งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รู้จัก กบข.. รู้จัก กบข. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เอกชน / ข้าราชการ เอกชน / รัฐวิสาหกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รู้จัก กบข.. รู้จัก กบข. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เอกชน / ข้าราชการ เอกชน / รัฐวิสาหกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รู้จัก กบข.

3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
เอกชน / ข้าราชการ เอกชน / รัฐวิสาหกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กองทุนประกันสังคม ข้าราชการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

4 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ
และให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการ เมื่อออกจากราชการ 2. เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ให้แก่สมาชิก

5 ? ใครคือสมาชิก กบข. ข้าราชการส่วนกลาง 12 ประเภท
ข้าราชการส่วนกลาง 12 ประเภท - บรรจุก่อน 27 มีนาคม (เลือกเป็น / ไม่เป็นสมาชิกได้) - บรรจุหลัง 27 มีนาคม (เป็นสมาชิกทุกคน ตาม พ.ร.บ. กบข.) ข้าราชการส่วนกลางที่ได้รับถ่ายโอนไปเป็น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

6 ข้าราชการสมาชิก กบข. เป็นระบบผสม สวัสดิการต่างๆ ไม่เปลี่ยนแปลง
ระบบบำเหน็จบำนาญ (กระทรวงการคลัง) ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กบข.) สวัสดิการต่างๆ ไม่เปลี่ยนแปลง

7 การส่งเงินเข้ากองทุน
สมาชิก เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย เงินประเดิม เงินสำรอง รัฐ

8 นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ


ดาวน์โหลด ppt รู้จัก กบข.. รู้จัก กบข. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เอกชน / ข้าราชการ เอกชน / รัฐวิสาหกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google