งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงาน ควบคุม โรคไข้เลือดออก / โรคคอ ตีบ จังหวัดนครพนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงาน ควบคุม โรคไข้เลือดออก / โรคคอ ตีบ จังหวัดนครพนม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงาน ควบคุม โรคไข้เลือดออก / โรคคอ ตีบ จังหวัดนครพนม

2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้รับรายงานจากสถานบริการ สาธารณสุขทุกแห่งในพื้นที่จังหวัด นครพนม มีผู้ป่วยทั้งสิ้น 242 ราย คิดเป็น อัตราป่วย 34.47 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 1 ราย อัตราตายต่อประชากร แสนคน เท่ากับ 0.14 อัตราผู้ป่วยตาย เท่ากับร้อยละ 0.42 อัตราส่วนผู้ป่วยชาย ต่อหญิง 1.18: 1

3 จำนวนผู้ป่วยในปัจจุบัน จำแนกรายเดือน ผู้ป่วยพบ สูงขึ้นตั้งแต่เดือน เมษายน ผู้ป่วยสูงสุดเดือน มิถุนายน 67 ราย, เดือนกรกฎาคม 42 ราย และเดือนสิงหาคมนี้มีผู้ป่วย 41 ราย กันยายน 28 ราย และเดือนตุลาคม 11 รายซึ่งปีนี้พบว่าสูงกว่า ค่าเป้าหมายและค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังในบางเดือน โดยกลุ่ม อายุที่พบสูงสุด 10 – 14 ปี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน

4 อำเภอ ผู้ป่วย รวม อัตรา ป่วย / จำนวนผู้ป่วยย้อนหลัง 4 สัปดาห์ ( ราย ) อัตรา ป่วย / ( ราย ) ปชก. แสนคน wk 39 wk 40 wk 41 wk 42 wk 43 รว ม ปชก. แสนคน เมือง นครพนม 85.6500000 0 0.00 ปลาปาก 917.2400000 0 0.00 ท่าอุเทน 2441.3400000 0 0.00 บ้านแพง 514.5010020 3 8.70 ธาตุพนม 7286.5632110 7 8.42 เรณูนคร 24.3600000 0 0.00 นาแก 6079.0110000 1 1.32 ศรี สงคราม 3044.4221100 4 5.92 นาหว้า 11.9910000 1 โพน สวรรค์ 2748.5813011 6 10.80 นาทม 14.4500000 0 0.00 วังยาง 320.1000000 0 0.00 รวม 24234.47 9624122 3.13

5 การดำเนินงานการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี 2556 การดำเนินงานการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ปี 2556 - จัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2556 ระดับ จังหวัดและอำเภอ - จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด ปี 2556 ระดับจังหวัดและอำเภอ - ทำประชาพิจารณ์ร่วมกับองค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด - ของบประมาณสนับสนุนจากงบ ส่งเสริมและป้องกันโรคระดับจังหวัด / อำเภอ / อปท./ อบต./ และกองทุนต่างๆใน ระดับอำเภอ - จัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2556 ระดับ จังหวัดและอำเภอ - จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด ปี 2556 ระดับจังหวัดและอำเภอ - ทำประชาพิจารณ์ร่วมกับองค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด - ของบประมาณสนับสนุนจากงบ ส่งเสริมและป้องกันโรคระดับจังหวัด / อำเภอ / อปท./ อบต./ และกองทุนต่างๆใน ระดับอำเภอ

6 การดำเนินงานการป้องกัน ควบคุมโรคคอตีบ จังหวัดนครพนม ปี 2556 การดำเนินงานการป้องกัน ควบคุมโรคคอตีบ จังหวัดนครพนม ปี 2556 - จัดประชุมผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงาน ระดับโรงพยาบาลและสสอ. ในเรื่องมาตรการ / แนวทางการวินิจฉัย / การรักษา / การควบคุม ป้องกันโรค โดยวิทยากรจาก สสจ. และแพทย์ จากโรงพยาบาลนครพนม - จัดทำคู่มือมาตรการเฝ้าระวังและควบคุม โรคคอตีบ ให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขทุก ระดับ - สำรวจความครอบคลุมการได้รับวัคซีนให้ เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ทุกราย และหญิงมีครรภ์ ประสานการเบิกจ่ายวัคซีนจากจากองค์กรเภสัช และหน่วยงานสนับสนุน - จัดจัดทำคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการ War room ในระดับจังหวัด เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ - จัดประชุมผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงาน ระดับโรงพยาบาลและสสอ. ในเรื่องมาตรการ / แนวทางการวินิจฉัย / การรักษา / การควบคุม ป้องกันโรค โดยวิทยากรจาก สสจ. และแพทย์ จากโรงพยาบาลนครพนม - จัดทำคู่มือมาตรการเฝ้าระวังและควบคุม โรคคอตีบ ให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขทุก ระดับ - สำรวจความครอบคลุมการได้รับวัคซีนให้ เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ทุกราย และหญิงมีครรภ์ ประสานการเบิกจ่ายวัคซีนจากจากองค์กรเภสัช และหน่วยงานสนับสนุน - จัดจัดทำคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการ War room ในระดับจังหวัด เพื่อเตรียมรับสถานการณ์

7


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงาน ควบคุม โรคไข้เลือดออก / โรคคอ ตีบ จังหวัดนครพนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google