหย่อนคู่สมรส = 30,000 ค่าลดหย่อนบุตรศึกษา 2 คน = 34,000 ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตส่วนตัว = 50,000

7 7 นายโท เป็นคนโสดมีรายได้จากการเป็นนายหน้าขาย ประกันชีวิตดังนี้ คงเหลือ เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย = 72,000 บาท หัก ค่าลดหย่อนส่วนตัว = 30,000 บาท คงเหลือ เงินได้สุทธิ = 42,000 บาท ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เนื่องจากเงินได้สุทธิไม่ เกิน 100,000 ได้รับยกเว้น มกราคม 120,000 บาท กุมภาพันธ์ 90,000 บาท มีนาคม 60,000 บาท ดังนั้นบริษัทประกันภัยจะต้องหักภาษี ณ ที่ จ่ายอย่างไร ค่านายหน้าเดือนมกราคม = 120,000 บาท หัก ค่าใช้จ่าย (40% ไม่เกิน 60,000 บาท ) = 48,000 บาท ตัวอย่าง

8 8 = 120,000 คงเหลือ เงินได้สุทธิ ภาษีที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เดือน กุมภาพันธ์ = 2,000 บาท ภาษีเงินได้ = (100,000 ได้รับยกเว้น ) +20,000 x10% = 30,000 หัก ค่าลดหย่อน ส่วนตัว = 150,000 คงเหลือ เงินได้หลัง หักค่าใช้จ่าย = 60,000 หัก ค่าใช้จ่าย ( 40% ไม่เกิน 60,000 ) = 210,000 ค่านายหน้าเดือนกุมภาพันธ์ต้องรวม เดือนมกราคมด้วย

9 9 = 180,000 คงเหลือ เงินได้สุทธิ = 8,000 ภาษีเงินได้ = (100,000 ได้รับยกเว้น ) +80,000 x10% = 6,000 ดังนั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเดือนมีนาคม = 8,000 – 2,000 หากผู้รับค่านายหน้ามิได้อยู่ในประเทศไทยให้หัก ร้อยละ 15 ของเงินได้เลย ข้อสังเกต = 30,000 หัก ค่าลดหย่อน ส่วนตัว = 210,000 คงเหลือ เงินได้หลังหัก ค่าใช้จ่าย = 60,000 หัก ค่าใช้จ่าย ( 40% ไม่เกิน 60,000 ) = 270,000 ค่านายหน้าเดือนมีนาคม ต้องรวมเดือน มกราคมและกุมภาพันธ์ด้วย

10 10 (2) กรณีจ่ายเงินได้ประเภทที่ (1) และ (2) ซึ่ง นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ขั้นตอนที่ 1 เงินได้ที่ต้องนำคำนวณ ขั้นตอนที่ 2 หักค่าใช้จ่าย 7000 x จำนวนปี ที่ทำงาน 50 % ขั้นตอนที่ 3 คำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา มาตรา 50 (ต่อ)

11 11 (3) กรณีจ่ายค่าลิขสิทธิ์กู๊ดวิล เงินได้ที่จ่าย x อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (4) กรณีจ่ายดอกเบี้ย เงินได้ที่จ่าย x 15% (5) กรณีจ่ายเงินปันผล เงินได้ที่จ่าย x 10% (6) กรณีรัฐบาล องค์การรัฐบาล จ่ายเงินได้ประเภท ค่าเช่า วิชาชีพอิสระ รับเหมา การธุรกิจ ฯ เงินได้ที่จ่าย x 1% สำหรับการจ่ายตั้งแต่ 10,000 บาท มาตรา 50 (ต่อ)

12 12 สรุปการหักภาษีเงิน ได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส และคำสั่ง กรมสรรพากรที่ ท. ป.4/2528

13 13 ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) และ(3) เช่น ค่านายหน้า, ค่าแห่งกู๊ดวิลล์, ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น เป็นต้น ผู้จ่ายที่มีหน้าที่หักภาษี - บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล - นิติบุคคลอื่น ลำดับที่ 1

14 14 ผู้รับที่ต้องถูกหักภาษี (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบ กิจการในประเทศไทย อัตราภาษีร้อยละ 3.0 (2) มูลนิธิหรือสมาคม อัตราภาษีร้อยละ 10.0 ลำดับที่ 1 (ต่อ)

15 15 สรุปการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 40(2) เช่น ค่านายหน้าหรือค่า วิทยากร 15%10% 3% ม. 50(1) มูลนิธิ หรือ สมาคม บริษัท หรือห้าง หุ้นส่วนนิติฯ ผู้เสียภาษีเงิน ได้ นิติบุคคลที่ มิได้ ประกอบ กิจการในไทย ผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกอบกิจการในไทย ผู้เสีย ภาษีเงิน ได้ บุคคล ธรรมดา

16 16 สรุปการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 40(3) เช่น ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือกู๊ ดวิล 200,000 x 10% = 25,000 กรณีไม่อยู่ในไทย 300,000 x 15% = 45,000 45,00030,0009,000 100,000 x 5% 300,000 x 15 % 300,000 x 10 % 300,000 x 3% 300,000 เช่น 15%10% 3% อัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา กรณีอยู่ในไทย มูลนิธิ หรือ สมาคม บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน นิติฯ ผู้เสียภาษี เงินได้ นิติบุคคลที่ มิได้ ประกอบ กิจการใน ไทย ผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกอบกิจการในไทย ผู้เสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา

17 17 ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) เช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยตั๋วเงิน เป็นต้น ผู้จ่ายที่มีหน้าที่หักภาษี - ธนาคารพาณิชย์ - บริษัทเงินทุน / หลักทรัพย์ / เครดิตฯ ลำดับที่ 2

18 18 ผู้รับที่ต้องถูกหักภาษี (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบ กิจการในประเทศไทย (ไม่รวมถึงธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเงินทุน /หลักทรัพย์ /เครดิตฯ) อัตราภาษี ร้อยละ 1.0 (2) มูลนิธิหรือสมาคม อัตราภาษีร้อยละ 10.0 ลำดับที่ 2 (ต่อ)

19 19 ลำดับที่ 3 ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) เฉพาะ ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ผู้จ่ายที่มีหน้าที่หักภาษี - บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล - นิติบุคคล(ไม่รวมถึงธนาคารพาณิชย์และบริษัท เงินทุน/หลักทรัพย์/เครดิตฯ)

20 20 ผู้รับที่ต้องถูกหักภาษี ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน/หลักทรัพย์/ เครดิตฯ อัตราภาษีร้อยละ 1.0 ลำดับที่ 3 (ต่อ)

21 21 ลำดับที่ 4 ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) เฉพาะ ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่อยู่ในบังคับต้อง ถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงิน ได้ปิโตรเลียมเฉพาะส่วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายดังกล่าว

22 22 ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตั๋ว เงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้าง หุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและ จำหน่ายครั้งแรกในราคาต่ำกว่าราคาไถ่ถอน ผู้จ่ายที่มีหน้าที่หักภาษี - บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล - นิติบุคคล (ไม่รวมถึงธนาคารพาณิชย์และ บริษัทเงินทุน/หลักทรัพย์/เครดิตฯ) ลำดับที่ 4 (ต่อ)

23 23 ผู้รับที่ต้องถูกหักภาษี (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบ กิจการ ในประเทศไทย (ไม่รวมถึงธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเงินทุน/หลักทรัพย์/เครดิตฯ) อัตราภาษี ร้อยละ 1.0 (2) มูลนิธิหรือสมาคม อัตราภาษีร้อยละ 10.0 ลำดับที่ 4 (ต่อ)

24 24 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ธนาคารหรือ สถาบันการเงิน บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 1% มูลนิธิหรือสมาคม 10% บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 1 % มูลนิธิหรือสมาคม 10% ธนาคารหรือ สถาบันการเงิน 1 %1 % ดอกเบี้ย ฯ ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยหุ้นกู้ 40( ก )

25 25 สรุปการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 40( ก ) เช่น ดอกเบี้ย เช่น 30,00020,0002,00030,000 200,000 x 15 % 200,000 x 10 % 200,000 x 1%200,000 x 15 % เช่น 15%10%1%1%15% มูลนิธิ หรือ สมาคม บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติฯ ผู้เสียภาษีเงินได้ นิติบุคคลที่มิได้ ประกอบกิจการ ในไทย ผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกอบกิจการในไทย ผู้เสียภาษี เงินได้ บุคคล ธรรมดา

26 26 ลำดับที่ 5 ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรหรือประโยชน์ อื่นใด ตามมาตรา 40(4)(ข)

27 27 ผู้จ่ายที่มีหน้าที่หักภาษี - บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม กฎหมายไทย - กองทุนรวม - สถาบันการเงิน ที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของ ประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสำหรับให้กู้ยืมเงินเพื่อส่งเสริม เกษตรกรรมฯ (ไม่รวมถึงกิจการร่วมค้า) ลำดับที่ 5 (ต่อ)

28 28 ผู้รับที่ต้องถูกหักภาษี (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม กฎหมายของต่างประเทศประกอบกิจการในประเทศไทย อัตราภาษีร้อยละ 10.0 (2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงบริษัทจดทะเบียนและบริษัทจำกัด ซึ่งถือหุ้นในบริษัทจำกัดผู้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทจำกัด ผู้ จ่ายเงินปันผลไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดผู้รับเงินปันผล ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) อัตราภาษีร้อยละ 10.0 ลำดับที่ 5 (ต่อ)

29 29 ลำดับที่ 6 ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ค่าเช่า หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้จากการให้ เช่าทรัพย์สินตามมาตรา 40(5)(ก) ได้แก่ ค่าเช่า อาคาร บ้าน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ฯลฯ (แต่ไม่รวมถึงค่าแห่งอาคารหรือ โรงเรือนที่ได้รับ กรรมสิทธิ์และค่าเช่าตามสัญญาให้เช่าทรัพย์สินแบบ ลิสซิ่ง ตามคำสั่ง ท.ป. 29/2543 และ ท.ป. 34/2534)

30 30 ผู้จ่ายที่มีหน้าที่หักภาษี - บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล - นิติบุคคลอื่น ผู้รับที่ต้องถูกหักภาษี (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบ กิจการในประเทศไทย อัตราภาษีร้อยละ 5.0 (2) มูลนิธิหรือสมาคม อัตราภาษีร้อยละ 10.0 (3) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อัตราภาษีร้อยละ 5.0 ลำดับที่ 6 (ต่อ)

31 31 ลำดับที่ 6 (ต่อ) ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ค่าเช่าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์ นาวีที่ใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ตามคำสั่ง ท.ป.68/2539 ) ผู้จ่ายที่มีหน้าที่หักภาษี - บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล - นิติบุคคลอื่น

32 32 ผู้รับที่ต้องถูกหักภาษี (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบ กิจการในประเทศไทย อัตราภาษีร้อยละ 1.0 (2) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อัตราภาษีร้อยละ 1.0 ลำดับที่ 6 (ต่อ)

33 33 สรุปการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 40(5) เช่น ค่าทรัพย์สิน อยู่ในไทย 5 % 15%10%5 % มิได้อยู่ใน ไทย 15% มูลนิธิ หรือ สมาคม บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติฯ ผู้เสียภาษี เงินได้ ที่มิได้ ประกอบ กิจการใน ไทย ผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกอบกิจการในไทย ผู้เสียภาษี เงินได้ บุคคล ธรรมดา

34 34 ลำดับที่ 7 ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ค่าวิชาชีพอิสระ ตามมาตรา 40(6) ผู้จ่ายที่มีหน้าที่หักภาษี - บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล - นิติบุคคลอื่น

35 35 สรุปการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 40(6) เช่น ประกอบโรคศิลป, กฎหมาย, บัญชี อยู่ในไทย 3 % 15%10%3 % มิได้อยู่ใน ไทย 15% มูลนิธิ หรือ สมาคม บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติฯ ผู้เสียภาษี เงินได้ ที่มิได้ ประกอบ กิจการใน ไทย ผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกอบกิจการในไทย ผู้เสียภาษี เงินได้ บุคคล ธรรมดา

36 36 ผู้รับที่ต้องถูกหักภาษี (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบ กิจการในประเทศไทย อัตราภาษีร้อยละ 3.0 (2) มูลนิธิหรือสมาคม อัตราภาษีร้อยละ 10.0 (3) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มี ภูมิลำเนาหรืออยู่ในประเทศไทย อัตราภาษีร้อยละ 3.0 ลำดับที่ 7 (ต่อ)

37 37 ลำดับที่ 8 ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ค่าจ้างทำของตามมาตรา 40(7)และมาตรา 40(8) ผู้จ่ายที่มีหน้าที่หักภาษี - บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล - นิติบุคคลอื่น

38 38 ผู้รับที่ต้องถูกหักภาษี (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบ กิจการในประเทศไทย ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคม อัตราภาษีร้อยละ 3.0 (2) บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น ตามกฎหมายของต่างประเทศ โดยมีสำนักงานสาขา ตั้งอยู่เป็นการถาวรในประเทศไทย อัตราภาษีร้อยละ 3.0 (3) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อัตรา ภาษีร้อยละ 3.0 ลำดับที่ 8 (ต่อ)

39 39 ลำดับที่ 9 ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ค่าจ้างทำของ ผู้จ่ายที่มีหน้าที่หักภาษี - บุคคล - บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล - นิติบุคคลอื่น - ห้างหุ้นส่วนสามัญ - คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

40 40 ผู้รับที่ต้องถูกหักภาษี บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งตั้งขึ้นตาม กฎหมายของต่างประเทศ ประกอบกิจการใน ประเทศไทย โดยมิได้มีสำนักงานสาขาตั้งอยู่เป็น การถาวรในประเทศไทย อัตราภาษีร้อยละ 5.0 ลำดับที่ 9 (ต่อ)

41 41 ลำดับที่ 10 ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย รางวัลในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค หรือการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน ผู้จ่ายที่มีหน้าที่หักภาษี - บุคคล - บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล - นิติบุคคลอื่น - ห้างหุ้นส่วนสามัญ - คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

42 42 ผู้รับที่ต้องถูกหักภาษี ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือผู้มีหน้าที่ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อัตราภาษีร้อยละ 5.0 ลำดับที่ 10 (ต่อ)

43 43 ลำดับที่ 11 ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ค่านักแสดงสาธารณะ ได้แก่ นักแสดงละคร ภาพยนต์ วิทยุและโทรทัศน์, นักร้องนักดนตรี นักกีฬาอาชีพ หรือนักแสดงเพื่อความบันเทิงใดๆ ผู้จ่ายที่มีหน้าที่หักภาษี - บุคคล - บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล - นิติบุคคลอื่น - ห้างหุ้นส่วนสามัญ - คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

44 44 ผู้รับที่ต้องถูกหักภาษี (1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มี ภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศ อัตราภาษีร้อยละ 5.0 -37.0 (2) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มี ภูมิลำเนาอยู่ในประเทศ อัตราภาษีร้อยละ 5.0 ลำดับที่ 11 (ต่อ)

45 45 ลำดับที่ 12 ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ค่าโฆษณา ผู้จ่ายที่มีหน้าที่หักภาษี - บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล - นิติบุคคลอื่น

46 46 ผู้รับที่ต้องถูกหักภาษี ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือผู้มีหน้าที่ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อัตราภาษีร้อยละ 2.0 ลำดับที่ 12 (ต่อ)

47 47 ลำดับที่ 13 ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ค่าสินค้าพืชผลทางการเกษตร ประเภทยางแผ่น มันสำปะหลัง ปอ ข้าว ข้าวโพด อ้อย เมล็ดกาแฟ ผลปาล์มน้ำมัน

48 48 ผู้จ่ายที่มีหน้าที่หักภาษี - บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล - นิติบุคคลอื่นเฉพาะกรณีผู้ซื้อเป็นผู้ส่งออกหรือ ผู้ผลิตตามที่ระบุไว้ (แต่ไม่รวมถึงกลุ่มเกษตรกร ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์) ผู้รับที่ต้องถูกหักภาษี ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราภาษีร้อย ละ 0.75 ลำดับที่ 13 (ต่อ)

49 49 ลำดับที่ 14 ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ค่าบริการตามมาตา 40(8) แต่ไม่รวมถึง (1) การจ่ายเงินได้ตาม 8,9,11,12,15 และ 17 ซึ่งกำหนดให้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ไว้โดยเฉพาะแล้ว (2) การจ่ายค่าบริการโรงแรมและภัตตาคาร (3) การจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต

50 50 ผู้จ่ายที่มีหน้าที่หักภาษี - บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล - นิติบุคคลอื่น ผู้รับที่ต้องถูกหักภาษี (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบ กิ จ การใน ป ระเ ท ศไทย(ไม่ร ว มถึงมูลนิธิหรือสมาคม) อัตราภาษีร้อยละ 3.0 (2) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคธรรมดา อัตราภาษีร้อยละ 3.0 ลำดับที่ 14 (ต่อ)

51 51 ลำดับที่ 15 ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย รางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการ ส่งเสริมการขาย ผู้จ่ายที่มีหน้าที่หักภาษี - บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล - นิติบุคคลอื่น

52 52 ผู้รับที่ต้องถูกหักภาษี (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบ กิจการในประเทศไทย (ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือ สมาคม) อัตราภาษีร้อยละ 3.0 (2) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา (ไม่รวมถึงผู้รับที่เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่ง เป็นผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการโดยตรงโดยมิได้มี วัตถุประสงค์จะนำไปขายต่อไป) อัตราภาษีร้อยละ 3.0 ลำดับที่ 15 (ต่อ)

53 53 ลำดับที่ 16 ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย ผู้จ่ายที่มีหน้าที่หักภาษี - บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล - นิติบุคคลอื่น ผู้รับที่ต้องถูกหักภาษี บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบ กิจการวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกัน วินาศภัยในประเทศไทย อัตราภาษีร้อยละ 1.0

54 54 ลำดับที่ 17 ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ค่าขนส่ง (ไม่รวมถึงค่าโดยสารสำหรับการขนส่ง สาธารณะ) ผู้จ่ายที่มีหน้าที่หักภาษี - บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล - นิติบุคคลอื่น

55 55 ผู้รับที่ต้องถูกหักภาษี (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบ กิ จ การในประเ ท ศไทย(ไ ม่ รวม ถึ งมูลนิธิ ห รือสมาคม) อัตราภาษีร้อยละ 1.0 (2) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราภาษี ร้อยละ 1.0 ลำดับที่ 17 (ต่อ)

56 56 (1) ข้อความตามลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 4 และ ลำดับที่ 14 ถึงลำดับที่ 17 คือส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม ใหม่ตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 229 (พ.ศ. 2544) ประกอบกับคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.101/2544 และ ทป.104/2544 หมายเหตุ

57 57 (2) มูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังประกาศกำหนดให้เป็นองค์การ หรือสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47(7)(ข) นั้น ไม่ใช่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้นจึงไม่ อยู่ในข่ายต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แต่อาจมี หน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายตามกรณีที่กฎหมายกำหนด หมายเหตุ

58 58 มาตรา 70 (1) จ่ายให้ หักบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (2) มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย (3) จ่ายเงินได้ประเภท (2) – (6) ได้แก่ - ค่านายหน้า - ค่ากู๊ดวิล ลิขสิทธิ์ - ดอกเบี้ย เงินปันผล ขายหุ้นเกินจากที่ทุนไว้ - ค่าเช่าทรัพย์ - วิชาชีพอิสระ เช่น ประกอบโรคศิลป กฎหมาย บัญชี

59 59 มาตรา 69 ทวิ กรณีรัฐบาล องค์การรัฐบาล เทศบาล องค์บริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น จ่ายเงินได้พึงประเมินให้กับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักภาษี อัตราร้อยละ 1.0

60 60 มาตรา 69 ตรี กรณีบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือ คณะบุคคล จ่ายเงินได้พึงประเมินให้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล การขาย อสังหาริมทรัพย์ หักภาษีอัตราร้อยละ 1.0


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ หักภาษี ณ ที่จ่าย มาตรา 50 มาตรา3 เตรส โดยคำสั่ง ท.ป. 4/2528 มาตรา70 มาตรา69 ทวิ มาตรา 69 ตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google