งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.accounting.crru.a c.th Asst.Prof. Dr. Panchat Akarak.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.accounting.crru.a c.th Asst.Prof. Dr. Panchat Akarak."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.accounting.crru.a c.th Asst.Prof. Dr. Panchat Akarak

2 CRRU

3 วัตถุประสงค์บทเรียน

4 CRRU

5

6

7

8

9

10

11

12

13 รายการหน่วย : บาท ผู้รับ ประโยชน์ รายได้จากการขายหรือให้บริการ 10,000, 000 ต้นทุนขายหรือให้บริการ 6,000,0 00 (1) กำไรขั้นต้น = กำไรทางเศรษฐศาสตร์ 4,000,0 00 เจ้าของ เจ้าหนี้ รัฐ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,200,0 00 บุคคลทั่วไป (2 ) กำไรจากการดำเนินงาน = กำไรของ กิจการภาษีเงินได้ 2,800,0 00 เจ้าของ เจ้าหนี้ รัฐ ภาษีเงินได้ 600,00 0 รัฐ (3) กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย แต่หลังภาษี เงินได้ = กำไรของผู้ลงทุน 2,200,0 00 เจ้าของ เจ้าหนี้ ดอกเบี้ยจ่าย 800,00 0 เจ้าหนี้ (4) กำไรสุทธิ = กำไรของผู้ถือหุ้น 1,400,0 00 เจ้าของ เงินปันผลจ่ายของหุ้นบุริมสิทธิ 900,00 0 ผู้ถือหุ้น บุริมสิทธิ (5) กำไรของผู้ถือหุ้นสามัญ 500,00 0 ผู้ถือหุ้น สามัญ

14 CRRU

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 รายการ แนวคิด ผลการดำเนินงานใน งวดปัจจุบัน แนวคิด รวมหมดทุก อย่าง งบกำไร ขาดทุน (P/L) รายได้ 200,000 ค่าใช้จ่าย 140,000 กำไรก่อน รายการพิเศษ 60,000 รายการพิเศษ ขาดทุนจากการ เวนคืนที่ดิน -20,000 ( สุทธิจาก ภาษีเงินได้ ) กำไรสุทธิ 60,00040,000

47 CRRU รายการ แนวคิด ผลการดำเนินงานใน งวดปัจจุบัน แนวคิด รวมหมดทุก อย่าง งบกำไรสะสม (R/E) กำไรสะสมต้น งวด 240,000 กำไรสุทธิ 60,00040,000 รายการพิเศษ ขาดทุนจากการ เวนคืนที่ดิน 20,000- ( สุทธิจาก ภาษีเงินได้ ) กำไรสะสม ปลายงวด 280,000

48 CRRU

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 จบบทที่ 5

60 CRRU

61

62

63

64

65

66

67

68 คำตอบ ข. งบกำไรขาดทุน

69 CRRU คำตอบ ง. งบกระแสเงินสด

70 ทำแบบฝึกหัด ท้ายบท 5 • ข้อ 2 • ข้อ 5


ดาวน์โหลด ppt Www.accounting.crru.a c.th Asst.Prof. Dr. Panchat Akarak.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google