งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน หรือการบ้าน ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาการตลาด ห้อง สกต.111 วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเก็ต ผู้วิจัย นางสาวกรองจิตร เหมาะมาศ ตำแหน่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน หรือการบ้าน ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาการตลาด ห้อง สกต.111 วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเก็ต ผู้วิจัย นางสาวกรองจิตร เหมาะมาศ ตำแหน่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน หรือการบ้าน ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาการตลาด ห้อง สกต.111 วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเก็ต ผู้วิจัย นางสาวกรองจิตร เหมาะมาศ ตำแหน่ง ครู วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตร บัณฑิต สถานศึกษาที่สังกัด วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเก็ต

2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของ นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาการตลาด ห้อง สกต.111 พบว่า ส่วนที่ 1 ทำให้ทราบถึงสาเหตุที่สำคัญ มากที่สุด คือการบ้านมากเกินไป และให้เวลา น้อยเกินไป และสาเหตุที่น้อยที่สุด คือ ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง ส่วนที่ 2 ได้ทราบถึงแนวทางปรับปรุง แก้ไขพฤติกรรมดังกล่าวจากความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการมากที่สุด คือ ใช้วิธีการกระบวนการกลุ่มในการทำงาน หรือการบ้าน และแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขพฤติกรรมที่ต้องการน้อยที่สุดคือ กำหนดให้งานหรือการบ้านเป็นกิจกรรมที่มี ผลคะแนนก่อนสอบ

3 1. เพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงานหรือ การบ้าน ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขา การตลาด ห้อง สกต.111 วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเก็ต 2. เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการแก้ปัญหา การไม่ส่งงานหรือการบ้านของนักศึกษา

4 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการเรียนรู้ในวิชาการบัญชี 2 ของ นักศึกษาระดับ ปวส. 1 ห้อง สกต. 111 ( รอบค่ำ ) ได้เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ทำการ วิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมของการไม่ส่งงานหรือ การบ้านของนักศึกษา เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการ แก้ปัญหาของนักศึกษาในเรื่องการไม่ส่งงานหรือ การบ้าน ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม สาเหตุของ พฤติกรรม กรรมการไม่ส่งงาน หรือการบ้านตาม กำหนดของ นักศึกษา พฤติกรรมการ ส่งงานหรือ การบ้าน

5 1. ประชากร นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขา การตลาด ห้อง สกต.111 วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเก็ต จำนวน 12 คน ที่ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการบัญชี 2 2. กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้ประชากรทั้งหมด จำนวน 12 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง

6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่ง งานหรือการบ้านของนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นต่อสาเหตุ ของพฤติกรรมการไม่ส่งงานหรือการบ้าน ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อแนวทาง ในการปรับปรุงของพฤติกรรมไม่ส่งงานหรือ การบ้าน

7 ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2555 โดยใช้วิธีการ เก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 1. การสังเกตพฤติกรรม ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมการไม่ส่ง งานหรือการบ้านของนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่คาบเรียนที่ 5-10 แต่มิได้บันทึกข้อมูล 2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก แบบสอบถาม เรื่องสาเหตุและแนวทางในการ ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมการไม่ส่งงานหรือ การบ้านของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายใน 13- 16

8 สาเหตุของพฤติกรรม ไม่ส่งงานหรือ การบ้าน ระดับความคิดเห็น ( ร้อยละ ) ค่าเฉ ลี่ย SDSD 54321 ไม่ ตอบ 1. การบ้านมาก เกินไป 66. 7 33. 3 ----4.670.4 9 2. แบบฝึกหัดยากทำ ไม่ได้ 16. 7 33. 3 25.0 8. 3 3.451.2 1 3. ไม่น่าสนใจ 8.3 16.7 50.0 16. 7 -2.421.1 6 4. ให้เวลาน้อยเกินไป 66. 7 33. 3 ----4.670.4 9 5. ครูอธิบายเร็ว จนเกินไป 8.366. 7 25.0 ---3.830.5 8 6. ไม่เข้าใจคำสั่ง -16. 7 25.0 16.7 25. 0 2.561.1 3 7. สมุด หนังสือหาย 16. 7 8.316.7 8. 3 41. 7 8.32.451.6 3 8. เบื่อหน่ายไม่อยาก ทำ 33. 3 41. 7 25.0 ---4.080.7 9 9. ช่วยเหลืองาน ผู้ปกครอง 8.3 16.7 25.0 33. 3 8.32.271.3 5 10. ลืมทำ 25. 0 58. 3 16.7 ---4.080.6 7 11. เตรียมตัวสอบเก็บ คะแนนวิชาอื่น 25. 0 50. 0 16.7 --8.34.090.7 0 12. ทำกิจกรรมของ โรงเรียน 8.333. 3 8. 3 16. 7 -3.081.2 4

9 พบว่าแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมการ ไม่ส่งงานของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาการตลาด ห้อง สกต.111 ส่วนที่ 1 ทำให้ทราบถึงสาเหตุที่ สำคัญมากที่สุด คือการบ้านมากเกินไป และให้เวลา น้อยเกินไป และสาเหตุที่น้อยที่สุด คือช่วยเหลืองาน ผู้ปกครอง ส่วนที่ 2 ได้ทราบถึงแนวทางปรับปรุงแก้ไข พฤติกรรมดังกล่าวจากความคิดเห็นของผู้ตอบ แบบสอบถามที่ต้องการมากที่สุดคือ ใช้วิธีการ กระบวนการกลุ่มในการทำงานหรือการบ้าน และ แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมที่ต้องการ น้อยที่สุดคือกำหนดให้งานหรือการบ้านเป็นกิจกรรม ที่มีผลคะแนนก่อนสอบ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะการบ้านมากเกินไป และให้เวลาน้อยเกินไป จึงทำให้การส่งงานหรือ การบ้านไม่ทันตามกำหนด ซึ่งสอดคล้อง ศมากรณ์ วิเทศสนธิ (2554) ทำวิจัยเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน พบว่าสาเหตุของการไม่ส่งงานหรือ การบ้าน ลำดับที่ 1 คือการบ้านมากเกินไป และ แบบฝึกหัดยากทำไม่ได้

10 เมื่อทราบสาเหตุและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข พฤติกรรมการไม่ส่งงานหรือการบ้านของนักศึกษา กลุ่มเป้าหมายแล้ว ควรดำเนินการปรับปรุงพฤติกรรมการ ไม่ส่งงานหรือการบ้านตามแนวทางที่ได้ต่อไป ข้อเสนอแนะเพื่อการทำการวิจัยครั้งต่อไป 1. ควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่มีจำนวนมากกว่านี้ 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน คือกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมการส่งงานหรือการบ้าน ตามเวลาที่กำหนด และกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมการ ไม่ส่งงานหรือการบ้าน


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน หรือการบ้าน ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาการตลาด ห้อง สกต.111 วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเก็ต ผู้วิจัย นางสาวกรองจิตร เหมาะมาศ ตำแหน่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google