งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.gpf.or.th 1. 2 การปฏิรูประบบ บำเหน็จบำนาญ เกี่ยวข้องกับ กบข. อย่างไร แล้วทำไมถึงต้องมี กบข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.gpf.or.th 1. 2 การปฏิรูประบบ บำเหน็จบำนาญ เกี่ยวข้องกับ กบข. อย่างไร แล้วทำไมถึงต้องมี กบข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 การปฏิรูประบบ บำเหน็จบำนาญ เกี่ยวข้องกับ กบข. อย่างไร แล้วทำไมถึงต้องมี กบข.

3 3 ทำไมต้องปฏิรูประบบบำเหน็จ บำนาญ • เพราะไม่สามารถวางแผนเชิงบริหารการเงิน ของประเทศในระยะยาว • เพราะไม่เอื้อต่อการวางแผนพัฒนาบุคลากรของรัฐ • เพราะต้องการสร้างสถาบันเงินออมของประเทศ

4 4 เศรษฐ กิจ - ผู้เกษียณอายุมี ความ ต้องการรายได้และ ความ คาดหวังรายได้หลัง เกษียณสูงขึ้น - เพื่อให้มีเงินออมใน ระบบมากขึ้น ปัจจัยสนับสนุนการปฏิรูประบบ บำเหน็จบำนาญ - สัดส่วน วัยทำงาน : ผู้ เกษียณอายุ ลดลงอย่างต่อเนื่อง - ช่วงอายุคาดหวัง เฉลี่ยของคนยาวขึ้น ประชา กร ที่มา : สำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง สังคม - วัฒนธรรมการดูแลผู้สูงอายุ กำลังหายไปจากสังคมไทย

5 5 แนวโน้มอายุเฉลี่ยของประชากร ที่มา : สำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง 0% 20% 40% 60% 80% 100% พ. ศ ร้อยละ ของประชากร อายุ มากกว่า 60 ปี อายุ ปี อายุ น้อยกว่า 15 ปี

6 6 สัดส่วนคนทำงาน / ผู้สูงอายุ ปี จำนวนคน คนทำงาน ผู้สูงอายุ คนทำงาน ( คน ) ผู้สูงอายุ

7 7 สถิติค่าใช้จ่ายของภาครัฐ ที่มา : พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ. ศ พันล้านบาท พ.ศ.พ.ศ ,000 55,000 60,000 70,000 73,145 83,480 เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ

8 แบบบังคับรัฐ บริหาร (Define Benefit) ตาข่ายแห่งความมั่นคงของ สังคม 3. ระบบการออมโดย สมัครใจ (Additional Savings) 2. แบบบังคับ เอกชนบริหาร (Define Contribution)

9 9 ผู้ สะส ม รัฐ ตาข่ายแห่งความมั่นคงของ สังคม ตาข่ายชั้นที่ 1 แบบบังคับรัฐ บริหาร (Define Benefit) การเป็น สมาชิก บังคับ เงินที่จะ ได้รับ หลัง เกษียณ กำหนด จำนวนเงิน ผู้บริหาร กองทุน รัฐ ระบบ บำเหน็จ บำนาญ ( กรมบัญชีก ลาง ) ประกันสัง คม

10 10 ผู้ สะส ม บุคคล และ / หรือ นายจ้าง ตาข่ายแห่งความมั่นคงของ สังคม ตาข่ายชั้นที่ 2 แบบบังคับเอกชน บริหาร (Define Contribution) การเป็น สมาชิก บังคับ เงินที่จะ ได้รับ หลัง เกษียณ เงินออม รายบุคคล ผู้บริหาร กองทุน เอกช น กองทุน บำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการ ( กบข.) กองทุน การออม เพื่อชรา ภาพ ( กอช.) ( ถ้ามี )

11 11 ผู้ สะส ม บุคคล และ / หรือ นายจ้าง ตาข่ายแห่งความมั่นคงของ สังคม ตาข่ายชั้นที่ 3 ระบบการออมโดยสมัคร ใจ (Additional Savings) การเป็น สมาชิก สมัคร ใจ เงินที่จะ ได้รับ หลัง เกษียณ เงินออม รายบุคคล ผู้บริหาร กองทุน เอกช น กองทุน สำรอง เลี้ยงชีพ RMF / ประกัน ชีวิต RMF / ประกัน ชีวิต

12 12 สถานภาพกองทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญ 1,168, ,881 ข้าราชการ ( กบข.) ข้อมูล ณ ธันวาคม 2551 ที่มา : สำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2,013, , ประเภทกองทุน จำนวนสมาชิก มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ( คน ) ( ล้านบาท ) กองทุนประกันสังคม 9,293, ,906 กรณีชราภาพ

13 13 สมาชิก กบข. สถานะสมาชิก กบข. ระบบแบบ บังคับ รัฐ บริหาร ระบบบำเหน็จ บำนาญ ( กรมบัญชีกล าง ) บำเหน็จ บำนาญ ระบบแบบ บังคับ เอกชน บริหาร กบข. เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย เงินประเดิม ระบบแบบ ออมโดย สมัครใจ RMF / ประกันชีวิต

14 14 ความแตกต่างระหว่าง กบข. – ธนาคาร - สหกรณ์ วัตถุประสงค์ การดำเนินกิจกรรม ผลตอบแทน

15 15 ความแตกต่างระหว่าง กบข. และ ประกันสังคม ( กองทุนเพื่อการชราภาพ ) ลักษณะของ กองทุน กองทุนเงินออม ของแต่ละบุคคล (DC) กองทุนบำนาญ รูปแบบหนึ่ง (DB) ผู้สะสมสมาชิกและ นายจ้าง การจ่ายเงิน คืน • รายเดือนจนถึง เสียชีวิตตามที่สัญญา ไว้ ( คิดตามสูตร คำนวณที่กำหนด ) • สวัสดิการ รักษาพยาบาล • เงินก้อน ( เงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม ( ถ้ามี ) เงินชดเชย ( ถ้ามี ) และผลประโยชน์ ) เป้าหมาย ของการ บริหารเงิน คำนึงถึงผลกำไร – ขาดทุน ของสมาชิก ผลตอบแทนระยะยาว ( เพื่อให้มากพอที่จะจ่าย คืนเป็นบำนาญให้ สมาชิก การติดตามผล ดำเนินงานของ กองทุน กองทุนนำเงินไป ลงทุนแล้วขาดทุน หรือกำไรเท่าไหร่ กองทุนจะมีเงินจ่าย สมาชิก ตามที่สัญญาหรือไม่ รายละเอี ยด กบข. / กองทุนสำรองเลี้ยง ชีพ ประกันสังคม ( กองทุนเพื่อการ ชราภาพ )

16 16 ที่มา กบข. พ. ร. บ. กบข.2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ก. ย มี. ค.2540 พ. ร. บ. กบข. มีผลใช้บังคับทั้งฉบับ 15 มิ. ย.2540 มีบุคลากรเข้าทำงานที่สำนักงาน กบข เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. คนที่ มิ. ย เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. คนที่ 2

17 17


ดาวน์โหลด ppt Www.gpf.or.th 1. 2 การปฏิรูประบบ บำเหน็จบำนาญ เกี่ยวข้องกับ กบข. อย่างไร แล้วทำไมถึงต้องมี กบข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google