งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาเพิ่มขึ้นในรายวิชา หลักการตลาด ระดับชั้น ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาเพิ่มขึ้นในรายวิชา หลักการตลาด ระดับชั้น ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาเพิ่มขึ้นในรายวิชา หลักการตลาด ระดับชั้น ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชื่อผู้วิจัย นายอภิเชษฐ เพ็ชรอินทร์ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยี ภูเก็ต ชื่อผู้วิจัย นายอภิเชษฐ เพ็ชรอินทร์ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยี ภูเก็ต

2 ปัญหาการวิจัย จากการสอนในรายวิชา หลักการตลาด ของนักศึกษาระดับชั้นปวส. ปีที่ 1 ภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โดยการทำ ชิ้นงานในชั่วโมงเรียน ผู้สอนสังเกตการปฏิบัติงานของนักศึกษา ตามใบงานที่มอบหมาย ปรากฎว่า ชิ้นงานหรือผลงานออกมาไม่ค่อยดีนัก สาเหตุมาจากขาดความตั้งใจในการ ทำงาน ซึ่งส่งผลต่อคะแนนที่ได้ค่อนข้าง ต่ำมาก ผู้สอนจึงหาวิธีการช่วยเหลือนักศึกษา ให้มี ความตั้งใจในการทำงานให้มากขึ้น เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยใช้กระบวนการกลุ่มเข้ามาช่วย แก้ปัญหา

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาในรายวิชา หลักการ ตลาดเพิ่มสูงขึ้น

4 ผังสรุปสำคัญ ประชากร และกลุ่ม ตัวอย่างนักศึกษา ปวส. 1 สาขา การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ ภาษา ต่าง ประเทศ ที่เรียน วิชา หลักการตลาด ภาคเรียนที่ 1/2554 จำนวน 16 คน ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น การ ปฏิบัติงานโดยการใช้ กระบวนการกลุ่ม ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ นักศึกษาในรายวิชา หลักการตลาด เครื่องมือที่ใช้ แบบบันทึกการให้ คะแนนนการปฏิบัติ ตามใบงานเป็น รายบุคคลและราย กลุ่ม การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวมรวมข้อมูล ด้วยตนเองจากชิ้นงาน ในใบงานที่ 1 และ 2 บันทึกผลคะแนนใน แบบบันทึกการให้ คะแนน

5 ผังสรุปสำคัญ ( ต่อ ) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการ หาค่าความต่างของคะแนน ในการทำงานเดี่ยวและงานกลุ่ม โดย กำหนดเกณฑ์ค่าของคะแนน ออกเป็น 3 ช่วง ตามเกณฑ์วัดผล ดังนี้ 20 คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี เยี่ยม 17-19 คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี 14-16 คะแนนอยู่ในเกณฑ์ปาน กลาง 10-13 คะแนนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 0 - 9 คะแนนอยู่ในเกณฑ์ต้อง ปรับปรุงแก้ไข

6 สรุปผลการวิจัย จากการศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เพิ่มขึ้น พบว่าความต่างของค่าของคะแนนอยู่ใน เกณฑ์บวกทั้งหมด ผลสัมฤทธิ์ของ คะแนนดีขึ้น จำนวน 16 คน คิดเป็น 100 % โดยการทำกิจกรรมใบงานที่ 1 เป็น รายบุคคล นักศึกษาส่วนใหญ่ได้คะแนน อยู่ในเกณฑ์อ่อน จำนวน 11 คน อยู่ใน เกณฑ์ต้องปรับปรุง 4 คน และอยู่ใน เกณฑ์ปานกลาง 1 คน การทำกิจกรรมใบ งานที่ 2 โดยกระบวนการกลุ่ม นักศึกษา ส่วนใหญ่ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี จำนวน 9 คน และอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม จำนวน 7 คน

7 ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนในรายวิชา หลักการตลาดเพิ่มขึ้น และสามารถนำมาปรับใช้ในวิชาอื่น ๆ ได้ เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการ เรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม รวมทั้งเป็น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำงาน ร่วมกัน ซึ่งส่งผลดีต่อทักษะการอยู่ ร่วมกันกับผู้อื่น

8


ดาวน์โหลด ppt ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาเพิ่มขึ้นในรายวิชา หลักการตลาด ระดับชั้น ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google