งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 5 การเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 5 การเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 5 การเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

2 1. พัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อรายงานสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินด้าน สาธารณสุข 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการจัดการ ภัยพิบัติ - พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้าน Rapid Assessment Process สำหรับเจ้าหน้าที่ - การซ้อมแผน แบบ Functional ในการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินด้าน การแพทย์และสาธารณสุข - พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินคุณภาพ และประเมินสถานการณ์ภัย พิบัติ เพื่อเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุข (ISO Lead Auditor) 3. การประเมินแผนบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (IMP) และแผนบริหาร ความต่อเนื่องขององค์กร (BCP) ของกรมควบคุมโรค - จัดทำแนวทางการตรวจประเมินแผนบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (IMP) และแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (BCP) - การตรวจติดตามประเมินแผนบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (IMP) และ แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (BCP) การดำเนินงาน / โครงการปีงบประมาณ 2557 โครงการเตรียมพร้อมตอบ โต้ภาวะฉุกเฉินด้าน การแพทย์และสาธารณสุข

3 ข้อเสนอแนะแผนงาน โครงการปี 2557 พัฒนาระบบปฏิบัติการ เพื่อรายงาน สถานการณ์ในภาวะ ฉุกเฉินด้าน สาธารณสุข พัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการตอบ โต้ภาวะฉุกเฉินและการ จัดการภัยพิบัติ 3. การประเมินแผน บริหารสถานการณ์ ฉุกเฉิน (IMP) และแผนบริหารความ ต่อเนื่องขององค์กร (BCP) ของกรม ควบคุมโรค พัฒนาต่อเนื่องโดยใช้ อ้างอิง Google map และ ระบบ Cog nos โดย เพิ่มเติมระบบการแจ้ง เตือน (Warning system) บนแผนที่ ( เขียว เหลือง แดง ) ผ่าน Application โดยใช้ ข้อมูลพื้นฐานจาก ฐานข้อมูล รง.506 1. นำร่องคู่มือ Rapid Assessment ร่วมกับ สคร.5,6 และ 7 2. พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจ ประเมินคุณภาพ (ISO Lead Auditor) ให้ ครอบคลุมทุก สคร. หรือ พัฒนาศักยภาพรุ่นที่ 2 เพื่อตอบสนองและ สนับสนุนโยบายผู้ตรวจ ราชการฯ 1. พัฒนา ปรับปรุง แผน บริหารความต่อเนื่องให้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้กลไกการตรวจ ประเมินโดยทีมผู้ตรวจ ประเมิน (ISO Lead Auditor) 2. เพิ่มการตรวจประเมิน ระบบบัญชาการณ์ สถานการณ์ฉุกเฉิน ICS และมาตรฐานขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน (SOP) แต่ละ สคร. เพื่อวางแผน วิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะ และ Revise SOP ในปี 2558

4 กิจกรรมที่เสนอเพิ่มเติม พัฒนาแผน IMP ต่อเนื่อง และปรับปรุง IMP ของกรมฯ ให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติ พัฒนารูปแบบ (Format) การจัดทำ IAP และ IMP ให้เป็นแบบฟอร์มเดียวกัน ง่าย และสะดวกต่อการถ่ายทอดให้หน่วยงาน แผนบริหาร สถานการณ์ ฉุกเฉิน (IMP) เพิ่มการสุ่มตรวจประเมินระบบบัญชาการณ์สถานการณ์ฉุกเฉิน (ICS) และ มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ของแต่ละ สคร. โดยเลือก สคร. ละ 1 SOP นำข้อเสนอแนะจากการตรตรวจประเมินมวิเคราะห์มาปรับปรุงและ Revise SOP ใน ปี 2558 การตรวจ ประเมิน ติดตาม ด้านการจัดทำแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) การจัดทำ Job action sheet และการจัดทำแผนต่างๆ ให้ครอบคลุมงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน พัฒนา ศักยภาพ บุคลากร

5 แผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ปี 2558 การเตรียมความพร้อมตอบ โต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข องค์กร / ทีมงาน พร้อมต่อ การตอบ โต้ภาวะ ฉุกเฉิน การ พัฒนา องค์กร ( พื้นฐาน ) ประสิทธิภาพ ของการ ปฏิบัติการ ( กระบวนการ ) คุณภาพ การ ให้บริการ พัฒนา ระบบ ฐานข้อมู ล ( วิชาการ / ข่าว กรอง ) พัฒนา สมรรถนะ บุคลากร ในการ ตอบโต้ ภาวะ ฉุกเฉิน ด้าน สาธารณ สุข ระบบสื่ อสาร ทั้งใน และ ปกติ และ ฉุกเฉิน ระบบ การ ติดตา ม ประเมิ นผล องค์กร / ทีมงาน พร้อมต่อ การตอบ โต้ภาวะ ฉุกเฉิน หน่วยงา นภาครัฐ ในและ นอก กระทรวง มีส่วน ร่วมใน การตอบ โต้ภาวะ ฉุกเฉิน องค์กร ภาค เครือข่ ายใน และ ระหว่า ง ประเท ศ รวมถึง ภาคเอ กชนมี ส่วน ร่วมใน การ ตอบโต้ ภาวะ ฉุกเฉิน พัฒนา ศักยภาพ เครือข่าย สร้าง กลไก การ จัดการ เตรียม ความ พร้อม ระดับ จังหวัด

6 การจัดเตรียมแผนปีงบประมาณ 2558 จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉิน ประมาณเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม จัดทำเป้าหมาย (Implement) ในการขยายเครือข่ายและ ผลิตภัณฑ์นำสู่การปฏิบัติ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ สื่อสารในภาวะฉุกเฉิน เช่น การ ใช้วิทยุสื่อสารโดยมีใบอนุญาต การใช้วิทยุ

7 การจัดเตรียมแผนปีงบประมาณ 2558 ประสาน สธฉ. เพื่อหารือแนว ทางการดำเนินงาน และจัดแบ่ง ภารกิจที่ชัดเจน พัฒนาเครือข่ายโดยสร้างกลไก การจัดการ เตรียมความ พร้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ( ยุทธฯ 4) ระดับจังหวัด จัดทำเกณฑ์และแนวทางการ สนับสนุนเวชภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์ในภาวะฉุกเฉิน


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 5 การเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google