งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการในการป้องกันควบคุม โรค ในพื้นที่ระบาดและพื้นที่รอยต่อ 1. ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ ( War room ) เฝ้าระวัง ประเมิน สถานการณ์ ระดมทรัพยากรในการแก้ไขปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการในการป้องกันควบคุม โรค ในพื้นที่ระบาดและพื้นที่รอยต่อ 1. ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ ( War room ) เฝ้าระวัง ประเมิน สถานการณ์ ระดมทรัพยากรในการแก้ไขปัญหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการในการป้องกันควบคุม โรค ในพื้นที่ระบาดและพื้นที่รอยต่อ 1. ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ ( War room ) เฝ้าระวัง ประเมิน สถานการณ์ ระดมทรัพยากรในการแก้ไขปัญหา ภายในจังหวัด ติดตามแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ทุกจังหวัดและอำเภอที่มีผู้ป่วย 2. การเฝ้าระวังและสอบสวนโรค : แพทย์และเจ้าหน้าที่ในการวินิจฉัยรายงานและ ส่งต่อข้อมูลเพื่อควบคุมโรค : ค้นหาผู้สัมผัสและ ผู้ป่วยเชิงรุกตามนิยามสำนักระบาดวิทยา 3. การดูแลรักษาผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรคตาม แนวทางที่กำหนด ทั้งการให้ยาปฏิชีวนะ DAT วัคซีน dT และการติดตามผลการรักษา 1

2 มาตรการในการป้องกันควบคุม โรค ในพื้นที่ระบาดและพื้นที่รอยต่อ 4. การให้วัคซีน รายงานความครอบคุลมวัคซีนปกติในเด็กเล็ก และเด็กนักเรียน ให้วัคซีนในกลุ่มเสี่ยงทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ 5. การสื่อสารความเสี่ยงและวิธีปฏิบัติตัวไปยัง ประชาชน อสม. ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนและสื่อ แนวทางดำเนินงานสู่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 6. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ รพท./ รพศ. สามารถให้บริการการเพาะเชื้อได้ โดยการสนับสนุนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2

3 มาตรการในการป้องกันควบคุม โรค ในพื้นที่ระบาดและพื้นที่รอยต่อ 7. Logistics dT DAT Antibiotics วัสดุทางห้องปฏิบัติการและ อื่นๆ 8. การติดตามประเมินผล ให้มีการรายงานกิจกรรมทุกสัปดาห์ไปยัง ผู้บริหาร 3


ดาวน์โหลด ppt มาตรการในการป้องกันควบคุม โรค ในพื้นที่ระบาดและพื้นที่รอยต่อ 1. ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ ( War room ) เฝ้าระวัง ประเมิน สถานการณ์ ระดมทรัพยากรในการแก้ไขปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google