งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา โดย ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา โดย ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา โดย ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษา

2 ● นโยบายด้านการให้กู้ยืม ● นโยบายด้านการชำระหนี้ ● การสร้างความร่วมมือกับภาคส่วน ต่างๆ หัวข้อหลักในการ บรรยาย

3 ● นโยบายด้านการให้ กู้ยืม ๐ จะมุ่งเน้นที่การผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับ ตลาดแรงงานทั้งปริมาณและคุณภาพในระดับ อาชีวศึกษาและปริญญาตรี ๐ ระดับอาชีวศึกษา สนับสนุนการให้กู้ยืมแก่ผู้กู้ ทุกสาขาวิชา ๐ระดับปริญญาตรีจะสนับสนุนให้ผู้กู้ยืม เรียน ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น โดย กำหนดสัดส่วนการให้กู้ยืมในกลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์ : สังคมศาสตร์ ในอัตรา 50 : 50 ๐ สถานศึกษาจะต้องยกระดับการจัดการ การศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อผลิต ทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถในการ พัฒนาประเทศ

4 ● นโยบายด้านการชำระหนี้ ๐ การขอความร่วมมือจากสถานศึกษาใน การกระตุ้นเตือนหรือสร้างกลไกในการสร้าง จิตสำนึกให้กู้ยืมมาชำระหนี้คืน กยศ. ๐ การขอความร่วมมือจากสถานศึกษา เพื่อให้มีข้อมูลของผู้กู้ยืมที่ครบถ้วน เช่น เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ สถานที่ทำงาน จบการศึกษาเมื่อไหร่ และ จบสาขาวิชาใด เป็นต้น

5 O การสร้างอาชีพให้กับผู้กู้ยืม กยศ. ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว.) ดำเนินโครงการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ด้วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้กู้ยืม กยศ. ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ โดย เริ่มในปี พ. ศ. 2555 เป็นปีแรก ในปีนี้ จะดำเนินการฝึกอบรม ในเดือน สิงหาคม 2556 และขอให้สถานศึกษาแจ้งผู้กู้กองทุนเพื่อให้ สมัครเข้าร่วมโครงการ ● การสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ

6 O ความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายในการสร้าง จิตสำนึกและความรับผิดชอบทางการเงินให้กับแก่ ผู้กู้ยืม องค์กรเครือข่าย ได้แก่ - หอการค้าไทย - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - สมาคมธนาคารไทย - CSR Club ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย - สถาบันคลังสมองของชาติ - ศูนย์คุณธรรม เป็นต้น

7 O ผู้กู้ต้องรู้จักวางแผนทางการเงินของตนเองและ ครอบครัว โดยกองทุนจะให้ความรู้ด้านการเงินส่วน บุคคลให้กับผู้กู้ยืมและผู้ปฏิบัติงานกองทุนใน สถานศึกษา - เพื่อให้ผู้กู้ยืมรู้คุณค่าของเงินให้กู้ยืม - เพื่อให้ผู้กู้ยืมสามารถวางแผนการใช้เงิน กู้ยืมและวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

8 เส้นทางเศรษฐี รายได้ รายจ่าย กำไร ( ขาดทุน ) เส้น แบ่ง ความ จน ขาดทุน คนจน ชนชั้น กลาง เส้น แบ่ง ความ รวย เอา กำไร ไปก่อ หนี้ คนรวย เอา กำไร ไป ลงทุน

9 มาวางแผนทางการเงิน กันเถอะ รู้จักการวางแผนทางการเงิน œ การรู้จักวางแผนในเรื่องการเงินของตนเอง และครอบครัวอย่างเหมาะสม œ เกี่ยวข้องกับเรื่องรายได้ รายจ่าย การจัดการ หนี้สิน การออม การลงทุน ภาษี รวมไปถึงการรู้จัก เตรียมตัวป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

10 ทำไมต้องวางแผนการเงิน ? ๏ อายุยืนขึ้น ๏ ขนาดของครอบครัวลดลง ๏ ภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตเพิ่มขึ้น

11 สาเหตุที่คนส่วนใหญ่ไม่วางแผน ทางการเงิน  คิดว่าตนเองมีฐานะการเงินมั่นคงดีอยู่แล้ว  คิดว่าตัวเองมีรายได้เพียงพอสำหรับภาระ ค่าใช้จ่ายรายวันแล้ว  ลืมไปว่าคนเองอาจมีโอกาสเจอกับมรสุมชีวิต บ้างในอนาคต เช่น การว่างงาน ประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิต เป็นต้น  ไม่มีเวลาที่จะจัดทำแผนการเงินของตนเอง  คิดว่าการวางแผนการเงินเหมาะสำหรับผู้ที่ใกล้ เกษียณอายุเท่านั้น

12 รายได้ที่จะได้รับ (Revenue) ลูกจ้าง - เงินเดือน - โบนัส - ค่าจ้าง เจ้าของกิจการ - ส่วนแบ่งกำไร - เงินปันผล - ลิขสิทธิ์ / ค่าเช่า ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย - กำไรจากการค้า ขาย สินทรัพย์ทางการเงิน - เงินปันผล - ดอกเบี้ย - กำไรจากการซื้อขาย

13 รายจ่าย (Expenses) ค่าใช้จ่ายที่สำคัญได้แก่  เงินออมสำหรับแผนการในอนาคต  ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค  ให้บิดามารดา  เงินสำรองฉุกเฉิน  ภาระหนี้สิน  ค่าใช้จ่ายเพื่อประกันความเสี่ยง

14 ตัวอย่างเช่น นาย ก. เป็นผู้กู้ยืม กยศ. จบการศึกษา ระดับปริญญา มีรายได้ 15,000 บาทต่อเดือน มีหนี้ ตามสัญญา กยศ. ทั้งสิ้น 100,000 บาท รายการสัดส่วน (%) คิดเป็นเงิน ( บาท ) รายได้ - เงินเดือนๆ ละ 15,000 บาท 10015,000 ค่าใช้จ่าย - ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภค 304,500 - เงินออมเพื่ออนาคต 101,500 - ให้บิดามารดา 203,000 - ชำระหนี้ กยศ.. 101,500 - สำรองฉุกเฉินและประกันความเสี่ยง 203,000 กำไร 101,500

15 ภาระหนี้สิน รู้หรือไม่.. อย่างไรจึงจะเรียกว่าไม่กู้ เกินตัว ? กฎ 10 จำนวนหนี้ที่ต้องชำระไม่ควรเกิน 10 % ของรายได้สุทธิต่อเดือน


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา โดย ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google