งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้านการพัฒนาระบบ ควบคุมโรค บูรณาการยุทธศาสตร์ 1. สถานการณ์และสภาพปัญหาสถานการณ์และสภาพปัญหา ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยยังไม่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาป้องกัน ควบคุมโรคได้อย่างครอบคลุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้านการพัฒนาระบบ ควบคุมโรค บูรณาการยุทธศาสตร์ 1. สถานการณ์และสภาพปัญหาสถานการณ์และสภาพปัญหา ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยยังไม่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาป้องกัน ควบคุมโรคได้อย่างครอบคลุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด้านการพัฒนาระบบ ควบคุมโรค บูรณาการยุทธศาสตร์ 1

2 สถานการณ์และสภาพปัญหาสถานการณ์และสภาพปัญหา ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยยังไม่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาป้องกัน ควบคุมโรคได้อย่างครอบคลุม ระบบการรายงานเหตุการณ์จากภาคสนามสู่ศูนย์ปฏิบัติการทุกระดับ ยังไม่เป็นปัจจุบัน / ทันต่อ เหตุการณ์ SRRT อำเภอมีคุณภาพ แต่ยังพบเหตุการณ์ระบาดที่สามารถ ตรวจจับเหตุการณ์ได้ ระบบเฝ้าระวังโรคและภัย ที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและ จังหวัดชายแดนขาดประสิทธิภาพ ในการตรวจจับโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ ปัญหาสาธารณสุขจากการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว สถานการ ณ์ : ยังมีการระบาดโรคติดต่อสำคัญของประเทศ (DHF, Influenza, HFMD) และโรคติดต่อระหว่างประเทศ (EIDs, Diphtheria, Rabies) ปี 2556 : อำเภอที่ควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ภายใน 2 generation ร้อยละ 8.5 ปี 2555 : คอตีบระบาดที่จังหวัดเลยพื้นที่ชายแดนไทย - ลาว สภาพ ปัญหา :

3 ระบบควบคุมโรคและภัย ระบบเฝ้าระวัง (52.0 ลบ.)  บูรณาการระบบเฝ้า ระวังโรค (5 ระบบ 5 มิติ)  พัฒนาเจ้าหน้าที่ทุก ระดับสามารถจัดการ ระบบเฝ้าระวังโรค และภัยได้ ระบบเฝ้าระวัง (52.0 ลบ.)  บูรณาการระบบเฝ้า ระวังโรค (5 ระบบ 5 มิติ)  พัฒนาเจ้าหน้าที่ทุก ระดับสามารถจัดการ ระบบเฝ้าระวังโรค และภัยได้ ศักยภาพทีม SRRT (15.6 ลบ.)  SRRT สามารถดำเนินการเฝ้า ระวัง ป้องกันควบคุมโรคได้ ครบวงจร ระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (39.6 ลบ.)  มีระบบข้อมูล Real time  พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน  พัฒนาระบบสนับสนุนการ ปฏิบัติการ ศักยภาพทีม SRRT (15.6 ลบ.)  SRRT สามารถดำเนินการเฝ้า ระวัง ป้องกันควบคุมโรคได้ ครบวงจร ระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (39.6 ลบ.)  มีระบบข้อมูล Real time  พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน  พัฒนาระบบสนับสนุนการ ปฏิบัติการ IHR 2005 ตอบโต้ทัน ตรวจจับเร็ว ช่องทางเข้าออก (17.7 ลบ.)  ระบบเฝ้าระวังช่องทาง เข้าออกประเทศ  ระบบบริหารจัดการ  สมรรถนะ สุขภาวะชายแดน (14.0 ลบ.)  พัฒนาสุขภาวะชายแดนตาม กรอบกฎอนามัยระหว่าง ประเทศ ประชากรต่างด้าว (4.5 ลบ.)  พัฒนาระบบมูลประชากร ต่างด้าว  จัดให้ประชากรต่างด้าวเข้าถึง บริการป้องกันควบคุมโรคขั้น พื้นฐาน ควบคุมโรคและภัย ในพื้นที่และ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ 3 เป้าหมายการพัฒนาระบบควบคุม โรค (143.4 ลบ.)

4 บูรณาการด้านพัฒนาระบบควบคุม โรค มาตรการเป้าหมายวิธีการวัดงบประ มาณ ระบบเฝ้าระวังได้ มาตรฐาน และ ครอบคลุมทุกระดับ มีระบบเฝ้าระวังโรคและภัยที่ได้ มาตรฐาน 5 ระบบ 5 มิติ ครอบคลุม ทุกระดับ การวัดอำเภอควบคุม โรคติดต่อสำคัญของ พื้นที่ได้ 52.0 ลบ. ความรวดเร็วในการ ตอบโต้สถานการณ์ หรือภาวะฉุกเฉินทาง สาธารณสุข - SRRT ระดับอำเภอมีคุณภาพใน การเฝ้าระวัง สอบสวน และควบคุม โรคที่มีคุณภาพ - มีระบบการรายงานเหตุการณ์จาก ภาคสนามสู่ศูนย์ปฏิบัติการทุกระดับ ที่เป็น real time ทันต่อเหตุการณ์ การวัด SRRT คุณภาพ 15.6 ลบ. 39.6 ลบ. ระบบการควบคุมโรค และภัยสุขภาพช่อง ทางเข้าออกประเทศ จังหวัดชายแดน และ ประชากรต่างด้าว ได้ ตามกรอบมาตรฐาน IHR 2005 - ช่องทางเข้าออกประเทศ (67 ช่องทาง ) และจังหวัดชายแดน (31 จังหวัด ) มีสมรรถนะในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภาวะเสี่ยง ต่อสุขภาพ ตามกฎ IHR 2005 - การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ในประชากรต่างด้าว การวัดช่อง ทางเข้าออกประเทศ และจังหวัดชายแดน ผ่านเกณฑ์การประเมิน มาตรฐานที่กรม ควบคุมโรคกำหนด 36.0 ลบ. รวมงบประมาณ 143.23 หมายเหตุ : ยังไม่รวมงบประมาณจาก สป.( สบรส., สนย.) ผลลัพธ์ควบคุมโรคติดต่อสำคัญของประเทศและควบคุม โรคติดต่อระหว่างประเทศ ผลลัพธ์ : ควบคุมโรคติดต่อสำคัญของประเทศและควบคุม โรคติดต่อระหว่างประเทศ

5 เครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงาน เครื่องมือของกรม / หน่วยงานแหล่งสืบค้น แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วย อีโบลา ไข้หวัดใหญ่ มือเท้าปาก ไข้เลือดออก เวบไซต์ กรมการแพทย์ คู่มือการประเมินตนเองการพัฒนาสมรรถนะหลักของ ช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ และ พรหมแดนทางบก เวบไซต์ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค เกณฑ์การประเมินสำหรับจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์ กำหนดใน 12 เป้าหมาย กรมควบคุมโรค เวบไซต์ สำนักความร่วมมือระหว่าง ประเทศ กรมควบคุมโรค กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ. ศ. 2548 (2005) เวบไซต์สำนักระบาดวิทยา กรม ควบคุมโรค อำเภอควบคุมโรคเข้มแข้งแบบยั่งยืนภายใต้ระบบ สุขภาพอำเภอ (DHS/DC) 2015 เวบไซคต์ สำนักจัดการความรู้ กรม ควบคุมโรค มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวัง สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ฉบับปรับปรุงใหม่ 2555 เวบไซคต์ สำนักระบาดวิทยา กรม ควบคุมโรค ฐานข้อมูลรายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค คู่มือแผนปฏิบัติการ แผนบูรณาการด้านพัฒนาระบบ ควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2558 เวบไซต์ กรมอนามัย


ดาวน์โหลด ppt ด้านการพัฒนาระบบ ควบคุมโรค บูรณาการยุทธศาสตร์ 1. สถานการณ์และสภาพปัญหาสถานการณ์และสภาพปัญหา ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยยังไม่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาป้องกัน ควบคุมโรคได้อย่างครอบคลุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google