งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับการระบาด ของโรคไข้หวัดใหญ่สาย พันธุ์ใหม่ พ. ญ. นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับการระบาด ของโรคไข้หวัดใหญ่สาย พันธุ์ใหม่ พ. ญ. นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับการระบาด ของโรคไข้หวัดใหญ่สาย พันธุ์ใหม่ พ. ญ. นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์

2 ประเด็นสำคัญ ตรวจพบเร็วที่สุด และควบคุมให้เร็วที่สุด ทำความเข้าใจกับสังคม / ประชาชน / เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข เตรียมพร้อมยาต้านไวรัส ให้มีใช้ทันทีและผลิต ต่อเนื่องได้ เตรียมพร้อมในการวิจัยและผลิตวัคซีนในประเทศ ไทย เตรียมพร้อมในเรื่องสถานพยาบาลที่จะรองรับผู้ป่วย เตรียมการในเรื่องกลไกการจัดการทั้งในช่วงก่อน / ระหว่าง / หลังการระบาด

3 การระบาดแพร่จากคนสู่ คนในวงจำกัด ค้นหาผู้ป่วยในระยะเริ่มแรกได้ รวดเร็วและแม่นยำ สถานบริการสาธารณสุขทุก ระดับมีและใช้เวชภัณฑ์และ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่าง เพียงพอและถูกต้อง พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีความรู้ที่ถูกต้องในการดูแล ผู้ป่วย ในระยะเริ่มแรกได้ ถูกต้อง

4 การระบาดแพร่จากคนสู่ คนในวงจำกัด ( ต่อ ) จัดทำแผนปฏิบัติการรับผู้ป่วยเข้า รักษาในโรงพยาบาลตามความ เหมาะสมของแต่ละโรงพยาบาล รวมถึงห้องแยก จัดสร้างหรือปรับปรุงห้องแยกในหอ ผู้ป่วยใน และอุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับผู้ป่วย

5 การระบาดแพร่จากคนสู่ คนในวงกว้าง เตรียมความพร้อมของระบบบริการให้ สามารถรองรับผู้ป่วยจำนวนมากได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จัดเตรียมหอผู้ป่วย (Cohort Ward) เช่น กรณี ไข้หวัดใหญ่ระบาด ปรับปรุงตึกผู้ป่วยนอกเพื่อรับผู้ป่วย จำนวนมาก โดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่ จัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม ถ้ามีความ จำเป็น ปฏิบัติงานส่งต่อตามแนวทางที่แนะนำ โดยเป็นการป้องกันการติดเชื้อระหว่าง การส่งต่อและ ความปลอดภัยของ ผู้ป่วย

6 ป้องกันการติดเชื้อและการ ป่วยด้วย ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ แก่บุคลากร จัดระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อในบุคลากร จัดการอุปกรณ์ป้องกันร่างกายและแนะนำ การใช้อย่างเคร่งครัด ให้ยารักษา แก่บุคลากรที่เสี่ยงต่อการติด เชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อ ตามแนวทางที่ แนะนำโดยจัดลำดับความสำคัญอย่าง เหมาะสม ถ้ามีวัคซีน เช่น ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ ระบาดใหญ่ จัดลำดับบุคลากรเป้าหมายที่ ควรรับวัคซีนและจัดบริการให้วัคซีนอย่าง เหมาะสม

7 1. “ รู้เร็ว ”:- แพทย์ พยาบาล นักระบาด ทุกระดับ :- lab. พร้อมรับมือ 2. “ รักษา - ป้องกันเร็ว ” :- แพทย์ พยาบาล นักระบาด ทุกระดับ :- โรงพยาบาล / ศูนย์ พร้อมรับมือ :- ยาต้านไวรัสพร้อมรักษา - ป้องกัน 3. “ ควบคุมโรคเร็ว ” :- Pandemic vaccine สำหรับคนทั่วไป มาตรการในการต่อสู้ “Pandemic Influenza”

8 แนวคิดการเตรียมพร้อม ก่อนระบาดใหญ่ เตรียมพร้อมไว้ ไม่ประมาท – แต่ละ จังหวัด มีผู้รู้ดี สอนได้ ประสานได้ จัดการได้ – จัดทำแผนเหมาะสมกับองค์กร ( แผน วิธีปฏิบัติ ) – เตรียมตัวได้ตามแผน ( สอน / แนะนำ เตรียมข้าวของ ระบบงาน ข้อมูล ) ซักซ้อมแผนเป็นระยะ เมื่อระบาดใหญ่ ไม่ตกใจ ทำได้ตามแผน – คนที่ไม่จำเป็นไม่ต้องมาที่ทำงาน ให้ทำงานที่บ้าน ส่ง งานทางโทรคมนาคม ให้ผู้ป่วยพักงาน จัดหา คนทำงานแทน – ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และครอบครัวที่ประสบภัย ได้อย่าง เหมาะสม – คงการ สื่อสาร บริการแก่ลูกค้า ตามสถานการณ์ หลังระบาดใหญ่ ฟื้นตัวไว ไม่อับจน

9

10

11 www.cdc.gov/h1n1


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับการระบาด ของโรคไข้หวัดใหญ่สาย พันธุ์ใหม่ พ. ญ. นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google