งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์พรเทพ ศิริวนา รังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นโยบายการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน จากการระบาดโรคคอตีบตาม ยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์พรเทพ ศิริวนา รังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นโยบายการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน จากการระบาดโรคคอตีบตาม ยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายแพทย์พรเทพ ศิริวนา รังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นโยบายการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน จากการระบาดโรคคอตีบตาม ยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค

2 ภารกิจ การป้องกันควบคุมการระบาดของโรคคอ ตีบ จะต้องไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ในพื้นที่เกิดโรค ( จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ หนองบัวลำภู ) และพื้นที่ใกล้เคียง ภายในระยะเวลา 2 เดือน จะต้องไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ในพื้นที่เกิดโรค ( จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ หนองบัวลำภู ) และพื้นที่ใกล้เคียง ภายในระยะเวลา 2 เดือน

3 กลยุทธ์การดำเนินงาน ควบคุมการ ระบาดอย่าง รวดเร็ว สร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค ให้เข้มแข็ง ประสานงาน และเผยแพร่ ความรู้ มาตรกา รควบคุม

4 ยุทธศาสตร์ (1) ควบคุมการระบาดอย่างรวดเร็ว เพื่อลดอัตรา ตาย ดูแลผู้ป่วย เพื่อป้องกัน การเกิดโรค และลดการแพร่ เชื้อ เพื่อป้องกัน การเกิดโรค และลดการแพร่ เชื้อ จัดการผู้ สัมผัส ใกล้ชิดและ พาหะ เพื่อลดการแพร่ เชื้อ ในชุมชน เพื่อลดการแพร่ เชื้อ ในชุมชน ค้นหาผู้ป่วย

5 ยุทธศาสตร์ (2) สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้เข้มแข็ง เพื่อการป้องกันการระบาดในพื้นที่ใกล้เคียง และพื้นที่อื่นๆ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้เข้มแข็ง เพื่อการป้องกันการระบาดในพื้นที่ใกล้เคียง และพื้นที่อื่นๆ ตรวจสอบความ ครอบคลุมวัคซีน ที่มีส่วนประกอบ ของวัคซีน ป้องกันโรคคอตีบ ในกลุ่มอายุต่างๆ ตรวจสอบความ ครอบคลุมวัคซีน ที่มีส่วนประกอบ ของวัคซีน ป้องกันโรคคอตีบ ในกลุ่มอายุต่างๆ เร่งรัดให้ ครอบคลุม วัคซีน ใน กลุ่มเป้าหมา ย เร่งรัดให้ ครอบคลุม วัคซีน ใน กลุ่มเป้าหมา ย ให้วัคซีนป้องกัน โรคคอตีบกับ ประชากรที่คาด ว่าจะไม่มี ภูมิคุ้มกันต่อโรค คอตีบ

6 ยุทธศาสตร์ (3) เน้นการประสานงานเพื่อสร้างความร่วมมือ อย่างเข้มแข็ง ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและประชาชน เน้นการประสานงานเพื่อสร้างความร่วมมือ อย่างเข้มแข็ง ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและประชาชน เผยแพร่สื่อสารสร้างความเข้าใจ เรื่องการป้องกันโรคคอตีบ ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนอย่างทั่วถึง

7 โครงสร้างบัญชาการการควบคุมการ ระบาดโรคคอตีบ ศูนย์ บัญชาการ ทีมปฏิบัติการ ทีม ยุทธศาสตร์ ทีมประสานงาน Core Teams ทีมส่งกำลัง บำรุง และบริหาร งบประมาณ ทีมส่งกำลัง บำรุง และบริหาร งบประมาณ ทีมสื่อสาร ความเสี่ยง

8 ศูนย์บัญชาการ นำโดยผู้บริหารกรมควบคุมโรค สั่งการภายใต้คำแนะนำของกระทรวง สาธารณสุข โดยมีทีมยุทธศาสตร์สนับสนุนด้าน วิชาการ นำโดยผู้บริหารกรมควบคุมโรค สั่งการภายใต้คำแนะนำของกระทรวง สาธารณสุข โดยมีทีมยุทธศาสตร์สนับสนุนด้าน วิชาการ การดำเนินงานในระดับจังหวัดนั้น ให้นำโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สั่งการภายใต้คำแนะนำของสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด โดยมี สคร. ให้การสนับสนุน การดำเนินงานในระดับจังหวัดนั้น ให้นำโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สั่งการภายใต้คำแนะนำของสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด โดยมี สคร. ให้การสนับสนุน

9 ทีมยุทธศาสตร์ Strategic and Technical Advisory Group (STAG) นำโดยผู้บริหารกรมควบคุมโรค และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งทำงานร่วมกับนักวิชาการของสำนักที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางมาตรการและกลยุทธ์ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยมีทีมยุทธศาสตร์สนับสนุนด้านวิชาการ สนับสนุน ให้คำแนะนำด้านวิชาการและบริหารจัดการ ต่อ Incidence commander ร่วมถึงช่วยประสานงานกับ หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพ สนับสนุน ให้คำแนะนำด้านวิชาการและบริหารจัดการ ต่อ Incidence commander ร่วมถึงช่วยประสานงานกับ หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพ

10 ทีมปฏิบัติการ เฝ้าระวังและตรวจจับการระบาดได้อย่างรวดเร็ว ค้นหาผู้ป่วยและผู้สัมผัสได้อย่างครบถ้วน ทันเวลา ให้การรักษาเบื้องต้นและส่งต่อไปยัง สถานพยาบาลได้อย่างเหมาะสม ดำเนินมาตรการป้องกันโรคแก่ผู้สัมผัสได้อย่าง ถูกต้องตามหลักวิชาการ เร่งรัดการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้ อย่างทันท่วงที ติดตามอาการผู้ป่วยและผู้สัมผัสได้อย่างมี ครบถ้วน ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)

11 หน่วยส่งกำลังบำรุงและบริหาร งบประมาณ สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ช่วยอำนวยความสะดวก เรื่องการสื่อสารและยานพาหนะ มีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้ทันท่วงที

12


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์พรเทพ ศิริวนา รังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นโยบายการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน จากการระบาดโรคคอตีบตาม ยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google