งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณลักษณะที่ ๒ มีระบบระบาดวิทยาที่ดีใน ระดับอำเภอ แนวทางการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ที่สนับสนุนนโยบายอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ชลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณลักษณะที่ ๒ มีระบบระบาดวิทยาที่ดีใน ระดับอำเภอ แนวทางการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ที่สนับสนุนนโยบายอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ชลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณลักษณะที่ ๒ มีระบบระบาดวิทยาที่ดีใน ระดับอำเภอ แนวทางการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ที่สนับสนุนนโยบายอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ชลิต เข็มมาลัย กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี

2 กรอบแนวคิด 5 คุณลักษณะ ของ “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ” 1. มีคณะกรรมการฯ : ภาคส่วนที่สำคัญมีส่วนร่วม เช่น อปท. สาธารณสุข อสม. 2. มีระบบระบาด วิทยาที่ดี : ข้อมูล ทันสถานการณ์ 3. มีการวางแผนฯ : แนวทางแก้ไข ตามปัญหาพื้นที่ 4. มีการระดมทุน 5. มีผลสำเร็จของการ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพ : แก้ไข ปัญหาพื้นที่ทันการณ์ 2 SRRT ตำบล

3 ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid Response Team, SRRT)  เดิมเป็นภารกิจที่กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการผ่านทางกรมควบคุม โรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และสถานีอนามัย  พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2542 ได้กำหนดให้การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ เป็นหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำ

4  งานควบคุมโรค บางหน่วยงานอาจจำแนกย่อยเป็นรายโรค / ภัยสุขภาพ หรือกลุ่มโรค เป็นการดำเนินมาตรการและกลวิธีต่าง ๆ เพื่อป้องกัน ควบคุมการเกิดโรคและภัยสุขภาพให้อยู่ในระดับปกติ และดำเนินการ ควบคุมการระบาด เมื่อมีการเกิดโรคและภัยสุขภาพที่เป็นภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุข  งานระบาดวิทยา ทำหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจจับการเกิดโรค / ภัยที่ฉุกเฉิน ผิดปกติ สอบสวนหาสาเหตุ และร่วมควบคุมการระบาดขั้นต้น

5 1. เฝ้าระวังโรคติดต่อที่แพร่ระบาดรวดเร็วรุนแรง 2. ตรวจจับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public health emergency) 3. สอบสวนโรคอย่างมีประสิทธิภาพทันการณ์ 4. ควบคุมโรคขั้นต้น (containment) ทันที 5. แลกเปลี่ยนข้อมูลเฝ้าระวังโรคและร่วมมือกันเป็นเครือข่าย ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid Response Team, SRRT) บาบาทหน้าที่

6 ระบบระบาดวิทยาที่ดีในระดับอำเภอ กับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  ทีม SRRT อำเภอและเครือข่ายมีความพร้อมและปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดตั้งทีม SRRT ระดับอำเภอ ประกอบด้วย นายอำเภอ / ผอก. รพ./ สสอ./ รพ. สต / อบต.  การจัดตั้งทีม SRRT ระดับตำบล ประกอบด้วย รพ. สต / อบต./ อสม./ ผู้นำชุมชน / ประชาชน คณะกรรมการทีม SRRT และผ่านการอบรม แนวทางการดำเนินงาน

7  การเฝ้าระวังเหตุการณ์  กรณีที่พบความผิดปกติหรือมีการระบาด  เฝ้าระวังหรือสำรวจข้อมูลด้านพฤติกรรม หรือสิ่งแวดล้อม ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรค / ภัยสุขภาพในพื้นที่ อบต./ อสม./ ผู้นำชุมชน / ประชาชน แนวทางการดำเนินงาน ระบบระบาดวิทยาที่ดีในระดับอำเภอ

8  มีการแจ้งข่าวแก่เครือข่าย  กรณีที่พบความผิดปกติหรือมีการระบาด อบต./ อสม./ ผู้นำชุมชน / ประชาชน แนวทางการดำเนินงาน ระบบระบาดวิทยาที่ดีในระดับอำเภอ

9  มีการจัดทำหรือนำเสนอรายงานสถานการณ์ทุกเดือน  การประชุมทีม SRRT เครือข่ายระดับตำบล รพ. สต./ อบต. แนวทางการดำเนินงาน ระบบระบาดวิทยาที่ดีในระดับอำเภอ

10  มีการสอบสวนโรค / ภัยสุขภาพ กรณีที่พบความผิดปกติหรือมีการระบาด สสอ./ รพ. สต./ อบต./ อสม. แนวทางการดำเนินงาน ระบบระบาดวิทยาที่ดีในระดับอำเภอ

11  การประชุมทีม SRRT เครือข่ายระดับตำบล รพ. สต./ อบต./ อสม. / ผู้นำชุมชน / ประชาชน แนวทางการดำเนินงาน ระบบระบาดวิทยาที่ดีในระดับอำเภอ

12  มีเครือข่ายการฝ้าระวัง สอบสวนโรค เพื่อประโยชน์ ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ มีการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคร่วมกัน รพ. สต./ อบต./ อสม. / ผู้นำชุมชน / ประชาชน แนวทางการดำเนินงาน ระบบระบาดวิทยาที่ดีในระดับอำเภอ

13 ด้วยความจริงใจ ขอขอบคุณ สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt คุณลักษณะที่ ๒ มีระบบระบาดวิทยาที่ดีใน ระดับอำเภอ แนวทางการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ที่สนับสนุนนโยบายอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ชลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google