งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินการ ระบาดคอตีบในสถานการณ์ ปัจจุบัน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินการ ระบาดคอตีบในสถานการณ์ ปัจจุบัน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินการ ระบาดคอตีบในสถานการณ์ ปัจจุบัน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น

2

3 การเตรียมจังหวัดเสี่ยง 1. เตรียมความพร้อมจังหวัด องค์ความรู้ การจัดระบบบัญชาการ ( ทุกด้าน ) 2. เตรียมพร้อมทีม เฝ้าระวังสอบสวน / รักษา ส่งต่อ / logistics / สื่อสารความเสี่ยง ประชาสัมพันธ์ ชุมชน 3 การติดตาม ส่งต่อข้อมูล แจ้งเตือน สถานการณ์ ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ ประสานงานด้าน logistics ปัญหาอุปสรรค

4 การดำเนินการจังหวัดที่ระบาด สนับสนุนทีมจากเขต ( ช่วยสำนักระบาดกรณีจังหวัดเลย ) / ลงพื้นที่ กรณีรายแรกๆของพื้นที่ใหม่ ประสานเรื่อง logistics เช่น วัคซีน DAT การจัดหา media การ ตัดสินใจทางวิชาการ ( ปรึกษากรม ) การวินิจฉัยเบื้องต้นในพื้นที่ใหม่

5 Primary prevention & communication - สื่อสารกับผู้นำ โรงเรียน อสม. และ ชุมชน - รณรงค์สุขอนามัยส่วน บุคคล -0-5 ปี vaccination -X-Ray Clinical care and mop up - เตรียมการวินิจฉัย, Lab -Treatment: DAT, Roxitromycin - เตรียมห้องแยก, OPD แยกตรวจ -Mop up Investigation, Lab, Dx, surveillance - เตรียมระบบเฝ้าระวัง - เตรียมการสอบสวน โรค -Prophylaxis contacted cases Back up - เตรียม เวชภัณฑ์ วัคซีน - สนับสนุนการ ดำเนินงาน 12 34 4 ทีมในระดับจังหวัด 5

6 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ( หนอง บัว )  ตรวจความครอบคลุมของวัคซีน  ฉีด Diphtheria toxoid เจ้าหน้าที่ทุกคน 2 เข็ม  สร้างเสริมภูมิคุ้มกันใน  เด็ก 0-5 ปี (DPT) ที่ยังได้รับไม่ครบ  เตรียมฉีด เด็ก ป.1 และ ป.6 (dT) เก็บตก ให้ครบ 100%  เด็ก ป.2- ป.5 กระตุ้น 1 เข็ม (dT)  ต่างด้าว ตามกลุ่มอายุ 6

7 Mop up

8 บทเรียน จ. หนองบัวลำภู การพบ cases มาจาก ระบบที่เข้มแข็งและ การเตรียมความพร้อม การสอบสวนโรค ( ทีม 2) เป็นภาระที่หนัก แนวทางการดำเนินงานบางอย่างไม่ชัดเจน แนวทางการดำเนินงาน เลือกแบบ ดำเนินการเป็นรายๆ ร่วมกับการเฝ้าระวัง ต่อเนื่อง ในพื้นที่ระบาด 8

9 ปัญหาและข้อเสนอแนะจาก จังหวัด เชิงนโยบาย จากเลย หนอง บัว National policy การให้ immunization ใน ผู้ใหญ่ การใช้ dT แทน TT ในการปฏิบัติ : การ จัดหาในพื้นที่ ราคา ค่าใช้จ่ายการรักษาในกรณีไม่มีเลขบัตร ประชาชนไทย

10 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากจังหวัด เชิงเทคนิค / วิชาการ การหากลุ่มเสี่ยงเพื่อ ให้ immunization เช่น ต่างด้าว : ติดตามเข็มสองลำบาก แนวทาง mop up / catch up การประเมินความครอบคลุมการกระตุ้น dT แนวทางที่ศึกษาได้ง่ายและปฎิบัติในแต่ละ ระดับ เช่น - ยาและทางเลือก ศักยภาพห้องปฏิบัติการ

11 ขอขอบคุณ สสจ เลย สสจ หนองบัวลำภู สำนักระบาดวิทยา สำนักโรคติดต่อทั่วไป ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค


ดาวน์โหลด ppt มาตรการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินการ ระบาดคอตีบในสถานการณ์ ปัจจุบัน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google