งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552 สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบล จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552 สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบล จำกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552 สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบล จำกัด

2 การส่งเสริมให้เกิดการออม 1. การปรับขึ้นมูลค่าหุ้นตามฐานเงินรายได้รายเดือนโดยคิด เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3-5 % 2. เพิ่มเพดานวงเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จากคนละไม่เกิน 1,000,000 บาท เป็นคนละไม่เกิน 3,000,000 บาท ประโยชน์ - สมาชิกมีการออมมากขึ้นจากการส่งเงินค่าหุ้นที่เพิ่ม เฉลี่ย 5% ของเงินได้รายเดือน - สมาชิกได้ประโยชน์จากการออมประเภทนี้มากขึ้นจาก กรณีดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ลดต่ำลงเหลือเพียง ร้อยละ.75-1.5 ต่อปี แต่สมาชิกสหกรณ์ได้ดอกเบี้ยในอัตราร้อย ละ 2.5 และไม่ต้องเสียภาษี - เป็นหลักประกันที่มั่นคงในอนาคต - สามารถใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ - สหกรณ์มีเงินทุนหมุนเวียนให้กู้เพิ่มมากขึ้น รายได้ที่เป็น ดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเพิ่มมากขึ้น

3 1. เนื่องในโอกาสที่สหกรณ์มีอายุครบรอบ 32 ปี และในโอกาสวัน ขึ้นปีใหม่ สหกรณ์ได้จัดของที่ระลึกมอบแก่สมาชิกทุกคนทั้งประเภท สามัญและสมทบ 2. ขยายวงเงินกู้ปะเภทสามัญจากกู้ได้ 40 เท่าของเงินเดือนแต่ ไม่เกิน 600,000 บาท โดยมีผู้ค้ำประกัน 3 คน ส่งชำระเงินงวด 100 งวด เป็นกู้ได้ไม่เกิน 42 เท่า วงเงินไม่เกิน 800,000 บาท มีผู้ค้ำ ประกัน 4 คนส่งชำระเงินงวด 100 งวด 3. ขยายวงเงินกู้ประเภทฉุกเฉินจากกู้ได้ ½ เท่าของเงินเดือนแต่ ไม่เกิน 15,000 บาท ส่งชำระ 4 งวด เป็นกู้ได้ไม่เกิน ½ เท่าของ เงินเดือนแต่ไม่เกิน 20,000 บาท ส่งชำระ 5 งวด 4. ลดระยะเวลาในการเข้าคิวกู้ยืมใหม่จาก 9 เดือน เป็น 6 เดือน เข้าคิวได้ ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก

4 5. ใช้นโยบายปรับลดดอกเบี้ยตามกลไกตลาด 5.1 ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งสามัญและฉุกเฉินจากร้อยละ 7 เหลือร้อย ละ 6 ต่อปี 5.2 ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจากร้อยละ 3 เหลือร้อยละ 2.50 ต่อปี 6. แก้ไขระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์ เกี่ยวกับการศพของสมาชิกสามัญหรือคู่สมรส / บุตร / บิดา / มารดาของ สมาชิกสามัญ พ. ศ. 2552 - เป็นสมาชิกสามัญในสหกรณ์นี้ตั้งแต่ 2 ปีถึง 5 ปี ให้ได้รับเงิน สงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ 20,000 บาท ( สองหมื่นบาทถ้วน ) - เป็นสมาชิกสามัญในสหกรณ์นี้เกินกว่า 5 ปี ขึ้นไปให้ได้รับเงิน สงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ 50,000 บาท ( ห้าหมื่นบาทถ้วน ) - คู่สมรสของสมาชิกมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ 10,000 บาท - บุตร / บิดา / มารดา ของสมาชิกสามัญถึงแก่กรรมมีสิทธิได้รับ การสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ 2,000 บาท ( สองพันบาทถ้วน ) ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

5 7. พิจารณากู้เงินจากสหกรณ์อื่น ๆเพื่อให้เกิดสภาพคล่อง โดยกู้ เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 บาทต่อเดือน ระยะเวลาส่ง ชำระคืน 5 เดือนพร้อมดอกเบี้ย ในเดือนที่ 2 สหกรณ์จุฬาฯ ลด อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงเหลือร้อยละ 3.50 ได้ชำระคืนเสร็จสิ้นแล้ว ในเดือนกันยายน 8. ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จากเดิมที่ใช้ อัตราเงินเดือนของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ปรับเป็นบัญชี เงินเดือนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ โดยชุมนุมสหกรณ์ แทน บังคับใช้ในวันที่ 30 เมษายน 2552 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน


ดาวน์โหลด ppt ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552 สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบล จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google