งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ภารกิจที่ ๑ ประเด็น หลัก ๑.๑ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค หัวข้อ๑.๑.๒การส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มเด็กปฐมวัย ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ภารกิจที่ ๑ ประเด็น หลัก ๑.๑ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค หัวข้อ๑.๑.๒การส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มเด็กปฐมวัย ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ภารกิจที่ ๑ ประเด็น หลัก ๑.๑ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค หัวข้อ๑.๑.๒การส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มเด็กปฐมวัย ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย ( ไม่น้อยกว่า ๘๕ ) ๒. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีปัญหาฟันน้ำนมผุ ( ไม่เกิน ๕ ) ๓. ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับดีและดีมาก ( ไม่น้อยกว่า ๗๐ ) ๔. ร้อยละของเด็ก๓ - ๕ ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ ( ไม่ น้อยกว่า๙๐ ) ๕. ร้อยละของเด็ก๓ - ๕ ปีมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน ( ไม่ น้อยกว่า๗๐ ) ๖. ร้อยละของเด็ก ๓ - ๕ ปีได้รับการตรวจพัฒนาการสมวัย ( ไม่น้อย กว่า๘๐ )

2 สถานการณ์และสภาพปัญหา ๑. ด้านส่งเสริมสุขภาพ จากการประเมินพัฒนาการ ภาวะโภชนาการ และสำรวจสภาวะทันตสุขภาพของจังหวัดระนอง ปี ๒๕๕๕ ของเด็ก ๐ – ๕ ปี พบว่า 2

3 ประเมินพัฒนาการและภาวะโภชนาการ ๐-๕ปี 3

4 สำรวจสภาวะทันตสุขภาพปี๒๕๕๕ 4 55.3 7

5 สถานการณ์ศูนย์เด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ อำเภอจำนวน ศูนย์เด็กเล็ก ปรับปรุงพื้นฐานระดับ ดี ระดับ ดีมาก ร้อยละ ดี+ดี มาก เมือง ๑๕๑๗๐๗๔๖.๖๗ กระบุรี ๑๖๑๕๔๖๕๒.๕๐ กะเปอร์ ๖๐๓๑๒๕๐.๐๐ ละอุ่น ๕๑๐๒๒๘๐.๐๐ สุขสำราญ ๗๐๔๐๓๔๒.๘๖ รวม๔๙๓๑๙๗๒๐๕๕.๑๐ 5

6 ๒.สถานการณ์และปัญหาด้านสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศพม่า มี แรงงานต่างด้าวอพยพเข้ามาหางานทำเป็นจำนวนมาก ซึ่ง แรงงาน 1 คนจะมีผู้ติดตามเฉลี่ย 3-4 คนส่วนใหญ่จะเป็นเด็ก และผู้หญิง ผู้ติดตามดังกล่าวจะไม่ได้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคจากรัฐบาลพม่า เมื่อเข้ามาในพื้นที่จังหวัดระนองโดยนำโรค เข้ามาด้วย ส่งผลให้การเกิดระบาดในจังหวัดระนอง 6

7 จังหวัดระนองเป็น 1 ใน 3 จังหวัดทางภาคใต้ ที่ได้รับการ คัดเลือกในการสำรวจความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนขั้น พื้นฐานของเด็กอายุ 0-5 ปี และวัคซีนในเด็กนักเรียน ซึ่งสำนัก โรคติดต่อทั่วไปและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11 นครศรีธรรมราช ดำเนินการสำรวจความครอบคลุมของการได้รับ วัคซีนขั้นพื้นฐานและวัคซีนในนักเรียนในพื้นที่จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 – 9 มีนาคม 2556 7

8 กระบวนการวางแผนการดำเนินงานปี ๒๕๕๖ ด้านการส่งเสริมสุขภาพในเด็ก ๓-๕ ปี ทุกอำเภอมีการวางแผนการดำเนินงานสร้างความรู้ความตระหนักในการส่งเสริม พัฒนาการเด็ก และพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพแบบองค์รวมและชุมชนมีส่วน ร่วม และแก้ปัญหาฟันน้ำนมผุในเด็กปฐมวัย ด้านสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ๑.จัดทำโครงการอบรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทุกรพ.สต. ๒.ออกสุ่มประเมินความครอบคลุมการได้รับวัคซีนดำเนินการทุกคปสอ. คปสอ.ละ 30ตัวอย่าง 8

9 การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและมาตรการในการแก้ปัญหา ด้านการส่งเสริมสุขภาพในเด็ก ๓-๕ ปี ๑. กำหนดเป้าหมายรายอำเภอในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ผ่าน ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดี/ดีมาก เพิ่มมากขึ้น ๒. เร่งรัดให้ดำเนินการตามตัวชี้วัดศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับดี และดีมาก ๓. มีแผนในการติดตามประเมินผล ด้านสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก ๓-๕ ปี อบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ทุกรพ.สต./รพ/สสอ. 9

10 กลวิธีดำเนินงาน ด้านการส่งเสริมสุขภาพในเด็ก ๓-๕ ปี ๑. ดำเนินการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการในศูนย์เด็กเล็ก ๒. เด็กพัฒนาการล่าช้า ส่งต่อประเมินและแก้ไขพัฒนาการ ๓. ประชุมทีมประเมินศูนย์เด็กเล็กระดับจังหวัด ๔. ประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ๕. ส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพใช้ฟลูออไรด์วานิชในกลุ่มที่มีความ เสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุ ๖. สำรวจสภาวะทันตสุขภาพในกลุ่มเด็ก ๓ ปี 10

11 กลวิธีดำเนินงานด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค นิเทศงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของ รพ.สต. ดำเนินการโดยสสอ./สสจ./รพ. อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรค ทุกรพ.สต. ออกสุ่มประเมินความครอบคลุมการได้รับวัคซีนดำเนินการ ทุกคปสอ. คปสอ.ละ ๓๐ ตัวอย่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองร่วมกับสคร.ที่11 นครศรีธรรมราชออกนิเทศงานและประเมินผลงานสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรคได้แก่ระบบลูกโซ่ความเย็น ระบบรายงาน การ ให้บริการวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมาย 11

12 ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม๕๕-๓๑มกราคม๕๖) ตัวชี้วัดร้อย ละ ๑. ร้อยละของเด็ก ๓- ๕ ปีได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัย (ไม่น้อยกว่า ๘๐) ๙๘.๐๘ ๒. ร้อยละของเด็ก ๓-๕ ปีที่มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่า๘๕)๙๗.๙๒ ๓. ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับดีและดีมาก (ไม่น้อยกว่า ๗๐) - ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี/ดีมาก - ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ๕๕.๑๐ - ๔. ร้อยละของเด็ก ๓-๕ ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน (ไม่น้อยกว่า ๘๐) ๘๖.๒๗ ๕. ร้อยละเด็ก ๓ปีมีปัญหาฟันน้ำนมผุ(ไม่เกิน ๕๗) สำรวจ มิย.๕๖ ๖. ร้อยละของเด็ก ๓-๕ ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์(ไม่น้อยกว่า ๙๐) ๙๕.๔๖ 12

13 สิ่งที่ต้องการสนับสนุนด้านสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก ๓-๕ ปี ๑ เอกสารแผ่นพับ ๒ ภาษา ๒ วิทยากรจากส่วนกลาง 13

14 แผนงาน / โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ แผนงาน/ โครงการ งบ PP( บาท) งบ Non UC (บาท) สปสช. (บาท) รวม (บาท) ๑๕ แผนงาน ๑๗๑,๒๒๐๑๑,๑๒๕๒๒๔,๓๓๕๔๐๖,๖๘๐ 14

15 15


ดาวน์โหลด ppt 1 ภารกิจที่ ๑ ประเด็น หลัก ๑.๑ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค หัวข้อ๑.๑.๒การส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มเด็กปฐมวัย ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google