งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
กลุ่มที่ 5 การเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

2 การดำเนินงาน/โครงการปีงบประมาณ 2557
 โครงการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข 1. พัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อรายงานสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติ - พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้าน Rapid Assessment Process สำหรับเจ้าหน้าที่ - การซ้อมแผน แบบ Functional ในการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข - พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินคุณภาพ และประเมินสถานการณ์ภัยพิบัติ เพื่อเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุข (ISO Lead Auditor) 3. การประเมินแผนบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (IMP) และแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (BCP) ของกรมควบคุมโรค - จัดทำแนวทางการตรวจประเมินแผนบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (IMP) และแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (BCP) - การตรวจติดตามประเมินแผนบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (IMP) และแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (BCP)

3 ข้อเสนอแนะแผนงาน โครงการปี 2557
พัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อรายงานสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติ 3. การประเมินแผนบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (IMP) และแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (BCP) ของกรมควบคุมโรค พัฒนาต่อเนื่องโดยใช้อ้างอิง Google map และ ระบบ Cog nos โดยเพิ่มเติมระบบการแจ้งเตือน (Warning system) บนแผนที่ (เขียว เหลือง แดง) ผ่าน Application โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานจากฐานข้อมูล รง.506 1.นำร่องคู่มือ Rapid Assessment ร่วมกับ สคร.5,6 และ 7 2.พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินคุณภาพ (ISO Lead Auditor) ให้ครอบคลุมทุก สคร. หรือ พัฒนาศักยภาพรุ่นที่ 2 เพื่อตอบสนองและสนับสนุนโยบายผู้ตรวจราชการฯ 1.พัฒนา ปรับปรุง แผนบริหารความต่อเนื่องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้กลไกการตรวจประเมินโดยทีมผู้ตรวจประเมิน (ISO Lead Auditor) 2.เพิ่มการตรวจประเมินระบบบัญชาการณ์สถานการณ์ฉุกเฉิน ICS และมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) แต่ละ สคร. เพื่อวางแผน วิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะ และ Revise SOP ในปี 2558

4 กิจกรรมที่เสนอเพิ่มเติม
แผนบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (IMP) พัฒนาแผน IMP ต่อเนื่อง และปรับปรุง IMP ของกรมฯ ให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติ พัฒนารูปแบบ (Format) การจัดทำ IAP และ IMP ให้เป็นแบบฟอร์มเดียวกัน ง่ายและสะดวกต่อการถ่ายทอดให้หน่วยงาน การตรวจประเมินติดตาม เพิ่มการสุ่มตรวจประเมินระบบบัญชาการณ์สถานการณ์ฉุกเฉิน (ICS) และมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ของแต่ละ สคร. โดยเลือก สคร.ละ 1 SOP นำข้อเสนอแนะจากการตรตรวจประเมินมวิเคราะห์มาปรับปรุงและ Revise SOP ในปี 2558 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการจัดทำแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) การจัดทำ Job action sheet และการจัดทำแผนต่างๆ ให้ครอบคลุมงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

5 แผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ปี 2558 การเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข องค์กร/ทีมงานพร้อมต่อการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน การพัฒนาองค์กร (พื้นฐาน) ประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ (กระบวนการ) คุณภาพการให้บริการ พัฒนาระบบฐานข้อมูล (วิชาการ / ข่าวกรอง) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ระบบสื่อสารทั้งในและปกติและฉุกเฉิน ระบบการติดตามประเมินผล หน่วยงานภาครัฐในและนอกกระทรวงมีส่วนร่วมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน องค์กรภาคเครือข่ายในและระหว่างประเทศรวมถึงภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน พัฒนาศักยภาพเครือข่าย สร้างกลไกการจัดการเตรียมความพร้อมระดับ จังหวัด เพิ่มการพัฒนาเครือข่าย

6 การจัดเตรียมแผนปีงบประมาณ 2558
จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ประมาณเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม จัดทำเป้าหมาย (Implement) ในการขยายเครือข่ายและผลิตภัณฑ์นำสู่การปฏิบัติ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน เช่น การใช้วิทยุสื่อสารโดยมีใบอนุญาตการใช้วิทยุ

7 การจัดเตรียมแผนปีงบประมาณ 2558
ประสาน สธฉ. เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน และจัดแบ่งภารกิจที่ชัดเจน พัฒนาเครือข่ายโดยสร้างกลไกการจัดการ เตรียมความพร้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ยุทธฯ 4) ระดับจังหวัด จัดทำเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในภาวะฉุกเฉิน


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google