งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวกานณภา ทองเกิด สถานศึกษาที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต นางสาวกานณภา ทองเกิด สถานศึกษาที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวกานณภา ทองเกิด สถานศึกษาที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต นางสาวกานณภา ทองเกิด สถานศึกษาที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวกานณภา ทองเกิด สถานศึกษาที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต นางสาวกานณภา ทองเกิด สถานศึกษาที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

2 ความสำคัญของปัญหา ในการจัดการเรียนการสอนวิชาบัญชี เบื้องต้น 2 ของนักเะดับชั้นประกาศนียบัตร ปีที่ 1 ห้อง 1 พบว่ามีนักเรียนจำนวนหนึ่ง ไม่สามารถทำแบบฝึกหัดเรื่องกระดาษทำ การ 8 ช่องได้ เนื่องจากไม่สามารถจำแนก ได้ว่าอะไรเป็นสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วน ของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย ทำให้ ไม่สามารถทำแบบฝึกหัดเรื่องกระดาษทำ การ 8 ช่องได้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่ำ ไม่สามารถพัฒนาการ เรียนรู้ได้

3 ความสำคัญของปัญหา ( ต่อ ) การที่จะทราบว่าผู้เรียนมีความรู้ ความ เข้าใจ และทักษะ สามารถวิเคราะห์ และ นำไปใช้ บรรลุตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ ในแผนการจัดการเรียนรู้ได้ ผู้เรียนจะต้อง ได้รับการประเมินที่มุ่งเน้นการปฏิบัติโดยมี การประเมินผลก่อนและหลังการใช้แบบฝึก ทักษะ ซึ่งถ้าหากผู้เรียนมีผลการประเมิน หลังการใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนการใช้ แบบฝึกทักษะ แสดงว่าผลการเรียนการ สอน บรรลุจุดมุ่งหมาย

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น เรื่องกระดาษทำการ 8 ช่อง สำหรับ นักเรียนชั้นประกาศนียบั วิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต โดยใช้แบบฝึกทักษะ

5 ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น : แบบฝึกทักษะ เรื่องกระดาษทำ การ 8 ช่อง ตัวแปรตาม : ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เรื่อง กระดาษทำการ 8 ช่อง

6 กรอบแนวคิดในการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยใช้วิธีเจาะจงนักเรียนห้องที่ 1 /1 จำนวน 31 คน เรื่องกระดาษทำ การ 8 ช่อง เพื่อ พัฒนา ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ของนักเรียน เรื่องกระดาษทำ การ 8 ช่อง

7 ต าราง เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องกระดาษ ทำการ 8 ช่อง ก่อนและหลังการใช้แบบฝึก ทักษะ ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต การทดลอง NXST ก่อนใช้แบบฝึก ทักษะ 3110.451.69 37.99 ** หลังใช้แบบฝึก ทักษะ 3118.17.97 ** นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

8 จากตาราง พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องกระดาษทำ การ 8 ช่อง สำหรับนักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเก็ต โดยใช้แบบฝึกทักษะ มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้แบบฝึก ทักษะสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง ใช้แบบฝึกทักษะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ.01

9 สรุปผลการวิจัย การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องกระดาษทำ การ 8 ช่อง สำหรับนักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเก็ต โดยใช้แบบฝึกทักษะ ผลการศึกษาพบว่า การใช้แบบฝึก ทักษะเข้ามาช่วยในกระบวนการเรียนการ สอนจะทำให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการเรียนเพิ่มขึ้น นักเรียน สามารถทำคะแนนสูงขึ้น


ดาวน์โหลด ppt นางสาวกานณภา ทองเกิด สถานศึกษาที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต นางสาวกานณภา ทองเกิด สถานศึกษาที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google