งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รู้จัก กบข. เอกชน / ข้าราชการ เอกชน / รัฐวิสาหกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กองทุนประกันสังคม ข้าราชการ กองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รู้จัก กบข. เอกชน / ข้าราชการ เอกชน / รัฐวิสาหกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กองทุนประกันสังคม ข้าราชการ กองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รู้จัก กบข.

3 เอกชน / ข้าราชการ เอกชน / รัฐวิสาหกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กองทุนประกันสังคม ข้าราชการ กองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ

4 1. เพื่อเป็นหลักประกันการ จ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ และให้ประโยชน์ตอบแทน การรับราชการ เมื่อออกจากราชการ 2. เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ ของสมาชิก 3. เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิ ประโยชน์อื่น ให้แก่สมาชิก วัตถุประสงค์

5 ? ใครคือสมาชิก กบข. ข้าราชการส่วนกลาง 12 ประเภท - บรรจุก่อน 27 มีนาคม 2540 ( เลือกเป็น / ไม่เป็นสมาชิกได้ ) - บรรจุหลัง 27 มีนาคม 2540 ( เป็นสมาชิกทุกคน ตาม พ. ร. บ. กบข.) ข้าราชการส่วนกลางที่ได้รับ ถ่ายโอน ไปเป็น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

6 เป็นระบบผสม • ระบบบำเหน็จบำนาญ ( กระทรวงการคลัง ) • ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ( กบข.) ข้าราชการสมาชิก กบข. สวัสดิการต่างๆ ไม่เปลี่ยนแปลง

7 • เงินสมทบ • เงินชดเชย • เงินประเดิม • เงินสำรอง • เงินสะสม การส่งเงินเข้ากองทุน สมาชิก รัฐ

8 นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ


ดาวน์โหลด ppt รู้จัก กบข. เอกชน / ข้าราชการ เอกชน / รัฐวิสาหกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กองทุนประกันสังคม ข้าราชการ กองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google