งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบล จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบล จำกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบล จำกัด
ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552

2 การส่งเสริมให้เกิดการออม
1. การปรับขึ้นมูลค่าหุ้นตามฐานเงินรายได้รายเดือนโดยคิดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3-5 % 2. เพิ่มเพดานวงเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จากคนละไม่เกิน 1,000,000 บาท เป็นคนละไม่เกิน 3,000,000 บาท ประโยชน์ -สมาชิกมีการออมมากขึ้นจากการส่งเงินค่าหุ้นที่เพิ่มเฉลี่ย 5% ของเงินได้รายเดือน -สมาชิกได้ประโยชน์จากการออมประเภทนี้มากขึ้นจากกรณีดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ลดต่ำลงเหลือเพียงร้อยละ ต่อปี แต่สมาชิกสหกรณ์ได้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.5 และไม่ต้องเสียภาษี -เป็นหลักประกันที่มั่นคงในอนาคต -สามารถใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ -สหกรณ์มีเงินทุนหมุนเวียนให้กู้เพิ่มมากขึ้น รายได้ที่เป็นดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเพิ่มมากขึ้น

3 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก
1. เนื่องในโอกาสที่สหกรณ์มีอายุครบรอบ 32 ปี และในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ สหกรณ์ได้จัดของที่ระลึกมอบแก่สมาชิกทุกคนทั้งประเภทสามัญและสมทบ 2. ขยายวงเงินกู้ปะเภทสามัญจากกู้ได้ 40 เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 600,000 บาท โดยมีผู้ค้ำประกัน 3 คน ส่งชำระเงินงวด 100 งวด เป็นกู้ได้ไม่เกิน 42 เท่า วงเงินไม่เกิน 800,000 บาท มีผู้ค้ำประกัน 4 คนส่งชำระเงินงวด 100 งวด 3. ขยายวงเงินกู้ประเภทฉุกเฉินจากกู้ได้ ½ เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 15,000 บาท ส่งชำระ 4 งวด เป็นกู้ได้ไม่เกิน ½ เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 20,000 บาท ส่งชำระ 5 งวด 4. ลดระยะเวลาในการเข้าคิวกู้ยืมใหม่จาก 9 เดือน เป็น 6 เดือนเข้าคิวได้

4 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
5. ใช้นโยบายปรับลดดอกเบี้ยตามกลไกตลาด 5.1ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งสามัญและฉุกเฉินจากร้อยละ 7 เหลือร้อยละ6ต่อปี 5.2ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจากร้อยละ 3 เหลือร้อยละ2.50ต่อปี 6.แก้ไขระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกสามัญหรือคู่สมรส/บุตร/บิดา/มารดาของสมาชิกสามัญ พ.ศ. 2552 -เป็นสมาชิกสามัญในสหกรณ์นี้ตั้งแต่ 2 ปีถึง 5 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) -เป็นสมาชิกสามัญในสหกรณ์นี้เกินกว่า 5 ปี ขึ้นไปให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) -คู่สมรสของสมาชิกมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ 10,000 บาท -บุตร/บิดา/มารดา ของสมาชิกสามัญถึงแก่กรรมมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

5 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
7.พิจารณากู้เงินจากสหกรณ์อื่น ๆเพื่อให้เกิดสภาพคล่อง โดยกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 บาทต่อเดือน ระยะเวลาส่งชำระคืน 5 เดือนพร้อมดอกเบี้ย ในเดือนที่ 2 สหกรณ์จุฬาฯ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงเหลือร้อยละ 3.50 ได้ชำระคืนเสร็จสิ้นแล้วในเดือนกันยายน 8. ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จากเดิมที่ใช้อัตราเงินเดือนของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ปรับเป็นบัญชีเงินเดือนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ โดยชุมนุมสหกรณ์ แทน บังคับใช้ในวันที่ 30 เมษายน 2552


ดาวน์โหลด ppt สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบล จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google