งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงานควบคุม โรคไข้เลือดออก /โรคคอตีบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงานควบคุม โรคไข้เลือดออก /โรคคอตีบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงานควบคุม โรคไข้เลือดออก /โรคคอตีบ
จังหวัดนครพนม

2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้รับรายงานจากสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนครพนม มีผู้ป่วยทั้งสิ้น 242 ราย คิดเป็นอัตราป่วย ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 1 ราย อัตราตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 0.14 อัตราผู้ป่วยตายเท่ากับร้อยละ 0.42 อัตราส่วนผู้ป่วยชายต่อหญิง 1.18: 1

3 จำนวนผู้ป่วยในปัจจุบัน จำแนกรายเดือน ผู้ป่วยพบสูงขึ้นตั้งแต่เดือน เมษายน ผู้ป่วยสูงสุดเดือน มิถุนายน 67 ราย, เดือนกรกฎาคม 42 ราย และเดือนสิงหาคมนี้มีผู้ป่วย 41 ราย กันยายน 28 ราย และเดือนตุลาคม 11 รายซึ่งปีนี้พบว่าสูงกว่าค่าเป้าหมายและค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังในบางเดือน โดยกลุ่มอายุที่พบสูงสุด 10 – 14 ปี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน

4 จำนวนผู้ป่วยย้อนหลัง 4 สัปดาห์ (ราย)
อำเภอ ผู้ป่วยรวม อัตราป่วย/ จำนวนผู้ป่วยย้อนหลัง 4 สัปดาห์ (ราย) (ราย) ปชก.แสนคน wk 39 wk 40 wk 41 wk 42 wk 43 รวม เมืองนครพนม 8 5.65 0.00 ปลาปาก 9 17.24 ท่าอุเทน 24 41.34 บ้านแพง 5 14.50 1 2 3 8.70 ธาตุพนม 72 86.56 7 8.42 เรณูนคร 4.36 นาแก 60 79.01 1.32 ศรีสงคราม 30 44.42 4 5.92 นาหว้า 1.99 โพนสวรรค์ 27 48.58 6 10.80 นาทม 4.45 วังยาง 20.10 242 34.47 22 3.13

5 การดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
จังหวัดนครพนม ปี 2556 - จัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2556 ระดับจังหวัดและอำเภอ - จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด ปี 2556 ระดับจังหวัดและอำเภอ - ทำประชาพิจารณ์ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด - ของบประมาณสนับสนุนจากงบส่งเสริมและป้องกันโรคระดับจังหวัด/ อำเภอ/ อปท./ อบต./ และกองทุนต่างๆในระดับอำเภอ

6 การดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคคอตีบ
จังหวัดนครพนม ปี 2556 - จัดประชุมผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานระดับโรงพยาบาลและสสอ. ในเรื่องมาตรการ/ แนวทางการวินิจฉัย/ การรักษา/ การควบคุมป้องกันโรค โดยวิทยากรจาก สสจ. และแพทย์จากโรงพยาบาลนครพนม - จัดทำคู่มือมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคคอตีบ ให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ - สำรวจความครอบคลุมการได้รับวัคซีนให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ทุกราย และหญิงมีครรภ์ ประสานการเบิกจ่ายวัคซีนจากจากองค์กรเภสัช และหน่วยงานสนับสนุน - จัดจัดทำคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการ War roomในระดับจังหวัด เพื่อเตรียมรับสถานการณ์

7 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงานควบคุม โรคไข้เลือดออก /โรคคอตีบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google