งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาครึ่งปี ( ตาม มาตรา 56 ทวิ ) Thonburi University A.Suchada Hommanee.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาครึ่งปี ( ตาม มาตรา 56 ทวิ ) Thonburi University A.Suchada Hommanee."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาครึ่งปี ( ตาม มาตรา 56 ทวิ ) Thonburi University A.Suchada Hommanee

2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี เป็นภาษีที่เสียก่อนถึง กำหนดเวลาเสียภาษีสิ้นปี ( เดือน มีนาคม ในปีถัดไป ) และ เสียเฉพาะกรณีที่กฎหมาย กำหนดเท่านั้น ภาษีที่เสียนี้ นำไปเป็น เครดิตภาษี หัก ออก จากภาษีสิ้นปีได้ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี เป็นภาษีที่เสียก่อนถึง กำหนดเวลาเสียภาษีสิ้นปี ( เดือน มีนาคม ในปีถัดไป ) และ เสียเฉพาะกรณีที่กฎหมาย กำหนดเท่านั้น ภาษีที่เสียนี้ นำไปเป็น เครดิตภาษี หัก ออก จากภาษีสิ้นปีได้ Thonburi University A.Suchada Hommanee

3 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่ง ปี ได้แก่ บุคคลธรรมดา ผู้ถึงแก่ความตาย ระหว่างปีภาษี กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง และห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ คณะบุคลที่ มิใช่นิติบุคคล ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่ง ปี ได้แก่ บุคคลธรรมดา ผู้ถึงแก่ความตาย ระหว่างปีภาษี กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง และห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ คณะบุคลที่ มิใช่นิติบุคคล Thonburi University A.Suchada Hommanee เงินได้พึงประเมินที่กำหนดให้เสียภาษีเงินได้ครึ่งปี เงินได้พึงประเมินที่กำหนดให้เสียภาษีเงิน ได้ครึ่งปี ได้แก่ เงินได้พึงประเมินประเภท ที่ 5 ถึง 8 แต่ไม่รวมถึงเงินกินเปล่า เงิน ช่วยค่าก่อสร้าง เงินค่าซ่อมแซม ค่าแห่ง อาคารหรือโรงเรือนที่ได้รับกรรมสิทธิ์

4 เงินได้จาการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดย มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร การขาย อสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก การขาย อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา หรือการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้ มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร ก็เป็นเงินได้ที่ จะต้องนำมายื่นเสียภาษีครึ่งปีตามนี้ด้วย เพราะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) เว้นแต่ เงินได้จากการขาย อสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก หรือที่ได้รับจาก การให้โดยเสน่หา หรือการขาย อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทาง การค้าหรือหากำไร ผู้เงินได้จะเลือกเสียภาษี โดยไม่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีก็ได้ ซึ่งก็ หมายถึง ไม่ต้องยื่นเสียภาษีครึ่งปีด้วย เงินได้จาการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดย มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร การขาย อสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก การขาย อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา หรือการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้ มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร ก็เป็นเงินได้ที่ จะต้องนำมายื่นเสียภาษีครึ่งปีตามนี้ด้วย เพราะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) เว้นแต่ เงินได้จากการขาย อสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก หรือที่ได้รับจาก การให้โดยเสน่หา หรือการขาย อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทาง การค้าหรือหากำไร ผู้เงินได้จะเลือกเสียภาษี โดยไม่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีก็ได้ ซึ่งก็ หมายถึง ไม่ต้องยื่นเสียภาษีครึ่งปีด้วย Thonburi University A.Suchada Hommanee

5 แบบที่ใช้ในการยื่น และ ระยะเวลาในการยื่น แบบที่ใช้ยื่นภาษีครึ่งปี คือ แบบ ภ. ง. ด. 94 เป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาครึ่งปี ใช้สำหรับผู้มีเงินได้จากการ ให้เช่าทรัพย์สิน เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เงินได้จากการรับเหมา หรือเงินได้จากการ ประกอบธุรกิจ ฯลฯ ตามมาตรา 40(5) (6) (7) หรือ (8) ที่ได้รับตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน ไม่ว่าจะมีเงินได้อื่นรวมอยู่ ด้วยหรือไม่ โดยจะต้องยื่นแบบ ภ. ง. ด. 94 และชำระภาษีภายในเดือน กันยายน ( ตั้งแต่ กรกฎาคม ถึง กันยายน ) ของทุกปี ภาษี แบบที่ใช้ยื่นภาษีครึ่งปี คือ แบบ ภ. ง. ด. 94 เป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาครึ่งปี ใช้สำหรับผู้มีเงินได้จากการ ให้เช่าทรัพย์สิน เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เงินได้จากการรับเหมา หรือเงินได้จากการ ประกอบธุรกิจ ฯลฯ ตามมาตรา 40(5) (6) (7) หรือ (8) ที่ได้รับตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน ไม่ว่าจะมีเงินได้อื่นรวมอยู่ ด้วยหรือไม่ โดยจะต้องยื่นแบบ ภ. ง. ด. 94 และชำระภาษีภายในเดือน กันยายน ( ตั้งแต่ กรกฎาคม ถึง กันยายน ) ของทุกปี ภาษี Thonburi University A.Suchada Hommanee

6 ภาษีเงินได้ครึ่งปี ที่ได้ชำระ ไปให้ถือเป็นเครดิตในการ คำนวณภาษีตอนสิ้นปี Thonburi University A.Suchada Hommanee

7 ข้อสังเกต การหักค่าใช้จ่าย กฎหมายยอมให้หัก ค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับการคำนวณภาษีตอน สิ้นปี การหักค่าใช้จ่าย กฎหมายยอมให้หัก ค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับการคำนวณภาษีตอน สิ้นปี การหักค่าลดหย่อน ให้หักได้เพียงกึ่งหนึ่ง ของอัตราที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักได้ทั้งปี ดังนี้ การหักค่าลดหย่อน ให้หักได้เพียงกึ่งหนึ่ง ของอัตราที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักได้ทั้งปี ดังนี้ 2.1 การหักลดหย่อนผู้มีเงินได้สามี ภริยาและบุตร หักได้กึ่งหนึ่ง เช่น สามีภริยา หักลดหย่อนได้เพียงคนละ 15,000 บาท บุตรหักได้คนละ 7,500 หรือ 8,500 บาท 2.1 การหักลดหย่อนผู้มีเงินได้สามี ภริยาและบุตร หักได้กึ่งหนึ่ง เช่น สามีภริยา หักลดหย่อนได้เพียงคนละ 15,000 บาท บุตรหักได้คนละ 7,500 หรือ 8,500 บาท 2.2 การหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม และเงินบริจาค หักได้กึ่ง หนึ่ง แต่จะต้องจ่ายไปจริงในระหว่างเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน ของปีภาษี 2.2 การหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม และเงินบริจาค หักได้กึ่ง หนึ่ง แต่จะต้องจ่ายไปจริงในระหว่างเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน ของปีภาษี Thonburi University A.Suchada Hommanee

8 ข้อสังเกต 3. จำนวนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ระหว่าง เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน ที่จะนำมาหักออกจากภาษีครึ่งปี จะต้องเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับ เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5) – (8) เท่านั้น จะนำภาษีหัก ณ ที่จ่าย เกี่ยวกับเงินได้ประเภทอื่น เช่น เงินเดือน ค่านายหน้า ฯลฯ มาหัก ไม่ได้ Thonburi University A.Suchada Hommanee

9 การคำนวณภาษีเงินได้ครึ่งปี การคำนวณภาษีเงินได้ครึ่งปี วีการคำนวณ วีการคำนวณ ขั้นที่ 1 การคำนวณภาษีครึ่งปีตามวิธีที่ 1 ขั้นที่ 1 การคำนวณภาษีครึ่งปีตามวิธีที่ 1 เงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มิถุนายน XXX……..1 เงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มิถุนายน XXX……..1 หัก ค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด XXX……..2 หัก ค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด XXX……..2 1-2 เหลือเงินได้หลังหัก ค่าใช้จ่าย XXX……..3 1-2 เหลือเงินได้หลังหัก ค่าใช้จ่าย XXX……..3 หัก ลดหย่อน ( หักได้กึ่งหนึ่ง ) ตามที่กฎหมายกำหนด XXX……..4 หัก ลดหย่อน ( หักได้กึ่งหนึ่ง ) ตามที่กฎหมายกำหนด XXX……..4 3-4 เงินได้สุทธิ XXX……..5 3-4 เงินได้สุทธิ XXX……..5 นำเงินได้ตาม 5 ไปคำนวณภาษีตาม นำเงินได้ตาม 5 ไปคำนวณภาษีตาม อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา XXX……..6 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา XXX……..6 Thonburi University A.Suchada Hommanee

10 ขั้นที่ 2 การคำนวณภาษีครึ่งปีตามวิธีที่ 2 ขั้นที่ 2 การคำนวณภาษีครึ่งปีตามวิธีที่ 2 เงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่เดือน มกราคม เงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มิถุนายน XXX……..7 ถึงเดือน มิถุนายน XXX……..7 คำนวณภาษี ภาษี = 5/1,000 * 7 ( พันละ 5 บาท ) XXX……..8 คำนวณภาษี ภาษี = 5/1,000 * 7 ( พันละ 5 บาท ) XXX……..8 ภาษีครึ่งปีที่ต้องเสีย เทียบระหว่าง 6 และ 8 ภาษีครึ่งปีที่ต้องเสีย เทียบระหว่าง 6 และ 8 จำนวนใดมากกว่าให้ชำระด้วยยอดนั้น XXX……..9 จำนวนใดมากกว่าให้ชำระด้วยยอดนั้น XXX……..9 หัก จำนวนภาษีเงินได้ ถูก หัก ณ ที่จ่าย หัก จำนวนภาษีเงินได้ ถูก หัก ณ ที่จ่าย ในระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน XXX……..10 ในระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน XXX……..10 9 – 10 เหลือ ภาษีที่ต้องชำระ XXX 9 – 10 เหลือ ภาษีที่ต้องชำระ XXX Thonburi University A.Suchada Hommanee


ดาวน์โหลด ppt การเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาครึ่งปี ( ตาม มาตรา 56 ทวิ ) Thonburi University A.Suchada Hommanee.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google