งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภารกิจที่ ๑ ๑.๑ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภารกิจที่ ๑ ๑.๑ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภารกิจที่ ๑ ๑.๑ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง Ranong Provincial Health Office ภารกิจที่ ๑ ประเด็นหลัก ๑.๑ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค หัวข้อ ๑.๑.๒การส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มเด็กปฐมวัย ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย(ไม่น้อยกว่า ๘๕) ๒. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีปัญหาฟันน้ำนมผุ(ไม่เกิน ๕) ๓. ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับดีและดีมาก(ไม่น้อยกว่า ๗๐) ๔. ร้อยละของเด็ก๓-๕ ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์(ไม่น้อยกว่า๙๐) ๕. ร้อยละของเด็ก๓-๕ ปีมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน(ไม่น้อยกว่า๗๐) ๖. ร้อยละของเด็ก ๓-๕ ปีได้รับการตรวจพัฒนาการสมวัย(ไม่น้อยกว่า๘๐)

2 สถานการณ์และสภาพปัญหา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง Ranong Provincial Health Office สถานการณ์และสภาพปัญหา ๑. ด้านส่งเสริมสุขภาพ จากการประเมินพัฒนาการ ภาวะโภชนาการ และสำรวจสภาวะทันตสุขภาพของจังหวัดระนอง ปี ๒๕๕๕ ของเด็ก ๐ – ๕ ปี พบว่า

3 ประเมินพัฒนาการและภาวะโภชนาการ ๐-๕ปี

4 สำรวจสภาวะทันตสุขภาพปี๒๕๕๕
55.37

5 สถานการณ์ศูนย์เด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
อำเภอ จำนวน ศูนย์เด็กเล็ก ปรับปรุง พื้นฐาน ระดับดี ระดับดีมาก ร้อยละดี+ดีมาก เมือง ๑๕ ๔๖.๖๗ กระบุรี ๑๖ ๕๒.๕๐ กะเปอร์ ๕๐.๐๐ ละอุ่น ๘๐.๐๐ สุขสำราญ ๔๒.๘๖ รวม ๔๙ ๑๙ ๒๐ ๕๕.๑๐

6 ๒.สถานการณ์และปัญหาด้านสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
จังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศพม่า มีแรงงานต่างด้าวอพยพเข้ามาหางานทำเป็นจำนวนมาก ซึ่งแรงงาน 1 คนจะมีผู้ติดตามเฉลี่ย 3-4 คนส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและผู้หญิง ผู้ติดตามดังกล่าวจะไม่ได้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคจากรัฐบาลพม่า เมื่อเข้ามาในพื้นที่จังหวัดระนองโดยนำโรคเข้ามาด้วย ส่งผลให้การเกิดระบาดในจังหวัดระนอง

7 จังหวัดระนองเป็น 1 ใน 3 จังหวัดทางภาคใต้ ที่ได้รับการคัดเลือกในการสำรวจความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานของเด็กอายุ 0-5 ปี และวัคซีนในเด็กนักเรียน ซึ่งสำนักโรคติดต่อทั่วไปและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11 นครศรีธรรมราช ดำเนินการสำรวจความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานและวัคซีนในนักเรียนในพื้นที่จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 – 9 มีนาคม 2556

8 กระบวนการวางแผนการดำเนินงานปี ๒๕๕๖
ด้านการส่งเสริมสุขภาพในเด็ก ๓-๕ ปี ทุกอำเภอมีการวางแผนการดำเนินงานสร้างความรู้ความตระหนักในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพแบบองค์รวมและชุมชนมีส่วนร่วม และแก้ปัญหาฟันน้ำนมผุในเด็กปฐมวัย ด้านสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ๑.จัดทำโครงการอบรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทุกรพ.สต. ๒.ออกสุ่มประเมินความครอบคลุมการได้รับวัคซีนดำเนินการทุกคปสอ. คปสอ.ละ 30ตัวอย่าง

9 การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและมาตรการในการแก้ปัญหา
ด้านการส่งเสริมสุขภาพในเด็ก ๓-๕ ปี ๑. กำหนดเป้าหมายรายอำเภอในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดี/ดีมาก เพิ่มมากขึ้น ๒. เร่งรัดให้ดำเนินการตามตัวชี้วัดศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับดีและดีมาก ๓. มีแผนในการติดตามประเมินผล ด้านสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก ๓-๕ ปี อบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ทุกรพ.สต./รพ/สสอ.

10 กลวิธีดำเนินงาน ด้านการส่งเสริมสุขภาพในเด็ก ๓-๕ ปี
๑. ดำเนินการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการในศูนย์เด็กเล็ก ๒. เด็กพัฒนาการล่าช้า ส่งต่อประเมินและแก้ไขพัฒนาการ ๓. ประชุมทีมประเมินศูนย์เด็กเล็กระดับจังหวัด ๔. ประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ๕. ส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพใช้ฟลูออไรด์วานิชในกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุ ๖. สำรวจสภาวะทันตสุขภาพในกลุ่มเด็ก ๓ ปี

11 กลวิธีดำเนินงานด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
นิเทศงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของรพ.สต. ดำเนินการโดยสสอ./สสจ./รพ. อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ทุกรพ.สต. ออกสุ่มประเมินความครอบคลุมการได้รับวัคซีนดำเนินการทุกคปสอ. คปสอ.ละ ๓๐ ตัวอย่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองร่วมกับสคร.ที่11นครศรีธรรมราชออกนิเทศงานและประเมินผลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้แก่ระบบลูกโซ่ความเย็น ระบบรายงาน การให้บริการวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมาย

12 ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม๕๕-๓๑มกราคม๕๖)
ตัวชี้วัด ร้อยละ ๑. ร้อยละของเด็ก ๓- ๕ ปีได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัย (ไม่น้อยกว่า ๘๐) ๙๘.๐๘ ๒. ร้อยละของเด็ก ๓-๕ ปีที่มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่า๘๕) ๙๗.๙๒ ๓. ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับดีและดีมาก (ไม่น้อยกว่า ๗๐) - ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี/ดีมาก - ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ๕๕.๑๐ - ๔. ร้อยละของเด็ก ๓-๕ ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน ๘๖.๒๗ ๕. ร้อยละเด็ก ๓ปีมีปัญหาฟันน้ำนมผุ(ไม่เกิน ๕๗) สำรวจมิย.๕๖ ๖. ร้อยละของเด็ก ๓-๕ ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์(ไม่น้อยกว่า ๙๐) ๙๕.๔๖

13 สิ่งที่ต้องการสนับสนุนด้านสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก ๓-๕ ปี
๑ เอกสารแผ่นพับ ๒ ภาษา ๒ วิทยากรจากส่วนกลาง

14 แผนงาน / โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
แผนงาน/โครงการ งบ PP(บาท) งบ Non UC (บาท) สปสช. (บาท) รวม ๑๕ แผนงาน ๑๗๑,๒๒๐ ๑๑,๑๒๕ ๒๒๔,๓๓๕ ๔๐๖,๖๘๐

15 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ภารกิจที่ ๑ ๑.๑ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google