งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.gpf.or.th 1. 2 การปฏิรูประบบ บำเหน็จบำนาญ เกี่ยวข้องกับ กบข. อย่างไร แล้วทำไมถึงต้องมี กบข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.gpf.or.th 1. 2 การปฏิรูประบบ บำเหน็จบำนาญ เกี่ยวข้องกับ กบข. อย่างไร แล้วทำไมถึงต้องมี กบข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.gpf.or.th 1

2 2 การปฏิรูประบบ บำเหน็จบำนาญ เกี่ยวข้องกับ กบข. อย่างไร แล้วทำไมถึงต้องมี กบข.

3 www.gpf.or.th 3 ทำไมต้องปฏิรูประบบบำเหน็จ บำนาญ • เพราะไม่สามารถวางแผนเชิงบริหารการเงิน ของประเทศในระยะยาว • เพราะไม่เอื้อต่อการวางแผนพัฒนาบุคลากรของรัฐ • เพราะต้องการสร้างสถาบันเงินออมของประเทศ

4 www.gpf.or.th 4 เศรษฐ กิจ - ผู้เกษียณอายุมี ความ ต้องการรายได้และ ความ คาดหวังรายได้หลัง เกษียณสูงขึ้น - เพื่อให้มีเงินออมใน ระบบมากขึ้น ปัจจัยสนับสนุนการปฏิรูประบบ บำเหน็จบำนาญ - สัดส่วน วัยทำงาน : ผู้ เกษียณอายุ ลดลงอย่างต่อเนื่อง - ช่วงอายุคาดหวัง เฉลี่ยของคนยาวขึ้น ประชา กร ที่มา : สำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง สังคม - วัฒนธรรมการดูแลผู้สูงอายุ กำลังหายไปจากสังคมไทย

5 www.gpf.or.th 5 แนวโน้มอายุเฉลี่ยของประชากร ที่มา : สำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง 0% 20% 40% 60% 80% 100% พ. ศ. 2543 254825532563257325832593260326132618 ร้อยละ ของประชากร อายุ มากกว่า 60 ปี อายุ 15-60 ปี อายุ น้อยกว่า 15 ปี

6 www.gpf.or.th 6 สัดส่วนคนทำงาน / ผู้สูงอายุ 0 20 40 60 80 100 2543254825632568 2595 ปี จำนวนคน คนทำงาน ผู้สูงอายุ คนทำงาน 13 100 16 100 23 100 31 100 50 100 ( คน ) ผู้สูงอายุ

7 www.gpf.or.th 7 สถิติค่าใช้จ่ายของภาครัฐ ที่มา : พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2547 - 2552 0 20 40 60 80 254725482549255025512552 พันล้านบาท พ.ศ.พ.ศ. 100 49,000 55,000 60,000 70,000 73,145 83,480 เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ

8 www.gpf.or.th 8 1. แบบบังคับรัฐ บริหาร (Define Benefit) ตาข่ายแห่งความมั่นคงของ สังคม 3. ระบบการออมโดย สมัครใจ (Additional Savings) 2. แบบบังคับ เอกชนบริหาร (Define Contribution)

9 www.gpf.or.th 9 ผู้ สะส ม รัฐ ตาข่ายแห่งความมั่นคงของ สังคม ตาข่ายชั้นที่ 1 แบบบังคับรัฐ บริหาร (Define Benefit) การเป็น สมาชิก บังคับ เงินที่จะ ได้รับ หลัง เกษียณ กำหนด จำนวนเงิน ผู้บริหาร กองทุน รัฐ ระบบ บำเหน็จ บำนาญ ( กรมบัญชีก ลาง ) ประกันสัง คม

10 www.gpf.or.th 10 ผู้ สะส ม บุคคล และ / หรือ นายจ้าง ตาข่ายแห่งความมั่นคงของ สังคม ตาข่ายชั้นที่ 2 แบบบังคับเอกชน บริหาร (Define Contribution) การเป็น สมาชิก บังคับ เงินที่จะ ได้รับ หลัง เกษียณ เงินออม รายบุคคล ผู้บริหาร กองทุน เอกช น กองทุน บำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการ ( กบข.) กองทุน การออม เพื่อชรา ภาพ ( กอช.) ( ถ้ามี )

11 www.gpf.or.th 11 ผู้ สะส ม บุคคล และ / หรือ นายจ้าง ตาข่ายแห่งความมั่นคงของ สังคม ตาข่ายชั้นที่ 3 ระบบการออมโดยสมัคร ใจ (Additional Savings) การเป็น สมาชิก สมัคร ใจ เงินที่จะ ได้รับ หลัง เกษียณ เงินออม รายบุคคล ผู้บริหาร กองทุน เอกช น กองทุน สำรอง เลี้ยงชีพ RMF / ประกัน ชีวิต RMF / ประกัน ชีวิต

12 www.gpf.or.th 12 สถานภาพกองทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญ 1,168,085 391,881 ข้าราชการ ( กบข.) ข้อมูล ณ ธันวาคม 2551 ที่มา : สำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2,013,674 465,296.45 ประเภทกองทุน จำนวนสมาชิก มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ( คน ) ( ล้านบาท ) กองทุนประกันสังคม 9,293,600 567,906 กรณีชราภาพ

13 www.gpf.or.th 13 สมาชิก กบข. สถานะสมาชิก กบข. ระบบแบบ บังคับ รัฐ บริหาร ระบบบำเหน็จ บำนาญ ( กรมบัญชีกล าง ) บำเหน็จ บำนาญ ระบบแบบ บังคับ เอกชน บริหาร กบข. เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย เงินประเดิม ระบบแบบ ออมโดย สมัครใจ RMF / ประกันชีวิต

14 www.gpf.or.th 14 ความแตกต่างระหว่าง กบข. – ธนาคาร - สหกรณ์ วัตถุประสงค์ การดำเนินกิจกรรม ผลตอบแทน

15 www.gpf.or.th 15 ความแตกต่างระหว่าง กบข. และ ประกันสังคม ( กองทุนเพื่อการชราภาพ ) ลักษณะของ กองทุน กองทุนเงินออม ของแต่ละบุคคล (DC) กองทุนบำนาญ รูปแบบหนึ่ง (DB) ผู้สะสมสมาชิกและ นายจ้าง การจ่ายเงิน คืน • รายเดือนจนถึง เสียชีวิตตามที่สัญญา ไว้ ( คิดตามสูตร คำนวณที่กำหนด ) • สวัสดิการ รักษาพยาบาล • เงินก้อน ( เงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม ( ถ้ามี ) เงินชดเชย ( ถ้ามี ) และผลประโยชน์ ) เป้าหมาย ของการ บริหารเงิน คำนึงถึงผลกำไร – ขาดทุน ของสมาชิก ผลตอบแทนระยะยาว ( เพื่อให้มากพอที่จะจ่าย คืนเป็นบำนาญให้ สมาชิก การติดตามผล ดำเนินงานของ กองทุน กองทุนนำเงินไป ลงทุนแล้วขาดทุน หรือกำไรเท่าไหร่ กองทุนจะมีเงินจ่าย สมาชิก ตามที่สัญญาหรือไม่ รายละเอี ยด กบข. / กองทุนสำรองเลี้ยง ชีพ ประกันสังคม ( กองทุนเพื่อการ ชราภาพ )

16 www.gpf.or.th 16 ที่มา กบข. พ. ร. บ. กบข.2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ก. ย.2539 27 มี. ค.2540 พ. ร. บ. กบข. มีผลใช้บังคับทั้งฉบับ 15 มิ. ย.2540 มีบุคลากรเข้าทำงานที่สำนักงาน กบข. 2540 - 2544 เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. คนที่ 1 2544 - มิ. ย. 2552 เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. คนที่ 2

17 www.gpf.or.th 17


ดาวน์โหลด ppt Www.gpf.or.th 1. 2 การปฏิรูประบบ บำเหน็จบำนาญ เกี่ยวข้องกับ กบข. อย่างไร แล้วทำไมถึงต้องมี กบข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google