งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี “ โครงการอำเภอควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน กรมควบคุมโรค ปี 2555” 1 โดย นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี “ โครงการอำเภอควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน กรมควบคุมโรค ปี 2555” 1 โดย นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี “ โครงการอำเภอควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน กรมควบคุมโรค ปี 2555” 1 โดย นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 1 ธันวาคม 2554

3 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 2 พิษณุโลกลพบุรี อยุธยา นวนคร

4 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 3 ดอนเมืองปทุมธานี ภาคใต้ อีสาน

5 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 4

6 อำเภอควบคุมโรค เข้มแข็ง ตำบลควบคุมโรค เข้มแข็ง ความร่วมมือ จากภาคี ระบบงาน ระบาดวิทยา มีแผน&ผลงาน ควบคุมโรคที่ เป็นปัญหา ระดม ทรัพยากรมา ดำเนินการ คุณลักษณะที่ชี้บ่งความ เข้มแข็งและยั่งยืน กรอบความคิด พื้นที่ควบคุมโรคเข้มแข็งและยั่งยืน บทบาทกรมควบคุมโรค ประสาน สนับสนุน กระตุ้น ชี้ปัญหา สร้างแรงจูงใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเทศควบคุมโรค เข้มแข็ง จังหวัดควบคุมโรค เข้มแข็ง ลดโรค

7 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 66 นิยาม “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” หมายถึง อำเภอที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันสถานการณ์

8 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 7....... ไม่เป็นระบบ?? ปัจจุบัน อนาคต กรม คร. มุ่งเน้น “อำเภอ” เป็นพื้นที่เป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังฯ รวมถึงการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ แบบมีส่วนร่วม ให้เกิดประสิทธิผลต่อสุขภาพของ ประชาชนในพื้นที่ ทันสถานการณ์ 1. มีคณะกรรมการ 2.มีระบบระบาดฯ 3.มีการวางแผน 4.มีการระดมทุนฯ 5.มีผลงาน 1. มีคณะกรรมการ 2.มีระบบระบาดฯ 3.มีการวางแผน 4.มีการระดมทุนฯ 5.มีผลงาน.......

9 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี กรอบแนวคิด 5 คุณลักษณะ ของ “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ” 1. มีคณะกรรมการฯ : ภาคส่วนที่สำคัญมีส่วนร่วม เช่น อปท. สาธารณสุข อสม. 2. มีระบบระบาด วิทยาที่ดี : ข้อมูล ทันสถานการณ์ 3. มีการวางแผนฯ : แนวทางแก้ไข ตามปัญหาพื้นที่ 4. มีการระดมทุน 5. มีผลสำเร็จของการ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพ : แก้ไข ปัญหาพื้นที่ทันการณ์ 8 SRRT ตำบล

10 9 ปี 2555 ด้าน นโยบาย ด้าน วิชาการ ด้าน การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 1.กระทรวงฯ ประกาศ นโยบาย 16 กย.53 อิมแพ็ค เมืองทอง 2.MOU : ปลัดกระทรวง อธิบดี คร. นายก อบต.แห่งประเทศ ไทย 1.สธ. อนุมัติโครงการ/ โอนเงินให้ สสจ. สื่อสาร สนับสนุนอำเภอฯ อบรม SRRT ตำบล (6.9 ล้าน) 2. เป็นตัวชี้วัด“ผู้ว่าฯ” “ผู้ตรวจ คณะที่ 3” “คำรับรองกรม/หน่วยงาน” 3.จัดทำแผนแม่บท 54 - 58 4.เชิดชู ให้รางวัล 12 -13 กย. 54 1.สื่อสาร ระดมความคิด เครือข่ายหลัก :  สสจ. (ผชชว. กลุ่ม คร./ระบาด)  อำเภอ (รพช./สสอ.)  ตำบล (รพสต./สอ.)  สื่อมวลชน 2. พัฒนา หลักสูตรฯ คู่มือ เกณฑ์ แนวทางการประเมินฯ 1.“อำเภอควบคุม โรคเข้มแข็งแบบ ยั่งยืน” คืออะไร ทำอย่างไร 2.ติดตาม สะท้อน ผลงาน 1.อบรม “หลักสูตร SRRT ตำบล (ครู ก) ” ให้ สคร. สสจ สสอ. 2.สสจ.+สคร. อบรม SRRT ตำบล 4,666 (ม.ค. – ก.พ.) จากทั้งหมด 9,750 แห่ง 3.สคร. สื่อสาร แนวทาง การประเมินผลฯ  สัมมนา 4 ภาค (กพ.- มีค. ขอนแก่น / นครนายก/ เชียงใหม่/ นครศรีธรรมราช)  ประชุมจังหวัด/ ผู้ตรวจเขตฯ/ เอกสาร 5. สนับสนุน ชุดความรู้ “คู่มือ SRRT ตำบล” 1.สคร. ประสาน ดำเนินงานกับเครือข่าย หลักในพื้นที่ 2.สนับสนุน ติดตาม ประเมิน อำเภอฯ สะท้อนผลงาน 3.เสนอกรมพัฒนาให้ได้ผลตาม เป้าหมาย 1.ผลักดันเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของ ผู้ว่า ฯ และ ผู้ตรวจฯ 2. พัฒนากลไกความร่วมมือฯ ส่วนกลาง : กรม ปกครองส่วนท้องถิ่น / สคร. : ผู้ว่าฯ 3. เชิดชู ให้รางวัล :ศึกษาดูงานภายใน/ต่างประเทศ 4. * สัมมนาเครือข่ายกลุ่มงานควบคุมโรค 5. * กำหนดเป็นนโยบายที่ต่อเนื่อง 3 – 5 ปี 1.อบรม SRRT ตำบล ที่เหลือ 5,084 แห่ง 2.สนับสนุนข้อมูล ชี้เป้าปัญหา มาตรการ คู่มือ แนวทาง หลักสูตร วิทยากรฯ 3.พัฒนาเกณฑ์และวิธีประเมินคุณลักษณะ “อำเภอ ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” เชิงคุณภาพ 4.ประเมิน เป็นพี่เลี้ยง พัฒนาอำเภอฯ ตามคุณลักษณะที่กำหนด 5.* KM Learning ระดับประเทศ 6.* M&E will focus on accreditation 1.สร้างการมีส่วนร่วม สื่อสารดำเนินงาน กับเครือข่ายหลักในพื้นที่ ให้ต่อเนื่อง 2.* ประชาสัมพันธ์วงกว้างถึงประชาชน 3.* จัดทำสื่อต้นแบบ 4.* กำหนดผู้รับผิดชอบใน สคร.ให้ชัดเจน ปี 54 ปี 53 กลไก ความก้าวหน้า และแผนการดำเนินงาน “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” * ข้อเสนอเพิ่มเติมจากเครือข่าย สสจ. ปี 56 - 58

11 10 ปี 2555 : กรมจัดทำคำสั่ง/อนุมัติโครงการแล้ว ด้าน นโยบาย ด้าน วิชาการ ด้าน การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 1.ผลักดันเป็นตัวชี้วัดของผู้ว่า ฯ และ ผู้ตรวจฯ 2. พัฒนากลไกความร่วมมือฯ ส่วนกลาง : กรมปกครอง ส่วนท้องถิ่น / สคร. : ผู้ว่าฯ 3. เชิดชู ให้รางวัล : ศึกษาดูงานภายใน/ต่างประเทศ 4. * สัมมนาเครือข่ายกลุ่มงานควบคุมโรค 5. * กำหนดเป็นนโยบายที่ต่อเนื่อง 3 – 5 ปี 1.อบรม SRRT ตำบล ที่เหลือ 5,084 แห่ง 2.สนับสนุนข้อมูล ชี้เป้าปัญหา มาตรการ คู่มือ แนวทาง หลักสูตร วิทยากรฯ 3.พัฒนาเกณฑ์และวิธีประเมินคุณลักษณะ “อำเภอ ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” เชิงคุณภาพ 4.ประเมิน เป็นพี่เลี้ยง พัฒนาอำเภอฯ ตาม คุณลักษณะที่กำหนด 5.* M&E will focus on accreditation 6.* KM Learning ระดับประเทศ 1.สร้างการมีส่วนร่วม สื่อสารดำเนินงาน กับเครือข่ายหลักในพื้นที่ ให้ต่อเนื่อง 2.* ประชาสัมพันธ์วงกว้างถึงประชาชน 3.* จัดทำสื่อต้นแบบ 4.* กำหนดผู้รับผิดชอบใน สคร.ให้ชัดเจน กลไก ความก้าวหน้า และแผนการดำเนินงาน “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” ปี 2555 ปี 2556 - 2558 ปี 2553 - 2554 กอง แผนงาน เป็นหลัก KM / สน,ระบาดฯ เป็นหลัก สน. เผยแพร่ฯ เป็นหลัก * ข้อเสนอเพิ่มเติมจากเครือข่าย สสจ. ปี 54 ข้อสังเกต  อุทกภัย 54 1.อำเภอควบคุมโรคฯ ส่งผลต่อความพร้อมของ ระบบเฝ้าระวังฯ อย่างไร เช่น การมีส่วนร่วมของ เครือข่าย, ข้อมูลฯ, SRRT ตำบล, ผลการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคฯ 2.จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง เตรียมพร้อมใน สถานการณ์ปกติและ ภาวะฉุกเฉินในอนาคต

12 ระบบระบาด การมีส่วนร่วม Health care reform Politics Econimics อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง CD including EID NCD En & Oc 11 June 2004 แผนทุน ประเมินผ ล 11

13 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี คำถามและข้อเสนอแนะ 12

14 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี ขอบคุณครับ 13


ดาวน์โหลด ppt กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี “ โครงการอำเภอควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน กรมควบคุมโรค ปี 2555” 1 โดย นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google