งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั่วคราว สังกัด มข.( ยกเว้น ชาวต่างประเทศ )  พนักงาน มข. ตามข้อบังคับ มข. ว่าด้วยพนักงาน มข. ที่ใช้อยู่ใน ปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั่วคราว สังกัด มข.( ยกเว้น ชาวต่างประเทศ )  พนักงาน มข. ตามข้อบังคับ มข. ว่าด้วยพนักงาน มข. ที่ใช้อยู่ใน ปัจจุบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั่วคราว สังกัด มข.( ยกเว้น ชาวต่างประเทศ )  พนักงาน มข. ตามข้อบังคับ มข. ว่าด้วยพนักงาน มข. ที่ใช้อยู่ใน ปัจจุบัน  กรณีที่เคยยืมเงินกองทุนฯ จะขอ กู้ยืมเงินกองทุนได้อีก เมื่อได้ชำระ หนี้เงินยืมตามสัญญาเดิมเสร็จสิ้น แล้ว คุณสมบัติผู้ ยืม

3 วัตถุประสงค์ในการขอกู้ *** เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน อัน เกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น วาตภัย อัคคีภัย และอุทกภัย เป็นต้น วงเงินให้ยืมไม่เกินรายละ 100,000 บาท ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ผ่อนชำระ คืนให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี *** เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน กรณี 1. เพื่อซ่อมแซมหรือชดใช้ค่าเสียหาย ของสมาชิกอันเกิดจากอุบัติเหตุ 2. เพื่อใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของ สมาชิกและผู้ที่อยู่ในอุปการะของ สมาชิก ในส่วนที่เบิกไม่ได้

4 3. กู้เพื่อใช้จ่ายในการศึกษาบุตร โดยมีวงเงินให้กู้ยืม ดังนี้ * อนุบาล - มัธยม 5,000 บาท * ต่ำกว่าอุดมศึกษา 8,000 บาท * อุดมศึกษา 10,000 บาท ( รวมทุกระดับไม่เกิน 20,000 บาท ) วงเงินให้กู้ยืมไม่เกิน 20,000 บาท ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 6 ต่อปี ผ่อนชำระคืนภายใน 1 ปี วัตถุประสงค์ในการขอ กู้ ( ต่อ )

5 การขอรับเงินกองทุนให้ยื่นเรื่อง ขอกู้ยืมเงินได้ตามงวด ภายใน เดือนที่กำหนด ดังนี้ งวดที่ 1 มกราคม งวดที่ 2 เมษายน งวดที่ 3 กรกฎาคม งวดที่ 4 ตุลาคม

6 เอกสารประกอบแบบขอรับ เงินกองทุนฯ (1 ชุด ) - แบบขอรับเงินกองทุนฯ ที่กรอก รายละเอียดสมบูรณ์ครบถ้วน ชัดเจน - สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ / ประชาชน - ใบแจ้งยอดเงินเดือนของผู้ยืมที่มี เงินเดือนหรือค่าจ้างในเดือนก่อน ยื่นแบบคำขอ เหลือสุทธิหลังจาก หักชำระหนี้ของงวดที่ขอยืมแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ เงินเดือนหรือค่าจ้าง

7 - หลักฐานและรายละเอียด ค่าใช้จ่าย สำหรับการยื่นกู้ ในกรณี ( เพื่อซ่อมแซมหรือ ชดใช้ค่าเสียหายของ สมาชิกอันเกิดจากอุบัติเหตุ และค่าใช้จ่ายในการ รักษาพยาบาลของสมาชิก ในส่วนที่เบิกไม่ได้ เอกสารประกอบแบบขอรับ เงินกองทุนฯ (1 ชุด ) ( ต่อ )

8 เอกสารประกอบแบบขอรับ เงินกองทุน (1 ชุด ) ( ต่อ ) - หนังสือรับรองการศึกษาจาก สถานศึกษาที่บุตรกำลังศึกษาอยู่ ( สมาชิกหนึ่งครอบครัว ให้สามี หรือภรรยายื่นกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับบุตรคนเดียวกันได้เพียง 1 ราย ) กรณีเพื่อใช้จ่ายใน การศึกษาบุตร

9 เป็นหนี้ไม่ยากอย่างที่คิด เพียงกด 12036 ติดต่อ นิภาพร คุณสิงห์ รับรอง ไม่ผิดหวัง

10


ดาวน์โหลด ppt  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั่วคราว สังกัด มข.( ยกเว้น ชาวต่างประเทศ )  พนักงาน มข. ตามข้อบังคับ มข. ว่าด้วยพนักงาน มข. ที่ใช้อยู่ใน ปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google