งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ การสนับสนุนเครือข่ายให้มีการ พัฒนาการดำเนินงานอำเภอ ควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน กรมควบคุม โรค ปี 2555” 1 โดย ดร.นายแพทย์อนุพงค์ สุจริยากุล ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมป้องกันโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ การสนับสนุนเครือข่ายให้มีการ พัฒนาการดำเนินงานอำเภอ ควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน กรมควบคุม โรค ปี 2555” 1 โดย ดร.นายแพทย์อนุพงค์ สุจริยากุล ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมป้องกันโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 “ การสนับสนุนเครือข่ายให้มีการ พัฒนาการดำเนินงานอำเภอ ควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน กรมควบคุม โรค ปี 2555” 1 โดย ดร.นายแพทย์อนุพงค์ สุจริยากุล ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมป้องกันโรค ที่ 4 จังหวัดราชบุรี

3 อำเภอควบคุมโรค เข้มแข็ง ตำบลควบคุมโรค เข้มแข็ง ความร่วมมือ จากภาคี ระบบงาน ระบาดวิทยา มีแผน&ผลงาน ควบคุมโรคที่ เป็นปัญหา ระดม ทรัพยากรมา ดำเนินการ คุณลักษณะที่ชี้บ่งความ เข้มแข็งและยั่งยืน กรอบความคิด พื้นที่ควบคุมโรคเข้มแข็งและยั่งยืน บทบาทกรมควบคุมโรค ประสาน สนับสนุน กระตุ้น ชี้ปัญหา สร้างแรงจูงใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเทศควบคุมโรค เข้มแข็ง จังหวัดควบคุมโรค เข้มแข็ง ลดโรค

4 3 3 นิยาม “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” หมายถึง อำเภอที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันสถานการณ์

5 4....... ไม่เป็นระบบ?? ปัจจุบัน อนาคต กรม คร. มุ่งเน้น “อำเภอ” เป็นพื้นที่เป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังฯ รวมถึงการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ แบบมีส่วนร่วม ให้เกิดประสิทธิผลต่อสุขภาพของ ประชาชนในพื้นที่ ทันสถานการณ์ 1. มีคณะกรรมการ 2.มีระบบระบาดฯ 3.มีการวางแผน 4.มีการระดมทุนฯ 5.มีผลงาน 1. มีคณะกรรมการ 2.มีระบบระบาดฯ 3.มีการวางแผน 4.มีการระดมทุนฯ 5.มีผลงาน.......

6 กรอบแนวคิด 5 คุณลักษณะ ของ “ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ” 1. มีคณะกรรมการฯ : ภาคส่วนที่สำคัญมีส่วนร่วม เช่น อปท. สาธารณสุข อสม. 2. มีระบบระบาด วิทยาที่ดี : ข้อมูล ทันสถานการณ์ 3. มีการวางแผนฯ : แนวทางแก้ไข ตามปัญหาพื้นที่ 4. มีการระดมทุน 5. มีผลสำเร็จของการ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพ : แก้ไข ปัญหาพื้นที่ทันการณ์ 5 SRRT ตำบล

7 6 ปี 2555 ด้าน นโยบาย ด้าน วิชาการ ด้าน การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 1.กระทรวงฯ ประกาศ นโยบาย 16 กย.53 อิมแพ็ค เมืองทอง 2.MOU : ปลัดกระทรวง อธิบดี คร. นายก อบต.แห่งประเทศ ไทย 1.สธ. อนุมัติโครงการ/ โอนเงินให้ สสจ. สื่อสาร สนับสนุนอำเภอฯ อบรม SRRT ตำบล (6.9 ล้าน) 2. เป็นตัวชี้วัด“ผู้ว่าฯ” “ผู้ตรวจ คณะที่ 3” “คำรับรองกรม/หน่วยงาน” 3.จัดทำแผนแม่บท 54 - 58 4.เชิดชู ให้รางวัล 12 -13 กย. 54 1.สื่อสาร ระดมความคิด เครือข่ายหลัก :  สสจ. (ผชชว. กลุ่ม คร./ระบาด)  อำเภอ (รพช./สสอ.)  ตำบล (รพสต./สอ.)  สื่อมวลชน 2. พัฒนา หลักสูตรฯ คู่มือ เกณฑ์ แนวทางการประเมินฯ 1.“อำเภอควบคุม โรคเข้มแข็งแบบ ยั่งยืน” คืออะไร ทำอย่างไร 2.ติดตาม สะท้อน ผลงาน 1.อบรม “หลักสูตร SRRT ตำบล (ครู ก) ” ให้ สคร. สสจ สสอ. 2.สสจ.+สคร. อบรม SRRT ตำบล 4,666 (ม.ค. – ก.พ.) จากทั้งหมด 9,750 แห่ง 3.สคร. สื่อสาร แนวทาง การประเมินผลฯ  สัมมนา 4 ภาค (กพ.- มีค. ขอนแก่น / นครนายก/ เชียงใหม่/ นครศรีธรรมราช)  ประชุมจังหวัด/ ผู้ตรวจเขตฯ/ เอกสาร 5. สนับสนุน ชุดความรู้ “คู่มือ SRRT ตำบล” 1.สคร. ประสาน ดำเนินงานกับเครือข่าย หลักในพื้นที่ 2.สนับสนุน ติดตาม ประเมิน อำเภอฯ สะท้อนผลงาน 3.เสนอกรมพัฒนาให้ได้ผลตาม เป้าหมาย 1.ผลักดันเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของ ผู้ว่า ฯและ ผู้ตรวจฯ 2. พัฒนากลไกความร่วมมือฯ ส่วนกลาง : กรม ปกครองส่วนท้องถิ่น / สคร. : ผู้ว่าฯ 3. เชิดชู ให้รางวัล :ศึกษาดูงานภายใน/ต่างประเทศ 4. * สัมมนาเครือข่ายกลุ่มงานควบคุมโรค 5. * กำหนดเป็นนโยบายที่ต่อเนื่อง 3 – 5 ปี 1.อบรม SRRT ตำบล ที่เหลือ 5,084 แห่ง 2.สนับสนุนข้อมูล ชี้เป้าปัญหา มาตรการ คู่มือ แนวทาง หลักสูตร วิทยากรฯ 3.พัฒนาเกณฑ์และวิธีประเมินคุณลักษณะ “อำเภอ ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” เชิงคุณภาพ 4.ประเมิน เป็นพี่เลี้ยง พัฒนาอำเภอฯ ตามคุณลักษณะที่กำหนด 5.* KM Learning ระดับประเทศ 6.* M&E will focus on accreditation 1.สร้างการมีส่วนร่วม สื่อสารดำเนินงาน กับเครือข่ายหลักในพื้นที่ ให้ต่อเนื่อง 2.* ประชาสัมพันธ์วงกว้างถึงประชาชน 3.* จัดทำสื่อต้นแบบ ปี 54 ปี 53 กลไก ความก้าวหน้า และแผนการดำเนินงาน “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” * ข้อเสนอเพิ่มเติมจากเครือข่าย สสจ. ปี 56 - 58

8 7 ปี 2555 : กรมจัดทำคำสั่ง/อนุมัติโครงการแล้ว ด้าน นโยบาย ด้าน วิชาการ ด้าน การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 1.ผลักดันเป็นตัวชี้วัดของผู้ว่า (ปข,รบ,สพ) และ ผู้ ตรวจฯ 2. พัฒนากลไกความร่วมมือฯ ส่วนกลาง : กรมปกครอง ส่วนท้องถิ่น / สคร. : ผู้ว่าฯ 3. เชิดชู ให้รางวัล : ศึกษาดูงานภายใน/ต่างประเทศ (มีแน่,แต่ยังไม่ชัดเจน) 4. * สัมมนาเครือข่ายกลุ่มงานควบคุมโรค 5. * กำหนดเป็นนโยบายที่ต่อเนื่อง 3 – 5 ปี 1.อบรม SRRT ตำบล ที่เหลือ 442 แห่ง 2.สนับสนุนข้อมูล ชี้เป้าปัญหา มาตรการ คู่มือ แนวทาง หลักสูตร วิทยากรฯ 3.พัฒนาเกณฑ์และวิธีประเมินคุณลักษณะ “อำเภอ ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” เชิงคุณภาพ 4.ประเมิน เป็นพี่เลี้ยง พัฒนาอำเภอฯ ตาม คุณลักษณะที่กำหนด 5.* M&E will focus on accreditation 6.* KM Learning ระดับประเทศ 1.สร้างการมีส่วนร่วม สื่อสารดำเนินงาน กับเครือข่ายหลักในพื้นที่ ให้ต่อเนื่อง 2.* ประชาสัมพันธ์วงกว้างถึงประชาชน 3.* จัดทำสื่อต้นแบบ กลไก ความก้าวหน้า และแผนการดำเนินงาน “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” ปี 2555 ปี 2556 - 2558 ปี 2553 - 2554 กอง แผนงาน เป็นหลัก KM / สน,ระบาดฯ เป็นหลัก สน. เผยแพร่ฯ เป็นหลัก * ข้อเสนอเพิ่มเติมจากเครือข่าย สสจ. ปี 54 ข้อสังเกต  อุทกภัย 54 1.อำเภอควบคุมโรคฯ ส่งผลต่อความพร้อมของ ระบบเฝ้าระวังฯ อย่างไร เช่น การมีส่วนร่วมของ เครือข่าย, ข้อมูลฯ, SRRT ตำบล,ผลการเฝ้า ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ฯ 2.จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง เตรียมพร้อมใน สถานการณ์ปกติและ ภาวะฉุกเฉินในอนาคต

9 ระบบระบาด การมีส่วนร่วม Health care reform Politics Econimics อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง CD including EID NCD En & Oc แผนทุน ประเมินผ ล 8

10 ขอบคุณครับ 9 9


ดาวน์โหลด ppt “ การสนับสนุนเครือข่ายให้มีการ พัฒนาการดำเนินงานอำเภอ ควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน กรมควบคุม โรค ปี 2555” 1 โดย ดร.นายแพทย์อนุพงค์ สุจริยากุล ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมป้องกันโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google