งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผน เพื่อการ เกษียณ ทำไมต้องเตรียมเงินเพื่อเกษียณ แนวโน้มของการหารายได้ คือ คนทั่วไปจะทำงานช้าลงเนื่องจากมีการศึกษาที่สูงขึ้น ดังนั้น รายได้ที่หาได้ตลอดช่วงชีวิตก็มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผน เพื่อการ เกษียณ ทำไมต้องเตรียมเงินเพื่อเกษียณ แนวโน้มของการหารายได้ คือ คนทั่วไปจะทำงานช้าลงเนื่องจากมีการศึกษาที่สูงขึ้น ดังนั้น รายได้ที่หาได้ตลอดช่วงชีวิตก็มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การวางแผน เพื่อการ เกษียณ

3 ทำไมต้องเตรียมเงินเพื่อเกษียณ แนวโน้มของการหารายได้ คือ คนทั่วไปจะทำงานช้าลงเนื่องจากมีการศึกษาที่สูงขึ้น ดังนั้น รายได้ที่หาได้ตลอดช่วงชีวิตก็มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ่น คือ จากพื้นที่ เป็นพื้นที่ เพื่อเป็นการเก็บออมไว้ใช้ในช่วงเกษียณในบริเวณพื้นที่ ซึ่งเดิมการออมเพื่อใช้ในวัยเกษียณบริเวณพื้นที่ แนวโน้มของ รายได้ที่ได้รับ ในช่วงชีวิต รายได้ที่ได้รับ ในช่วงชีวิต ค่าใช้จ่าย ในช่วงชีวิต รายได้, ค่าใช้จ่าย 0 อายุ ( ปี ) เกษียณเร็วขึ้น ทำงานช้าลง เสียชีวิตช้าลง ข้อมูลจากหนังสือออม ก่อนรวยกว่า

4 • จะเกษียณตัวเอง เมื่อไหร่ • จะใช้ชีวิตหลัง เกษียณกี่ปี • ประมาณการ ค่าใช้จ่าย หลังเกษียณ สิ่งที่ต้องคำนึงในการ วางแผนเพื่อการเกษียณ

5 • ประมาณการรายได้หลังจาก วัยเกษียณอย่างสมเหตุสมผล • รายได้ที่ประมาณการเพียงพอ ต่อค่าใช้จ่ายหรือไม่ • นำยอดเงินออม ณ วัยเกษียณ มาเป็นเป้าหมายส่วนหนึ่งของ การวางแผนทางการเงิน สิ่งที่ต้องคำนึงในการ วางแผนเพื่อการเกษียณ

6 ค่าใช้จ่ายใน วัยเกษียณ • ผ่อนบ้าน • ด้าน สังคม • การศึกษ าบุตร • ประกัน ชีวิต • ภาษีเงิน ได้ • ค่า รักษาพยาบา ล • ค่าเดินทาง ท่องเที่ยว • ค่าใช้จ่ายใน การทำบุญ ลดลง เพิ่มขึ้น

7 • เงินจาก กบข. • เงินบำเหน็จบำนาญจาก กระทรวงการคลัง • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • การทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ • เงินปันผลจากการลงทุน • ดอกเบี้ยจากการฝากเงิน • รายได้จากทรัพย์สินที่มีอยู่ รายรับหลัง เกษียณ

8 ระยะเวลาและผลตอบแทนมีผลต่อ จำนวนเงินออมลงทุนอย่างไร เป้าหมาย : 1 ล้านบาท เมื่ออายุ 60 ปี อัตราผลตอบแทนจากเงินออม อายุเมื่อเริ่มออม / ลงทุน ระยะเวลาออม / ลงทุน 8%8%6%6% 4%4% 2%2% เงินออม / ลงทุนต่อเดือน 20 25 30 35 40 45 50 55 40 35 30 25 20 15 10 5 286.45 435.94 607.98 1,051.50 1,697.73 2,889.85 5,466.09 13,609.73 502.14 701.90 995.51 1,443.01 2,164.31 3,438.57 6,102.05 14,332.80 846.05 1,094.41 1,440.82 1,945.04 2,726.47 4,063.55 6,791.18 15,083.19 1,361.59 1,645.96 2,029.53 2,571.88 3,392.17 4,768.42 7,534.68 15,861.09 ข้อมูลจาก สถาบันพัฒนาความรู้ ตลาดทุน

9 จะมีเงินใช้เท่าไร ขึ้นอยู่กับเงินต้นและดอกเบี้ย 15% 14 % 13 % 12 % 11 % 10 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5% 8 9 11 12 14 16 20 25 36 6% 8 9 10 11 13 15 18 23 33 7% 9 10 11 12 14 17 22 30 8% 9 11 12 14 16 20 28 9% 10 11 13 16 19 26 10% 11 13 15 18 25 11% 12 14 17 23 12% 14 17 22 13% 16 21 14% 20 จำนวนปีที่เงินลงทุนของคุณจะถูกไล่ถอนจนหมด อัตราไถ่ถอนเงินลงทุนเพื่อไปใช้จ่ายในแต่ละปี ผลตอบแทนของเงินลงทุน ( ร้อยละ / ปี ) ข้อมูลจาก บลจ. บริหารทุน ไทยจำกัด

10 หากคุณอายุ 60 ปี และคาดว่าจะมี ช่วงเวลาดำรงชีวิตต่อไปอีก 20 ปี ( อายุ 80 ปี ) วันนี้คุณมีเงิน พอแล้วหรือยัง ดำรงชีวิตต่อไปอีก 20 ปี ( 1 ปี = 365 วัน )=365 x 20 =7,300 วัน หากมีค่าอาหารวันละ 300 บาท (1 มื้อ = 100 บาท ) =7,300 x 300 = 2,190,000 บาท ดังนั้นคุณจะมีค่าใช้จ่ายด้านอาหารในช่วง วัยเกษียณ 2,190,000 บาท

11 เพิ่มค่าของเงินด้วย การลงทุน เป้าหมาย ผลตอบแทน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ สำรับการลงทุน ปัจจุ บัน 1,000,00 0 บาท 20 ปี 360,00 0 บาท 30 ปี 210,00 0 บาท * อัตราเงินเฟ้อ = 5% ต่อปี เงินเฟ้อ : ภัยร้ายแรงที่สุดของการออมระยะยาว สิ่งที่ควรคำนึงถึง ในการลงทุน

12 ไม่มีการลงทุนใดที่ไม่มีความเสี่ยง ระบบการเงิน การผิดนัดชำระหนี้ อัตราดอกเบี้ย สภาพคล่อง การลงทุนใหม่ เงินเฟ้อ ตลาดผันผวน เงินกองทุน เพิ่มค่าของเงิน ด้วยการลงทุน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้

13 การรักษาสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยง Proper Balance Preservation of capitalGrowth of savings • ตราสารหนี้ ไทย • ตราสารหนี้ ต่างประเทศ • เงินฝาก • หุ้นไทย • หุ้น ต่างประเท ศ • ลงทุน ทางเลือก • อสังหาริมท รัพย์ เพิ่มค่าของเงิน ด้วยการลงทุน สำรับการลงทุน

14 เงินออมที่ควรมี ปัจจุบัน = 1/10 X อายุ X เงิน ได้ทั้งปี สูตรง่ายๆ ของการออม อาทิ คุณอายุ 28 ปี และมีเงินได้ต่อเดือน 10,000 บาท เพราะฉะนั้นเงินออมคุณควรมีประมาณ 336,000 บาท (1/10 X 28 X 10,000 X 12)


ดาวน์โหลด ppt การวางแผน เพื่อการ เกษียณ ทำไมต้องเตรียมเงินเพื่อเกษียณ แนวโน้มของการหารายได้ คือ คนทั่วไปจะทำงานช้าลงเนื่องจากมีการศึกษาที่สูงขึ้น ดังนั้น รายได้ที่หาได้ตลอดช่วงชีวิตก็มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google